SFS 1999:310 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

990310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 8 § samt rubriken närmast

före 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200) skall ha följande lydelse.

Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet

4 kap.

8 §

Som yrkesmässig verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs

av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten av verk-
samheten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken föreningen
eller trossamfundet frikallas från skattskyldighet enligt 7 § 5 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

SFS 1999:310

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.