SFS 2002:392 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

020392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 1 kap. 2 och 2 d §§, 10 kap. 1 § samt 19 kap. 1 § skall ha följande

lydelse,

dels att huvudrubriken närmast före 10 kap. 5 § skall lyda ”Återbetalning i

andra fall än som avses i 1–4 §§”,

dels att rubriken närmast före 19 kap. 11 § skall lyda ”Återbetalning i

andra fall än som avses i 1 §”.

1 kap.

2 §

3 Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 b: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 § tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som
omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till
mervärdesskatt här: den som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för annan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 än som avses i

första stycket 2 eller 3 i förevarande paragraf, i 3 kap. 3 § andra och tredje
styckena, i 5 kap. 6 § första stycket 1 eller i 7 kap. 1 § tredje stycket 11, om
den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärva-

1 Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2001:971.

SFS 2002:392

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

background image

2

SFS 2002:392

ren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller
tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) som förs in från ett område som ligger utanför Europeiska gemenska-

pens tullområde: den som med anledning av importen är skyldig att betala
tull för varorna enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att göra
detta om varorna hade varit tullbelagda,

b) som förs in från ett område som ligger inom Europeiska gemenska-

pens tullområde men utanför dess mervärdesskatteområde: den som skulle
ha varit skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen om varorna
hade varit tullbelagda och förts in från ett område som ligger utanför Euro-
peiska gemenskapens tullområde.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

2 d §

4 Om en utländsk företagare begär det, har han rätt att bli skattskyldig

för omsättning som annars förvärvaren skulle ha varit skattskyldig för enligt
2 § första stycket 4 b. Den utländske företagarens skattskyldighet skall där-
vid gälla för all sådan omsättning inom landet.

10 kap.

1 §

5 En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av ingå-

ende skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till om-

sättning i verksamhet utomlands, och

2. omsättningen skulle ha medfört skattskyldighet eller rätt enligt 11 eller

12 § till återbetalning om den gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv

eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärva-
ren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 eller 4 b.

Rätten till återbetalning gäller endast om den ingående skatten skulle ha

varit avdragsgill, om omsättningen medfört skattskyldighet, eller om hinder
mot återbetalning inte skulle ha förelegat enligt 13 §.

19 kap.

1 § Utländska företagare som vill få återbetalning av ingående skatt enligt
10 kap. 1–4 §§ skall ansöka om detta hos Riksskatteverket.

Utländska företagare som är eller skall vara registrerade enligt 3 kap. 1 §

första stycket 2, 4 eller 5 skattebetalningslagen (1997:483) skall dock an-
söka om sådan återbetalning som avses i första stycket i enlighet med vad
som föreskrivs nedan i 11–13 §§.

4 Senaste lydelse 2001:971.

5 Senaste lydelse 2001:971.

background image

3

SFS 2002:392

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.