SFS 1999:422 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

990422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 7 kap. 9 och 10 §§ samt 8 kap. 4 §

mervärdesskattelagen (1994:200)

2

ordet ”tullmyndigheten” skall bytas ut

mot ”Tullverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av

7 kap. 9 § 1994:1798
7 kap. 10 § 1994:1798
8 kap. 4 § 1994:1798.

SFS 1999:422

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.