SFS 1999:450 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

990450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels

att 3 kap. 30 c §

2

skall upphöra att gälla,

dels

att 5 kap. 9 §, 7 kap. 5 § och 10 kap. 11 och 12 §§ skall ha följande

lydelse.

5 kap.

9 §

3

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-

sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en speditör

eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och

hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel eller livsmedelstillsatser
som anges i livsmedelslagen (1971:511), dock inte punktskattepliktiga va-
ror,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för

konsumtion ombord,

6. varan levereras för försäljning eller försäljs i en sådan butik som avses i

lagen (1999:445) om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i

exportvagnförteckning,

8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är

skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett garan-
tiåtagande som företagaren gjort, eller

9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

1

Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.

2

Senaste lydelse 1996:1174.

3

Senaste lydelse 1997:331.

SFS 1999:450

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:450

a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats ut-

anför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken le-
veransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland skall anses som en omsättning utomlands endast
om leveransen begränsas på det sätt som anges för proviantering i 5 och 6 §§
lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor skall

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de vill-
kor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg
och luftfartyg.

En försäljning som avses i första stycket 6 skall anses som en omsättning

utomlands endast om försäljningen uppfyller de villkor som gäller enligt 3 §
lagen om exportbutiker.

7 kap.

5 §

4

Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter som avses i 2 kap. 7

eller 8 § utgörs beskattningsunderlaget av

1. de nedlagda kostnaderna,
2. beräknad ränta på kapital, annat än lånat, som är nedlagt i sådant varu-

lager eller sådana andra tillgångar än omsättningstillgångar som används för
tjänsterna, samt

3. värdet av arbete som den skattskyldige personligen utfört.
Vid uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 § utgörs beskattningsunderlaget,

om den skattskyldige begär det, i stället av lönekostnaderna, inräknat skatter
och avgifter som grundas på dessa kostnader.

Vid uttag för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe om-

bord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland av
andra varor än sådana som avses i 5 § lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg utgörs beskattningsunderlaget av inköpsvärdet.

10 kap.

11 §

5

Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar
rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen från

4

Senaste lydelse 1994:1798.

5

Senaste lydelse 1996:1320.

background image

3

SFS 1999:450

skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §, 19 § första stycket 2,
21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 e §, 32 § eller enligt
9 c kap. 1 §.

Rätten till återbetalning av ingående skatt hänförlig till sådan omsättning

som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § samt 23 § 1, gäller endast
under förutsättning att den som förvärvar varan eller tjänsten bedriver verk-
samhet utanför EG eller att tjänsten har direkt samband med varor som ex-
porteras till ett land som inte är medlem i EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till förvärv av varor och tjänster som skall anses omsatta i ett annat EG-land.
Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att avdragsrätt eller åter-
betalningsrätt för den ingående skatten skulle ha förelegat om varan eller
tjänsten hade ansetts omsatt här i landet.

12 §

6

Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till åter-

betalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap.
på grund av att omsättningen sker utanför EG. Rätten till återbetalning gäller
under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §, 19 § första stycket 2,
21 §, 23 § 1, 2 eller 4 eller 30 e §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre bestämmelser gäller dock

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 1995:1364.

5 SFS 1999:396–459

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.