SFS 2000:500 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

000500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels

att 6 kap. 5 §, 8 kap. 16 a–16 f §§ och 13 kap. 28 § skall upphöra att

gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 8 kap. 16 a § och 9 kap. 2 § skall utgå,

dels

att 2 kap. 7 §, 3 kap. 3 §, 8 kap. 1, 2, 4, 5 och 19 §§, 9 kap. 1–8 §§,

11 kap. 1, 2 a, 3 och 5 §§, 13 kap. 28 a § skall ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna till 9 kap. och 11 kap. samt rubrikerna närmast före

9 kap. 3 §, 9 kap. 4 §, 9 kap. 5 § och 13 kap. 28 a § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 11 kap. 2 § skall lyda "Faktureringsskyldig-

het",

dels

att det i lagen skall införas elva nya paragrafer, 8 kap. 20 §, 9 kap. 9–

13 §§, 11 kap. 5 d och 9–11 §§ samt 13 kap. 28 b § av följande lydelse,

dels

att det i lagen närmast före 9 kap. 1 §, 9 kap. 6 §, 9 kap. 7 §, 9 kap.

8 §, 9 kap. 9 §, 11 kap. 9 § och 13 kap. 28 b § skall införas nya rubriker av
följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 8 a kap., av följande ly-

delse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

FÖRSTA AVDELNINGEN

Materiella bestämmelser

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Mervärdesskatt skall betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skatte-

pliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet,

1

Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245.

2

Senaste lydelse av

8 kap. 16 a § 1994:1798

8 kap. 16 e § 1995:700

8 kap. 16 b § 1994:1798

8 kap. 16 f § 1994:1798

8 kap. 16 c § 1994:1798

13 kap. 28 § 1994:498

8 kap. 16 d § 1994:1798

rubriken närmast före 8 kap. 16 a § 1994:1798.

SFS 2000:500

Utkom från trycket
den 19 juni 2000
Omtryck

background image

2

SFS 2000:500

2. vid skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av varor som är lös egen-

dom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller

3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.
Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som utgör ge-

menskapsinternt förvärv anges i 2 a kap. Huruvida skatteplikt föreligger för
en omsättning, ett gemenskapsinternt förvärv eller import anges i 3 kap. Vad
som är yrkesmässig verksamhet anges i 4 kap. I vilka fall en omsättning an-
ses ha gjorts inom landet anges i 5 kap.

Lag (1994:1798).

2 §

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 a: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 § tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som
omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till
mervärdesskatt här: den som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor: den som är skyldig att betala skatt enligt 10 § tulla-

gen (1994:1550) för den importerade varan.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

Lag (2000:143).

2 a §

Skattskyldighet föreligger inte för en upphovsman eller dennes

dödsbo för omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, om

1. konstverket vid omsättningen ägs av upphovsmannen eller dennes

dödsbo, och

2. beskattningsunderlagen för beskattningsåret sammanlagt understiger

300 000 kronor.

Lag (1995:700).

2 b §

På begäran av den som enligt 2 a § inte är skattskyldig skall skatte-

myndigheten besluta att skattskyldighet skall föreligga oavsett beskatt-
ningsunderlagens storlek. Skattemyndighetens beslut gäller till utgången av
det andra året efter det år under vilket beslutet fattades.

Lag (1995:700).

2 c §

Särskilda bestämmelser om mervärdesskatt finns i lagen (2000:142)

om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen
över Öresund.

Lag (2000:143).

background image

3

SFS 2000:500

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde

3 §

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 § vid omsättning inträder när va-

ran har levererats eller tjänsten har tillhandahållits eller när varan eller tjäns-
ten har tagits i anspråk genom uttag. Om dessförinnan den som omsätter va-
ran eller tjänsten får ersättning helt eller delvis för en beställd vara eller
tjänst, inträder skattskyldigheten i stället när ersättningen inflyter kontant el-
ler på annat sätt kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo.

Med leverans av en vara förstås att varan avlämnas eller att den sänds till

en köpare mot postförskott eller efterkrav.

Bestämmelsen i första stycket andra meningen gäller endast om omsätt-

ningen är skattepliktig när ersättningen kommer den som omsätter varan el-
ler tjänsten till godo.

4 §

I stället för vad som föreskrivs i 3 § gäller i fråga om upplåtelse av av-

verkningsrätt till skog i de fall som avses i 21 kap. 2 § inkomstskattelagen
(1999:1229) att skattskyldigheten inträder allteftersom betalningen tas emot
av upplåtaren.

Lag (1999:1283).

4 a §

Vid gemenskapsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tid-

punkten för förvärvet. Denna tidpunkt anses inträffa den 15:e i månaden ef-
ter den månad under vilken varan har levererats. Om en faktura eller jämför-
lig handling utfärdas till förvärvaren innan dess, inträder skattskyldigheten
vid utfärdandet av fakturan eller handlingen.

Lag (1994:1798).

5 §

Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då varan enligt

tullagstiftningen skall anmälas till förtullning eller när införsel skall anmälas
med stöd av 9 § tullagen (1994:1550).

Lag (1995:1286)

.

Innebörden av vissa uttryck i denna lag

6 §

Med

vara

förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt

värme, kyla och elektrisk kraft. Med

tjänst

förstås allt annat som kan tillhan-

dahållas i yrkesmässig verksamhet.

7 §

Vad som föreskrivs i fråga om

verksamhet

avser såväl hela verksamhe-

ten som en del av verksamheten. I 13 kap. avses dock hela verksamheten om
inte något annat anges.

Med

verksamhet som medför skattskyldighet

förstås en sådan verksamhet

i vilken omsättning av varor eller tjänster medför skattskyldighet enligt 2 §
första stycket 1.

Lag (1997:502)

.

8 §

Med

utgående skatt

förstås sådan skatt som skall redovisas till staten

vid omsättning, gemenskapsinternt förvärv eller import enligt 1 §.

Med

ingående skatt

förstås sådan skatt vid förvärv eller import som anges

i 8 kap. 2 §.

Lag (1994:1798)

.

9 §

Har upphävts genom lag (1994:1798)

.

background image

4

SFS 2000:500

10 §

Med

export

avses sådan omsättning utanför EG av varor eller tjänster

som görs i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs här i landet.

Lag

(1994:1798).

10 a §

Med

EG

eller ett

EG-land

förstås i denna lag de områden som till-

hör den Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde.

Lag

(1994:1798)

.

11 §

Med

fastighet

förstås

1. vad som enligt jordabalken utgör eller tillhör fastighet, dock inte egen-

dom som avses i 2 kap. 3 § jordabalken (industritillbehör),

2. byggnader, ledningar, stängsel och liknande anläggningar som för sta-

digvarande bruk anbragts i eller ovan jord och som tillhör någon annan än
ägaren till jorden, och

3. egendom som avses i 2 kap. 2 § jordabalken även om byggnaden tillhör

annan än ägaren till jorden eller om egendomen tillförts byggnaden av någon
annan än ägaren till byggnaden.

12 §

Med

verksamhetstillbehör

förstås annan maskin, utrustning eller sär-

skild inredning än industritillbehör, om den tillförts sådan byggnad eller del
av byggnad som är inrättad för annat än bostadsändamål och den anskaffats
för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten.

13 §

Med

personbil

förstås även lastbil med skåpkarosseri och buss, om

fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om lastbi-
lens förarhytt utgör en separat karosserienhet.

Lag (1994:498)

.

13 a §

Med

nya transportmedel

förstås

1. motordrivna marktransportmedel som är avsedda för transporter till

lands av personer eller varor och som har en motor med en cylindervolym
om mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt om mer än 7,2 kilowatt, om de
omsätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller
före omsättningen har körts högst 6 000 kilometer,

2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg som anges i

3 kap. 21 och 22 §§, om de omsätts inom tre månader efter det att de första
gången tagits i bruk eller före omsättningen har färdats högst 100 timmar,
och

3. luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kilogram, utom sådana luftfar-

tyg som anges i 3 kap. 21 §, om de omsätts inom tre månader efter det att de
första gången tagits i bruk eller före omsättningen har flugits högst 40 tim-
mar.

Lag (1994:1798).

13 b §

Med

punktskattepliktiga varor

förstås sådana alkohol-, tobaks-, el-

ler mineraloljeprodukter som är obligatoriskt skattepliktiga enligt Europe-
iska gemenskapens punktskatteregler.

Lag (1994:1798)

.

14 §

Med

beskattningsår

förstås beskattningsår enligt inkomstskattelagen

(1999:1229).

background image

5

SFS 2000:500

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skatt-

skyldighet inte föreligger enligt inkomstskattelagen, förstås med beskatt-
ningsår:

1. kalenderåret, eller
2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som

anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

Lag (1999:1283).

15 §

Med

utländsk företagare

förstås en näringsidkare som är en fysisk

person som inte är bosatt här i landet eller stadigvarande vistas här eller en
juridisk person som inte på grund av registrering, platsen för styrelsens säte
eller annan sådan omständighet är att anse som svensk juridisk person.

Lag

(1994:1798)

.

16 §

Med

staten

avses inte de statliga affärsverken. Med

kommun

förstås

kommun och landsting enligt kommunallagen (1991:900).

17 §

Med

jämförlig handling

i uttrycket faktura eller jämförlig handling

avses avräkningsnota, kvitto, köpehandling och liknande handling. Med
handling avses även upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

18 §

Med

investeringsguld

förstås

1. guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av

marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar,
oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte,

2. guldmynt som
– har en finhalt av minst 900 tusendelar,
– är präglade efter år 1800,
– är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet, och
– normalt säljs till ett pris som inte överstiger det öppna marknadsvärdet

för guldinnehållet i myntet med mer än 80 %.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte

av första stycket 1.

Guldmynt som omfattas av den förteckning som årligen offentliggörs i C-

serien av Europeiska gemenskapens officiella tidning skall anses uppfylla
kriterierna i första stycket 2 under hela det år förteckningen gäller.

Guldmynt enligt denna paragraf skall inte anses omsatta på grund av det

numismatiska värdet.

Lag (1999:640)

.

19 §

Med

redovisningsvaluta

avses redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 §

bokföringslagen (1999:1078).

Lag (2000:54)

.

2 kap. Omsättning och import

1 §

Med

omsättning av vara

förstås

1. att en vara överlåts mot ersättning, eller
2. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.
Med

omsättning av tjänst

förstås

1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhanda-

hålls någon, eller

background image

6

SFS 2000:500

2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt någon av 4–8 §§.

Lag (1995:1286).

1 a §

Med

import

förstås att en vara förs in till Sverige från en plats utan-

för EG.

Lag (1994:1798)

.

Uttag av varor

2 §

Med

uttag av vara förstås att den som är skattskyldig

1. tillgodogör sig en vara ur verksamheten för privat ändamål,
2. överlåter en vara till någon annan utan ersättning eller mot ersättning

som understiger ett värde beräknat enligt 7 kap. 3 § 2 a och sådan nedsätt-
ning inte är marknadsmässigt betingad, eller

3. för över en vara från en verksamhet som medför skattskyldighet eller

rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§ till en verk-
samhet som inte alls eller endast delvis medför skattskyldighet eller sådan
rätt till återbetalning. Lag (1994:1798).

3 § Vad som sägs i 2 § om uttag av varor gäller endast om den skattskyl-
dige har haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av
den ingående skatten vid förvärvet av varan.

Om den omsättning genom vilken den skattskyldige förvärvat varan eller,

när varan förts in till Sverige av den skattskyldige, importen undantagits från
skatteplikt enligt 3 kap. 21 § tillämpas dock 2 §. Lag (1994:1798).

Uttag av tjänster i allmänhet

4 § Med uttag av tjänst förstås sådana åtgärder som anges i 5–8 §§.

5 § Med uttag av tjänst förstås att den skattskyldige

1. utför, låter utföra eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst åt sig själv

eller sin personal för privat ändamål eller för annat rörelsefrämmande ända-
mål, om tjänsten tillhandahålls utan ersättning eller mot ersättning som un-
derstiger ett värde beräknat enligt 7 kap. 3 § 2 b och sådan nedsättning inte
är marknadsmässigt betingad,

2. använder eller låter någon annan använda en tillgång som hör till verk-

samheten för privat ändamål eller för annat rörelsefrämmande ändamål, om
den skattskyldige haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–
13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet av varan, eller

3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en

personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i eller har förhyrts för verk-
samheten och den skattskyldige har haft rätt till avdrag för eller återbetal-
ning enligt 10 kap. 9–13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet eller, i
fråga om förhyrning, av hela den ingående skatten som hänför sig till hyran.

Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet är mer än

ringa. Lag (1994:1798).

6 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

background image

7

SFS 2000:500

Uttag av vissa tjänster på fastighetsområdet

7 §

3 Med uttag av tjänst förstås även att den skattskyldige utför eller för-

värvar sådana tjänster som anges i andra stycket och tillför dem en egen fast-
ighet som enligt inkomstskattelagen (1999:1229) utgör lagertillgång i bygg-
nadsrörelse, om han i byggnadsrörelsen både tillhandahåller tjänster åt andra
(byggnadsentreprenader) och utför tjänster på sådana egna fastigheter.

Första stycket gäller
1. byggnads- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och under-

håll, och

2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster.
Första stycket gäller också om tjänsterna utförs av den skattskyldige på en

egen fastighet som utgör tillgång i rörelsen men inte är en sådan lagertill-
gång som avses i första stycket. Vad nu sagts gäller dock inte om tjänsterna
hänför sig till en del av fastigheten som används i en verksamhet som med-
för skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt
10 kap. 9, 11 eller 12 §. Lag (2000:500).

8 § Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare utför sådana
tjänster som anges i andra stycket på en egen fastighet som utgör tillgång i
en yrkesmässig verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§. Detta gäller dock en-
dast om de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskattningsåret
överstiger 150 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grundas på lö-
nekostnaderna.

Första stycket gäller utförande av
1. byggnads- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och under-

håll,

2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster, och
3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel.
Om en fastighet ägs av en näringsidkare som ingår i en sådan mervärdes-

skattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § skall gruppen anses som fastighets-
ägare vid tillämpning av denna paragraf. Lag (1998:346).

2 a kap. Gemenskapsinterna förvärv

1 § I 2–9 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv skall anses som
ett gemenskapsinternt förvärv. Lag (1994:1798).

Gemenskapsinterna förvärv

2 § Med gemenskapsinternt förvärv förstås

1. att någon under de förutsättningar som anges i 3–5 §§ mot ersättning

förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av
säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EG-land,

2. att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning för-

värvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säl-

3 Senaste lydelse 1999:1283.

background image

8

SFS 2000:500

jaren eller för någonderas räkning till ett annat EG-land från Sverige eller ett
annat EG-land,

3. att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för

över en vara från en verksamhet i ett annat EG-land till Sverige, om inget
annat följer av 7 § andra stycket, eller

4. att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EG-

land till Sverige. Lag (1995:1286).

Gemenskapsinterna förvärv enligt 2 § 1

3 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a § och transport-

medlet skall användas stadigvarande här i landet,

2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen

är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, eller

3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara

och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en säl-
jare som är skattskyldig till mervärdesskatt i ett annat EG-land.

Första stycket 3 avser köpare som är
1. näringsidkare vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt

eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av sådan skatt, eller

2. näringsidkare vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt

till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ eller juridiska personer som inte är
näringsidkare, under förutsättning

– att det sammanlagda värdet av hans skattepliktiga förvärv av andra va-

ror än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande
eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §. Lag

(1994:1798).

4 § Skattemyndigheten skall på begäran av en sådan köpare som anges i
3 § andra stycket 2 besluta att förvärv som görs av honom skall anses som
gemenskapsinterna förvärv fastän den angivna beloppsgränsen inte över-
stigs. Beslutet skall gälla under två kalenderår. Lag (1994:1798).

5 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 1 även i de fall transporten på-
börjas utanför EG och varan därefter importerats till ett annat EG-land av
förvärvaren för vidare transport till Sverige, om förvärvaren är en juridisk
person som inte är näringsidkare.

I 10 kap. 11 b § finns bestämmelser om återbetalning i vissa fall av skatt

som betalas vid import. Lag (1994:1798).

Gemenskapsinterna förvärv enligt 2 § 2

6 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 2, om

– köparen är registrerad till mervärdesskatt här i landet,
– förvärvet görs, under angivande av köparens svenska registreringsnum-

mer, från en säljare som är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EG-
land, och

background image

9

SFS 2000:500

– köparen inte visar att han påförts mervärdesskatt i ett annat EG-land för

förvärvet.

I 13 kap. 25 a § finns bestämmelser om hur utgående skatt för sådana för-

värv som avses i första stycket skall återfås, för det fall att mervärdesskatt
har påförts i det andra EG-landet efter det att förvärvaren redovisat den utgå-
ende skatten i sin deklaration här i landet.

En vara skall inte anses förvärvad enligt första stycket, om köparen visar

att förvärvet gjorts för en efterföljande omsättning i ett annat EG-land och
den till vilken omsättningen görs är skattskyldig där för omsättningen. Lag
(1994:1798).

Gemenskapsinterna förvärv enligt 2 § 3

7 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 3, om

– den som för över varan bedriver yrkesmässig verksamhet i ett annat EG-

land,

– överföringen görs för denna verksamhet, och
– överföringen görs genom att varan transporteras från det EG-landet till

Sverige av den som bedriver verksamheten eller för dennes räkning.

En vara skall inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen
1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med av-

gångsplats i ett EG-land och ankomstplats i ett annat EG-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete i Sverige på den överförda varan, om trans-
porten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet utförts, skickas
tillbaka till näringsidkaren i det EG-land som varan ursprungligen överförts
från,

3. görs för att den överförda varan skall användas för omsättningen av

tjänster i Sverige och varan därför skall användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst 2 år, skall användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlems-
land, eller

5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 9 § eller i 3 kap. 30 a §.
När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre fö-

religger, skall varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket. Lag
(1995:1286)
.

8 § Har upphävts genom lag (1995:1286).

Gemenskapsinterna förvärv enligt 2 § 4

9 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 4, om

– den som tar i anspråk varan bedriver verksamhet som medför skattskyl-

dighet här i landet,

– han tar i anspråk varan för ett annat ändamål än som anges i 7 § andra

stycket genom att använda den för denna verksamhet efter att varan trans-
porterats av honom eller för hans räkning till Sverige från ett annat EG-land,
och

background image

10

SFS 2000:500

– varan inte härrör från en yrkesmässig verksamhet som han bedriver i det

landet. Lag (1994:1798).

Gemensam bestämmelse avseende 2 § 3 och 4

10 § En vara skall inte anses förvärvad enligt 7 eller 9 §§ om motsvarande
förvärv av varan mot ersättning för förvärvaren inte skulle anses som ett ge-
menskapsinternt förvärv enligt 3 §. Lag (1994:1798).

3 kap. Skatteplikt för omsättning, gemenskapsinternt förvärv
och import

Generell skatteplikt

1 § Omsättning av varor och tjänster samt import är skattepliktiga, om
inget annat anges i detta kapitel.

Är omsättningen av en vara undantagen från skatteplikt enligt detta kapi-

tel, är även import av varan undantagen från skatteplikt.

Gemenskapsinternt förvärv är skattepliktigt om motsvarande omsättning

skulle ha varit det. Lag (1994:1798).

1 a § I 9 c kap. finns särskilda bestämmelser om undantag från skatteplikt
under den tid som varor är placerade i vissa lager. Lag (1995:1286).

Undantag på fastighetsområdet

2 § Från skatteplikt undantas omsättning av fastigheter samt överlåtelse
och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servituts-
rätter och andra rättigheter till fastigheter.

Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter omfattar också

upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nätut-
rustning för mottagning av radio- och televisionssändningar, om tillhanda-
hållandet är ett led i upplåtelsen av nyttjanderätten. Lag (1996:1327).

3 §

4 Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,

4 Senaste lydelse 1997:331.

background image

11

SFS 2000:500

10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåran-

läggning för järnvägstrafik,

11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning, och
12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikope-

ratörer.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett kon-

kursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadig-
varande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som
medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11 eller 12 § helt eller
delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet.
Uthyrning till staten eller en kommun är skattepliktig även om uthyrningen
sker för en verksamhet som inte medför sådan skyldighet eller rätt. Skatte-
plikt föreligger dock inte för uthyrning till en kommun, om fastigheten vida-
reuthyrs av kommunen för användning i en verksamhet som inte medför
skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11 eller 12 §
eller om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Vad som har sagts om ut-
hyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som

innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs el-

ler genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt
eller delvis skall kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra
stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyr-

ning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i an-
dra och tredje styckena. Lag (2000:500).

Undantag för sjukvård, tandvård och social omsorg

4 § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör sjukvård,
tandvård eller social omsorg samt tjänster av annat slag och varor som den
som tillhandahåller vården eller omsorgen omsätter som ett led i denna.

Undantaget omfattar även
– kontroller och analyser av prov som tagits som ett led i sjukvården eller

tandvården, och

– omsättning av dentaltekniska produkter och av tjänster som avser så-

dana produkter, när produkten eller tjänsten tillhandahålls tandläkare, den-
taltekniker eller den för vars bruk produkten är avsedd.

Undantaget gäller inte omsättning av glasögon eller andra synhjälpmedel

även om varorna omsätts som ett led i tillhandahållandet av sjukvård.

Undantaget gäller inte omsättning av varor när de omsätts av apotekare el-

ler receptarier. Beträffande omsättning av läkemedel som lämnas ut enligt
recept eller säljs till sjukhus finns särskilda bestämmelser i 23 § 2.

Undantaget gäller inte vid vård av djur. Lag (1998:542).

5 § Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda el-
ler behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd,

background image

12

SFS 2000:500

– om åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som drivs

av det allmänna eller, inom enskild verksamhet, vid inrättningar för sluten
vård, eller

– om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att ut-

öva yrke inom sjukvården.

Med sjukvård förstås även sjuktransporter som utförs med transportme-

del som är särskilt inrättade för sådana transporter.

Med sjukvård jämställs medicinskt betingad fotvård. Lag (1996:794).

6 § Med tandvård förstås åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla
sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan.

7 § Med social omsorg förstås offentlig eller privat verksamhet för barn-
omsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och an-
nan jämförlig social omsorg.

Undantag för utbildning

8 § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen

anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd
utbildningsanordnare, och

2. utbildning som enligt studiestödslagen (1999:1395) berättigar eleven

till studiestöd.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som skall utbildas (uppdragsutbild-
ning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdrags-
givaren bedriven egen utbildning enligt första stycket. Lag (1999:1406).

Undantag för bank- och finansieringstjänster och för
värdepappershandel

9 § Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansieringstjäns-
ter samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jäm-
förlig verksamhet.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksamhet, inkas-

sotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av för-
varingsutrymmen.

Med värdepappershandel förstås
1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oav-

sett om de representeras av värdepapper eller inte, och

2. förvaltning av värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om värde-

pappersfonder. Lag (1994:1798).

Undantag för försäkringstjänster

10 § Från skatteplikt undantas omsättning av försäkringstjänster.

Med försäkringstjänster förstås

background image

13

SFS 2000:500

1. tjänster vars tillhandahållande utgör försäkringsrörelse enligt försäk-

ringsrörelselagen (1982:713) eller enligt lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i Sverige, och

2. tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmed-

lare av försäkringar och som avser försäkringar. Lag (1999:1130).

Undantag för investeringsguld

10 a § Från skatteplikt undantas omsättning av investeringsguld, inbegri-
pet investeringsguld representerat av värdepapper, om omsättningen medför
en äganderätt till eller en fordran på guldet.

Från skatteplikt undantas även förmedling som görs för någon annans räk-

ning i dennes namn, om förmedlingen avser en omsättning enligt första
stycket. Lag (1999:640).

10 b § En näringsidkare har rätt att bli skattskyldig för en omsättning som
annars skulle ha undantagits enligt 10 a § första stycket om han

1. framställer investeringsguld eller omvandlar guld av något slag till in-

vesteringsguld och omsättningen görs till en annan näringsidkare, eller

2. i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för industriellt ändamål

och omsättningen avser investeringsguld enligt 1 kap. 18 § första stycket 1
och görs till en annan näringsidkare. Lag (1999:640).

10 c § Ett ombud har rätt att bli skattskyldigt för förmedling som annars
skulle ha undantagits enligt 10 a § andra stycket om den för vars räkning för-
medlingen görs är skattskyldig enligt 10 b §. Lag (1999:640).

Undantag inom kulturområdet

11 § Från skatteplikt undantas följande slag av omsättning:

1. en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnär-

ligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk,

2. tillhandahållande i biblioteksverksamhet av böcker, tidskrifter, tid-

ningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt biblio-
grafiska upplysningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer
än ringa omfattning understöds av det allmänna,

3. förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av arkivhandlingar

och uppgifter ur sådana handlingar, om verksamheten bedrivs av eller fortlö-
pande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

4. anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och

tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar, om verk-
samheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds
av det allmänna,

5. av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som tillhanda-

hålls av studieförbund, och

6. kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun. Lag (1996:1327).

background image

14

SFS 2000:500

Undantag inom idrottsområdet

11 a § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster varigenom någon
bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig
verksamhet. Från skatteplikt undantas vidare omsättning av tjänster som har
omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten om
dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamhe-
ten.

Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun

eller av en förening i de fall verksamheten inte anses som yrkesmässig enligt
4 kap. 8 §. Lag (1999:1283).

Undantag inom massmedieområdet

12 § Har upphävts genom lag (1995:1364).

13 § Från skatteplikt undantas omsättning av periodiska medlemsblad eller
periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon
gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller an-
ställda. Även införsel av en sådan publikation är undantagen från skatteplikt,
om publikationen förs in till landet för att tillhandahållas på något av dessa
sätt.

14 § Från skatteplikt undantas omsättning och införsel av periodiska orga-
nisationstidskrifter.

Med en organisationstidskrift förstås en publikation
– som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en personal-

tidning, och

– som väsentligen framstår som ett organ för en eller flera sammanslut-

ningar med det huvudsakliga syftet att verka för ett religiöst, nykterhets-
främjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ända-
mål eller att företräda funktionshindrade eller arbetshandikappade medlem-
mar.

Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett idrottsligt

ändamål räknas endast sammanslutningar som är anslutna till Sveriges riks-
idrottsförbund eller Svenska korporationsidrottsförbundet eller som är repre-
senterade i Sveriges olympiska kommitté. Som sammanslutning med huvud-
sakligt syfte att verka för ett försvarsfrämjande ändamål räknas endast sådan
sammanslutning som enligt därom gällande föreskrifter erhåller statligt stöd
till sin verksamhet.

15 § Har upphävts genom lag (1996:1327).

16 § En publikation som anges i 13 och 14 §§ anses som periodisk endast
om den enligt utgivningsplanen utkommer med normalt minst fyra nummer
om året. Lag (1996:1327).

17 § Undantagen i 13 och 14 §§ omfattar även radio- och kassettidningar.
Lag (1996:1327).

background image

15

SFS 2000:500

18 § Från skatteplikt undantas omsättning av program och kataloger för
egen verksamhet som inte i sig medför skattskyldighet eller rätt till återbetal-
ning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§.

19 § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som avser

1. införande eller ackvisition av annonser i periodiska medlemsblad, per-

sonaltidningar och organisationstidskrifter som anges i 13 och 14 §§, och

2. framställning av sådana publikationer eller tjänster som tillhandahålls

av framställaren i samband med denna framställning såsom distribution av
upplagan.

Från skatteplikt undantas även tjänster som avser införande av annonser i

sådana publikationer som anges i 18 §.

20 § Från skatteplikt undantas omsättning i verksamhet för produktion och
utsändning av radio- och televisionsprogram, om verksamheten huvudsakli-
gen finansieras genom statsanslag.

Undantag för fartyg och luftfartyg

21 § Från skatteplikt undantas omsättning av

1. skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske,
2. fartyg för bogsering eller bärgning,
3. luftfartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran,
4. tjänster, såsom ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och ut-

hyrning som avser sådana fartyg eller luftfartyg,

5. delar, tillbehör eller utrustning till sådana fartyg eller luftfartyg, när va-

ran

– säljs eller hyrs ut till den som äger fartyget eller luftfartyget eller den

som varaktigt nyttjar fartyget eller luftfartyget enligt avtal med ägaren, eller

– förs in till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning, och
6. tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning som anges i 5.
Undantaget för skepp för yrkesmässigt fiske gäller alla skepp, som säljs

eller införs för sådant fiske, oavsett om skeppet är särskilt anordnat för detta
ändamål eller inte.

Undantaget gäller inte för skepp, som är sådana farkoster för vilka för-

flyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till huvuduppgiften.
Undantaget gäller inte heller omsättning eller import av flodsprutor, ponton-
kranar, flytdockor och andra farkoster som hänför sig till tulltaxenummer
89.05 och som inte är bärgningsfartyg.

Med yrkesmässig sjöfart avses även transport med skepp av eget gods.

Med skepp för yrkesmässig sjöfart jämställs luftkuddefarkoster för yrkes-
mässig person- eller godsbefordran. Lag (1995:1286).

21 a § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls
av mäklare och andra förmedlare, som handlar för någon annans räkning i
dennes namn, om tjänsten avser en sådan omsättning som anges i 21 §. Lag
(1995:1286)
.

22 § Från skatteplikt undantas omsättning som avser överlåtelse eller upp-
låtelse till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne av fartyg för

background image

16

SFS 2000:500

livräddning samt delar, tillbehör, utrustning och bränsle till ett sådant fartyg.
Undantaget omfattar även underhåll, reparation och andra tjänster som avser
ett fartyg av angivet slag som ägs av eller har upplåtits till sällskapet eller
delar, tillbehör eller utrustning till ett sådant fartyg. Lag (1994:1798).

Undantag för vissa andra varor och tjänster

23 § Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och
tjänster:

1. sedlar och mynt som är gällande betalningsmedel, dock inte samlarfö-

remål,

2. läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus eller förs

in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

3. modersmjölk, blod eller organ från människor,
4. flygbensin och flygfotogen,
5. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,
6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän begrav-

ningsplats när tjänsten tillhandahålls av huvudmannen för eller innehavaren
av begravningsplatsen, och

7. guld som levereras till Sveriges riksbank. Lag (1999:959).

Undantag för vissa interna tjänster

23 a § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls
inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer, om

– verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos

de fysiska eller juridiska personerna,

– tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten, och
– ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska

personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhanda-
hållande.

Undantaget avser endast sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls

av någon annan utanför gruppen. Lag (1998:346).

Undantag för överlåtelse av vissa tillgångar

24 § Från skatteplikt undantas överlåtelse av andra tillgångar än omsätt-
ningstillgångar, om

1. den som överlåter tillgången kan visa att han varken har haft någon rätt

till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av ingående skatt
vid förvärvet av tillgången eller vid mera betydande förvärv av varor eller
tjänster som tillförts tillgången, eller

2. överföring av tillgången från en verksamhet till en annan verksamhet

har medfört skattskyldighet enligt 2 kap. 2 § 3.

Vid tillämpning av första stycket anses som omsättningstillgångar inte

tillgångar som är avsedda att förbrukas i en verksamhet.

Undantaget från skatteplikt enligt denna paragraf omfattar inte försäk-

ringsföretags överlåtelse av tillgångar som övertagits i samband med skade-
reglering och inte heller finansieringsföretags överlåtelse av tillgångar som
företaget har återtagit med stöd av ett av företaget övertaget köpeavtal. Un-

background image

17

SFS 2000:500

dantaget gäller inte heller om den omsättning genom vilken den skattskyl-
dige förvärvat varan eller, om varan förts in till landet av den skattskyldige,
importen undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21 §. Lag (1994:1798).

Undantag för överlåtelse av verksamhet

25 § Från skatteplikt undantas omsättning av tillgångar i en verksamhet,
när en sådan tillgång överlåts i samband med att verksamheten överlåts eller
när en sådan tillgång överlåts i samband med fusion eller liknande förfa-
rande, allt under förutsättning att förvärvaren skulle vara berättigad till av-
drag för skatten eller återbetalning av skatten enligt 10 kap. 9–13 §§.

26 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

Undantag för överlåtelse av motorfordon till utländska beskickningar
m.fl.

26 a § Från skatteplikt undantas omsättning av motorfordon, om köparen
är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt

1. enligt 10 kap. 6 §, eller
2. enligt 10 kap. 7 §, om fordonet är avsett för köparens personliga bruk.
Undantaget enligt första stycket gäller endast om köparen till säljaren

överlämnar ett intyg som visar att de förutsättningar som anges i första
stycket är uppfyllda. Intyget skall vara utfärdat av Utrikesdepartementet.
Säljaren skall till Riksskatteverket ge in kopia av intyget samt kopia av fak-
tura eller jämförlig handling. Lag (2000:478).

26 b § Har motorfordon förvärvats genom en omsättning som undantagits
från skatteplikt enligt 26 a § och överlåter köparen fordonet tidigare än två
år efter förvärvet, skall denne till staten betala ett belopp som motsvarar den
skatt som han skulle ha fått betala, om han hade varit skattskyldig för om-
sättningen. Beloppet skall dock inte överstiga den skatt som skulle ha beta-
lats vid överlåtarens förvärv, om 26 a § inte hade tillämpats. Om det inte be-
talas någon ersättning vid överlåtelsen av motorfordonet eller om ersätt-
ningen väsentligen understiger marknadsvärdet, skall beloppet beräknas
med utgångspunkt från marknadsvärdet.

Första stycket tillämpas även om motorfordonet förvärvats genom ett ge-

menskapsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt.

Vid beräkning av belopp som enligt första stycket skall betalas till staten

tillämpas 7 kap.

Första stycket skall inte tillämpas, om fordonet överlåts på grund av att

ägaren avlidit. Inte heller skall första stycket tillämpas, om den till vilken
fordonet överlåts kan förvärva motorfordon genom en omsättning som un-
dantas från skatteplikt enligt 26 a §. Sker sådan överlåtelse, skall den som
förvärvar fordonet anses ha förvärvat detta genom en omsättning som un-
dantas från skatteplikt enligt 26 a §.

Överlåts fordonet på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige,

skall första stycket inte tillämpas om ägaren innehaft fordonet minst sex må-
nader. Lag (1996:1320).

background image

18

SFS 2000:500

26 c § Belopp som avses i 26 b § skall betalas genom insättning på ett sär-
skilt konto. Betalning skall ske senast 35 dagar efter överlåtelsen av motor-
fordonet. Lag (1996:1320).

Undantag för uttag av varor och tjänster

27 § Från skatteplikt undantas uttag enligt 2 kap. 2 § då den skattskyldige
tar i anspråk en vara för representation eller liknande ändamål, under förut-
sättning att den skattskyldige har rätt till avdrag för utgifterna för ändamålet
enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (1999:1283).

28 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

29 § Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster
för eget behov.

Undantaget omfattar inte en kommuns uttag av tjänster när det gäller ar-

beten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap. 8 §. Undanta-
get gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om sådana boende-
former som avses i 6 § lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för
kommuner och landsting. Lag (1998:586).

Undantag för viss import

30 § Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt
enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen skall

omsättas till ett annat EG-land enligt 30 a §. Lag (1994:1798).

Vissa undantag för omsättning till och förvärv från andra EG-länder

30 a § Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av
säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat
EG-land, om

1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till mervär-

desskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,
3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller en

medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett
sådant konsulat, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för sådant
förvärv råder enligt reglerna i det EG-landet, eller

4. köparen är en internationell organisation med säte i ett annat EG-land,

en medlemsstats ombud vid eller en person med tjänst hos eller uppdrag av
en sådan organisation, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för
sådant förvärv råder enligt reglerna i det EG-landet.

Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från

skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls Euro-

peiska gemenskapernas institutioner eller organ samt andra internationella
organisationer med säte i ett annat EG-land, i den omfattning som frihet från

background image

19

SFS 2000:500

mervärdesskatt i det landet medges för motsvarande omsättning till institu-
tionen, organet eller organisationen. Lag (1996:1320).

30 b §

Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv enligt

2 a kap. 2 § 1 av varor som görs av en utländsk företagare om

1. den utländske företagaren är registrerad till mervärdesskatt i ett annat

EG-land,

2. förvärvet görs för en efterföljande omsättning här i landet,
3. varan sänds eller transporteras direkt till Sverige från ett annat EG-land

än det där den utländske företagaren är registrerad till mervärdesskatt, och

4. den till vilken den efterföljande omsättningen görs är en näringsidkare

eller en juridisk person som inte är näringsidkare, som är registrerad till mer-
värdesskatt här och som är skattskyldig för omsättningen enligt 1 kap. 2 §
första stycket 4.

Undantaget i första stycket gäller endast under förutsättning att den ut-

ländske företagaren utfärdar en faktura eller jämförlig handling som uppfyl-
ler kraven i 11 kap. 5 a § tredje stycket. Lag (1994:1798).

30 c § Har upphävts genom lag (1999:450).

30 d § Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv som görs av
utländska företagare om rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–4 §§ av hela
skatten med anledning av förvärvet skulle ha förelegat.

Från skatteplikt undantas även gemenskapsinterna förvärv som görs under

sådana förutsättningar att rätt till återbetalning skulle föreligga enligt 10 kap.
6 och 7 §§. Lag (1995:1286).

30 e § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som avser varu-
transporter till eller från Azorerna eller Madeira eller mellan dessa öar. Lag
(1994:1798)
.

30 f § Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv av begagnade
varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en
skattskyldig återförsäljare och omsättningen har beskattats i det EG-land där
transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som motsvarar dem i
9 a kap.

Skattefriheten enligt första stycket gäller endast under förutsättning att

den utländske återförsäljaren utfärdat en faktura eller jämförlig handling
som innehåller uppgift om att beskattning skett i enlighet med vad som
anges i första stycket. Lag (1995:700).

30 g § Från skatteplikt undantas omsättning av transporttjänster och därtill
anslutna tjänster som ett postbefordringsföretag som bedriver sådan post-
verksamhet som avses i 3 § postlagen (1993:1684) tillhandahåller ett ut-
ländskt postbefordringsföretag i samband med distribution inom landet av
inkommande brev eller paket för detta företags räkning. Lag (1995:700).

31 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

background image

20

SFS 2000:500

Undantag för viss omsättning i samband med import

32 § Utgör ersättningen för en tjänst en sådan omkostnad som enligt
7 kap. 8 § andra stycket skall ingå i beskattningsunderlaget för import, är
omsättningen av tjänsten undantagen från skatteplikt. Lag (1995:1286).

4 kap. Yrkesmässig verksamhet

Vad som är yrkesmässig verksamhet

1 § En verksamhet är yrkesmässig, om den

1.

utgör näringsverksamhet enligt 13

kap. inkomstskattelagen

(1999:1229), eller

2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet

hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under
beskattningsåret överstiger 30 000 kronor. Lag (1999:1283).

2 § Även om en arbetsgivares verksamhet i övrigt inte medför vare sig
skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–
13 §§, räknas till yrkesmässig verksamhet som medför skattskyldighet så-
dana serveringstjänster som består av tillhandahållande av kost åt persona-
len, om marknadsvärdet av tjänsterna för beskattningsåret överstiger 30 000
kronor.

3 § En verksamhet är yrkesmässig även till den del den innefattar

1. en sådan upplåtelse av avverkningsrätt eller avyttring av skogsproduk-

ter för vilken ersättningen på grund av 45 kap. 8 § inkomstskattelagen
(1999:1229) behandlas som engångsersättning för allframtidsupplåtelse,

2. försäljning av en vara från en fastighet som är privatbostadsfastighet

enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen eller från en fastighet som tillhör ett
privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § samma lag eller upplåtelse av en av-
verkningsrätt eller rätt att ta jord, sten eller annan naturprodukt från sådana
fastigheter, eller

3. uthyrning i fall som avses i 9 kap. 1 § av en sådan fastighet som anges i

2.

I de fall som avses i första stycket 2 och 3 anses den där nämnda verk-

samheten som yrkesmässig endast om ersättningen för omsättningen under
beskattningsåret överstiger 30 000 kronor. Lag (1999:1283).

4 § När en verksamhet bedrivs i enkelt bolag eller under samäganderätt,
tillämpas beloppsgränserna i 1–3 §§ på hela verksamheten och inte på varje
enskild delägares andel.

Yrkesmässig verksamhet bedriven av utländsk företagare

5 § En utländsk företagares verksamhet är yrkesmässig i Sverige eller i ut-
landet, om företagaren bedriver verksamhet som motsvarar yrkesmässig
verksamhet enligt 1 §. Lag (1994:1798).

background image

21

SFS 2000:500

Särskilt om viss offentlig verksamhet

6 § Statens, ett statligt affärsverks eller en kommuns omsättning av varor
eller tjänster mot ersättning utgör yrkesmässig verksamhet oavsett om den
bedrivs med vinstsyfte eller inte.

7 § En omsättning som avses i 6 § utgör dock inte yrkesmässig verksam-
het, om omsättningen

1. ingår som ett led i myndighetsutövning, eller
2. avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning.
Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt avlopps-

rening är att anse som yrkesmässig verksamhet även i sådana fall som avses
i första stycket, under förutsättning att åtgärderna utförs mot ersättning.

Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet

8 §

Som yrkesmässig verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs

av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten av verk-
samheten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldig-
het inte föreligger för föreningen enligt 7 kap. 7 § första och andra stycket
eller för trossamfundet enligt 14 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan

förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (1999:1283).

5 kap. Omsättningsland

1 § I 2–8 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning skall anses
som en omsättning inom landet. All annan omsättning anses som omsättning
utomlands.

I 9 och 11 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning som enligt

någon av 2–8 §§ anses som en omsättning inom landet ändå skall anses som
en omsättning utomlands.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som

anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning inom landet. Lag (1994:1798).

Omsättning inom landet

Omsättning av varor

2 § En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare skall transporteras
till köparen är omsatt inom landet, om

1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar

transporten till köparen och annat inte följer av 2 a §,

2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan monte-

ras eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,

3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan importe-

ras till landet från en plats utanför EG av säljaren för att omsättas, eller

4. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan trans-

porteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EG-land till en kö-
pare i Sverige, om

background image

22

SFS 2000:500

– säljarens omsättning är sådan som anges i andra stycket,
– köparen inte är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 5 för förvär-

vet av varan, och

– varan inte är ett nytt transportmedel.
En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast om varan är

en punktskattepliktig vara, eller värdet av säljarens sammanlagda omsätt-
ning här i landet överstiger 320 000 kronor under det löpande eller föregå-
ende kalenderåret, eller säljaren omfattas av ett sådant beslut som anges i
tredje stycket. I värdet av säljarens sammanlagda omsättning skall inte beak-
tas värdet av punktskattepliktiga varor.

En omsättning skall anses vara gjord i Sverige enligt första stycket 4 även

om de i andra stycket angivna beloppsgränserna inte överstigs, under förut-
sättning att vederbörlig myndighet i det land där transporten påbörjas har
medgett att säljarens omsättning inte skall anses vara gjord i det landet. Lag
(1994:1798)
.

2 a § Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första
stycket 1 skall varan inte anses omsatt inom landet, om

1. varan transporteras av säljaren eller för dennes räkning från Sverige till

en köpare i ett annat EG-land, och

2. säljaren är registrerad till mervärdesskatt i det landet för sådan omsätt-

ning. Lag (1994:1798).

2 b § En vara som omsätts på fartyg, luftfartyg eller tåg under del av en
passagerartransport mellan EG-länder, skall anses omsatt i Sverige om avre-
seorten är belägen i Sverige.

Med del av en passagerartransport mellan EG-länder avses den del av pas-

sagerartransporten som utan uppehåll utanför EG utförs mellan avreseorten
och ankomstorten.

Med avreseorten avses den första orten för påstigning av passagerare

inom EG. Detta gäller även om en del av transporten dessförinnan utförts ut-
anför EG.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passagerare

inom EG i fråga om passagerare som steg på inom EG. Detta gäller även om
en del av transporten därefter utförs utanför EG.

För en resa tur och retur gäller att återresan skall anses som en fristående

transport. Lag (1997:331).

3 § I annat fall än som avses i 2, 2 a och 2 b §§ är varan omsatt inom lan-
det, om den finns här då den tas om hand av köparen. Lag (1994:1798).

Omsättning av tjänster

4 § Tjänster som avser en fastighet är omsatta inom landet, om fastigheten
är belägen i Sverige.

Förmedling av en tjänst som avser en viss fastighet skall anses som en

tjänst som avser fastigheten.

5 § En transporttjänst är omsatt inom landet, om den utförs i Sverige och
inget annat följer av 5 a § första stycket. En transporttjänst som utförs i

background image

23

SFS 2000:500

Sverige och i något annat land skall dock anses i sin helhet omsatt utom-
lands, om transporten sker direkt till eller från utlandet och inget annat följer
av 5 a § första stycket.

Befordran av brev till utlandet i postverksamhet som avses i 3 § postlagen

(1993:1684) skall anses som en omsättning inom landet.

Förmedling av en transporttjänst enligt första stycket är omsatt inom lan-

det, om transporttjänsten är omsatt inom landet och inget annat följer av
5 a § andra stycket. Lag (1995:1286).

5 a § En transporttjänst som avser en varutransport som påbörjas i ett EG-
land och avslutas i ett annat EG-land eller som har ett direkt samband med
en sådan varutransport och som påbörjas och avslutas i samma EG-land,
skall anses omsatt i Sverige, om

1. transporten påbörjas här i landet och förvärvet av tjänsten inte har

gjorts under angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett annat
EG-land, eller

2. köparen av tjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och

köparen har förvärvat tjänsten under angivande av registreringsnumret.

Förmedling som görs för någon annans räkning i dennes namn av en så-

dan varutransporttjänst som anges i första stycket skall anses vara omsatt
inom landet, om

1. transporten påbörjas här i landet och förvärvet av förmedlingstjänsten

inte har gjorts under angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett
annat EG-land, eller

2. transporten påbörjas i ett annat EG-land men köparen av förmedlings-

tjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och han har förvärvat
tjänsten under angivande av registreringsnumret. Lag (1995:1286).

6 § Om inget annat följer av 6 a eller 6 b § är tjänster omsatta inom landet,
om de utförs i Sverige och avser:

1. kulturella aktiviteter, artistiska framträdanden, idrott, underhållning, ut-

bildning, vetenskap och liknande verksamhet, däri inbegripen verksamhet
som arrangör och andra med en i denna punkt angiven verksamhet för-
bundna åtgärder,

2. omhändertagande, lastning och lossning av gods och andra liknande

tjänster som tillhandahålls som ett led i en varutransport,

3. värdering av varor som är lös egendom, och
4. arbeten på varor som avses i 3, däri inbegripet kontroll eller analys av

sådana varor.

Förmedling av sådana tjänster som avses i första stycket omfattas av be-

stämmelserna i 8 §. Lag (1996:1327).

6 a § Om en tjänst som anges i 6 § första stycket 2 tillhandahålls som ett
led i en varutransport som avses i 5 a §, skall tjänsten inte anses omsatt i
Sverige om den utförs här i landet och förvärvet av tjänsten har gjorts under
angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett annat EG-land. För-
medling som görs för någon annans räkning i dennes namn av en sådan
tjänst skall inte anses omsatt inom landet om den förmedlade tjänsten utförs
i Sverige och förvärvet av förmedlingstjänsten har gjorts under angivande av
ett registreringsnummer för köparen i ett annat EG-land.

background image

24

SFS 2000:500

Om en tjänst som anges i 6 § första stycket 2 tillhandahålls som ett led i

en varutransport som avses i 5 a §, skall tjänsten anses omsatt i Sverige även
om den utförs i ett annat EG-land om köparen av tjänsten är registrerad till
mervärdesskatt här i landet och han har förvärvat tjänsten under angivande
av registreringsnumret. Förmedling som görs för någon annans räkning i
dennes namn av en sådan tjänst skall anses omsatt inom landet även om den
förmedlade tjänsten utförs i ett annat EG-land om köparen av förmedlings-
tjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och han har förvärvat
förmedlingstjänsten under angivande av registreringsnumret. Lag
(1995:1286)
.

6 b § En tjänst som anges i 6 § första stycket 3 eller 4 skall inte anses om-
satt i Sverige om den utförs här i landet och varorna sedan tjänsten utförts
har transporterats ut ur landet samt förvärvet av tjänsten har gjorts under an-
givande av ett registreringsnummer för köparen i ett annat EG-land.

En tjänst som anges i 6 § första stycket 3 eller 4 skall anses omsatt i

Sverige även om den har utförts i ett annat EG-land varifrån varorna trans-
porterats ut om köparen av tjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i
landet och han har förvärvat tjänsten under angivande av registreringsnum-
ret. Lag (1995:1286).

7 § Tjänster som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om de

1. tillhandahålls från ett annat EG-land eller från ett land utanför EG och

förvärvaren är en näringsidkare som antingen har ett fast driftställe i Sverige
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om näringsidkaren saknar fast drift-
ställe, han är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller

2. tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvas av någon som inte

är en näringsidkare och förvärvaren är en svensk juridisk person eller är bo-
satt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Första stycket gäller
1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion,

juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och lik-
nande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program

för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,
6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,
7. uthyrning av arbetskraft,
8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel eller

transporthjälpmedel,

9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser

överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller
information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av

background image

25

SFS 2000:500

rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottag-
ning, och

11. sådan förmedling som görs för någon annans räkning i hans namn, om

förmedlingen avser sådana tjänster som anges i denna paragraf.

Tjänster som anges i andra stycket skall anses omsatta utomlands, om de
1. tillhandahålls en förvärvare i ett annat EG-land och förvärvaren är en

näringsidkare i det landet,

2. tillhandahålls en förvärvare i ett land utanför EG, eller
3. tillhandahålls från ett annat EG-land och förvärvaren inte är en närings-

idkare här i landet. Lag (1997:331).

7 a § Andra förmedlingstjänster än sådana som anges i 4, 5, 5 a, 6, 6 a och
7 §§ och som görs för någon annans räkning i dennes namn är omsatta inom
landet, om

1. förmedlingstjänsten avser en vara eller tjänst som omsätts i Sverige och

förvärvet av förmedlingstjänsten inte har gjorts under angivande av ett re-
gistreringsnummer för köparen i ett annat EG-land, eller

2. förmedlingstjänsten avser en vara eller tjänst som omsätts i ett annat

EG-land men köparen av förmedlingstjänsten är registrerad till mervärdes-
skatt här i landet och han har förvärvat förmedlingstjänsten under angivande
av registreringsnumret. Lag (2000:143).

8 § För andra tjänster än sådana som anges i 4–6 a eller 7 a § eller för det
fall 7 § inte är tillämplig skall omsättningen anses ha gjorts inom landet, om
tjänsterna tillhandahålls från ett fast driftställe eller motsvarande i Sverige. I
det fall en sådan tjänst inte tillhandahålls från något fast driftställe eller mot-
svarande i Sverige eller utomlands, är den omsatt inom landet om den som
tillhandahåller tjänsten har fast adress eller normalt uppehåller sig i Sverige.

Om en uthyrningstjänst som avser transportmedel eller transporthjälpme-

del utnyttjas eller på annat sätt tillgodogörs uteslutande i Sverige, skall den
anses omsatt inom landet även om den inte är det enligt första stycket därför
att den tillhandahållits utanför EG. Om uthyrningstjänsten tillgodogörs ute-
slutande utanför EG, skall den anses omsatt utanför EG även om den är om-
satt inom landet enligt första stycket. Lag (1995:700).

Undantag från 2–8 §§

Omsättning av varor

9 § En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-
sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en spedi-

tör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och

hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

background image

26

SFS 2000:500

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel eller livsmedelstillsatser
som anges i livsmedelslagen (1971:511), dock inte punktskattepliktiga va-
ror,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för

konsumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen

(1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en så-
dan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket la-

gen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i

exportvagnförteckning,

8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är

skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett garan-
tiåtagande som företagaren gjort, eller

9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats ut-

anför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken le-
veransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland skall anses som en omsättning utomlands endast
om leveransen begränsas på det sätt som anges för proviantering i 5 och 6 §§
lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor skall

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de vill-
kor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg
och luftfartyg. Lag (2000:478).

10 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

Omsättning av tjänster

11 § En omsättning av tjänster enligt någon av 4–8 §§ anses som omsätt-
ning utomlands då det är fråga om:

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplå-

telse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller an-
dra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

background image

27

SFS 2000:500

2 a. lastning, lossning eller andra tjänster i godsterminal-, hamn- eller

flygplatsverksamhet, om tjänsterna avser varor från eller till ett land utanför
EG,

2 b. transport eller annan tjänst inom landet som avser varor som en spedi-

tör eller fraktförare tillhandahåller en utländsk uppdragsgivare i ett land ut-
anför EG i samband med import eller export av varan,

3. alla tjänster som avser varor utom uthyrning, om varorna förts in i lan-

det endast för tjänsten i fråga för att därefter föras ut ur landet till en plats ut-
anför EG,

4. reparation av varor åt en utländsk företagare, som inte är skattskyldig

för omsättningen, och reparationen görs inom ramen för garantiåtaganden
som denne gjort, och

5. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför
EG antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller
9 §. Lag (2000:143).

6 kap. Skattskyldighet i särskilda fall

1 § För omsättning i den verksamhet som ett handelsbolag bedriver är bo-
laget skattskyldigt. För omsättning i den verksamhet som en europeisk eko-
nomisk intressegruppering bedriver är grupperingen skattskyldig. Lag
(1994:1893)
.

2 § En delägare i ett enkelt bolag eller i ett partrederi är skattskyldig i för-
hållande till sin andel i bolaget eller rederiet. I 23 kap. 3 § skattebetalnings-
lagen (1997:483) finns bestämmelser om att skattemyndigheten får besluta
att en av delägarna skall svara för redovisningen och betalningen av mervär-
desskatt. Lag (1997:502).

3 § Om en skattskyldig har försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt
för omsättning i verksamheten efter konkursbeslutet.

4 § Om en skattskyldig har avlidit, är dödsboet skattskyldigt för omsätt-
ning i verksamheten efter dödsfallet.

5 § Har upphävts genom lag (2000:500).

6 § För omsättning i den verksamhet som bedrivs av ett statligt affärsverk
är verket skattskyldigt.

7 § Om någon i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räk-
ning och uppbär likviden för varan eller tjänsten skall vid bedömning av
skattskyldigheten för omsättningen av varan eller tjänsten denna anses om-
satt såväl av honom som av hans huvudman.

8 § Vad som sägs om skattskyldighet i 7 § skall vid ett producentföretags
försäljning av en vara eller en tjänst på auktion gälla producentföretaget och
producenten.

background image

28

SFS 2000:500

Med producentföretag förstås ett företag som har bildats av producenter

för avsättning av deras produktion eller som har tillkommit i detta syfte.

6 a kap. Mervärdesskattegrupper

1 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag får två eller flera nä-
ringsidkare, under de förutsättningar som anges i detta kapitel, anses som en
enda näringsidkare (mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mer-
värdesskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet.

Huruvida mervärdesskattegruppens verksamhet skall anses medföra

skattskyldighet följer av de allmänna bestämmelserna i 1 kap. 2 § första
stycket 1. Lag (1998:346).

2 § I en mervärdesskattegrupp får endast ingå

1. näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn och som be-

driver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen
av tjänster är undantagen från skatteplikt med stöd av 3 kap. 9 eller 10 §, och

2. näringsidkare med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla näringsid-

kare som avses i punkt 1 varor eller tjänster, eller

3. näringsidkare som är kommissionärsföretag och kommittentföretag i ett

sådant kommissionärsförhållande som avses i 36 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229).

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå en näringsidkares fasta drift-

ställe i Sverige.

Näringsidkare som avses i första stycket 1 och 2 får inte ingå i fler än en

mervärdesskattegrupp. Lag (1999:1283).

3 § En mervärdesskattegrupp får endast avse näringsidkare som är nära
förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt hänse-
ende. Lag (1998:346).

4 § En mervärdesskattegrupp anses bildad den dag skattemyndigheten be-
slutar att näringsidkarna skall registreras som en sådan grupp (gruppregistre-
ring), eller den senare dag som skattemyndigheten därvid bestämmer. Av
beslutet skall framgå vem skattemyndigheten utsett som huvudman för grup-
pen.

Till grupphuvudman skall utses
1. i de fall som avses i 2 § första stycket 1 och 2 den näringsidkare i mer-

värdesskattegruppen som de övriga näringsidkarna i gruppen föreslår, om
det inte finns särskilda skäl som talar mot detta, eller

2. i de fall som avses i 2 § första stycket 3 en näringsidkare som är kom-

mittentföretag. Lag (1998:346).

5 § Om skattemyndigheten beslutar om detta får nya näringsidkare inträda
i gruppen, näringsidkare utträda ur gruppen eller grupphuvudmannen bytas
ut.

Gruppregistreringen består till dess att skattemyndigheten har beslutat att

den skall upphöra.

background image

29

SFS 2000:500

Ett beslut om ändring i registreringen enligt första stycket eller om avre-

gistrering enligt andra stycket gäller från och med dagen för beslutet eller
den senare dag som skattemyndigheten bestämmer. Lag (1998:346).

6 § Skattemyndigheten skall besluta om gruppregistrering enligt 4 §, eller
om ändring eller avregistrering enligt 5 §, om berörda näringsidkare ansöker
om detta och det inte finns särskilda skäl som talar mot ett sådant beslut.

Om förutsättningarna för gruppregistrering har upphört eller om det an-

nars finns särskilda skäl, får skattemyndigheten på eget initiativ besluta om
avregistrering. Lag (1998:346).

7 kap. Skattesats och beskattningsunderlag

Skattesatsen

1 § Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget
om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse,

3. transport i skidliftar,
4. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

5. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i

9 a kap. 5–7 §§,

6. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livs-

medel och livsmedelstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511)
med undantag för

a) vatten från vattenverk,
b) spritdrycker, vin och starköl, och
c) tobaksvaror.
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. allmänna nyhetstidningar, varmed avses sådana publikationer av dags-

presskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka,
samt för motsvarande radio- och kassettidningar,

2. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföre-

ställningar eller andra jämförliga föreställningar,

3. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs

av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,

4. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock
inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för
automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upp-
tagning som avser information,

5. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av

en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk, och

background image

30

SFS 2000:500

6. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf. Lag (1996:1327).

Beskattningsunderlaget vid omsättning och gemenskapsinterna förvärv

2 § Vid omsättning som anges i 3 och 4 §§ beräknas beskattningsunderla-
get med utgångspunkt i det i nämnda paragrafer angivna värdet. Beskatt-
ningsunderlaget utgörs av detta värde minskat med

1. 20 procent när skattesatsen enligt 1 § är 25 procent,
2. 10,71 procent när skattesatsen är 12 procent, och
3. 5,66 procent när skattesatsen är 6 procent.
Vid omsättning som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första

stycket 2–4 utgörs dock beskattningsunderlaget av det i 3 § angivna värdet
utan sådan minskning som anges i första stycket.

I 9 a kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsun-

derlaget vid omsättning i vissa fall av begagnade varor, konstverk, samlarfö-
remål och antikviteter.

I 9 b kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsun-

derlaget vid omsättning i viss resebyråverksamhet. Lag (1996:661).

2 a § Vid gemenskapsinterna förvärv utgörs beskattningsunderlaget av

1. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: ersättningen och punktskatt

som köparen påförts i ett annat EG-land,

2. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4: varans inköpsvärde eller, om ett

sådant värde saknas, tillverkningskostnaden för varan. Lag (1994:1798).

3 § Det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet utgörs

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,
2 a. vid uttag av varor: av inköpsvärdet för varorna eller liknande varor el-

ler, om sådant värde saknas, av tillverkningskostnaden vid tidpunkten för ut-
taget, och

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: kostnaden

vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten. Lag (1994:1798).

3 a § Med ersättning enligt 2 a och 3 §§ förstås det pris som följer av avta-
let om varan eller tjänsten.

Med inköpsvärde och tillverkningskostnad enligt 2 a och 3 §§ förstås det

pris som den skattskyldige betalat för att köpa in varorna respektive den
skattskyldiges kostnad för att tillverka varorna.

I priset inbegrips värdet av bytesvara, kompensation för skatter och avgif-

ter och andra tillägg till priset utom ränta.

Med kostnad enligt 3 § för att utföra en tjänst förstås den del av de fasta

och löpande kostnaderna i rörelsen som belöper på tjänsten. Lag
(1994:1798)
.

4 § Vid uttag i form av användande av personbil för privat bruk enligt
2 kap. 5 § 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av
det värde som enligt 9 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) har be-
stämts i fråga om tillhandahållandet av bilförmåner åt anställda. När det gäl-

background image

31

SFS 2000:500

ler den skattskyldiges eget nyttjande får skattemyndigheten på ansökan be-
stämma det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet enligt de
grunder som anges i 9 kap. 2 § skattebetalningslagen. Detsamma gäller i
fråga om delägare i handelsbolag. Lag (1997:502).

5 § Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter som avses i 2 kap. 7
eller 8 § utgörs beskattningsunderlaget av

1. de nedlagda kostnaderna,
2. beräknad ränta på kapital, annat än lånat, som är nedlagt i sådant varu-

lager eller sådana andra tillgångar än omsättningstillgångar som används för
tjänsterna, samt

3. värdet av arbete som den skattskyldige personligen utfört.
Vid uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 § utgörs beskattningsunderla-

get, om den skattskyldige begär det, i stället av lönekostnaderna, inräknat
skatter och avgifter som grundas på dessa kostnader.

Vid uttag för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe om-

bord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland av
andra varor än sådana som avses i 5 § lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg utgörs beskattningsunderlaget av inköpsvärdet. Lag
(1999:450)
.

6 § Om den skattskyldige i efterhand lämnar sådana bonus, rabatter eller
andra nedsättningar av priset som inte är beroende av att betalning görs inom
en viss tid, får han minska beskattningsunderlaget med beloppet av den läm-
nade prisnedsättningen.

Om en vara återtas med stöd av förbehåll om återtaganderätt enligt konsu-

mentkreditlagen (1992:830) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m. fl., får säljaren minska beskattningsunderlaget med
vad han vid avräkning med köparen tillgodoräknar köparen för den åter-
tagna varans värde. Denna rätt gäller dock endast om han kan visa att köpa-
ren helt saknat rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§
av den ingående skatt som hänför sig till dennes förvärv av varan.

Om en förlust uppkommer på den skattskyldiges fordran som avser ersätt-

ning för en vara eller en tjänst (kundförlust), får han minska beskattningsun-
derlaget med beloppet av förlusten.

I 13 kap. finns bestämmelser om hur minskningen av beskattningsunder-

laget skall redovisas av den skattskyldige.

7 § När en omsättning endast delvis medför skattskyldighet och beskatt-
ningsunderlaget för den del av omsättningen som medför skattskyldighet
inte kan fastställas, skall beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdel-
ning efter skälig grund.

Första stycket har motsvarande tillämpning i fråga om uppdelning av be-

skattningsunderlaget när skatt enligt denna lag tas ut med olika procentsat-
ser.

Beskattningsunderlaget vid import

8 § Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tullän-
damål, bestämt enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober

2 SFS 2000:500–524

background image

32

SFS 2000:500

1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, med tillägg av tull
och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas
ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant tillägg skall inte göras i
fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I beskattningsunderlaget skall även ingå frakt- och försäkringskostnader

och andra sådana omkostnader som uppkommer fram till första bestämmel-
seorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde känt
att varan skall transporteras till någon annan bestämmelseort här i landet el-
ler till någon bestämmelseort i ett annat EG-land, skall också omkostnaderna
fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget. Lag (1995:1286).

9 § Vid återimport av gemenskapsvaror som bearbetats i ett land utanför
EG på något annat sätt än genom reparation, utgörs beskattningsunderlaget
av beskattningsunderlaget enligt 8 § minskat med beskattningsunderlaget för
skatten vid förvärvet eller den tidigare importen, om

1. skatt enligt denna lag har tagits ut i Sverige vid den skattskyldiges för-

värv eller tidigare import av varan, och

2. de bearbetade varorna återimporteras inom den tid som Tullverket fast-

ställt och varorna förtullas för den som får tillämpa tullförfarandet passiv
förädling. Lag (1999:422).

10 § Vid import och återimport av varor som tillverkats i ett land utanför
EG helt eller delvis av material som är gemenskapsvaror utgörs beskatt-
ningsunderlaget av beskattningsunderlaget enligt 8 § minskat med beskatt-
ningsunderlaget för den tidigare uttagna skatten, om

1. de varor som importeras eller återimporteras tillverkats av det tempo-

rärt exporterade materialet, och

2. de tillverkade varorna återimporteras inom den tid som Tullverket fast-

ställt och varorna förtullas för den som får tillämpa tullförfarandet passiv
förädling. Lag (1999:422).

11 § Vid återimport av gemenskapsvaror som reparerats i ett land utanför
EG utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen för reparationen samt tull
och statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut med
anledning av importen. Lag (1994:1798).

8 kap. Avdrag för ingående skatt

1 § Avdrag för ingående skatt får göras enligt bestämmelserna i detta kapi-
tel.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om avdrag och jämkning av avdrag

för ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheter som avser vissa
fastighetsupplåtelser. Lag (2000:500).

2 §

5 Ingående skatt utgörs av beloppet av den skatt enligt denna lag som

hänför sig till ersättning för förvärv av varor eller tjänster, om omsättningen
medfört skattskyldighet för den från vilken varorna eller tjänsterna förvär-
vats.

5 Senaste lydelse 1995:1286.

background image

33

SFS 2000:500

Vid förvärv som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–

5 eller om skattskyldighet föreligger för förvärvaren enligt 9 c kap. 5 § ut-
görs ingående skatt av beloppet av den utgående skatt som den skattskyldige
skall redovisa till staten.

I det fall en förvärvare enligt 8 a kap. 11–14 §§ övertar överlåtarens rätt-

tigheter och skyldigheter när det gäller jämkning utgörs förvärvarens ingå-
ende skatt för de övertagna investeringsvarorna av överlåtarens ingående
skatt för varorna.

Ingående skatt utgörs också av skatt enligt denna lag som hänför sig till
1. förvärv enligt 4 § första stycket 4 eller 9 kap. 8 § andra stycket 2,
2. import till landet, eller
3. skattepliktiga uttag som avses i 4 § första stycket 6. Lag (2000:500).

3 § Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får göra
avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verk-
samheten.

Den skattskyldiges avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför

sig till förvärv eller import för avhjälpande av skador som uppstått i verk-
samheten även då den som vållat skadan eller en försäkringsgivare står för
kostnaden för förvärvet eller importen. Lag (1994:1798).

4 §

6 Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får

också göra avdrag

1. om den skattskyldige från någon annan skattskyldig eller någon som

har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ har övertagit verksamheten
eller en del av den: för den ingående skatt som hänför sig till den tidigare
ägarens förvärv för verksamheten, om den tidigare ägaren inte har gjort av-
drag för eller fått återbetalning av den ingående skatten men skulle ha varit
berättigad till sådant avdrag eller sådan återbetalning om han hade fortsatt
att driva verksamheten,

2. om den skattskyldige är delägare i en samfällighet för vattenreglering,

väghållning eller liknande ändamål och den fastighet som ingår i samfällig-
heten används i den verksamhet som medför skattskyldighet: för den ingå-
ende skatt som hänför sig till samfällighetens förvärv, dock endast till den
del som svarar mot hans andel i samfälligheten,

3. om den skattskyldige vid leverans av en vara till honom har betalat

skatt vid importen av varan utan att han varit skattskyldig för importen eller
han har betalat ersättning för denna skatt till den som haft sådan skattskyl-
dighet: för den skatt som Tullverket tagit ut, dock endast under förutsättning
att leverantören inte är skattskyldig enligt denna lag för annat än importen
och den skattskyldige skulle ha haft avdragsrätt om han själv hade varit
skattskyldig för importen,

4. om den skattskyldige köper en fastighet och fastigheten i säljarens

byggnadsrörelse har tillförts tjänster, vilkas tillförande utgör skattepliktiga
uttag enligt 2 kap. 7 §, utan att fastigheten därefter har tagits i bruk av sälja-
ren: för den utgående skatt som säljaren har redovisat eller skall redovisa för
uttagen,

6 Senaste lydelse 1999:422.

background image

34

SFS 2000:500

5. om den skattskyldige är ett företag som ingår i en koncern och tillhan-

dahålls en tjänst av ett företag som ingår i samma koncern utan att det senare
företaget är skattskyldigt eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–
13 §§: för den ingående skatt som hänför sig till det sistnämnda företagets
förvärv eller import för tillhandahållande av tjänsten, dock endast om det
skattskyldiga företaget hade haft avdragsrätt vid ett sådant förvärv eller en
sådan import, eller

6. om den skattskyldige är en fastighetsägare som i sin byggnadsrörelse

tillfört en fastighet tjänster som utgör skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 §
och fastigheten därefter tas i bruk av fastighetsägaren i en verksamhet som
medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt
10 kap. 9, 11 eller 12 §: för den utgående skatt som fastighetsägaren har re-
dovisat eller skall redovisa för uttagen.

Vid tillämpningen av första stycket 5 skall endast moderföretag och hel-

ägda dotterbolag anses ingå i samma koncern. Moderföretaget kan vara ett
svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller en svensk ömsesidig
skadeförsäkringsanstalt. Som helägt dotterbolag räknas svenskt aktiebolag i
vilket moderföretaget äger mer än nio tiondelar av aktierna. Då ett eller flera
helägda dotterbolag i sin tur äger mer än nio tiondelar av aktierna i ett annat
svenskt bolag, räknas även det bolaget som helägt dotterbolag. Lag
(2000:500)
.

5 §

7 Rätt till avdrag för ingående skatt föreligger endast om den kan styr-

kas enligt vad som föreskrivs i 17, 19 och 20 §§. Lag (2000:500).

Den ingående skattens storlek

6 § Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående
skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen. Om fö-
retaget har sin redovisning i euro skall beaktas vad som föreskrivs i 14 § la-
gen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som
har sin redovisning i euro, m.m.

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan ingående skatt

som hänför sig till ett förvärv för vilket en skattskyldig har fått prisnedsätt-
ning efter det att han gjort avdrag för skatten. Lag (2000:54).

7 § Vid fastighetsförvärv enligt 4 § första stycket 4 uppgår den ingående
skatten till den där angivna utgående skatten hos säljaren. Lag (1995:700).

Begränsningar av avdragsrätten

8 § Staten har inte någon avdragsrätt för ingående skatt.

9 § Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till

1. stadigvarande bostad om inte annat följer av 10 §,
2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skatt-

skyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomsttaxeringen enligt 16 kap.
2 § inkomstskattelagen (1999:1229),

7 Senaste lydelse 1995:700.

background image

35

SFS 2000:500

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg i de fall som avses i 5 kap.

9 § tredje stycket, eller

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats en-

ligt 7 kap. 5 § andra stycket.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten

till avdrag för ingående skatt. Lag (1999:1283).

10 § Avdragsförbudet i 9 § 1 gäller inte om den ingående skatten hänför
sig till förvärv eller import för utförande av sådana tjänster som avses i
2 kap. 7 eller 8 § och för vilka uttagsbeskattning skall ske med stöd av be-
stämmelserna i 2 kap. Avdrag får också göras för ingående skatt som hänför
sig till ett jordbruksarrende även till den del arrendet omfattar bostad.

I 15 § och 16 § första stycket 2 finns särskilda begränsningar av rätten till

avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller hyra av personbi-
lar eller motorcyklar. Lag (1994:1798).

11 § Ett finansieringsföretag som har övertagit en säljares rätt enligt ett kö-
peavtal får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till värdet av
en vara som med stöd av köpeavtalet återtas av finansieringsföretaget. Detta
gäller dock endast om företaget kan visa att köparen helt saknat rätt till av-
drag för ingående skatt och inte heller haft rätt till återbetalning enligt
10 kap. 9–13 §§ av någon del av sådan skatt.

12 § Har upphävts genom lag (1995:700).

Uppdelning av den ingående skatten i vissa fall

13 § I de fall den ingående skatten endast delvis avser förvärv eller import
som medför avdragsrätt eller avser förvärv eller import som görs gemensamt
för flera verksamheter, av vilka någon inte medför skattskyldighet, eller görs
för en verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet får avdrag göras
endast för skatten på den del av ersättningen eller inköpsvärdet som hänför
sig till den del av förvärvet eller importen som medför avdragsrätt respektive
hänför sig till verksamhet som medför skattskyldighet. Om denna del inte
kan fastställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdelning
efter skälig grund.

Första stycket gäller inte om annat följer av 14 eller 16 §. Lag

(1994:1798).

13 a § I de fall den ingående skatten avser förvärv eller import som görs i
verksamhet som består av anordnande av konserter, cirkus-, biograf-, teater-,
opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar får
avdrag inte göras till den del intäkten i verksamheten utgörs av sådant bidrag
eller stöd från det allmänna, som inte kan anses utgöra ersättning för omsatt
vara eller tjänst.

Första stycket gäller inte om annat följer av 14 §. Lag (1996:1327).

14 § Om den ingående skatten avser förvärv eller import för verksamhet
som endast delvis medför skattskyldighet, får hela den ingående skatten för
ett visst förvärv eller en viss import ändå dras av

background image

36

SFS 2000:500

1. om förvärvet eller importen till mer än 95 procent görs för den del av

verksamheten som medför skattskyldighet, eller

2. om skatten för förvärvet eller importen inte överstiger 1 000 kronor och

mer än 95 procent av omsättningen i verksamheten medför skattskyldighet.

Om den ingående skatten avser förvärv eller import för en verksamhet

som medför både skattskyldighet och återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9–
13 §§ eller för både en verksamhet som medför skattskyldighet och en annan
verksamhet som medför sådan återbetalningsrätt, behöver någon uppdelning
av den ingående skatten enligt 13 § inte göras. Lag (1994:1798).

Personbilar och motorcyklar

15 § När personbilar eller motorcyklar förvärvas eller förhyrs för andra än-
damål än återförsäljning, uthyrning, persontransporter i yrkesmässig trafik
enligt yrkestrafiklagen (1998:490), transporter av avlidna eller körkortsut-
bildning som omfattas av skatteplikt får avdrag inte göras för ingående skatt
som hänför sig till

1. förvärv av fordonet, eller
2. förhyrning av fordonet om det i endast ringa omfattning används i den

verksamhet som medför skattskyldighet. Lag (1998:500).

16 § En skattskyldig som använder en personbil eller motorcykel i en
verksamhet som medför skattskyldighet får dra av

1. ingående skatt som hänför sig till driftskostnader för sådan användning,

utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis används i
verksamheten, och

2. hälften av den ingående skatt som hänför sig till förhyrning av fordonet

för sådan användning, utan någon begränsning på grund av att fordonet en-
dast delvis används i verksamheten.

Första stycket 1 gäller endast om fordonet tillhör inventarierna i verksam-

heten eller har förhyrts för användning i denna. Första stycket 2 gäller inte
om fordonet har förhyrts för persontransporter i yrkesmässig trafik, uthyr-
ning, transport av avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av skatte-
plikt eller om den ingående skatten omfattas av avdragsförbudet i 15 §
2. Lag (1996:1327).

16 a § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 b § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 c § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 d § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 e § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 f § Har upphävts genom lag (2000:500).

background image

37

SFS 2000:500

Hur rätten till avdrag skall styrkas

17 § Vid förvärv från någon som är skattskyldig skall avdragsrätten styr-
kas genom faktura eller jämförlig handling som avses i 11 kap. Lag
(1994:1798)
.

18 § Har upphävts genom lag (1995:700).

19 § Vid förvärv av en fastighet skall den ingående skatten enligt 4 § för-
sta stycket 4 eller 9 kap. 8 § andra stycket 2 styrkas genom en av överlåtaren
utfärdad handling som avses i 11 kap. Lag (2000:500).

20 § Den som enligt 8 a kap. 11–14 §§ skall överta överlåtarens rättighet
och skyldighet när det gäller jämkning av avdrag för ingående skatt skall
som grund för jämkningen i sina räkenskaper ha en av överlåtaren utfärdad
handling som avses i 11 kap. Lag (2000:500).

8 a kap. Jämkning av avdrag för ingående skatt hänförlig till
investeringsvaror

1 § Avdrag för ingående skatt hänförlig till förvärv eller import av investe-
ringsvaror skall jämkas enligt bestämmelserna i detta kapitel om använd-
ningen av varan ändras efter förvärvet eller om varan överlåts.

Med avdrag för ingående skatt jämställs återbetalning av skatt enligt

10 kap. 9–13 §§. Lag (2000:500).

Vad som är investeringsvara

2 § Med investeringsvaror avses:

1. maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde

minskar, om den ingående skatten på anskaffningskostnaden för tillgången
uppgår till minst 50 000 kronor,

2. fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad, om den in-

gående skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kro-
nor,

3. fastigheter som tillförts varor och tjänster genom skattepliktiga uttag

enligt 2 kap. 7 §, om avdrag för ingående skatt medgetts enligt 8 kap. 4 § 4
eller 6 med minst 100 000 kronor, och

4. bostadsrätt eller hyresrätt till en lokal, om bostadsrättshavaren eller hy-

resgästen utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av lokalen och om
skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kronor.

Har under ett beskattningsår både en åtgärd som avses i första stycket 2

företagits och ett avdrag enligt första stycket 3 gjorts eller mer än en åtgärd
företagits eller ett avdrag gjorts skall vid tillämpning av beloppsgränsen åt-
gärderna och avdragen läggas samman. Åtgärder som avses i första stycket 4
skall på motsvarande sätt läggas samman med andra åtgärder som avses i
samma punkt.

Verksamhetstillbehör skall vid tillämpning av bestämmelserna i detta ka-

pitel anses som tillgångar som avses i första stycket 1. Lag (2000:500).

background image

38

SFS 2000:500

Särskilt om hyresrätter och bostadsrätter

3 § Vad som i 4 § första stycket 3 och 4, 6 § fjärde stycket, 7 § tredje
stycket samt 12 och 13 §§ sägs om fastigheter gäller även hyresrätter och
bostadsrätter. Rättighet och skyldighet att jämka vid överlåtelse och ändrad
användning samt övertagande av sådan rätt och skyldighet gäller i dessa fall
hyresgäst eller bostadsrättshavare. Detsamma gäller när en hyresgäst eller en
bostadsrättshavare erhållit avdragsrätt på grund av bestämmelserna i 8 kap.
4 § 5. Lag (2000:500).

När jämkning skall ske

4 § Om inte annat följer av 5 § eller 11–14 §§, skall jämkning ske i föl-
jande fall:

1. om användningen av en investeringsvara vars förvärvande helt eller

delvis medfört avdragsrätt för ingående skatt ändras på så sätt att avdragsrät-
ten minskar,

2. om användningen av en investeringsvara vars förvärvande inte medfört

rätt till avdrag för ingående skatt eller endast delvis medfört sådan rätt änd-
ras på så sätt att avdragsrätten ökar,

3. om en annan investeringsvara än en fastighet avyttras och omsättningen

är skattepliktig, under förutsättning att förvärvet av varan endast delvis med-
fört avdragsrätt,

4. om en fastighet överlåts under förutsättning att avdrag gjorts för ingå-

ende skatt på kostnader för ny-, till- eller ombyggnad som avses i 2 § första
stycket 2 eller 4,

5. om en fastighet som avses i 2 § första stycket 3 överlåts eller,
6. om en fastighetsägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst försätts i kon-

kurs, under förutsättning att han haft rätt till avdrag för ingående skatt som
hänför sig till kostnader för investeringsvaror som avses i 2 § första stycket
2, 3 eller 4.

Statens fordran på grund av jämkning enligt första stycket 6 får göras gäl-

lande i en konkurs, om fordran uppkommer på grund av att gäldenären för-
sätts i konkurs. Lag (2000:500).

5 § Avdrag för ingående skatt skall inte jämkas

1. om en förändring i användandet av en investeringsvara föranleder ut-

tagsbeskattning enligt 2 kap., eller

2. om förändringen av avdragsrätten i förhållande till avdragsrätten vid

anskaffandet är mindre än fem procentenheter. Lag (2000:500).

Korrigeringstid

6 § Avdrag för ingående skatt skall jämkas endast när användningen av en
investeringsvara har förändrats eller överlåtelse skett inom viss tid (korrige-
ringstiden).

Denna tid är
1. i fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 4 tio år, räknat på det sätt som

anges i tredje och fjärde styckena,

background image

39

SFS 2000:500

2. i fall som avses i 2 § första stycket 3 tio år från det att avdrag gjorts en-

ligt 8 kap. 4 § 4 eller 6, och

3. för andra investeringsvaror fem år från tidpunkten för förvärvet.
I korrigeringstiden skall räknas in det räkenskapsår under vilket ny-, till-

eller ombyggnaden eller avdraget gjorts eller förvärvet skett.

Ny-, till- eller ombyggnad i fall som avses i andra stycket 1 skall anses ha

skett det beskattningsår under vilket fastigheten kunnat tas i bruk efter åtgär-
derna eller, vid byggnads- eller anläggningsentreprenader, det beskatt-
ningsår under vilket slutbesiktning eller någon annan jämförlig åtgärd vidta-
gits. Om fastigheten överlåts eller dess användning ändras dessförinnan och
avdrag för ingående skatt har medgetts, anses dock ny-, till- eller ombyggna-
den ha skett det år avdrag medgetts. Lag (2000:500).

Hur jämkning skall ske

7 § Vid ändrad användning av en investeringsvara skall avdrag för ingå-
ende skatt jämkas varje räkenskapsår under återstoden av korrigeringstiden.

Vid överlåtelse av investeringsvaror samt i fall som avses i 4 § första

stycket 6 skall avdrag som gjorts för ingående skatt jämkas vid ett enda till-
fälle och jämkningen skall avse återstoden av korrigeringstiden.

Avser en ändrad användning eller en överlåtelse endast en del av en fast-

ighet skall endast den ingående skatt som hänför sig till denna del jämkas.
Lag (2000:500).

8 § Den ingående skatt som skall jämkas (ursprungsbeloppet) är

1. i fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 4 den ingående skatt som

hänför sig till ny-, till- eller ombyggnaden,

2. i fall som avses i 2 § första stycket 3 den ingående skatt som dragits av,
3. för övriga investeringsvaror den ingående skatten vid förvärvet av va-

ran.

Det belopp med vilket jämkning årligen skall göras (jämkningsbeloppet)

skall beräknas utifrån korrigeringstiden som en tiondel respektive en femte-
del av den del av ursprungsbeloppet som motsvarar skillnaden i procenten-
heter mellan avdragsrätten för ingående skatt vid korrigeringstidens början
och avdragsrätten efter förändringen. Om en förvärvare övertagit rättighet
och skyldighet att jämka enligt 12 § skall jämkningsbeloppet för förvärvaren
beräknas som en tiondel av den del av ursprungsbeloppet som motsvarar
skillnaden i procentenheter mellan överlåtarens avdragsrätt vid överlåtelsen
och förvärvarens avdragsrätt efter förändringen. Lag (2000:500).

9 § Jämkningsbeloppet får i de fall som avses i 4 § första stycket 3 uppgå
till högst motsvarande 25 procent av priset med anledning av avyttringen av
varan. I priset skall inte inräknas kompensation för skatt enligt denna lag.
Lag (2000:500).

10 § Om avdrag för ingående skatt skall jämkas till följd av ändrad an-
vändning skall avdragsrätten under jämkningsåret bestämmas med ledning
av förhållandena vid utgången av året. Om det finns särskilda skäl får av-
dragsrätten i stället bestämmas efter vad som är skäligt. Lag (2000:500).

background image

40

SFS 2000:500

Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka

11 § Vid överlåtelse av investeringsvaror, utom sådana som omfattas av
frivillig skattskyldighet, i samband med att verksamhet överlåts eller vid fu-
sion eller liknande förfarande, skall förvärvaren överta överlåtarens rättighet
och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt. Detta gäller dock endast
under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna lag eller har
rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §.

När en näringsidkare inträder i en mervärdesskattegrupp som avses i

6 a kap., övertar gruppen dennes rättighet och skyldighet att jämka. När en
näringsidkare utträder ur en sådan grupp övertar näringsidkaren gruppens
rättighet och skyldighet att jämka ingående skatt hänförlig till näringsidka-
rens investeringsvaror. Lag (2000:500).

12 § Vid överlåtelse av fastighet i annat fall än som avses i 11 § skall för-
värvaren överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för in-
gående skatt, under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna
lag eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §. Vad nu sagts
gäller dock inte om överlåtaren och förvärvaren har träffat avtal om att över-
låtaren skall jämka.

Om förvärvaren övertar rättighet och skyldighet att jämka skall överlåta-

ren inte till följd av överlåtelsen jämka avdrag för ingående skatt. Vad nu
sagts gäller dock inte jämkning på grund av ändringar som inträffat under
överlåtarens innehavstid.

Överlåtaren skall fullgöra skyldighet att jämka som uppstått på grund av

att förvärvaren ändrat användningen av fastigheten eller överlåtit den

1. om överlåtaren dragit av ingående skatt och inte tagit upp den i sådan

handling som avses i 11 kap. 9 §, eller

2. om överlåtaren inte lämnat uppgift om handling som avses i 11 kap.

10 §. Lag (2000:500).

13 § Om en fastighetsägare försätts i konkurs kan konkursboet överta kon-
kursgäldenärens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt
under förutsättning att konkursboet är skattskyldigt enligt 6 kap. 3 §. Överta-
gandet skall ske innan konkursboet överlåter fastigheten, men gäller från det
att konkursboet blivit skattskyldigt för verksamheten i fastigheten.

Konkursgäldenären skall dock alltid jämka avdrag för ingående skatt på

grund av ändringar som inträffat under tiden fram till dess att han försatts i
konkurs.

Om en fastighet överlåts av konkursboet skall bestämmelserna i 12 § gälla

för konkursboet och förvärvaren. Lag (2000:500).

14 § Om en hyresgäst eller bostadsrättshavare lämnar en hyresrätt eller bo-
stadsrätt, utan att överlåta den till någon annan, skall fastighetsägaren överta
rättighet och skyldighet att jämka ingående skatt på kostnaden för ny-, till-
eller ombyggnad som tillförts av hyresgästen eller bostadsrättshavaren. Lag
(2000:500)
.

background image

41

SFS 2000:500

9 kap. Frivillig skattskyldighet för vissa fastighetsupplåtelser

Förutsättningar för frivillig skattskyldighet

1 §

8 Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för så-

dan skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i
3 kap. 3 § andra stycket och tredje stycket 1 och 2 gäller endast om skatte-
myndigheten har beslutat om detta efter ansökan (frivillig skattskyldighet).
En sådan ansökan får göras av en fastighetsägare, en hyresgäst, en bostads-
rättshavare, ett konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i
6 a kap. 4 §.

Ansökan av en grupphuvudman skall göras med samtycke av den nä-

ringsidkare i mervärdesskattegruppen som äger fastigheten eller, i fråga om
hyresrätt eller bostadsrätt, av den näringsidkare som innehar hyresrätten el-
ler bostadsrätten.

Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till någon

som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 6 § gäller en-
dast om upplåtaren visar ett intyg om att upplåtelsen sker till någon som har
rätt till sådan återbetalning. Intyget skall vara utfärdat av Utrikesdeparte-
mentet. Lag (2000:500).

2 § Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan
skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i
3 kap. 3 § tredje stycket 3 gäller endast om skattemyndigheten har beslutat
om frivillig skattskyldighet efter ansökan. En sådan ansökan får göras av en
fastighetsägare, ett konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i
6 a kap. 4 §.

Ansökan av en grupphuvudman skall göras med samtycke av den närings-

idkare i mervärdesskattegruppen som äger fastigheten.

Vad som i första stycket sägs gäller endast om
– det finns särskilda skäl,
– den sökande har för avsikt att använda fastigheten för sådan uthyrning

eller upplåtelse som avses i 3 kap. 3 § andra stycket, och

– det är lämpligt med hänsyn till den sökandes personliga eller ekono-

miska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Lag (2000:500).

Innebörden av vissa uttryck i detta kapitel

3 §

9 Vad som härefter i detta kapitel sägs om fastighetsägare gäller även

annan som är skattskyldig till följd av beslut enligt 1 eller 2 §.

Vad som härefter i detta kapitel sägs om fastighet gäller fastighet eller del

av fastighet som är eller som kan vara föremål för sådan uthyrning eller an-
nan upplåtelse som är skattepliktig till följd av beslut enligt 1 eller 2 §. Lag
(2000:500)
.

8 Senaste lydelse 1996:1320.

9 Senaste lydelse 1997:502.

background image

42

SFS 2000:500

Tidpunkten för den frivilliga skattskyldighetens inträde

4 §

10 Skattskyldighet till följd av beslut enligt 1 § inträder den dag då ansö-

kan inkommer till skattemyndigheten eller den senare dag som sökanden an-
gett, dock tidigast den dag då hyresgästen eller bostadsrättshavaren enligt
avtal tillträder den del av fastigheten som ansökan avser.

Skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § inträder den dag då ansökan

inkommer till skattemyndigheten eller den senare dag som sökanden angett.
Lag (2000:500).

Frivillig skattskyldighet vid överlåtelse

5 §

11 En fastighetsägare som överlåter en fastighet skall, om han fortsätter

uthyrningen eller upplåtelsen av fastigheten efter försäljningen, vara skatt-
skyldig för denna verksamhet till dess den nye ägaren tillträder fastigheten.

Från och med tillträdesdagen övergår den frivilliga skattskyldigheten på

den nye ägaren som då inträder i den tidigare ägarens ställe när det gäller
rättigheter och skyldigheter enligt denna lag. Lag (2000:500).

Den frivilliga skattskyldighetens upphörande

6 §

12 Den frivilliga skattskyldigheten upphör

1. när fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat ända-

mål än för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse, eller

2. när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat sätt upplåtas på

grund av brand eller av annan orsak som fastighetsägaren inte råder över el-
ler på grund av rivning.

Skattemyndigheten får, innan uthyrning eller annan upplåtelse påbörjats,

besluta att frivillig skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § skall upp-
höra, om förutsättningar för sådan skattskyldighet inte längre föreligger.

Skattemyndigheten skall, om en fastighet överlåts, besluta att frivillig

skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse skall upphöra vid tillträ-
det om den tidigare och den nye ägaren gemensamt ansöker om detta före
tillträdesdagen. Lag (2000:500).

Anmälningsskyldighet

7 § En överlåtelse av fastighet skall anmälas till skattemyndigheten av
både den tidigare och den nye ägaren.

En fastighetsägare är skyldig att till skattemyndigheten anmäla sådant för-

hållande som enligt 6 § första stycket medför att skattskyldigheten upphör.
Lag (2000:500).

Avdrag för ingående skatt

8 § En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt be-
stämmelserna i 8 kap.

10 Senaste lydelse 1997:502.

11 Senaste lydelse 1994:498.

12 Senaste lydelse 1994:498.

background image

43

SFS 2000:500

I stället för att korrigera den ingående skatten genom jämkning får fastig-

hetsägaren göra avdrag om skattskyldighet till följd av skattemyndighetens
beslut enligt 1 § har börjat gälla för honom inom tre år från utgången av det
kalenderår under vilket

1. han har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av fastighet,

under förutsättning att den del av fastigheten som omfattas av ny-, till- eller
ombyggnaden inte tagits i bruk efter åtgärderna, eller

2. en tidigare ägare har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad

av fastighet.

Avdragsrätt enligt andra stycket 2 gäller endast under förutsättning
– att den nye ägaren inte har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 § första stycket 4,
– att den tidigare ägaren inte medgetts frivillig skattskyldighet, och
– att varken den tidigare eller den nye ägaren tagit den del av fastigheten

som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden i bruk efter åtgärderna.

Avdrag enligt andra stycket 1 eller 2 får göras för den ingående skatt som

hänför sig till byggnadsarbetena och som motsvarar den skattepliktiga uthyr-
ning som anges i beslutet om frivillig skattskyldighet. Lag (2000:500).

Jämkning av avdrag för ingående skatt

9 § Jämkning av avdrag för ingående skatt som hänför sig till fastighet
som är eller har varit föremål för skattepliktig uthyrning eller annan upplå-
telse skall ske enligt vad som föreskrivs i 8 a kap. samt bestämmelserna i
10–13 §§. Lag (2000:500).

10 § Jämkning skall ske när frivillig skattskyldighet upphör enligt 6 §.
Jämkning skall dock inte ske om

1. den frivilliga skattskyldigheten upphör enligt 6 § första stycket 2, eller
2. fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten i en annan verk-

samhet som medför skattskyldighet enligt denna lag eller rätt till återbetal-
ning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §. Lag (2000:500).

11 § Om frivillig skattskyldighet som beslutats enligt 2 § upphör innan nå-
gon skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse kommit till stånd skall
jämkning ske vid ett enda tillfälle och avse återstoden av korrigeringstiden.
Dessutom skall ingående skatt, som hänför sig till tiden mellan beslutet om
frivillig skattskyldighet och dennas upphörande, betalas in till staten. På
jämknings- och skattebelopp skall kostnadsränta betalas. Räntan skall mot-
svara den av regeringen fastställda basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetal-
ningslagen (1997:483) och löpa från och med dagen för återbetalning av den
ingående skatten till fastighetsägaren.

När avdragsrätt föreligger enligt 8 § andra stycket beräknas korrigerings-

tiden från ingången av det räkenskapsår under vilket avdragsrätten inträtt.
Lag (2000:500).

12 § Bestämmelserna i 8 a kap. 12 § gäller även vid överlåtelse av fastig-
het som omfattas av frivillig skattskyldighet, även om den nye ägaren blir
skattskyldig först vid tillträdet enligt 5 § andra stycket.

background image

44

SFS 2000:500

Om skattskyldighet upphör till följd av beslut enligt 6 § tredje stycket är

den tidigare ägaren skyldig att jämka, om inte den nye ägaren övertar rättig-
het och skyldighet att jämka enligt 8 a kap. 12 §. Lag (2000:500).

13 § Om frivillig skattskyldighet upphör på grund av åtgärder som vidta-
gits av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare är såväl denne som fastig-
hetsägaren skyldig att jämka. Skyldigheten omfattar den ingående skatt som
var och en av dem dragit av och som hänför sig till den del av fastigheten
som omfattas av hyres- eller bostadsrätten. Lag (2000:500).

9 a kap. Särskilt om begagnade varor, konstverk,
samlarföremål och antikviteter

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel tillämpas vid en skattskyldig återförsäljares omsättning
av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som levere-
rats till honom inom EG av

1. någon annan än en näringsidkare,
2. en näringsidkare som skall redovisa mervärdesskatt enligt detta kapitel

eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land,

3. en näringsidkare vars omsättning är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 24 § eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land,

4. en näringsidkare som undantas från skattskyldighet enligt 1 kap. 2 a §,

eller

5. en näringsidkare i ett annat EG-land om näringsidkarens omsättning

understiger gränsen för redovisningsskyldighet i det landet och den förvär-
vade varan utgjort anläggningstillgång hos honom. Lag (1995:700).

2 § Om en skattskyldig återförsäljare begär det skall skattemyndigheten
besluta att återförsäljaren skall tillämpa detta kapitel vid försäljning av

1. konstverk, samlarföremål och antikviteter som återförsäljaren själv har

importerat, eller

2. konstverk som återförsäljaren har förvärvat från upphovsmannen eller

dennes dödsbo.

Ett beslut enligt första stycket gäller till utgången av det andra året efter

det år under vilket beslutet fattades. Lag (1995:700).

3 § Utan hinder av 1 § eller ett beslut som avses i 2 § får en skattskyldig
återförsäljare tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på en om-
sättning som annars skulle omfattas av bestämmelserna i detta kapitel. Lag
(1995:700)
.

Innebörden av vissa uttryck i detta kapitel

4 § Med begagnade varor avses varor som har varit i bruk och som är
lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation med
undantag av

1. fastigheter enligt 1 kap. 11 §,
2. konstverk, samlarföremål eller antikviteter,

background image

45

SFS 2000:500

3. varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,

om ersättningen vid återförsäljarens förvärv understiger 175 procent av me-
tallvärdet på inköpsdagen av det guld, silver eller platina som ingår i varan,
samt skrot, avfall eller liknande som innehåller guld, silver eller platina, el-
ler

4. oinfattade naturliga eller syntetiska ädelstenar. Lag (1995:700).

5 § Med konstverk förstås

1. tavlor m.m. och konstgrafiska blad m.m. enligt KN-nummer 9701 eller

9702 00 00 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

2. skulpturer enligt KN-nummer 9703 00 00 och avgjutningar av sådana

skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos över-
vakning i högst åtta exemplar, och

3. handvävda tapisserier enligt KN-nummer 5805 00 00 och väggbonader

enligt KN-nummer 6304 00 00, under förutsättning att de utförts för hand
efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar. Lag (1995:700).

6 § Med samlarföremål förstås

1. frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadags-

brev samt kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med frimärke,
under förutsättning att de är makulerade eller, om de är omakulerade, inte
gångbara och inte avsedda som lagligt betalningsmedel, allt enligt KN-num-
mer 9704 00 00, och

2. samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt,

anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller nu-
mismatiskt intresse, allt enligt KN-nummer 9705 00 00. Lag (1995:700).

7 § Med antikviteter förstås varor som är mer än 100 år gamla och som
inte är konstverk eller samlarföremål. Lag (1995:700).

8 § Med skattskyldig återförsäljare förstås en skattskyldig person som
inom ramen för sin ekonomiska verksamhet förvärvar eller importerar be-
gagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter i syfte att sälja
dem vidare.

Första stycket gäller även om den skattskyldiga personen handlar i eget

namn för en annan persons räkning inom ramen för ett avtal enligt vilket
provision skall betalas vid köp eller försäljning. Lag (1995:1286).

Beskattningsunderlag

9 § Vid sådan omsättning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål
och antikviteter som avses i 1 eller 2 § utgörs beskattningsunderlaget av
återförsäljarens vinstmarginal minskad med den mervärdesskatt som hänför
sig till vinstmarginalen.

Vinstmarginalen utgörs av skillnaden mellan en varas försäljningspris och

varans inköpspris, om inte annat följer av 11 §.

Har en näringsidkare själv importerat konstverk, samlarföremål eller anti-

kviteter skall som inköpspris anses beskattningsunderlaget vid importen

background image

46

SFS 2000:500

med tillägg av den mervärdesskatt som hänför sig till importen.
Lag (1995:700).

10 § Om inköpspriset för en vara överstiger försäljningspriset för varan får
skillnaden räknas av mot vinst som uppkommit vid försäljning av andra va-
ror endast i det fall som avses i 11 §. Lag (1995:700).

Beskattningsunderlag vid förenklad marginalbeskattning

11 § När flera varor köps eller säljs samtidigt utan att de enskilda varornas
pris är känt, utgörs beskattningsunderlaget av den sammanlagda vinstmargi-
nalen, minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till vinstmarginalen,
för sådana varor under redovisningsperioden enligt 10 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483), om inte annat följer av tredje stycket.

Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket utgör den hu-

vudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller försäljningar under redo-
visningsperioden, får även andra omsättningar som avses i 1 eller 2 § ingå i
beskattningsunderlag enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon endast om de

förvärvats för att efter skrotning säljas i delar. Lag (1997:502).

12 § Om värdet av inköp av varor som avses i 11 § under en redovisnings-
period överstiger värdet av försäljningar av sådana varor under perioden, får
det överskjutande beloppet läggas till värdet av inköpen under en efterföl-
jande period, om beskattningsunderlaget bestäms enligt 11 § första eller an-
dra stycket. Lag (1995:700).

Ingående skatt

13 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till förvärv av
varor från en skattskyldig återförsäljare vars omsättning av varorna beskat-
tas enligt detta kapitel eller motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land.

Vid sådan omsättning av varor som beskattas enligt detta kapitel får en

skattskyldig återförsäljare inte göra avdrag för ingående skatt som hänför sig
till

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har

importerat, eller

2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit ho-

nom. Lag (1995:700).

14 § Om en skattskyldig återförsäljare har valt att enligt 3 § tillämpa de
allmänna bestämmelserna i denna lag på omsättning som annars skulle ha
omfattats av detta kapitel, skall den ingående skatt som hänför sig till för-
värv eller import av varorna dras av för den redovisningsperiod under vilken
varorna omsätts av återförsäljaren när det är fråga om

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har

importerat, eller

2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit ho-

nom. Lag (1995:700).

background image

47

SFS 2000:500

Räkenskaper

15 § Den som redovisar mervärdesskatt både enligt de allmänna bestäm-
melserna i denna lag och enligt detta kapitel är skyldig att i sina räkenskaper
särskilja de transaktioner som hänför sig till omsättning som beskattas enligt
detta kapitel. Lag (1995:700).

Faktura

16 § När detta kapitel tillämpas vid beskattning av en omsättning, får skat-
tens belopp eller underlag för beräkning av beloppet inte anges i faktura.
Lag (1995:700).

Övriga bestämmelser

17 § Att en omsättning av en vara i vissa fall anses som en omsättning ut-
omlands föreskrivs i 5 kap. 9 §. Lag (1995:700).

18 § Bestämmelserna i 3 kap. 30 a § första stycket tillämpas inte på om-
sättning som beskattas enligt detta kapitel.

Bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4, andra och tredje styckena

tillämpas inte i fråga om omsättning som i ett annat EG-land beskattas i en-
lighet med regler motsvarande dem som anges i detta kapitel. Lag
(1995:1286)
.

19 § Vid omsättning till annat EG-land av ett sådant transportmedel som
avses i 1 kap. 13 a § tillämpas inte detta kapitel. Lag (1995:700).

9 b kap. Särskilt om viss resebyråverksamhet

1 § Detta kapitel tillämpas vid sådan omsättning av resor som en resebyrå
tillhandahåller resenärer, om resebyrån som ett led i den omsättningen för-
värvar varor och tjänster från andra näringsidkare eller förmedlar varorna
och tjänsterna i eget namn för deras räkning. Vad resebyrån på detta sätt till-
handahåller en resenär skall anses som omsättning av en enda tjänst (rese-
tjänsten).

Med resebyrå avses även researrangör. Lag (1995:700).

2 § Vid omsättning av en resetjänst utgörs beskattningsunderlaget av rese-
byråns marginal.

Marginalen utgörs av skillnaden mellan ersättningen för resetjänsten och

resebyråns kostnader för varor och tjänster som tillhandahålls resebyrån av
andra näringsidkare och som kommer resenären direkt till godo.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget skall resebyråns kompensation

för skatt enligt denna lag inte räknas in i ersättningen. Lag (1995:700).

3 § Omsättning av resetjänsten medför inte rätt till avdrag för ingående
skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster som kommer resenären
direkt till godo. Sådan ingående skatt ger inte heller rätt till återbetalning en-
ligt 10 kap. 1–4 §§. Lag (1995:700).

background image

48

SFS 2000:500

4 § Omsättning av resetjänsten omfattas av 5 kap. 8 § om inte annat följer
av andra stycket.

Om resebyrån som ett led i omsättningen av resetjänsten förvärvat varor

och tjänster som en annan näringsidkare tillhandahållit resebyrån utanför
EG, skall resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 11 §
5. Om förvärven avser varor och tjänster som den andre näringsidkaren till-
handahållit resebyrån både inom och utanför EG, gäller bestämmelserna i
5 kap. 11 § 5 endast för den del av omsättningen av resetjänsten som avser
varor och tjänster tillhandahållna utanför EG. Lag (2000:143).

5 § Om mervärdesskatt skall redovisas enligt bestämmelserna i detta kapi-
tel, får resebyrån underlåta att redovisa skattens belopp eller underlag för be-
räkning av beloppet i fakturan eller en jämförlig handling.

Om köparen av resetjänsten är en näringsidkare erinras dock om vad som

i de allmänna bestämmelserna i denna lag föreskrivs om en fakturas innehåll
för rätten till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt. Lag
(1995:700).

6 § Om resenären är en näringsidkare vars verksamhet medför rätt till av-
drag för eller återbetalning av ingående skatt, får resebyrån i stället tillämpa
de allmänna bestämmelserna i denna lag på en sådan omsättning som omfat-
tas av detta kapitel. Lag (1995:700).

9 c kap. Särskilt om varor i vissa lager

1 § Från skatteplikt undantas, om inte annat följer av andra stycket

1. omsättning och import av varor som anges i 9 §, om de är avsedda att

placeras i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 §,

2. omsättning av tjänster som avser en sådan omsättning som anges i 1,
3. omsättning av icke-gemenskapsvaror och av tjänster, som görs i tillfäl-

ligt lager, tullager, frizon eller frilager under den tid varorna är placerade
där, och

4. omsättning av varor som anges i 9 § och av tjänster, som görs i sådant

skatteupplag inom landet som anges i 3 § under den tid varorna är placerade
i skatteupplaget.

Skattefrihet enligt första stycket gäller endast under förutsättning att om-

sättningen eller importen inte syftar till slutlig användning eller förbrukning.

Vad som i första och andra styckena sägs om omsättning av varor gäller

även vid gemenskapsinterna förvärv av varorna. Lag (1995:1286).

2 § Med tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager samt med icke-ge-
menskapsvara
förstås vad som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den
12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen avses med
dessa begrepp. Lag (1995:1286).

3 § Med skatteupplag avses

1. för varor i 9 §, som utgör mineraloljeprodukter enligt 1 kap. 3 § lagen

(1994:1776) om skatt på energi, sådana godkända skatteupplag som bedrivs
av en upplagshavare som godkänts enligt 4 kap. 3 § i nämnda lag, och

background image

49

SFS 2000:500

2. för övriga varor i 9 §, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en

upplagshavare som godkänts enligt 7 §. Lag (1995:1286).

4 § Skatt skall tas ut när en vara upphör att vara placerad på sådant sätt
som avses i 1 §.

Inträder vid den tidpunkt som anges i första stycket även skattskyldighet

enligt 1 kap. 5 § för import skall endast skatt enligt första stycket tas ut. Lag
(1995:1286)
.

5 § Skyldig att betala den skatt som anges i 4 § första stycket är den som
föranleder att varan upphör att vara placerad på sådant sätt som avses i 1 §.
Lag (1995:1286).

6 § Skatten skall motsvara

1. i de fall varan inte har omsatts under den tid den varit placerad på så-

dant sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle ha beräknats för den import,
den omsättning eller det gemenskapsinterna förvärv som undantagits i 1 §,
med tillägg av den skatt som skulle ha beräknats för sådan omsättning av
tjänster som undantagits enligt 1 §, eller

2. i de fall varan har omsatts under den tid den varit placerad på sådant

sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle ha beräknats för den sista av dessa
omsättningar, med tillägg för den skatt som skulle ha beräknats för sådan
omsättning av tjänster som undantagits enligt 1 § och som utförts efter den
sista omsättningen. Lag (1995:1286).

7 § Som upplagshavare får den godkännas som med hänsyn till sina eko-
nomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upp-
lagshavare och som yrkesmässigt i större omfattning lagrar sådana varor
som avses i 3 § 2.

Upplagshavarens lagring av varor skall äga rum i godkänt skatteupplag.

Lag (1995:1286).

8 § Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag prövas
av skattemyndigheten på särskild ansökan.

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas av

skattemyndigheten, om förutsättningarna för godkännande inte längre finns.
Lag (1995:1286).

9 § I 1 § första stycket 1 och 4 samt i 3 § avses varor som hänförs till föl-
jande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förord-
ning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomen-
klaturen och om Gemensamma tulltaxan,

1. tenn (KN-nr 8001),
2. koppar (KN-nr 7402, 7403, 7405 eller 7408),
3. zink (KN-nr 7901),
4. nickel (KN-nr 7502),
5. aluminium (KN-nr 7601),
6. bly (KN-nr 7801),
7. indium (KN-nr ex 8112 91 eller ex 8112 99),

background image

50

SFS 2000:500

8. spannmål (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat ris, eller

1007 till 1008),

9. oljeväxter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till 1207), kokosnöt,

brasiliansk nöt och cashewnöt (KN-nr 0801), andra nötter (KN-nr 0802) el-
ler oliver (KN-nr 0711 20),

10. spannmål och utsäde, inklusive sojabönor (KN-nr 1201 till 1207),
11. kaffe, inte rostat (KN-nr 0901 11 00 eller 0901 12 00),
12. te (KN-nr 0902),
13. kakaobönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade (KN- nr 1801),
14. råsocker (KN-nr 1701 11 eller 1701 12),
15. gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor (KN-

nr 4001 eller 4002),

16. ull (KN-nr 5101),
17. kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),
18. mineraloljor, inklusive propan och butan; också inklusive råpetrole-

umoljor (KN-nr 2709, 2710, 2711 12 eller 2711 13),

19. silver (KN-nr 7106),
20. platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00, 7110 21 00 eller

7110 31 00),

21. potatis (KN-nr 0701),
22. vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de är

raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till 1515),
och

23. virke (KN-nr 4407 10 eller 4409 10). Lag (1998:346).

10 kap. Rätt för vissa icke skattskyldiga till återbetalning av
ingående skatt

Återbetalning till utländska företagare

Rätten till återbetalning

1 § En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av ingå-
ende skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till om-

sättning i verksamhet utomlands, och

2. omsättningen skulle ha medfört skattskyldighet eller rätt enligt 11 eller

12 § till återbetalning om den gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som hänför sig till

omsättning inom landet av tjänster för vilka förvärvaren är skattskyldig en-
ligt 1 kap. 2 § första stycket 2 och 3.

Rätten till återbetalning gäller endast om den ingående skatten skulle ha

varit avdragsgill, om omsättningen medfört skattskyldighet, eller om hinder
mot återbetalning inte skulle ha förelegat enligt 13 §. Lag (1994:1798).

2 § En utländsk företagare som förmedlar en vara eller en tjänst för en
uppdragsgivares räkning har rätt till återbetalning av ingående skatt avse-
ende förvärv eller import av den förmedlade varan eller tjänsten endast i det
fall uppdragsgivaren skulle ha haft denna rätt om han förvärvat varan eller
tjänsten direkt.

background image

51

SFS 2000:500

Ingående skatt som avser förvärv eller import av en vara ger inte rätt till

återbetalning, om varan förvärvas eller förs in för att inom landet levereras
till en köpare.

I 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till återbetalning av

ingående skatt. Lag (1995:700).

3 § Rätten till återbetalning inträder när en vara har levererats till den som
har rätt till återbetalning eller har förts in i landet eller när en tjänst har till-
handahållits den som har rätt till återbetalning. Vid förskottsbetalning innan
en vara levereras eller en tjänst tillhandahålls inträder dock rätten till återbe-
talning när förskottet har betalats. Lag (1994:1798).

Minimibelopp

4 § Om en ansökan avser ett helt kalenderår eller återstoden av det har den
skattskyldige rätt till återbetalning endast om beloppet uppgår till minst 250
kronor.

I annat fall har den skattskyldige rätt till återbetalning endast om beloppet

uppgår till minst 2 000 kronor. Lag (1994:1798).

Återbetalning till andra än utländska företagare

Hjälporganisationer och utländska beskickningar

5 § Ingående skatt som hänför sig till varor som förvärvats eller förts in för
att föras ut ur EG och användas för en verksamhet som bedrivs utanför EG
skall på ansökan återbetalas, om verksamheten bedrivs för Förenta nationer-
nas eller för något av dess fackorgans räkning.

Detsamma gäller om en riksomfattande hjälporganisation för ut sådana

varor ur EG för att användas i en hjälpverksamhet. Lag (1994:1798).

6 § Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana inter-
nationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt
som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan bygg-

nad som är avsedd för förvärvaren,

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvär-

varen,

3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av förvärvaren,
4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på så-

dana varor som anges i 1–3 eller på motorfordon,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för

en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi skall tas ut,

7. alkohol- och tobaksvaror,
8. tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som ut-

gör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den
verksamhet som utövas av förvärvaren, och

background image

52

SFS 2000:500

9. bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för den

verksamhet som utövas av förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även representation i

Sverige för de Europeiska gemenskaperna. Lag (1996:1320).

7 § Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskick-
ningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige har,
under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bo-
satta här i landet, på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som
hänför sig till förvärv av

1. radiomottagare, televisionsapparater, skivspelare, bandspelare, förstär-

kare och högtalare,

2. kameror, objektiv till kameror, projektorer och annan utrustning för

film- eller bildåtergivning,

3. hushållsmaskiner och liknande varor, såsom diskmaskiner, kylskåp,

tvättmaskiner, manglar och dammsugare,

4. skrivmaskiner, räknemaskiner och utrustning med liknande använd-

ning,

5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och

flyglar,

6. tillbehör eller utrustning till motorfordon eller till sådana varor som

anges i 1–5,

7. tjänster på sådana varor som anges i 1–6 eller på motorfordon,
8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av sådana varor

som anges i 3,

9. sådana bränslen som avses i 6 § 6, och
10. alkohol- och tobaksvaror.
Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i

Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till åter-
betalning av ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som anges i
första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat
eller med en mellanfolklig organisation om detta. Lag (1996:1320).

8 § Rätt till återbetalning enligt 7 § första stycket 1–8 föreligger endast när
fråga är om förvärv för personligt bruk och den sammanlagda ersättningen
enligt faktura eller jämförlig handling uppgår till minst 1 000 kronor. Lag
(1995:700)
.

Nystartade verksamheter

9 § När det finns särskilda skäl kan skattemyndigheten efter ansökan be-
sluta att den som har påbörjat en verksamhet skall ha rätt till återbetalning av
ingående skatt i verksamheten innan sådan omsättning förekommit som av-
ses i 1 kap. 1 § eller i 11 eller 12 §.

10 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

background image

53

SFS 2000:500

Viss omsättning som är undantagen från skatteplikt m.m.

11 § Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster
inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar
rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §, 19 § första stycket
2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 e §, 32 § eller en-
ligt 9 c kap. 1 §.

Rätten till återbetalning av ingående skatt hänförlig till sådan omsättning

som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § samt 23 § 1, gäller endast
under förutsättning att den som förvärvar varan eller tjänsten bedriver verk-
samhet utanför EG eller att tjänsten har direkt samband med varor som ex-
porteras till ett land som inte är medlem i EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till förvärv av varor och tjänster som skall anses omsatta i ett annat EG-land.
Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att avdragsrätt eller åter-
betalningsrätt för den ingående skatten skulle ha förelegat om varan eller
tjänsten hade ansetts omsatt här i landet. Lag (1999:450).

11 a § Vid sådan omsättning av nya transportmedel som undantas från be-
skattning enligt 3 kap. 30 a § föreligger rätt till återbetalning av ingående
skatt för vilken avdrag inte kunnat erhållas enligt 8 kap. eller återbetalning
inte kunnat erhållas enligt övriga bestämmelser i detta kapitel. Denna åter-
betalningsrätt avser den mervärdesskatt som säljaren betalat som en del av
ersättningen för sitt förvärv eller vid import eller vid ett gemenskapsinternt
förvärv av transportmedlet. Högre belopp än som motsvarar den skatt sälja-
ren skulle ha blivit skyldig att betala om han hade varit skattskyldig för om-
sättningen kan dock inte återbetalas.

Återbetalning enligt första stycket kan medges först sedan det styrkts att

mervärdesskatt betalats för transportmedlet i det andra EG-landet. Lag
(1994:1798)
.

11 b § Om en vara importerats till Sverige för att omsättas till ett annat
EG-land, skall mervärdesskatt som betalats vid importen återbetalas till im-
portören sedan det styrkts att varan därefter beskattats som gemenskapsin-
ternt förvärv i ett annat EG-land på sätt som motsvaras av 2 a kap. 5 §. Lag
(1994:1798)
.

11 c § Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.
10 a § har en näringsidkare rätt till återbetalning av ingående skatt som avser

1. förvärv av investeringsguld om den som omsätter investeringsguldet

till honom är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §,

2. förvärv eller import av annat guld än investeringsguld som därefter av

näringsidkaren eller för hans räkning omvandlas till investeringsguld, eller

3. förvärv av tjänster som innebär en förändring av form, vikt eller finhalt

på guld, inbegripet investeringsguld. Lag (1999:640).

11 d § Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.
10 a § har en näringsidkare, som framställer investeringsguld eller omvand-
lar guld av något slag till investeringsguld, rätt till återbetalning av ingående

background image

54

SFS 2000:500

skatt som avser förvärv eller import av varor eller tjänster som är knutna till
framställningen eller omvandlingen av guldet, som om omsättningen hade
varit skattepliktig. Lag (1999:640).

Export

12 § Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till åter-
betalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap.
på grund av att omsättningen sker utanför EG. Rätten till återbetalning gäller
under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §, 10 a §, 19 § första
stycket 2, 21 §, 23 § 1, 2, 3 eller 4 eller 30 e §. Lag (1999:640).

Gemensamma bestämmelser för återbetalningsrätt enligt 9–12 §§

13 § Rätten till återbetalning av ingående skatt enligt 9–12 §§ omfattar en-
dast sådan skatt som skulle ha varit avdragsgill om verksamheten hade med-
fört skattskyldighet och, i fall som avses i 9 §, omsättning hade förekommit.

Vad som föreskrivs i 2 och 6 kap. i fråga om den som är skattskyldig gäl-

ler också för den som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 9–
12 §§.

14 § Rätten till återbetalning enligt 9–12 §§ skall styrkas på det sätt som i
8 kap. 17–19 §§ föreskrivs om styrkande av rätt till avdrag för ingående
skatt.

10 a kap. Har upphävts genom lag (1995:1286).

ANDRA AVDELNINGEN

Fakturering och redovisning samt förfarandebestämmelser

11 kap. Fakturering

1 § I detta kapitel föreskrivs om skyldigheten att vid omsättning av varor
eller tjänster utfärda och lämna uppgifter i faktura eller jämförlig handling.

I detta kapitel föreskrivs även om skyldighet att utfärda en med faktura

jämförlig handling vid jämkning av avdrag för ingående skatt hänförlig till
investeringsvaror enligt 8 a kap. och vid överlåtelse av fastighet när avdrags-
rätt för ingående skatt föreligger enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller 9 kap.
8 § andra stycket 2. Lag (2000:500).

1 a § Vid tillämpning av detta kapitel skall, i fråga om en sådan mervär-
desskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, med skattskyldig förstås näringsid-
kare i gruppen som omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.

Vad som sägs i detta kapitel om den skattskyldiges registreringsnummer

till mervärdesskatt avser vid omsättningar enligt första stycket det registre-
ringsnummer till mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman
som avses i 6 a kap. 4 §. Lag (1998:346).

background image

55

SFS 2000:500

Faktureringsskyldighet

2 § Den som är skattskyldig för annan omsättning av varor eller tjänster än
sådan som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 skall,
om inget annat följer av 3 eller 4 §, utfärda faktura eller jämförlig handling
för

1. varje omsättning som medför skattskyldighet och som görs mot ersätt-

ning,

2. förskotts- eller a conto-betalningar som avser sådana omsättningar, och
3. sådan omsättning av en fastighet som medför avdragsrätt för köparen

enligt 8 kap. 4 § första stycket 4. Lag (1994:1798).

2 a §

13 Utöver vad som framgår av 2 § och av 3 kap. 30 b § föreligger

skyldighet för säljaren att utfärda en faktura eller jämförlig handling för

1. sådan omsättning som anges i 1 kap. 2 § första stycket 2 och 3,
2. sådan omsättning som anges i 3 kap. 30 a §, och
3. sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 a § oavsett omsättningens stor-

lek.

Vid överlåtelse av en fastighet som medför avdragsrätt för förvärvaren en-

ligt 9 kap. 8 § andra stycket 2 föreligger skyldighet för överlåtaren att ut-
färda en med faktura jämförlig handling. Lag (2000:500).

3 §

14 För att skyldighet att utfärda en handling enligt 2 § 3 eller 2 a § andra

stycket skall uppkomma krävs att den som förvärvar fastigheten begär det.
Lag (2000:500).

4 § Skyldigheten att utfärda faktura eller jämförlig handling enligt 2 § gäl-
ler inte vid

1. omsättning för vilken avräkning mellan köparen och säljaren görs ge-

nom en avräkningsnota som upprättas av köparen, och

2. sådana förskotts- eller a conto-betalningar som avses i 13 kap. 14 § för-

sta stycket.

Fakturans innehåll

5 §

15 En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som anges i 2 § 1 el-

ler 2 och 2 a § första stycket innehålla uppgift om

1. ersättningen,
2. skattens belopp för varje skattesats,
3. utställarens och mottagarens namn och adress eller någon annan upp-

gift genom vilken de kan identifieras,

4. transaktionens art,
5. platsen för varans mottagande,
6. den skattskyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då

den skattskyldige inte är registrerad, hans person- eller organisationsnum-
mer om det finns ett sådant och annars en likvärdig uppgift, och

13 Senaste lydelse 1994:1798.

14 Senaste lydelse 1994:1798.

15 Senaste lydelse 2000:143.

background image

56

SFS 2000:500

7. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och

mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

Bestämmelserna i första stycket 3–5 får frångås då fråga är om en faktura

eller jämförlig handling som upptar endast ett mindre belopp.

Om andra stycket inte är tillämpligt och det med hänsyn till en skattskyl-

digs verksamhet finns särskilda skäl för det, får skattemyndigheten på ansö-
kan av den skattskyldige besluta att denne inte behöver lämna uppgift om
mottagaren enligt första stycket 3. Lag (2000:500).

5 a § En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som avses i 3 kap.
30 a § första stycket och 5 kap. 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, utöver vad som
anges i 5 §, innehålla uppgift om säljarens registreringsnummer till mervär-
desskatt och det registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket köpa-
ren gör sitt förvärv.

Vid omsättning enligt 3 kap. 30 a § av ett nytt transportmedel skall faktu-

ran eller den jämförliga handlingen även innehålla uppgift om de förhållan-
den i 1 kap. 13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett sådant trans-
portmedel.

En faktura eller jämförlig handling som avses i 3 kap. 30 b § skall, utöver

vad som anges i 5 §, innehålla en uppgift om att förvärvet görs under de för-
utsättningar som anges i 3 kap. 30 b §. Fakturan eller den jämförliga hand-
lingen skall innehålla uppgift om den utländske företagarens och den skatt-
skyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt. Lag (1995:1286).

5 b § Om skattskyldighet föreligger för en säljare enligt 3 kap. 10 b § eller
för ett ombud enligt 3 kap. 10 c §, skall en faktura eller jämförlig handling,
utöver vad som anges i 5 §, innehålla uppgift om detta förhållande.

Om skattskyldighet föreligger för en förvärvare enligt 1 kap. 2 § första

stycket 4 a, skall en faktura eller en jämförlig handling, utöver vad som
anges i 5 §, innehålla uppgift om detta förhållande och om säljarens registre-
ringsnummer till mervärdesskatt. Lag (1999:640).

5 c § Om valutan i en faktura eller jämförlig handling är en annan än den
skattskyldiges redovisningsvaluta, skall mervärdesskattens belopp anges i
båda valutorna i handlingen. Dessutom skall den kurs som använts vid om-
räkningen anges där. Lag (2000:54).

5 d § En handling som utfärdas enligt 2 § 3 skall innehålla uppgift om den
utgående skatt som säljaren har redovisat eller skall redovisa för gjorda
skattepliktiga uttag av tjänster på fastigheten.

En handling som utfärdas enligt 2 a § andra stycket skall innehålla uppgift

om den ingående skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnad och som
överlåtaren inte har dragit av.

Handlingar som avses i första och andra styckena skall dessutom inne-

hålla de uppgifter som anges i 5 § första stycket 3, 4, 6 och 7. Lag
(2000:500)
.

background image

57

SFS 2000:500

Köparens uppgifter i avräkningsnotor

6 § Om en köpare utfärdar en avräkningsnota och säljaren enligt 4 § 1 där-
för inte är skyldig att utfärda faktura eller jämförlig handling, skall köparens
avräkningsnota innehålla de uppgifter som anges i 5 § första stycket.

När det finns särskilda skäl får skattemyndigheten medge att en sådan

nummeruppgift som anges i 5 § första stycket 6 utelämnas.

7 § Har upphävts genom lag (1995:700).

Kreditnotor

8 § Om en skattskyldig lämnar sådana nedsättningar av priset som avses i
7 kap. 6 § första stycket skall han utfärda en kreditnota eller jämförlig hand-
ling.

Handlingen skall innehålla uppgift om
1. ersättningen enligt utfärdad faktura eller jämförlig handling och ned-

sättningen av ersättningen,

2. skatten enligt fakturan eller jämförlig handling och minskningen av

skatten, och

3. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av de frågor som anges i

5 § första stycket 7.

Även i fall av kundkreditering av annat slag än som avses i första stycket

skall den skattskyldige utfärda en sådan handling som anges i nämnda
stycke.

Särskilt om faktureringsskyldighet vid jämkning

9 § Vid överlåtelse av en investeringsvara som medför att förvärvaren
skall överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingå-
ende skatt skall överlåtaren utfärda en med faktura jämförlig handling.

Om överlåtaren efter utfärdandet av denna handling fått förändrad ingå-

ende skatt eller avdragsrätt för denna, skall överlåtaren utfärda en komplette-
rande handling avseende denna ändring. Lag (2000:500).

10 § Innehar överlåtaren en handling som utfärdats enligt 9 § av en tidi-
gare ägare till en investeringsvara och som innehåller uppgifter av betydelse
för förvärvarens rätt och skyldighet att jämka, skall en kopia av handlingen
överlämnas till förvärvaren. Lag (2000:500).

11 § En handling som utfärdas enligt 9 § skall innehålla uppgifter om

1. den ingående skatt som hänför sig till överlåtarens förvärv av investe-

ringsvaran eller ny-, till- eller ombyggnad av fastighet, hyresrätt eller bo-
stadsrätt,

2. den del av denna skatt som överlåtaren efter eventuell jämkning gjort

avdrag för,

3. vid vilka tidpunkter förvärven och avdragen har skett, och
4. uppgift om handling som avses i 10 §.
Avser handlingen överlåtelse av en fastighet skall även uppgift lämnas om

hur den ingående skatten fördelar sig mellan olika delar av fastigheten.

background image

58

SFS 2000:500

Handlingen skall dessutom innehålla de uppgifter som anges i 5 § första

stycket 3, 4, 6 och 7. Lag (2000:500).

12 kap. Beslutande myndighet m.m.

1 § Beslut enligt denna lag meddelas, om inte annat anges i andra stycket
eller i 1 a eller 2 §, av skattemyndigheten i den region där den skattskyldige
är registrerad enligt 3 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) eller, om
han inte är registrerad, av den skattemyndighet som enligt 2 kap. samma lag
är behörig att besluta om registrering.

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § tredje stycket taxeringslagen (1990:324) gäl-

ler även ärenden enligt denna lag. Lag (1998:255).

1 a § Beslut enligt denna lag som rör den som är skattskyldig endast på
grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1
och 2 meddelas av Riksskatteverket. Lag (2000:478).

2 § Riksskatteverket prövar frågor om betalningsskyldighet enligt 3 kap.
26 b §, om återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet
och avräkning enligt 19 kap. 7 §. I fråga om återbetalning enligt 10 kap. 9–
13 §§ tillämpas 1 § första stycket.

Frågor om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § eller om ändring eller av-

registrering enligt 6 a kap. 5 § prövas av skattemyndigheten i den region
som, i fråga om grupphuvudmannen, är beslutande myndighet enligt 2 kap.
1–3 eller 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Bestämmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 1–3 och 5 §§ skattebe-

talningslagen är tillämpliga även i de fall den skattskyldige skall redovisa
mervärdesskatt i en självdeklaration. Lag (2000:478).

3 § Har upphävts genom lag (1997:502).

4 § Riksskatteverket skall utgöra samordningsmyndighet för informa-
tionsutbytet i det särskilda datasystem som tillskapats för kommunikation
mellan EG-länderna. Lag (1994:1798).

13 kap. Redovisning av utgående och ingående skatt

Allmän bestämmelse

1 § I 10 kap. skattebetalningslagen (1997:483) och i lagen (2000:46) om
omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning
i euro, m.m. finns bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt. Ytterli-
gare bestämmelser om redovisningen finns i det följande i 6–28 a §§. Lag
(2000:54)
.

1 a § Har upphävts genom lag (1997:502).

2 § Har upphävts genom lag (1997:502).

3 § Har upphävts genom lag (1997:502).

background image

59

SFS 2000:500

4 § Har upphävts genom lag (1997:502).

5 § Har upphävts genom lag (1997:502).

Redovisning av utgående skatt

6 § Om inget annat följer av 7–15 §§, skall utgående skatt redovisas för
den redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en

tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsätt-
ningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–5 är skattskyldig för förvärv

av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde
ha bokfört förvärvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts-

eller a conto-betalning. Lag (1994:1798).

7 § Om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1999:1078), skall den utgående skatten redovisas för den redovisningspe-
riod under vilken skattskyldigheten har inträtt. Lag (1999:1103).

8 § Om den skattskyldige bokför obetalda fakturor i förteckningar som
förs löpande men som inte avslutas på ett sådant sätt att de utgör ett tillräck-
ligt underlag för redovisning av utgående skatt enligt 6 §, får skattemyndig-
heten medge att han får redovisa den utgående skatten för andra fordringar
än sådana som anges i 9 § först för den redovisningsperiod under vilken be-
skattningsåret går ut. Redovisningen skall dock alltid göras senast för den
redovisningsperiod under vilken betalning flyter in eller fordringen diskon-
teras eller överlåts.

9 § Om den utgående skatten för fordringar avser varor som den skattskyl-
dige har sålt med förbehåll om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om
avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., skall säljaren alltid redovisa den
utgående skatten för den redovisningsperiod då fakturan eller motsvarande
handling enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats.

10 § Om en skattskyldig som har försatts i konkurs inte för en tidigare re-
dovisningsperiod har varit skyldig att redovisa den utgående skatt som hän-
för sig till omsättning eller förvärv för vilken skattskyldighet har inträtt före
konkursbeslutet, skall han redovisa skatten för den redovisningsperiod under
vilken konkursbeslutet meddelats.

Om den utgående skatten ändras efter konkursbeslutet till följd av ned-

sättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust tillämpas 24 och
25 §§. Lag (1994:1798).

11 § Om en skattskyldig har överlåtit sin verksamhet eller en del därav till
någon annan, skall han redovisa utgående skatt, som hänför sig till omsätt-
ning eller förvärv för vilken skattskyldighet har inträtt före övertagandet, för
den redovisningsperiod under vilken övertagandet har ägt rum, om han inte
har varit skyldig att redovisa skatten för en tidigare redovisningsperiod.

background image

60

SFS 2000:500

Om den utgående skatten ändras efter övertagandet till följd av nedsätt-

ning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust, tillämpas 24 och
25 §§. Lag (1994:1798).

12 § Vid uttag av en tjänst som har tillhandahållits under en tid som
sträcker sig över mer än en redovisningsperiod skall till varje redovisnings-
period hänföras den del av tjänsten som har tillhandahållits under perioden,
om inte annat framgår av 13 eller 14 §.

13 § Om den som bedriver byggnadsrörelse som avses i inkomstskattela-
gen (1999:1229) genom uttag tar i anspråk en tjänst som till större delen av-
ser ny-, till- eller ombyggnad av en egen fastighet, skall han redovisa sådan
utgående skatt som hänför sig till uttaget senast för den redovisningsperiod
som infaller två månader efter det att fastigheten eller den del av fastigheten
som uttaget avser har kunnat tas i bruk. Lag (1999:1283).

14 § Om den som utför byggnads- eller anläggningsentreprenad har fått
betalning i förskott eller a conto, behöver han redovisa den utgående skatten
på denna först för den redovisningsperiod som infaller två månader efter det
att slutbesiktning eller någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Motsvarande
gäller vid betalning i förskott eller a conto för leverans av varor enligt avtal
som avser byggnads- eller anläggningsentreprenad. Om den skattskyldige
utfärdar en sådan faktura eller jämförlig handling som avses i 11 kap. tidi-
gare än han behöver enligt första eller andra meningen, skall skatten dock
redovisas enligt vad som gäller för annan utgående skatt än sådan som hän-
för sig till förskotts- eller a conto-betalning.

Vad som sagts i första stycket gäller inte om skatten med tillämpning av

bestämmelserna i 10 eller 11 § skall redovisas tidigare.

15 § Om den skattskyldige tar ut en tjänst genom att enligt 2 kap. 5 § själv
använda eller låta någon annan använda en personbil eller en motorcykel, får
redovisningen av den utgående skatten för uttaget anstå till dess redovisning
skall lämnas för den sista redovisningsperioden under det kalenderår då bi-
len eller motorcykeln använts. Lag (1994:1798).

15 a § För det fall den skattskyldige enligt 11 kap. 5 c § angett den utgå-
ende skattens belopp i flera valutor i en faktura eller jämförlig handling skall
den skattskyldige vid redovisning av skatten använda det skattebelopp som
angetts i den egna redovisningsvalutan. Lag (2000:54).

Redovisning av ingående skatt

16 § Om inget annat följer av 17–23 §§ eller av 9 a kap. 14 §, skall ingå-
ende skatt dras av för den redovisningsperiod under vilken

1. den som förvärvar en vara eller en tjänst eller för in en vara till landet

enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet eller
importen, eller

2. den som förvärvar en vara eller en tjänst har lämnat förskotts-

eller a conto-betalning. Lag (1995:700).

background image

61

SFS 2000:500

17 § Om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt bokföringsla-
gen (1999:1078), skall den ingående skatten redovisas för den redovisnings-
period under vilken varan har levererats till den skattskyldige eller tjänsten
har tillhandahållits honom. Lag (1999:1103).

18 § Om den skattskyldige har medgetts senareläggning av redovisningen
av utgående skatt enligt 8 §, får avdrag för ingående skatt för andra förvärv
än sådana som avses i 19 eller 22 § göras först för den redovisningsperiod
under vilken beskattningsåret går ut eller under vilken betalning dessförin-
nan har gjorts.

19 § Om en vara har förvärvats genom kreditköp med förbehåll från sälja-
ren om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan
näringsidkare m.fl., får den ingående skatten alltid dras av för den redovis-
ningsperiod under vilken en faktura eller motsvarande handling tagits emot.

20 § I fråga om sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 14 §
får den ingående skatten dras av först efter det att sådan faktura eller jämför-
lig handling som avses i 11 kap. har tagits emot och betalning erlagts.

21 § Om den skattskyldige har försatts i konkurs, skall han senast för den
redovisningsperiod som löpte när konkursbeslutet meddelades göra avdrag
för ingående skatt som hänför sig till förvärv, import eller förskotts-
eller a conto-betalning under tiden innan han försattes i konkurs. Lag
(1994:1798)
.

22 § Vid ett förvärv av avverkningsrätt till skog skall, i de fall som avses i
1 kap. 4 §, avdrag för ingående skatt göras för den redovisningsperiod under
vilken betalning görs.

23 § Avdrag för ingående skatt som hänför sig till import i fall då tullräk-
ning skall utfärdas får göras tidigast för den redovisningsperiod under vilken
den skattskyldige har tagit emot en av Tullverket utfärdad tullräkning. Lag
(1994:1798)
.

23 a § För det fall skattens belopp enligt 11 kap. 5 c § angetts i flera valu-
tor i en faktura eller jämförlig handling skall vid redovisningen av den ingå-
ende skatten det skattebelopp användas som angetts i den skattskyldiges
egen redovisningsvaluta. Om beloppet inte angetts i denna valuta, skall det
skattebelopp användas som angetts i den valuta som fakturan eller den jäm-
förliga handlingen är utställd i. Lag (2000:54).

Ändring av tidigare redovisad utgående eller ingående skatt

24 § Om utgående skatt har redovisats och beskattningsunderlaget för den
skatten därefter minskar på grund av nedsättning av priset, återtagande av en
vara eller kundförlust enligt 7 kap. 6 §, får den skattskyldige i den ordning
som gäller för hans redovisning av utgående skatt dra av ett belopp motsva-
rande den del av den tidigare redovisade skatten som är hänförlig till minsk-
ningen. Om en kundförlust har föranlett ett sådant avdrag och betalning där-

background image

62

SFS 2000:500

efter inflyter, skall det avdragna beloppet i motsvarande mån redovisas på
nytt.

Om en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust

uppkommit efter det att någon har övertagit en verksamhet eller del därav
från den som redovisat den utgående skatten, är det dock övertagaren som
får göra det i första stycket angivna avdraget.

25 § Ändring enligt 24 § skall göras för den redovisningsperiod under vil-
ken nedsättningen av priset, återtagandet av varan eller kundförlusten enligt
god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts.

Om den som har redovisat den utgående skatten försätts i konkurs innan

en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust upp-
kommit, skall han dock alltid göra ändringen för den redovisningsperiod un-
der vilken konkursbeslutet meddelats.

Avdrag för nedsättning av priset skall grundas på en kreditnota eller nå-

gon jämförlig handling enligt 11 kap. 8 §.

25 a § Den skattskyldige får i den ordning som gäller för hans redovisning
av utgående skatt dra av ett belopp motsvarande utgående skatt som har re-
dovisats i en deklaration, om den redovisade skatten gäller sådana gemen-
skapsinterna förvärv som avses i 2 a kap. 6 § och den skattskyldige på grund
av förvärvet har påförts mervärdesskatt i ett annat EG-land. Lag
(1994:1798)
.

26 § Om den skattskyldige, sedan han fått avdrag för ingående skatt, har
tagit emot en kreditnota eller någon jämförlig handling enligt 11 kap. 8 §
som gäller denna skatt, skall han i den ordning som gäller för hans redovis-
ning av ingående skatt återföra den avdragna skatten med det belopp som
motsvarar den del av den tidigare redovisade skatten som varit hänförlig till
nedsättningen av priset.

Om den skattskyldige har överlåtit sin verksamhet eller del av denna efter

det att han gjort avdraget för ingående skatt, skall vad som sägs i första
stycket om återföring av den skatten gälla den som får tillgodogöra sig den
prisnedsättning som föranleder återföringen.

27 § Har upphävts genom lag (1995:1286).

28 § Har upphävts genom lag (2000:500).

Redovisning av sådan jämkning som avses i 8 a kap.

28 a §

16 Avdrag för ingående skatt i de fall som avses i 8 a kap. 1–12 och

14 §§ samt 9 kap. 10–13 §§ skall jämkas för den första redovisningsperio-
den efter det räkenskapsår då användning ändrats eller överlåtelse skett. Vid
överlåtelse av en fastighet skall dock överlåtaren jämka avdraget för den an-
dra redovisningsperioden efter den då överlåtelsen skett, om inte redovis-
ningsperioden för mervärdesskatt är beskattningsår.

16 Senaste lydelse 1994:1798.

background image

63

SFS 2000:500

När ett tidigare verkställt avdrag skall minskas jämkas det genom att skatt

återförs i enlighet med bestämmelserna i 13 kap. 26 §. När den skattskyldige
är berättigad till ytterligare avdrag för ingående skatt jämkas avdraget ge-
nom att redovisad ingående skatt för redovisningsperioden ökas.

Om den skattskyldige försätts i konkurs skall avdrag jämkas för den redo-

visningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats. Om konkursboet se-
nare skall överta rättighet och skyldighet enligt 8 a kap. 13 §, skall även änd-
ringen av jämkningsbeloppet göras i konkursgäldenärens redovisning för
den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelades. De änd-
ringar på grund av jämkning som konkursboet skall göra genom övertagan-
det, skall göras i konkursboets redovisning för de redovisningsperioder som
anges i första och andra styckena. Lag (2000:500).

Redovisning av utgående och ingående skatt vid beslut om frivillig
skattskyldighet

28 b § Om beslut om frivillig skattskyldighet enligt 9 kap. 1 § innebär att
skattskyldighet skall medges en fastighetsägare före beslutet, skall fastig-
hetsägarens utgående och ingående skatt för uthyrning eller upplåtelse under
den tid som löpt från skattskyldighetens inträde till beslutsdagen redovisas
för den första redovisningsperioden efter beslutet. Lag (2000:500).

29 § Har upphävts genom lag (1997:502).

30 § Har upphävts genom lag (1997:502).

14 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

15 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

16 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

17 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

18 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

19 kap. Återbetalning av skatt till icke skattskyldiga

Återbetalning till utländska företagare

Ansökan

1 § Utländska företagare som vill få återbetalning av ingående skatt enligt
10 kap. 1–4 §§ skall ansöka om detta hos Riksskatteverket. Lag (2000:478).

2 § En ansökan om återbetalning skall avse en period om minst tre på var-
andra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett kalen-
derår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får omfatta
kortare tid än tre månader.

3 SFS 2000:500–524

background image

64

SFS 2000:500

3 § Ansökan skall göras på en blankett enligt formulär som fastställs av re-
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avser den ingående skatten förvärv skall till ansökan fogas
1. faktura eller jämförlig handling som innehåller sådana uppgifter som

anges i 11 kap. 5 § första stycket,

2. intyg om att sökandens verksamhet i hemlandet medför skattskyldighet

till mervärdesskatt, och

3. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande har rätt

till återbetalning.

Första stycket 2 gäller inte om sökanden under de senaste 12 månaderna

lämnat ett sådant intyg till den myndighet som avses i 1 §.

Avser den ingående skatten import skall till ansökan fogas en av Tullver-

ket utfärdad tullräkning.

Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete. Lag

(1994:1798).

4 § En ansökan skall ha kommit in senast sex månader efter utgången av
det kalenderår som den avser.

Omprövning m.m.

5 § Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av ingående skatt skall på
begäran av den sökande omprövas, om beslutet inneburit att hans ansökan
inte helt har bifallits. Detsamma gäller om den sökande begär återbetalning
av ytterligare ingående skatt för en period för vilken beslut meddelats.

6 § En fråga som avser återbetalning av ingående skatt får inte omprövas
om den har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning skall vara skriftlig. Den skall ha kommit in

till Riksskatteverket senast ett år efter utgången av det kalenderår som den
tidigare ansökningen gäller. Lag (2000:478).

7 § Om ingående skatt har återbetalats med ett för högt belopp på grund av
en oriktig uppgift som den sökande lämnat eller på grund av felräkning, fel-
skrivning eller något annat uppenbart förbiseende, får skattemyndigheten
besluta att den sökande skall betala tillbaka vad han fått för mycket.

Ett belopp som den sökande enligt beslut skall betala tillbaka får räknas

av mot ingående skatt som han har rätt att få tillbaka på grundval av en an-
nan ansökan än den som föranlett den felaktiga återbetalningen. Beloppet
får räknas av även om beslutet om betalningsskyldighet inte vunnit laga
kraft.

8 § Åtgärder för att ta ut ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte
vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket belop-
pet betalats ut.

Verkställighet

9 § Beslut om betalningsskyldighet enligt 7 § första stycket får verkställas
enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

background image

65

SFS 2000:500

10 § Har upphävts genom lag (1996:661).

Återbetalning till andra än utländska företagare

11 § Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–
13 §§ skall ansöka om detta hos den myndighet som enligt 12 kap. 2 § skall
pröva ansökningen.

12 § En ansökan om återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ skall göras i den
form som föreskrivs i 10 kap. 17 § eller 31 § första stycket skattebetalnings-
lagen (1997:483) för deklaration av ingående skatt i en verksamhet som
medför skattskyldighet. För den som ansöker om sådan återbetalning gäller
vad som föreskrivs i 13 och 21 kap. samt vad som föreskrivs om förfarandet
i skattebetalningslagen i fråga om den som är skattskyldig, om inget annat
följer av 13 §. Lag (1997:502).

13 § Den som ansöker om återbetalning enligt 10 kap. 11 eller 12 § och
som enligt 10 kap. 31 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) inte
skall redovisa mervärdesskatt i skattedeklaration, skall ändå göra det, om det
inte finns särskilda skäl mot det.

Den som omfattas av beslut som meddelats enligt 10 kap. 9 § skall alltid

redovisa mervärdesskatt i skattedeklaration. Lag (1997:502).

14 § Regeringen meddelar föreskrifter om förfarandet vid återbetalning
enligt 10 kap. 5–8 §§. Lag (1997:502).

20 kap. Överklagande

1 § Vid överklagande av beslut enligt denna lag, med undantag för över-
klagande enligt andra stycket, gäller bestämmelserna i 22 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483).

Beslut som Riksskatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt

3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om
betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos
Länsrätten i Dalarnas län. Beslut som en skattemyndighet fattat om gruppre-
gistrering enligt 6 a kap. 4 §, om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap.
5 § eller om innehållet i en faktura eller jämförlig handling enligt 11 kap. 5 §
tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om av-
räkning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är
felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om be-
talningsskyldighet. Ett överklagande enligt detta stycke skall ha kommit in
inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av Riksskattever-

ket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan
av Riksskatteverket. (2000:478).

2 § Har upphävts genom lag (1997:502).

3 § Har upphävts genom lag (1997:502).

background image

66

SFS 2000:500

4 § Har upphävts genom lag (1997:502).

5 § Har upphävts genom lag (1997:502).

6 § Har upphävts genom lag (1997:502).

7 § Har upphävts genom lag (1997:502).

8 § Har upphävts genom lag (1997:502).

9 § Har upphävts genom lag (1997:502).

21 kap. Har upphävts genom lag (1998:193).

22 kap. Övriga bestämmelser

Förfarandet

1 § I fråga om betalning och återbetalning av skatt samt förfarandet i öv-
rigt finns det även bestämmelser i skattebetalningslagen (1997:483). Lag
(1997:502)
.

Öresutjämning

2 § Belopp som avser omsättning eller skatt enligt denna lag anges i hela
krontal så att öretal faller bort.

3 § Har upphävts genom lag (1997:502).

4 § Har upphävts genom lag (1997:502).

Annan statlig skatt eller avgift

5 § När en statlig skatt eller avgift skall beräknas som enligt en särskild
bestämmelse skall tas ut efter försäljningspriset eller något annat liknande
värde skall värdet inte inbegripa kompensation för skatt enligt denna lag.

6 § Har upphävts genom lag (1997:502).

7 § Har upphävts genom lag (1997:502).

8 § Har upphävts genom lag (1997:502).

9 § Har upphävs genom lag (1997:502).

10 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

background image

67

SFS 2000:500

Övergångsbestämmelser

1994:200

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 då lagen (1968:430) om mervär-

deskatt och lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländ-
ska företagare skall upphöra att gälla.

2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen. Reglerna i 17 kap.
i den nya lagen tillämpas dock även på äldre förhållanden. Lag (1994:473).

3. Med skatt enligt denna lag likställs i tillämpliga delar skatt enligt lagen

(1968:430) om mervärdeskatt.

4. I verksamhet som avser upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel el-

ler upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik medges avdrag för ingå-
ende skatt också för skatt som hänför sig till förvärv eller införsel som gjorts
från och med den 1 oktober 1992.

7. Lagen (1968:430) om mervärdeskatt i dess lydelse före den 1 juli 1986

gäller fortfarande för en upplåtelse av rätt till patent, nyttjanderätt till kon-
struktion eller uppfinning som avser skattepliktig vara samt nyttjanderätt till
system eller program för automatisk databehandling om skriftligt avtal om
upplåtelsen träffats före nämnda dag.

8. Föreskrifterna om överklagande i 20 kap. 9 § träder i kraft först den 1

oktober 1994. Beslut som meddelats av skattemyndigheten före ikraftträdan-
det överklagas enligt äldre föreskrifter. Lag (1994:473).

1994:1798

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. I fråga om vara för vilken skattskyldighet för införsel enligt 1 kap. 5 §

inträtt före ikraftträdandet, tillämpas de äldre bestämmelserna.

3. För gemenskapsvaror som vid tidpunkten för den nya lagens ikraftträ-

dande finns på tullupplag, tullager eller i frihamn eller som är föremål för
temporär införsel eller transitering i Sverige skall, när varorna kommer i fri
omsättning, utgående skatt tas ut för införseln i den ordning som gäller för
tull.

4. Äldre bestämmelser gäller i övrigt i fråga om förhållanden som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 8 kap. 16 a–16 f §§ om jämkning av avdrag för ingå-

ende skatt i vissa fall skall inte tillämpas på förvärv som gjorts före ikraftträ-
dandet av denna lag.

6. Bestämmelserna om återföring i 9 kap. 5 § första stycket gäller inte i de

fall skatteplikt för uthyrningen inte längre föreligger på grund av de nya be-
stämmelserna i 3 kap. 3 § andra stycket tredje meningen. Om avtal om sådan
uthyrning träffats den 1 november 1994 eller senare skall dock avdragen in-
gående skatt återföras. På ansökan av en fastighetsägare som före denna tid-
punkt medgivits skattskyldighet för sådan uthyrning får skattemyndigheten
besluta att uthyrning skall vara skattepliktig även efter ikraftträdandet. I så-
dana fall gäller de allmänna bestämmelserna i 9 kap. i fråga om uthyrningen.

background image

68

SFS 2000:500

1994:1893

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

1995:581

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1995.

1995:700

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.
2. Bestämmelserna i 9 b kap. tillämpas dock inte i fråga om resetjänster

som omsätts före den 1 januari 1996.

3. Äldre bestämmelser skall tillämpas på omsättning av varor som omfat-

tas av bestämmelserna i 9 a kap. i de fall rätt till avdrag för skatt som hänför
sig till förvärvet eller importen av varorna inträtt före ikraftträdandet.

4. Vid omsättning efter ikraftträdandet av en vara som före ikraftträdandet

förvärvats genom en omsättning som varit undantagen från skatteplikt enligt
3 kap. 23 § 1 eller 7, får en skattskyldig återförsäljare tillämpa bestämmel-
serna i 9 a kap. oavsett de inskränkningar som följer av 1 §. Kan återförsälja-
ren inte visa varans inköpspris skall detta anses ha varit 50 procent av priset
vid försäljning efter ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 3 kap. 30 a och 30 d §§ samt 10 kap. 6 och 7 §§ i sin

nya lydelse liksom bestämmelserna i den nya paragrafen 30 g och i det nya
kapitlet 10 a tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.

1995:931

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

1995:1207

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser om redovisning och betalning av mervärdesskatt

gäller fortfarande i fråga om redovisningsperioder som gått till ända före
ikraftträdandet. Detsamma gäller för redovisningsperiod vars slutmånad är
december 1995 och som på grund av bestämmelserna i 14 kap. 8 § andra
stycket eller i den upphävda 14 kap. 10 § slutar efter ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser i 14 kap. 3 § gäller fortfarande i fråga om beskatt-

ningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

1995:1286

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser gäller

dock i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraft-
trädandet.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 21 och 30 a §§ samt 10 kap. 6 § i paragrafer-

nas nya lydelse samt bestämmelsen i 3 kap. 21 a § tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 1995. Bestämmelserna i 10 kap. 11 § tillämpas i fråga
om fall som avses i 3 kap. 21 och 30 a §§ i paragrafernas nya lydelse samt i
fråga om fall som avses i 3 kap. 21 a § för tid från och med den 1 januari
1995.

background image

69

SFS 2000:500

1995:1364

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Om den som omsätter allmänna nyhetstidningar senast den 31 oktober

1995 erhållit ersättning för tidningar som skall levereras den 1 januari 1996
eller senare, skall 1 kap. 3 § tredje stycket inte tillämpas.

1996:536

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

1996:661

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

1996:713

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
2. Äldre bestämmelser om redovisning och betalning av mervärdesskatt

gäller fortfarande i fråga om redovisningsperioder som gått till ända före
ikraftträdandet.

1996:794

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

1996:965

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

1996:1174

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1996:1320

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser gäller i

fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet. Bestäm-
melsen i 3 kap. 30 a § tredje stycket tillämpas dock för tid från och med den
1 januari 1996.

1996:1327

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
2. 1 kap. 3 § tredje stycket skall inte tillämpas för sådana utbildningstjäns-

ter som blir skattepliktiga enligt denna lag om

– tjänsterna omsätts senast den 30 juni 1997,
– tjänsterna avser en schemalagd utbildning som eleven påbörjat senast

den 15 november 1996 och som skall bedrivas under en sammanhängande
tid om minst ett år, och

– betalning för tjänsterna erhållits senast den 31 december 1996.
3. Om den som i annat fall än 2 omsätter sådana tjänster som genom

denna lag blir skattepliktiga erhållit ersättning för tjänsterna senast den 30

background image

70

SFS 2000:500

september 1996 och ersättningen avser tjänster som skall tillhandahållas den
1 januari 1997 eller senare, skall 1 kap. 3 § tredje stycket inte tillämpas.

4. Om utbildningsanordnaren senast den 30 juni 1997 ställs under statlig

tillsyn, skall utbildningsanordnarens omsättning av utbildningstjänster inte
vara skattepliktig under tiden den 1 januari – den 30 juni 1997. Vad nu sagts
gäller i den mån utbildningstjänsterna motsvarar dem för vilka tillsynen
skall gälla. Lag (1997:220).

1996:1406

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. De nya bestämmelserna i

14 kap. 8 § tillämpas i fråga om beskattningsår som påbörjats den 1 januari
1997 eller senare.

1997:220

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Den nya bestämmelsen skall dock

tillämpas för tid från och med den 1 januari 1997.

1997:331

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 7 § avseende telekommunikations-

tjänster tillämpas i fråga om sådana tjänster som tillhandahålls den 1 juli
1997 eller senare samt för sådana tjänster för vilka förskottsbetalning erlagts
den 1 januari 1997 eller senare och som utförs den 1 juli 1997 eller senare.

1997:502

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om redovisningsperioder

som gått till ända senast vid utgången av år 1997 och för periodiska sam-
manställningar som avser tid före utgången av år 1997. Detsamma gäller för
redovisningsperiod som på grund av bestämmelserna i 14 kap. 8 § tredje
stycket slutar under januari 1998. Lag (1997:1036).

3. Vid tillämpningen av bestämmelserna om begränsning av rätten till

återbetalning i 16 kap. 9 § skall hänsyn tas också till skyldighet att betala
skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1997:1036

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

1998:193

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 21 kap. mervärdesskattelagen

(1994:200) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1998.

1998:255

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

background image

71

SFS 2000:500

1998:300

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre bestämmelser skall tilläm-

pas på verksamhet som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1998:346

Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringen av orden ”Skattemyndighe-

ten i Dalarnas län” till ”Skattemyndigheten i Gävle” i 12 kap. 2 § första
stycket och 20 kap. 1 § andra stycket den 1 januari 1999. I övrigt träder la-
gen i kraft den 1 juli 1998.

I ett beslut om gruppregistrering får inte förordnas att en mervärdesskatte-

grupp skall anses bildad före den 1 januari 1999.

Äldre bestämmelser gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyl-

dighet inträtt före ikraftträdandet.

1998:500

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

1998:542

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1998:586

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

1998:1675

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1999:310

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

1999:422

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

1999:450

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre bestämmelser gäller dock

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

1999:640

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraft-
trädandet.

background image

72

SFS 2000:500

1999:1103

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om
den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1979:141) skall dock även därefter 13 kap. 7 och 17 §§ tillämpas i sin äldre
lydelse.

1999:1130

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

1999:1283

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdan-
det.

1999:1406

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. 3 kap. 8 § första stycket 2 i dess

nya lydelse äger även tillämpning på utbildning som med stöd av övergångs-
bestämmelserna i studiestödslagen (1999:1395) berättigar eleven till studie-
stöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349).

2000:54

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avse-

ende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.

2000:143

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.
2. Bestämmelsen i 1 kap. 2 c § tillämpas från och med den dag som lagen

(2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägför-
bindelsen över Öresund träder i kraft.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2000:478

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträ-

dandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmän-
nas talan i allmän förvaltningsdomstol.

3. Den äldre lydelsen av 5 kap. 9 § gäller fortfarande i fråga om förhållan-

den som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4. Den nya lydelsen av 20 kap. 1 § andra stycket tillämpas såvitt avser

hänvisningen till 11 kap. 5 § tredje stycket på förhållanden den 1 januari
2001 eller senare.

background image

73

SFS 2000:500

1. Denna lag

17 träder i kraft den 1 januari 2001. Den nya bestämmelsen i

3 kap. 3 § första stycket 12 skall dock tillämpas för tid från och med den 1
juli 2000.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. De äldre bestämmelserna i 8 kap. 16 a § andra och tredje styckena samt

16 c och 16 d §§ gäller dessutom, om en ny-, till- eller ombyggnad skett eller
en annan investeringsvara än fastighet förvärvats före ikraftträdandet, men
ändrad användning eller överlåtelse av investeringsvaran sker efter ikraftträ-
dandet.

4. I fråga om överlåtelse av fastighet som skett före ikraftträdandet skall

de äldre bestämmelserna i 8 kap. 16 b § 4 och 8 kap. 16 f § fortfarande gälla.

5. De nya bestämmelserna i 8 a kap. 4 första stycket 6 och andra stycket

samt 13 § skall inte tillämpas i fall då konkursbeslut meddelats före ikraft-
trädandet.

6. Den som vid ikraftträdandet är skattskyldig enligt 9 kap. 1 § i dess

äldre lydelse anses som skattskyldig enligt de nya bestämmelserna i 9 kap.

7. Avdrag för ingående skatt som gjorts enligt 9 kap. 3 § första stycket 2 i

paragrafens tidigare lydelse skall jämkas om användningen av fastigheten
ändras eller fastigheten överlåts efter ikraftträdandet men inom sex år från
det att fastighetsägaren blev skattskyldig enligt 9 kap. 1 §.

8. I fråga om ny-, till- eller ombyggnad och förvärv av annan investerings-

vara än fastighet som gjorts före ikraftträdandet av någon som vid ikraftträ-
dandet är frivilligt skattskyldig, skall de bestämmelser som anges i punkten
3 tillämpas. Från korrigeringstiden skall dock avräknas tid som förflutit mel-
lan skattskyldighetens inträde och ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

17 2000:500.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.