SFS 2021:568 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2021-568.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen
(1994:200)2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §3
Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat

följer av 1 a–4 f: den som omsätter varan eller tjänsten,

1 a. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av varor och

tjänster som ska redovisas enligt bestämmelser som motsvarar de särskilda
ordningarna i artiklarna 369a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG av den
28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen
enligt direktiv (EU) 2017/2455 och direktiv 2019/1995, om den som
omsätter varan eller tjänsten är en sådan grupp av personer som i ett annat
EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp):
mervärdesskattegruppen,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskatt-
ningsbar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,
– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är

registrerad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte

4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som

avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk
beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt
här: den som förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av
guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst
325 tusendelar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är
skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

1 Prop. 2020/21:128, bet. 2020/21:SkU30, rskr. 2020/21:330.
2 Lagen omtryckt 2000:500.
3 Senaste lydelse 2020:1221.

SFS

2021:568

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

SFS

2021:568

2

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket
2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt

tillhandahåller sådana tjänster, eller

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar

person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena,
om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar
person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som
förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om
skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av
utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter
som verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som
förvärvar tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av
sådana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

4 f. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av
sådana varor som avses i sjunde stycket: den som förvärvar varan, om
beskattningsunderlaget för omsättningen av dessa varor i en faktura
sammantaget överstiger 100 000 kronor och registreringsskyldigheten för
förvärvaren inte endast är en konsekvens av förvärvet,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen, om inte annat följer av c,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd, om
inte annat följer av c,

c) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller

b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars
räkning ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till
– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

background image

SFS

2021:568

3

Första stycket 4 e gäller
1. avfall och skrot av järn, stål, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn

och andra oädla metaller,

2. omsmältningsgöt av järn och stål, och
3. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska

ackumulatorer.

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en

beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den
beskattningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med
en utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan
av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

Första stycket 4 f gäller följande varor:
1. mobiltelefoner, det vill säga apparater som har tillverkats eller

anpassats för användning i ett auktoriserat nät och på särskilt angivna
frekvenser, oberoende av om de har någon annan användning eller inte,

2. integrerade kretsanordningar, om dessa inte har integrerats i slut-

användningsprodukter, och

3. spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.