SFS 2001:524 Lag om ändring i lagen (1999:1406) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

010524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1406) om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

att 3 kap. 8 § i stället för dess lydelse enligt lagen (1999:1406)

om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1.

grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbild-

ningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen
erkänd utbildningsanordnare, och

2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödsla-

gen (1999:1395) eller till sådant bidrag för korttidsstudier som får fördelas
av Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation
med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter
inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde eller av Statens insti-
tut för särskilt utbildningsstöd.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som skall utbildas (uppdragsutbild-
ning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdrags-
givaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:121, bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2001:524

Utkom från trycket
den 25 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.