SFS 2003:659 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

030659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 12 kap. 1 a och 2 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 1 kap. 2 b §, 2 a kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 6 a kap. 4–6 §§, 7 kap. 4 §,

9 kap. 1, 2, 4, 6–8 §§, 9 a kap. 2 §, 9 c kap. 8 §, 10 kap. 9 §, 11 kap. 5 och
6 §§, 13 kap. 8 § samt 19 kap. 7 § ordet ”skattemyndighet” i olika böjnings-
former skall bytas ut mot ”Skatteverket” i motsvarande form,

dels att i 19 kap. 1, 6 och 10 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut

mot ”Skatteverket”,

dels att 12 kap. 1 §, 19 kap. 11 § och 20 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

12 kap.

1 §

3 Beslut enligt denna lag meddelas av Skatteverket.

19 kap.

11 § Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–
13 §§ skall ansöka om detta hos Skatteverket.

20 kap.

1 § Vid överklagande av beslut enligt denna lag, med undantag för över-
klagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket gäller bestämmelserna i
22 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap.

26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betal-

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Lagen omtryckt 2000:500.
Senaste lydelse av
9 kap. 1 § 2000:1358
9 kap. 2 § 2000:1358
11 kap. 5 § 2001:971
12 kap. 2 § 2002:1004
19 kap. 1 § 2002:392
19 kap. 10 § 2003:220.

3 Senaste lydelse 2002:1004.

SFS 2003:659

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:659

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

ningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrät-
ten i Dalarnas län.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 §

och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas hos den
länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudmannen.

Beslut som Skatteverket fattat om innehållet i en faktura eller jämförlig

handling enligt 11 kap. 5 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden
att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med
överklagande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket skall ha kommit

in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna

ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut
förs det allmännas talan av Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre föreskrifter i 1 kap. 2 b § andra meningen, 2 a kap. 4 § andra me-

ningen samt 9 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket gäller fortfarande
för skattemyndighets beslut.

3. Äldre föreskrifter i 9 kap. 4 § om skattskyldighetens inträde gäller fort-

farande om ansökan har kommit in före ikraftträdandet.

4. Äldre föreskrifter i 9 kap. 8 § andra stycket och 9 a kap. 2 § gäller fort-

farande för skattemyndighets beslut.

5. Äldre föreskrifter i 20 kap. 1 § andra stycket andra meningen och tredje

stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet. Vad som sägs i tredje stycket om Riksskatteverket skall då i
stället gälla Skatteverket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.