SFS 2006:659 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

060659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

3 Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen

anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd
utbildningsanordnare, och

2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödsla-

gen (1999:1395) eller till sådant bidrag för korttidsstudier som får fördelas
av

a) Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisa-

tion med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsupp-
gifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,

b) Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, eller
c) Sametinget.
Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som skall utbildas (uppdragsutbild-
ning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdrags-
givaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:134, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2006:51.

SFS 2006:659

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.