SFS 2021:1148 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2021-1148.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen
(1994:200)2

dels att 1 kap. 2 och 5 §§, 3 kap. 32 §, 7 kap. 8 §, 13 kap. 6 § och 20 kap.

2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 20 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 kap.
2 §
3 Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat

följer av 1 a–4 f: den som omsätter varan eller tjänsten,

1 a. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av varor och

tjänster som ska redovisas enligt bestämmelser som motsvarar de särskilda
ordningarna i artiklarna 369a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG av den
28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen
enligt direktiv (EU) 2017/2455 och direktiv 2019/1995, om den som
omsätter varan eller tjänsten är en sådan grupp av personer som i ett annat
EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp):
mervärdesskattegruppen,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk
beskattningsbar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,
– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är

registrerad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte

4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som

avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk
beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt
här: den som förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av
guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst

1 Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74.
2 Lagen omtryckt 2000:500.
3 Senaste lydelse 2021:568.

SFS

2021:1148

Publicerad
den

4 december 2021

background image

2

SFS

325 tusendelar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är
skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första
stycket 2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt

tillhandahåller sådana tjänster, eller

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar

person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena,
om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar
person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som
förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om
skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av
utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter
som verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som
förvärvar tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av
sådana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

4 f. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av
sådana varor som avses i sjunde stycket: den som förvärvar varan, om
beskattningsunderlaget för omsättningen av dessa varor i en faktura
sammantaget överstiger 100 000 kronor och registreringsskyldigheten för
förvärvaren inte endast är en konsekvens av förvärvet,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen, om inte annat följer av c,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd, om
inte annat följer av c,

c) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller

b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars
räkning ombudet handlar,

d) om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha

uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en
tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för
centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala
tullen i det andra EU-landet, om inte annat följer av e,

2021:1148

background image

3

SFS

e) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt d är

ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räkning
ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till
– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Första stycket 4 e gäller
1. avfall och skrot av järn, stål, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn

och andra oädla metaller,

2. omsmältningsgöt av järn och stål, och
3. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska

ackumulatorer.

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en

beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den
beskattningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med
en utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan
av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i

förordning (EU) nr 952/2013.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

Första stycket 4 f gäller följande varor:
1. mobiltelefoner, det vill säga apparater som har tillverkats eller

anpassats för användning i ett auktoriserat nät och på särskilt angivna
frekvenser, oberoende av om de har någon annan användning eller inte,

2. integrerade kretsanordningar, om dessa inte har integrerats i slut-

användningsprodukter, och

3. spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

5 §4 Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden
uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om
varan hade varit belagd med tull.

I de fall som avses i 2 § första stycket 6 d eller e inträder skattskyldigheten

vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det
andra EU-landet.

3 kap.


32 §5 Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som enligt 7 kap.
8 § tredje stycket ska ingå i beskattningsunderlaget för import, är
omsättningen av tjänsten undantagen från skatteplikt. Detsamma gäller om
en sådan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett
annat EU-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i
rådets direktiv 2006/112/EG.


4 Senaste lydelse 2016:261.
5 Senaste lydelse 2018:1868.

2021:1148

background image

4

SFS

7 kap.


8 §6 Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för
tulländamål, fastställt av Tullverket, enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen, med tillägg av tull och andra statliga skatter eller
avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut av Tullverket med anledning
av införseln. Sådant tillägg ska inte göras i fall då tullen, skatterna eller
avgifterna ingår i varans värde.

I de fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 d eller e utgörs

beskattningsunderlaget i stället av varans värde för tulländamål, fastställt av
det andra EU-landets tullmyndighet enligt förordning (EU) nr 952/2013,
med tillägg av tull och avgifter som tas ut av det andra EU-landets tull-
myndighet eller av Tullverket med anledning av införseln. I beskattnings-
underlaget ska det även ingå andra statliga skatter, utom skatt enligt denna
lag, som tas ut av Tullverket med anledning av införseln. Tillägg av tull,
skatt eller avgifter ska inte göras i fall då tullen, skatterna eller avgifterna
ingår i varans värde.

I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som provisions-,

emballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till
första bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldig-
hetens inträde känt att varan ska transporteras till någon annan
bestämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-
land, ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattnings-
underlaget.

13 kap.


6 §7 Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt redovisas för
den redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst

enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 f är skattskyldig för förvärv

av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde
ha bokfört förvärvet,

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller

a conto-betalning,

4. Tullverket har ställt ut tullräkning eller ett tullkvitto, för en import av

varor, eller

5. skattskyldigheten har inträtt för importen i de fall som avses i 1 kap.

2 § första stycket 6 d eller e.

20 kap.


2 §8 Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till
en sådan beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 §, 30 § andra stycket
eller 31 a § andra stycket gäller 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).
Bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen gäller även vid omprövning
av ett beslut enligt 19 kap. 33 § första stycket.

Vad som sägs i första stycket gäller inte omprövningsbeslut enligt 19 kap.

17 och 18 §§.


6 Senaste lydelse 2016:261.
7 Senaste lydelse 2020:1220.
8 Senaste lydelse 2015:888.

2021:1148

background image

5

SFS

2 a § En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning
enligt 10 kap. 5–8 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader
från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller
bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid om-
prövning av ett sådant beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 20 kap. 2 § i den nya lydelsen och 20 kap. 2 a §

tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit
efter ikraftträdandet.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Olovsson

(Finansdepartementet)

2021:1148

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.