SFS 2021:1185 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2021-1185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen
(1994:200)3

dels att 3 kap. 3 och 30 d §§, 9 d kap. 3 § och 10 kap. 11 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 31 c § och 10 kap. 6 a §,

av följande lydelse.

3 kap.
3 §
4 Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av maskiner och utrustning som har

installerats varaktigt,

2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverknings-

rätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra
naturprodukter samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt

upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive

förtöjning och ankring, av transportmedel,

6. upplåtelse av förvaringsboxar,
7. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
8. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
9. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av

spåranläggning för järnvägstrafik,

10. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning,
11. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till

trafikoperatörer, och

12. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller

liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som
omfattas av upplåtelsen.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett kon-

kursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadig-
varande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som

1 Prop. 2021/22:35, bet. 2021/22:SkU8, rskr. 2021/22:75.
2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/1159.
3 Lagen omtryckt 2000:500.
4 Senaste lydelse 2016:1208.

SFS

2021:1185

Publicerad
den

8 december 2021

background image

SFS

2

medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 6 a, 9, 11, 11 e eller 12 §
helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör
fastighet. Skatteplikt gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande
bostad. Uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett
samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen
sker för en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 6 a, 9, 11, 11 e eller 12 §. Skatteplikt gäller
dock inte för uthyrning till en kommun, ett kommunalförbund eller ett
samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen,
kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en
verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför
skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 6 a, 9, 11, 11 e
eller 12 §. Det som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse av
bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som

innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller

genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller
delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan

uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges
i andra och tredje styckena.

30 d §5 Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv som görs av
utländska beskattningsbara personer om det skulle finnas rätt till åter-
betalning enligt 10 kap. 1–3 och 13–13 b §§ av hela skatten med anledning
av förvärvet.

Från skatteplikt undantas även unionsinterna förvärv som görs under

sådana förutsättningar att det skulle finnas rätt till återbetalning enligt
10 kap. 6, 6 a eller 7 §.

Om villkoren för undantaget i andra stycket upphör att vara uppfyllda för

att det inte längre skulle finnas rätt till återbetalning enligt 10 kap. 6 a §, ska
Europeiska kommissionen eller den byrå eller det organ som har förvärvat
varorna underrätta Skatteverket. Det unionsinterna förvärvet ska då
beskattas enligt de förutsättningar som gällde vid den tidpunkt då villkoren
upphörde att vara uppfyllda.

31 c § Från skatteplikt undantas omsättning av varor till Europeiska kom-
missionen eller en byrå eller ett organ som har inrättats enligt unionsrätten,
om

1. varorna sänds eller transporteras från Sverige till ett annat EU-land,
2. Europeiska kommissionen, byrån eller organet förvärvar varorna för att

utföra uppgifter som har tilldelats enligt unionsrätten i syfte att hantera
covid-19-pandemin, och

3. Europeiska kommissionen, byrån eller organet inte säljer de förvärvade

varorna vidare, vare sig direkt eller vid en senare tidpunkt.

5 Senaste lydelse 2013:368.

2021:1185

background image

SFS

3

Om villkoren för undantaget i första stycket upphör att vara uppfyllda, ska

Europeiska kommissionen, byrån eller organet som har förvärvat varorna
underrätta Skatteverket. Omsättningen av varorna till Europeiska
kommissionen, byrån eller organet ska då beskattas enligt de förutsättningar
som gällde vid den tidpunkt då villkoren för undantaget upphörde att vara
uppfyllda.

9 d kap.
3 §
6 I den omsättning som avses i 1 § ska följande inräknas:

1. beskattningsunderlaget för skattepliktig omsättning av varor och

tjänster inom landet,

2. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 19 § 2, 21, 21 a, 21 b, 22, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a, 30 c, 31, 31 a eller
31 c §,

3. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 2, 9 eller 10 §, om omsättningen inte endast har karaktären av en
bitransaktion, och

4. ersättning för omsättning som anses gjord utomlands enligt 5 kap. 3 a §

första stycket 1, 2, 3, 7 eller 8 eller 19 § 2 a, 2 b, 3 eller 4.

Ersättning för omsättning av anläggningstillgångar ska inte ingå i

omsättningen enligt första stycket.

10 kap.
6 a §
Europeiska kommissionen eller en byrå eller ett organ som har
inrättats enligt unionsrätten har efter ansökan rätt till återbetalning av
ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster, om

1. Europeiska kommissionen, byrån eller organet förvärvar varorna eller

tjänsterna för att utföra uppgifter som har tilldelats enligt unionsrätten i syfte
att hantera covid-19-pandemin, och

2. Europeiska kommissionen, byrån eller organet inte säljer de förvärvade

varorna eller tjänsterna vidare, vare sig direkt eller vid en senare tidpunkt.

Om villkoren för återbetalning enligt första stycket upphör att vara

uppfyllda, ska Europeiska kommissionen, byrån eller organet som har
förvärvat varorna eller tjänsterna underrätta Skatteverket och betala tillbaka
det belopp som tidigare återbetalats.

11 §7 Den som i en ekonomisk verksamhet omsätter varor eller tjänster
inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken denne
saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §,
21 b §, 22 §, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §,
31 c §, 32 §, 33 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har

antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen
saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara
personen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

6 Senaste lydelse 2017:1196.
7 Senaste lydelse 2020:1170.

2021:1185

background image

SFS

4

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt

eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under
förutsättning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt mot-

svarande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där om-
sättningen görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här
i landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av

1 eller 2 §.

Den som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. har inte rätt till

återbetalning av ingående skatt enligt första och andra styckena, utom för
ingående skatt som avser sådan omsättning av nya transportmedel som är
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 31 c § och 10 kap. 6 a § samt

bestämmelserna i 3 kap. 3 och 30 d §§ och 9 d kap. 3 § i den nya lydelsen
tillämpas dock på mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt den
1 januari 2021 eller senare.

3. Den som före ikraftträdandet i en ekonomisk verksamhet omsätter

varor som omfattas av undantaget i 3 kap. 31 c § har rätt till återbetalning av
ingående skatt som hänför sig till sådan omsättning om skattskyldigheten
för den inträtt den 1 januari 2021 eller senare.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)

2021:1185

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.