SFS 2022:161 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2022-161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 c kap. 3 § mervärdesskattelagen
(1994:200)2 ska ha följande lydelse.

9 c kap.
3 §
3 Med skatteupplag avses

1. för varor i 9 §, som utgör energiprodukter enligt 1 kap. 3 § lagen

(1994:1776) om skatt på energi och omfattas av de förfaranderegler som
anges i 3 a § i samma kapitel, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av
en upplagshavare som godkänts enligt 4 kap. 1 § i den lagen,

2. för etylalkohol, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en

upplagshavare som godkänts enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om
alkoholskatt, och

3. för övriga varor i 9 §, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en

upplagshavare som godkänts enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Lagen omtryckt 2000:500.
3 Senaste lydelse 2013:1105.

SFS

2022:161

Publicerad
den

11 mars 2022

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.