SFS 2005:808 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

050808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 17 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 29 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

29 § Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster
för eget behov.

Undantaget omfattar inte en kommuns uttag av tjänster när det gäller ar-

beten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap. 8 §. Undanta-
get gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om sådana boende-
former som avses i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdes-
skatt för kommuner och landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter tillämpas

dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den
1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:7, bet. 2005/06:FiU13, rskr. 2005/06:19.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2005:808

Utkom från trycket
den 29 november 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 17 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 29 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

29 § Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster
för eget behov.

Undantaget omfattar inte en kommuns uttag av tjänster när det gäller ar-

beten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap. 8 §. Undanta-
get gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om sådana boende-
former som avses i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdes-
skatt för kommuner och landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter tillämpas

dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den
1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:7, bet. 2005/06:FiU13, rskr. 2005/06:19.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2005:808

Utkom från trycket
den 29 november 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.