SFS 2006:823 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

060823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 9 § och 7 kap. 1 § mervär-

desskattelagen (1994:200)

2

skall ha följande lydelse.

5 kap.

9 §

3

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-

sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en spedi-

tör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och

hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

4

, dock inte punktskatte-

pliktiga varor,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses 2 b § för kon-

sumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen

(1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en så-
dan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket la-

gen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt

registrerad enligt 23 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (2001:558) om vägtra-
fikregister, eller

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

3

Senaste lydelse 2002:1004.

4

EGT L 31, 1.2.2002, s.1 (Celex 32002R0178).

SFS 2006:823

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:823

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats ut-

anför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken le-
veransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland skall anses som en omsättning utomlands endast
om leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen (1999:446) om proviante-
ring av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor skall

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de vill-
kor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg
och luftfartyg.

7 kap.

1 §

5

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget

om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. transport i skidliftar,
3. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

4. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i

9 a kap. 5–7 §§,

5. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsmedel

som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livs-
medelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmed-
elssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med
undantag för

a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den

3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten

6

, ändrat genom Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

7

, än sådant vatten som

tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och

5

Senaste lydelse 2001:1169.

6

EGT L 330, 5.12.1998, s. 32 (Celex 31998L0083).

7

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

background image

3

SFS 2006:823

b) spritdrycker, vin och starköl.
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av följande varor,

om inte annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna
inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka

blad,

– tidningar och tidskrifter,
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
– musiknoter, samt
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,
2. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av program och ka-

taloger för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än
för egen verksamhet, gemenskapsinternt förvärv och import av program och
kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att
programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt re-
klam,

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, gemenskapsinternt för-

värv och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och
av kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av
innehållet i en vara som omfattas av 1,

4. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av en vara som ge-

nom teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift el-
ler annan information tillgänglig särskilt för läshandikappade, om inte annat
följer av 3 kap. 4 §,

5. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföre-

ställningar eller andra jämförliga föreställningar,

6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs

av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,

7. tillträde till och förevisning av djurparker,
8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock
inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för
automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upp-
tagning som avser information,

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av

en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och

11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse.

background image

4

SFS 2006:823

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken skatt-

skyldigheten inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.