SFS 2006:905 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Du är här: Start / Skatterätt / Mervärdesskattelag (2023:200) / SFS 2006:905 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
060905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 1 kap. 4 a § samt 13 kap. 6, 8 och 18 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 13 kap. 8 a, 8 b och

18 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

4 a §

3 Vid gemenskapsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tid-

punkten för förvärvet. Denna tidpunkt skall anses vara densamma som den
då skattskyldighet inträder enligt 3 § första stycket första meningen vid mot-
svarande omsättning av varor inom landet.

13 kap.

6 § Om inget annat följer av 7�15 §§, skall utgående skatt redovisas för
den redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en

tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsätt-
ningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2�4 b är skattskyldig för för-

värv av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller
borde ha bokfört förvärvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller a

conto-betalning.

8 §

4 Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under

vilken betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skattskyl-
dige till godo, om

� den skattskyldige inte är skyldig att upprätta en årsredovisning enligt

6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078), och

� värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsättning här i landet

normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

1 Prop. 2005/06:174, bet. 2005/06:SkU31, rskr. 2005/06:350.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2003:1134.

4 Senaste lydelse 2003:659.

SFS 2006:905

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

2

SFS 2006:905

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskatt-

ningsårets utgång skall dock alltid redovisas för den redovisningsperiod un-
der vilken beskattningsåret går ut.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för skattskyldiga

som inte uppfyller förutsättningarna enligt första stycket första och andra
strecksatserna om det endast förekommer ett mindre antal fakturor eller an-
dra handlingar i verksamheten och fordringarna och skulderna enligt dessa
inte uppgår till avsevärda belopp.

8 a § En skattskyldig som tillämpar de allmänna bestämmelserna i 6 § i
fråga om redovisning av utgående skatt kan inte övergå till att tillämpa be-
stämmelserna i 8 § utan att först ansöka om detta hos Skatteverket. En sådan
ansökan får beviljas endast om det finns särskilda skäl.

8 b § Utgående skatt som hänför sig till gemenskapsinterna förvärv skall
redovisas för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde dagen i
den månad som följer på den månad under vilken skattskyldigheten för för-
värvet har inträtt enligt 1 kap. 4 a §. Om faktura utfärdas dessförinnan, skall
den utgående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken fak-
turan utfärdas.

Omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §

skall redovisas för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde da-
gen i den månad som följer på den månad under vilken skattskyldigheten för
förvärvet har inträtt enligt 1 kap. 4 a §. Om faktura är utfärdad dessförinnan,
skall omsättningen redovisas för den redovisningsperiod under vilken faktu-
ran utfärdas.

18 § Om en skattskyldig redovisar utgående skatt enligt 8 §, skall den in-
gående skatten dras av först för den redovisningsperiod under vilken be-
skattningsåret går ut eller under vilken betalning dessförinnan har gjorts.

18 a § Ingående skatt som hänför sig till gemenskapsinterna förvärv skall
dras av för den redovisningsperiod för vilken den utgående skatten skall re-
dovisas enligt 8 b §.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om

13 kap. 18 § och i övrigt den 1 januari 2007.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vil-

ken redovisningsskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

3. Skattskyldiga som före ikraftträdandet redovisar mervärdesskatt enligt

de allmänna reglerna i 13 kap. 6 § får vid ikraftträdandet välja att tillämpa de
särskilda bestämmelserna i 13 kap. 8 § utan krav på dispens enligt 13 kap. 8
a §. För skattskyldiga som har brutet räkenskapsår får övergången ske vid
början av det räkenskapsår som påbörjas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.