SFS 2006:905 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

060905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 1 kap. 4 a § samt 13 kap. 6, 8 och 18 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 13 kap. 8 a, 8 b och

18 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

4 a §

3 Vid gemenskapsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tid-

punkten för förvärvet. Denna tidpunkt skall anses vara densamma som den
då skattskyldighet inträder enligt 3 § första stycket första meningen vid mot-
svarande omsättning av varor inom landet.

13 kap.

6 § Om inget annat följer av 7–15 §§, skall utgående skatt redovisas för
den redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en

tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsätt-
ningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 b är skattskyldig för för-

värv av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller
borde ha bokfört förvärvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller a

conto-betalning.

8 §

4 Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under

vilken betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skattskyl-
dige till godo, om

– den skattskyldige inte är skyldig att upprätta en årsredovisning enligt

6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078), och

– värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsättning här i landet

normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

1 Prop. 2005/06:174, bet. 2005/06:SkU31, rskr. 2005/06:350.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2003:1134.

4 Senaste lydelse 2003:659.

SFS 2006:905

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

2

SFS 2006:905

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskatt-

ningsårets utgång skall dock alltid redovisas för den redovisningsperiod un-
der vilken beskattningsåret går ut.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för skattskyldiga

som inte uppfyller förutsättningarna enligt första stycket första och andra
strecksatserna om det endast förekommer ett mindre antal fakturor eller an-
dra handlingar i verksamheten och fordringarna och skulderna enligt dessa
inte uppgår till avsevärda belopp.

8 a § En skattskyldig som tillämpar de allmänna bestämmelserna i 6 § i
fråga om redovisning av utgående skatt kan inte övergå till att tillämpa be-
stämmelserna i 8 § utan att först ansöka om detta hos Skatteverket. En sådan
ansökan får beviljas endast om det finns särskilda skäl.

8 b § Utgående skatt som hänför sig till gemenskapsinterna förvärv skall
redovisas för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde dagen i
den månad som följer på den månad under vilken skattskyldigheten för för-
värvet har inträtt enligt 1 kap. 4 a §. Om faktura utfärdas dessförinnan, skall
den utgående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken fak-
turan utfärdas.

Omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §

skall redovisas för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde da-
gen i den månad som följer på den månad under vilken skattskyldigheten för
förvärvet har inträtt enligt 1 kap. 4 a §. Om faktura är utfärdad dessförinnan,
skall omsättningen redovisas för den redovisningsperiod under vilken faktu-
ran utfärdas.

18 § Om en skattskyldig redovisar utgående skatt enligt 8 §, skall den in-
gående skatten dras av först för den redovisningsperiod under vilken be-
skattningsåret går ut eller under vilken betalning dessförinnan har gjorts.

18 a § Ingående skatt som hänför sig till gemenskapsinterna förvärv skall
dras av för den redovisningsperiod för vilken den utgående skatten skall re-
dovisas enligt 8 b §.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om

13 kap. 18 § och i övrigt den 1 januari 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vil-

ken redovisningsskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

3. Skattskyldiga som före ikraftträdandet redovisar mervärdesskatt enligt

de allmänna reglerna i 13 kap. 6 § får vid ikraftträdandet välja att tillämpa de
särskilda bestämmelserna i 13 kap. 8 § utan krav på dispens enligt 13 kap. 8
a §. För skattskyldiga som har brutet räkenskapsår får övergången ske vid
början av det räkenskapsår som påbörjas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.