SFS 1999:959 Lag om ändring i lagen (1999:640) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

990959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:640) om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 23 § mervärdesskattelagen

(1994:200) i stället för dess lydelse enligt lagen (1999:640) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 kap.

23 §

Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och

tjänster:

1. sedlar och mynt som är gällande betalningsmedel, dock inte samlarfö-

remål,

2. läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus eller förs

in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

3. modersmjölk, blod eller organ från människor,
4. flygbensin och flygfotogen,
5. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,
6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän begrav-

ningsplats när tjänsten tillhandahålls av huvudmannen för eller innehavaren
av begravningsplatsen, och

7. guld som levereras till Sveriges riksbank.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

SFS 1999:959

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.