SFS 2001:971 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

010971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels

att 1 kap. 2 och 15 §§, 2 kap. 1 §, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 30 a §, 5 kap. 2,

7 och 8 §§, 10 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 2, 2 a, 5 och 5 a §§ skall ha föl-
jande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 2 d §, av följande

lydelse.

1 kap.

2 §

3

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2-4 b: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 § tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som
omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till
mervärdesskatt här: den som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30

b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för annan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 än som avses i

första stycket 2 eller 3 i förevarande paragraf, i 5 kap. 6 § första stycket 1 el-
ler i 7 kap. 1 § tredje stycket 7, om den som omsätter varan eller tjänsten är

1

Prop. 2001/02:28, bet. 2001/02:SkU8, rskr. 2001/02:62.

2

Jfr rådets direktiv 2000/65/EG av den 17 oktober 2000 om komplettering av det

gemensamma systemet för mervärdesskatt och om ändring av direktiv 77/388/EEG -
bestämning av vilka personer som skall vara betalningsskyldiga för mervärdesskatt
(EGT L 269, 21.10.2000, s. 44, Celex 32000L0065). Lagen omtryckt 2000:500.

3

Senaste lydelse 2000:1427.

SFS 2001:971

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:971

en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här:
den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) som förs in från ett område som ligger utanför Europeiska gemenska-

pens tullområde: den som med anledning av importen är skyldig att betala
tull för varorna enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att göra
detta om varorna hade varit tullbelagda,

b) som förs in från ett område som ligger inom Europeiska gemenskapens

tullområde men utanför dess mervärdesskatteområde: den som skulle ha va-
rit skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen om varorna hade
varit tullbelagda och förts in från ett område som ligger utanför Europeiska
gemenskapens tullområde.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

2 d §

Om en utländsk företagare begär det, har han rätt att bli skattskyldig

för omsättning som annars förvärvaren skulle ha varit skattskyldig för enligt
2 § första stycket 4 b. Den utländske företagarens rätt att bli skattskyldig
skall gälla för all omsättning inom landet.

15 §

Med

utländsk företagare

förstås en näringsidkare som inte har sätet

för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe här i landet och
inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas här.

2 kap.

1 §

Med

omsättning av vara

förstås

1. att en vara överlåts mot ersättning, eller
2. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.
En överföring av en vara till ett annat EG-land skall likställas med en om-

sättning av varan om

– varan transporteras av en näringsidkare eller för dennes räkning från en

yrkesmässig verksamhet som näringsidkaren bedriver inom EG,

– överföringen görs för denna verksamhet, och
– överföringen skall beskattas som gemenskapsinternt förvärv i det andra

EG-landet.

Med

omsättning av tjänst

förstås

1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhanda-

hålls någon, eller

2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt någon av 4–8 §§.

2 a kap.

7 §

En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 3, om

– den som för över varan bedriver yrkesmässig verksamhet i ett annat EG-

land,

– överföringen görs för denna verksamhet, och

background image

3

SFS 2001:971

– överföringen görs genom att varan transporteras från det EG-landet till

Sverige av den som bedriver verksamheten eller för dennes räkning.

En vara skall inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen
1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med av-

gångsplats i ett EG-land och ankomstplats i ett annat EG-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete i Sverige på den överförda varan, om trans-
porten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet utförts, skickas
tillbaka till näringsidkaren i det EG-land som varan ursprungligen överförts
från,

3. görs för att den överförda varan skall användas för omsättningen av

tjänster i Sverige och varan därför skall användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, skall användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlems-
land,

5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 9 § eller i 3 kap. 30 a §,

eller

6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller

4.

När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre fö-

religger, skall varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

3 kap.

30 a §

Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av

säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat
EG-land, om

1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till mervär-

desskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,
3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller en

medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett
sådant konsulat, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för sådant
förvärv råder enligt reglerna i det EG-landet, eller

4. köparen är en internationell organisation med säte i ett annat EG-land,

en medlemsstats ombud vid eller en person med tjänst hos eller uppdrag av
en sådan organisation, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för
sådant förvärv råder enligt reglerna i det EG-landet.

Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från

skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls Euro-

peiska gemenskapernas institutioner eller organ samt andra internationella
organisationer med säte i ett annat EG-land, i den omfattning som frihet från
mervärdesskatt i det landet medges för motsvarande omsättning till institu-
tionen, organet eller organisationen.

Från skatteplikt undantas en sådan överföring av en vara som avses i

2 kap. 1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första
stycket 1 eller 2 eller andra stycket i förevarande paragraf.

background image

4

SFS 2001:971

5 kap.

2 §

En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare skall transporteras

till köparen är omsatt inom landet, om

1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar

transporten till köparen och annat inte följer av 2 a §,

2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan monte-

ras eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,

3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan importe-

ras till landet från en plats utanför EG av den som är skattskyldig enligt
1 kap. 2 § första stycket 6 för att omsättas, eller

4. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan trans-

porteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EG-land till en kö-
pare i Sverige, om

– säljarens omsättning är sådan som anges i andra stycket,
– köparen inte är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 5 för förvär-

vet av varan, och

– varan inte är ett nytt transportmedel.
En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast om varan är

en punktskattepliktig vara, eller värdet av säljarens sammanlagda omsätt-
ning här i landet överstiger 320 000 kronor under det löpande eller föregå-
ende kalenderåret, eller säljaren omfattas av ett sådant beslut som anges i
tredje stycket. I värdet av säljarens sammanlagda omsättning skall inte beak-
tas värdet av punktskattepliktiga varor.

En omsättning skall anses vara gjord i Sverige enligt första stycket 4 även

om de i andra stycket angivna beloppsgränserna inte överstigs, under förut-
sättning att vederbörlig myndighet i det land där transporten påbörjas har
medgett att säljarens omsättning inte skall anses vara gjord i det landet.

7 §

Tjänster som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om de

1. tillhandahålls från ett annat EG-land eller från ett land utanför EG och

förvärvaren är en näringsidkare som i Sverige har antingen sätet för sin eko-
nomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe och tjänsten tillhandahålls
dit eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i
Sverige, han är bosatt eller stadigvarande vistas här, eller

2. tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvas av någon som inte

är en näringsidkare och förvärvaren är en svensk juridisk person eller är bo-
satt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Första stycket gäller
1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion,

juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och lik-
nande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program

för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,
6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,
7. uthyrning av arbetskraft,

background image

5

SFS 2001:971

8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel eller

transporthjälpmedel,

9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser

överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller
information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av
rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottag-
ning, och

11. sådan förmedling som görs för någon annans räkning i hans namn, om

förmedlingen avser sådana tjänster som anges i denna paragraf.

Tjänster som anges i andra stycket skall anses omsatta utomlands, om de
1. tillhandahålls en förvärvare i ett annat EG-land eller i ett land utanför

EG och förvärvaren är en näringsidkare som i det landet har antingen sätet
för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe och tjänsten
tillhandahålls dit eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etable-
ringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. tillhandahålls en förvärvare i ett land utanför EG som inte är en nä-

ringsidkare i det landet, eller

3. tillhandahålls från ett annat EG-land och förvärvaren inte är en närings-

idkare här i landet.

8 §

För andra tjänster än sådana som anges i 4–6 a eller 7 a § eller för det

fall 7 § inte är tillämplig skall omsättningen anses ha gjorts inom landet, om
den som tillhandahåller tjänsterna har sätet för sin ekonomiska verksamhet
eller ett fast etableringsställe i Sverige från vilket tjänsterna tillhandahålls. I
det fall tjänsterna inte tillhandahålls från ett sådant säte eller etablerings-
ställe i Sverige eller utomlands, är de omsatta inom landet om den som till-
handahåller tjänsterna är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Om en uthyrningstjänst som avser transportmedel eller transporthjälpme-

del utnyttjas eller på annat sätt tillgodogörs uteslutande i Sverige, skall den
anses omsatt inom landet även om den inte är det enligt första stycket därför
att den tillhandahållits utanför EG. Om uthyrningstjänsten tillgodogörs ute-
slutande utanför EG, skall den anses omsatt utanför EG även om den är om-
satt inom landet enligt första stycket.

10 kap.

1 §

En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av ingå-

ende skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till om-

sättning i verksamhet utomlands, och

2. omsättningen skulle ha medfört skattskyldighet eller rätt enligt 11 eller

12 § till återbetalning om den gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv

eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärva-
ren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3 eller 4 b.

background image

6

SFS 2001:971

Rätten till återbetalning gäller endast om den ingående skatten skulle ha

varit avdragsgill, om omsättningen medfört skattskyldighet, eller om hinder
mot återbetalning inte skulle ha förelegat enligt 13 §.

2 §

En utländsk företagare som förmedlar en vara eller en tjänst för en

uppdragsgivares räkning har rätt till återbetalning av ingående skatt avse-
ende förvärv eller import av den förmedlade varan eller tjänsten endast i det
fall uppdragsgivaren skulle ha haft denna rätt om han förvärvat varan eller
tjänsten direkt.

I andra fall än som avses i 1 § andra stycket ger ingående skatt som avser

förvärv eller import av en vara inte rätt till återbetalning, om varan förvärvas
eller förs in för att inom landet levereras till en köpare.

I 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till återbetalning av

ingående skatt.

11 kap.

2 §

Den som är skattskyldig för annan omsättning av varor eller tjänster än

sådan som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 b
skall, om inget annat följer av 3 eller 4 §, utfärda faktura eller jämförlig
handling för

1. varje omsättning som medför skattskyldighet och som görs mot ersätt-

ning,

2. förskotts- eller a conto-betalningar som avser sådana omsättningar, och
3. sådan omsättning av en fastighet som medför avdragsrätt för köparen

enligt 8 kap. 4 § första stycket 4.

2 a §

Utöver vad som framgår av 2 § och av 3 kap. 30 b § föreligger skyl-

dighet för säljaren att utfärda en faktura eller jämförlig handling för

1. sådan omsättning som anges i 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 a och 4 b,
2. sådan omsättning som anges i 3 kap. 30 a §, och
3. sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 a § oavsett omsättningens stor-

lek.

Vid överlåtelse av en fastighet som medför avdragsrätt för förvärvaren en-

ligt 9 kap. 8 § andra stycket 2 föreligger skyldighet för överlåtaren att ut-
färda en med faktura jämförlig handling.

5 §

En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som anges i 2 § 1 eller

2 och 2 a § första stycket innehålla uppgift om

1. ersättningen,
2. skattens belopp för varje skattesats, utom i fråga om faktura eller jäm-

förlig handling som avses i 2 a § första stycket 1,

3. utställarens och mottagarens namn och adress eller någon annan upp-

gift genom vilken de kan identifieras,

4. transaktionens art,
5. platsen för varans mottagande,
6. den skattskyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då

den skattskyldige inte är registrerad, hans person- eller organisationsnum-
mer om det finns ett sådant och annars en likvärdig uppgift,

background image

7

SFS 2001:971

7. det förhållandet att skattskyldighet föreligger enligt 1 kap. 2 § första

stycket 2, 3 eller 4 b, och

8. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och

mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

Bestämmelserna i första stycket 3–5 får frångås då fråga är om en faktura

eller jämförlig handling som upptar endast ett mindre belopp.

Om andra stycket inte är tillämpligt och det med hänsyn till en skattskyl-

digs verksamhet finns särskilda skäl för det, får skattemyndigheten på ansö-
kan av den skattskyldige besluta att denne inte behöver lämna uppgift om
mottagaren enligt första stycket 3.

5 a §

En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som avses i 1 kap.

2 § första stycket 4 b, 3 kap. 30 a § första stycket och 5 kap. 5 a, 6 a, 6 b och
7 a §§, utöver vad som anges i 5 §, innehålla uppgift om säljarens registre-
ringsnummer till mervärdesskatt och det registreringsnummer till mervär-
desskatt under vilket köparen gör sitt förvärv.

Vid omsättning enligt 3 kap. 30 a § av ett nytt transportmedel skall faktu-

ran eller den jämförliga handlingen även innehålla uppgift om de förhållan-
den i 1 kap. 13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett sådant transport-
medel.

En faktura eller jämförlig handling som avses i 3 kap. 30 b § skall, utöver

vad som anges i 5 §, innehålla en uppgift om att förvärvet görs under de för-
utsättningar som anges i 3 kap. 30 b §. Fakturan eller den jämförliga hand-
lingen skall innehålla uppgift om den utländske företagarens och den skatt-
skyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Bestämmelserna i 1 kap. 2 §, 10 kap. 1 och 2 §§, 11 kap. 2, 2 a, 5 och

5 a §§ i paragrafernas nya lydelse samt nya 1 kap. 2 d § tillämpas i fråga om
skattskyldighet som inträder den 1 juli 2002 eller senare.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.