SFS 2002:1004 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

021004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels

att 7 kap. 2 a och 10 § samt 22 kap. 2 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 22 kap. 2 § skall utgå,

dels

att 2 kap. 1 och 4 §, 2 a kap. 3 §, 3 kap. 10, 19 och 30 §§, 5 kap. 6, 7,

7 a, 9 och 11 §§, 7 kap. 2, 3, 3 a, 6, 8 och 9 §§, 8 kap. 13 a §, 9 a kap. 4 §,
9 b kap. 4 §, 10 kap. 1, 11 och 13 §§, 11 kap. 8 § samt 12 kap. 1 och 2 §§
skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 15 §, av följande

lydelse.

2 kap.

1 §

3

Med

omsättning av vara

förstås

1. att en vara överlåts mot ersättning, eller
2. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.
En överföring av en vara till ett annat EG-land skall likställas med en om-

sättning av varan om

– varan transporteras av en näringsidkare eller för dennes räkning från en

yrkesmässig verksamhet som näringsidkaren bedriver inom EG,

– överföringen görs för denna verksamhet, och
– överföringen skall beskattas som gemenskapsinternt förvärv i
det andra EG-landet.
Med

omsättning av tjänst

förstås

1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhanda-

hålls någon, eller

2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt 5, 7 eller 8 §.

4 §

Med

uttag av tjänst

förstås sådana åtgärder som anges i 5, 7 och 8 §§.

2 a kap.

3 §

En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a § och

1

Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

3

Senaste lydelse 2001:971.

SFS 2002:1004

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

2

SFS 2002:1004

transportmedlet skall användas stadigvarande här i landet,
2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen

är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, eller

3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara

och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en säl-
jare som är skattskyldig till mervärdesskatt i ett annat EG-land.

Första stycket 3 avser köpare som är
1. näringsidkare vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt

eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 9–13 §§ av
sådan skatt, eller

2. näringsidkare vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt

till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ eller juridiska personer som inte är
näringsidkare, under förutsättning

– att det sammanlagda värdet av hans skattepliktiga förvärv av andra va-

ror än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande
eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

3 kap.

10 §

Från skatteplikt undantas omsättning av försäkrings- och återförsäk-

ringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare el-
ler andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller åter-
försäkringar.

19 §

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som

1. avser införande eller ackvisition av annonser i periodiska medlemsblad,

personaltidningar och organisationstidskrifter som anges i 13 och 14 §§, el-
ler

2. tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i 1 på upp-

drag av honom, om tjänsterna

– avser framställning av publikationen, varmed förstås mångfaldigandet

eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen,
eller

– avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt

hänger samman med framställningen.

Från skatteplikt undantas även tjänster som avser införande av annonser i

sådana publikationer som anges i 18 §.

30 §

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt

enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen skall

omsättas till ett annat EG-land enligt 30 a §.

5 kap.

6 §

4

Om inget annat följer av 6 a eller 6 b § är tjänster omsatta inom landet,

om de utförs i Sverige och avser:

4

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2002:1004

1. kulturella aktiviteter, artistiska framträdanden, idrott, underhållning, ut-

bildning, vetenskap och liknande verksamhet, däri inbegripen verksamhet
som arrangör och andra med en i denna punkt angiven verksamhet för-
bundna åtgärder,

2. omhändertagande, lastning och lossning av gods och andra liknande

tjänster som tillhandahålls som ett led i en varutransport,

3. värdering av varor som är lös egendom, eller
4. arbeten på varor som avses i 3, däri inbegripet kontroll eller analys av

sådana varor.

7 §

5

Tjänster som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om de

1. tillhandahålls från ett annat EG-land eller från ett land utanför EG och

förvärvaren är en näringsidkare som i Sverige har antingen sätet för sin eko-
nomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe och tjänsten tillhandahålls
dit eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i
Sverige, han är bosatt eller stadigvarande vistas här, eller

2. tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvas av någon som inte

är en näringsidkare och förvärvaren är en svensk juridisk person eller är bo-
satt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Första stycket gäller
1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion,

juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och lik-
nande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program

för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,
6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,

samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

7. uthyrning av arbetskraft,
8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel eller

transporthjälpmedel,

9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser

överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller
information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av
rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottag-
ning, och

11. sådan förmedling som görs för någon annans räkning i hans namn, om

förmedlingen avser sådana tjänster som anges i denna paragraf.

Tjänster som anges i andra stycket skall anses omsatta utomlands, om de
1. tillhandahålls en förvärvare i ett annat EG-land eller i ett land utanför

EG och förvärvaren är en näringsidkare som i det landet har antingen sätet
för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe och tjänsten

5

Senaste lydelse 2001:971.

background image

4

SFS 2002:1004

tillhandahålls dit eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etable-
ringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. tillhandahålls en förvärvare i ett land utanför EG som inte är en nä-

ringsidkare i det landet, eller

3. tillhandahålls från ett annat EG-land och förvärvaren inte är en närings-

idkare här i landet.

7 a §

Andra förmedlingstjänster än sådana som anges i 4, 5, 5 a, 6 a och

7 §§ och som görs för någon annans räkning i dennes namn är omsatta inom
landet, om

1. förmedlingstjänsten avser en vara eller tjänst som omsätts i Sverige och

förvärvet av förmedlingstjänsten inte har gjorts under angivande av ett re-
gistreringsnummer för köparen i ett annat EG-land, eller

2. förmedlingstjänsten avser en vara eller tjänst som omsätts i ett annat

EG-land men köparen av förmedlingstjänsten är registrerad till mervärdes-
skatt här i landet och han har förvärvat förmedlingstjänsten under angivande
av registreringsnumret.

9 §

6

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-

sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en spedi-

tör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och

hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel eller livsmedelstillsatser
som anges i livsmedelslagen (1971:511), dock inte punktskattepliktiga va-
ror,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för

konsumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen

(1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en så-
dan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket la-

gen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt

registrerad enligt 23 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (2001:558) om vägtra-
fikregister, eller

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats ut-

anför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken le-
veransen av varan gjordes.

6

Senaste lydelse 2002:263.

background image

5

SFS 2002:1004

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland skall anses som en omsättning utomlands endast
om leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen (1999:446) om provian-
tering av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor skall

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de vill-
kor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg
och luftfartyg.

11 §

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–8 §§ anses som omsätt-

ning utomlands då det är fråga om:

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplå-

telse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller an-
dra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2 a. lastning, lossning eller andra tjänster i godsterminal-, hamn- eller

flygplatsverksamhet, om tjänsterna avser varor från eller till ett land utanför
EG,

2 b. transport eller annan tjänst inom landet som avser varor som en spe-

ditör eller fraktförare tillhandahåller en utländsk uppdragsgivare i ett land
utanför EG i samband med import eller export av varan,

3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvär-

vats eller importerats för att undergå sådant arbete inom EG och egendomen
efter det att arbetet utförts, transporteras ut ur EG av den som tillhandahåller
tjänsterna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för
någonderas räkning, och

4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför
EG antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller
9 §.

7 kap.

2 §

7

Vid omsättning och förvärv som anges i 3 och 4 §§ beräknas beskatt-

ningsunderlaget med utgångspunkt i det i nämnda paragrafer angivna värdet.
I beskattningsunderlaget skall ingå skatter och avgifter utom skatt enligt
denna lag. I beskattningsunderlaget skall även ingå bikostnader som provi-
sions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som säljaren tar ut
av köparen.

7

Senaste lydelse 2001:1169. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

6

SFS 2002:1004

I 9 a kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattnings-

underlaget vid omsättning i vissa fall av begagnade varor, konstverk, sam-
larföremål och antikviteter.

I 9 b kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattnings-

underlaget vid omsättning i viss resebyråverksamhet.

3 §

Det i 2 § första stycket avsedda värdet utgörs

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,
2 a. vid uttag av varor: av inköpsvärdet för varorna eller liknande varor el-

ler, om sådant värde saknas, av självkostnadspriset vid tidpunkten för utta-
get,

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: kostnaden

vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten,

3. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: ersättningen och punktskatt

som köparen påförts i ett annat EG-land, och

4. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4: varans inköpsvärde eller, om ett

sådant värde saknas, självkostnadspriset för varan.

3 a §

8

Med ersättning enligt 3 § förstås allt det som säljaren har erhållit el-

ler skall erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje part, in-
begripet sådana bidrag som är direkt kopplade till priset för varan eller tjäns-
ten.

Med inköpsvärde enligt 3 § förstås det pris som den skattskyldige betalat

för att köpa in varorna.

Med kostnad enligt 3 § för att utföra en tjänst förstås den del av de fasta

och löpande kostnaderna i rörelsen som belöper på tjänsten.

6 §

I beskattningsunderlaget skall inte ingå belopp

1. varmed priset i enlighet med vad som avtalats sätts ned på grund av be-

talning före förfallodagen,

2. som svarar mot prisnedsättningar och rabatter till kunden vilka medges

vid tidpunkten för tillhandahållandet, eller

3. som svarar mot prisnedsättning som ges efter det att tillhandahållandet

ägt rum om inte annat följer av andra stycket.

I beskattningsunderlaget skall ingå belopp som avses i första stycket 3 om

den skattskyldige och hans kund avtalat om detta.

Om en vara återtas med stöd av förbehåll om återtaganderätt enligt konsu-

mentkreditlagen (1992:830) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl., får säljaren minska beskattningsunderlaget med
vad han vid avräkning med köparen tillgodoräknar köparen för den återtagna
varans värde. Denna rätt gäller dock endast om han kan visa att köparen helt
saknat rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av den
ingående skatt som hänför sig till dennes förvärv av varan.

Om en förlust uppkommer på den skattskyldiges fordran som avser ersätt-

ning för en vara eller en tjänst (kundförlust), får han minska beskattningsun-
derlaget med beloppet av förlusten.

I 13 kap. finns bestämmelser om hur minskningen av beskattnings-

underlaget skall redovisas av den skattskyldige.

8

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

7

SFS 2002:1004

8 §

Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tullända-

mål, bestämt enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, med tillägg av tull
och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas
ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant tillägg skall inte göras i
fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I beskattningsunderlaget skall även ingå bikostnader som provisions-, em-

ballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till för-
sta bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighe-
tens inträde känt att varan skall transporteras till någon annan bestämmelse-
ort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EG-land, skall
också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget.

9 §

Om sådana gemenskapsvaror som exporterats temporärt och bearbetats

i ett land utanför EG på något annat sätt än genom reparation återimporteras
med användning av tullförfarandet passiv förädling, skall beskattnings-
underlaget beräknas på det sätt som sägs i 8 § men med avdrag för beskatt-
ningsunderlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i ett
annat EG-land för de temporärt exporterade varorna.

Vad som sägs i första stycket skall också gälla när sådant material som ut-

gör gemenskapsvaror exporterats temporärt samt varor som helt eller delvis
tillverkats av detta material i ett land utanför EG återimporteras med an-
vändning av tullförfarandet passiv förädling.

Med

gemenskapsvaror, temporärt exporterade varor

och

tullförfarandet

passiv förädling

förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

8 kap.

13 a §

I de fall den ingående skatten avser förvärv eller import som görs i

verksamhet som består i att anordna konserter, cirkus-, biograf-, teater-,
opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar får
avdrag inte göras till den del intäkten i verksamheten utgörs av sådant bidrag
eller stöd från det allmänna som inte utgör ersättning enligt 7 kap. 3 a §
första stycket.

Första stycket gäller inte om annat följer av 14 §.

9 a kap.

4 §

Med

begagnade varor

avses varor som har varit i bruk och som är

lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation med
undantag av

1. fastigheter enligt 1 kap. 11 §,
2. konstverk, samlarföremål eller antikviteter,
3. varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,

om materialet är obearbetat eller i huvudsak obearbetat, samt skrot, avfall el-
ler liknande som innehåller guld, silver eller platina, eller

4. oinfattade naturliga eller syntetiska ädelstenar.

background image

8

SFS 2002:1004

9 b kap.

4 §

Omsättning av resetjänsten omfattas av 5 kap. 8 § om inte annat följer

av andra stycket.

Om resebyrån som ett led i omsättningen av resetjänsten förvärvat varor

och tjänster som en annan näringsidkare tillhandahållit resebyrån utanför
EG, skall resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 11 § 4.
Om förvärven avser varor och tjänster som den andre näringsidkaren tillhan-
dahållit resebyrån både inom och utanför EG, gäller bestämmelserna i 5 kap.
11 § 4 endast för den del av omsättningen av resetjänsten som avser varor
och tjänster tillhandahållna utanför EG.

10 kap.

1 §

9

En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av ingå-

ende skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till om-

sättning i verksamhet utomlands,

2. omsättningen, i det fall den görs inom EG, är skattepliktig eller medför

återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 11 eller 12 § i det land där
omsättningen görs, och

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt 11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv

eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärva-
ren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 eller 4 b om omsätt-
ningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller 12 §.

Rätten till återbetalning enligt första och andra styckena gäller dock inte

om den ingående skatten avser förvärv eller import som omfattas av be-
gränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9, 10, 15 eller 16 §.

11 §

Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar
rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 2, 4 el-
ler 7, 26 a §, 30 a §, 30 e §, 32 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om denna omsättning har direkt samband med
varor som skall exporteras till ett land utanför EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EG-land under förut-
sättning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsva-

rande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen
görs,

9

Senaste lydelse 2002:392.

background image

9

SFS 2002:1004

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här
i landet, och

3. rätten till återbetalning inte skall utövas genom en ansökan med stöd av

1 eller 2 §.

13 §

10

Rätten till återbetalning enligt 9–12 §§ omfattar inte ingående skatt

avseende förvärv eller import som omfattas av begränsningar i avdragsrätten
enligt 8 kap. 9, 10, 15 eller 16 §.

15 §

Vad som föreskrivs i 2 och 6 kap. i fråga om den som är skattskyldig

gäller också för den som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 9–
12 §§.

11 kap.

8 §

Om en skattskyldig lämnar sådan nedsättning av priset som avses i

7 kap. 6 § första stycket 1 eller 3 och förutsättningarna i 7 kap. 6 § andra
stycket inte är för handen, skall han utfärda en kreditnota eller jämförlig
handling. Detta gäller även vid sådan nedsättning av priset som avses i
7 kap. 6 § första stycket 2 om nedsättningen inte framgår av tidigare upprät-
tad faktura.

Handlingen skall innehålla uppgift om
1. ersättningen enligt utfärdad faktura eller jämförlig handling och ned-

sättningen av ersättningen,

2. skatten enligt fakturan eller jämförlig handling och minskningen av

skatten, och

3. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av de frågor som anges i

5 § första stycket 7.

Även i fall av kundkreditering av annat slag än som avses i första stycket

skall den skattskyldige utfärda en sådan handling som anges i nämnda
stycke.

12 kap.

1 §

11

Beslut enligt denna lag meddelas, om inte annat anges i 1 a eller 2 §,

av skattemyndigheten i den region där den skattskyldige är registrerad enligt
3 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) eller, om han inte är registrerad,
av den skattemyndighet som enligt 2 kap. samma lag är behörig att besluta
om registrering.

2 §

Riksskatteverket prövar frågor om betalningsskyldighet enligt 3 kap.

26 b §, om återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet
och avräkning enligt 19 kap. 7 §. I fråga om återbetalning enligt 10 kap. 9–
13 §§ tillämpas 1 §.

Frågor om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § eller om ändring eller av-

registrering enligt 6 a kap. 5 § prövas av skattemyndigheten i den region

10

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

11

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5

SFS 2002:954–1020

background image

10

SFS 2002:1004

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

som, i fråga om grupphuvudmannen, är beslutande myndighet enligt 2 kap.
1–3 eller 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Bestämmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 1–3 och 5 §§ skatte-

betalningslagen är tillämpliga även i de fall den skattskyldige skall redovisa
mervärdesskatt i en självdeklaration.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om omsättningar som

gjorts före ikraftträdandet och import för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

3. Den nya lydelsen av 7 kap. 3 a § skall i fråga om bidrag direkt kopplade

till priset, tillämpas på bidrag som slutligt fastställts och betalats ut efter
ikraftträdandet.

4. Den nya lydelsen av 7 kap. 6 § första stycket 3 och andra stycket skall

tillämpas på prisnedsättningar som ges den 1 juli 2003 eller senare. För tid
dessförinnan gäller fortfarande de äldre bestämmelserna i 7 kap. 6 § första
stycket i fråga om nedsättningar av nu aktuellt slag.

5. De äldre bestämmelserna i 10 kap. 1 § gäller fortfarande för ansök-

ningar om återbetalning av ingående skatt som kommer in till Riksskattever-
ket före den 1 juli 2003.

6. De äldre bestämmelserna i 10 kap. 11 § gäller fortfarande om rätten till

återbetalning inträtt före ikraftträdandet.

7. Om en fastighet före ikraftträdandet omfattas av frivillig skattskyldig-

het enligt 9 kap. och den frivilliga skattskyldigheten upphör att gälla på
grund av de nya bestämmelserna i 10 kap. 1 eller 11 §, skall jämkning av in-
gående skatt enligt 9 kap. 10 § inte ske.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.