SFS 2006:1031 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

061031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 6 juli 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels

att 1 kap. 2 och 2 d §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 8 § samt 13 kap. 6, 8, 14

och 18 a §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 10 kap. 11 e § och

13 kap. 18 b §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 c: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§ eller av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 §
tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som omsätter varan eller
tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mervär-
desskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket
2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahål-

ler sådana tjänster, eller

– en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i

första strecksatsen sådana tjänster,

1

Prop. 2005/06:130, bet. 2005/06:SkU30, rskr. 2005/06:351.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

3

Senaste lydelse 2004:1155.

SFS 2006:1031

Utkom från trycket
den 18 juli 2006

background image

2

SFS 2006:1031

4 c. för annan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 än som avses i

första stycket 2, 3 eller 4 b i denna paragraf, i 3 kap. 3 § andra och tredje
styckena, i 5 kap. 6 § 1 eller i 7 kap. 1 § tredje stycket 11, om den som om-
sätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är regist-
rerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte
annat följer av 2 d §,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om varan skall förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i
4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt

gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder)
kan hänföras till

– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Med

tullskuld

och

gemenskapsvara

förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tull-
kodex för gemenskapen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

2 d §

4

Om en utländsk företagare begär det, har han rätt att bli skattskyldig

för omsättning som annars förvärvaren skulle ha varit skattskyldig för enligt
2 § första stycket 4 c. Den utländske företagarens skattskyldighet skall där-
vid gälla för all sådan omsättning inom landet.

10 kap.

1 §

5

En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av ingå-

ende skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till om-

sättning i verksamhet utomlands,

4

Senaste lydelse 2002:392.

5

Senaste lydelse 2002:1004.

background image

3

SFS 2006:1031

2. omsättningen, i det fall den görs inom EG, är skattepliktig eller medför

återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 11 eller 12 § i det land där
omsättningen görs, och

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt 11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv

eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärva-
ren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c om
omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller
12 §.

Rätten till återbetalning enligt första och andra styckena gäller dock inte

om den ingående skatten avser förvärv eller import som omfattas av be-
gränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9, 10, 15 eller 16 §.

11 e §

Andra än utländska företagare har rätt till återbetalning av ingående

skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom lan-
det för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b
om omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11
eller 12 §.

11 kap.

8 §

6

Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 § eller 7 § skall, om inte annat

följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar

fakturan,

3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna

eller tjänsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han för-

värvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av va-
rorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsälj-
ning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,

5. säljarens och köparens namn och adress,
6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfatt-

ning och art,

7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts

eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § er-
lagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för
fakturans utfärdande,

8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset

exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt
om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9. tillämpad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som skall betalas, såvida inte en särskild

ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,

6

Senaste lydelse 2004:280.

background image

4

SFS 2006:1031

11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 §

första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt,
en hänvisning till

a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,
b) den relevanta bestämmelsen i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av

den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rö-
rande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig
beräkningsgrund, eller

c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen

är skyldig att betala mervärdesskatt,

12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de upp-

gifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett sådant trans-
portmedel,

13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en

hänvisning till

a) dessa bestämmelser,
b) artikel 26 respektive 26 a i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG), eller
c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.

13 kap.

6 §

7

Om inget annat följer av 7–15 §§, skall utgående skatt redovisas för

den redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en

tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsätt-
ningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 c är skattskyldig för för-

värv av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller
borde ha bokfört förvärvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller

a conto-betalning.

8 §

8

Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under

vilken betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skattskyl-
dige tillgodo, om

– den skattskyldige inte är skyldig att upprätta en årsredovisning enligt

6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078), och

– värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsättning här i landet

normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskatt-

ningsårets utgång skall dock alltid redovisas för den redovisningsperiod un-
der vilken beskattningsåret går ut.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för skattskyldiga

som inte uppfyller förutsättningarna enligt första stycket första och andra
strecksatserna om det endast förekommer ett mindre antal fakturor eller
andra handlingar i verksamheten och fordringarna och skulderna enligt
dessa inte uppgår till avsevärda belopp.

7

Senaste lydelse 2006:905.

8

Senaste lydelse 2006:905.

background image

5

SFS 2006:1031

Vad som sägs i första–tredje styckena gäller också för den som är skatt-

skyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 c.

14 §

9

Efter betalning i förskott eller a conto för byggnads- eller anlägg-

ningsentreprenad behöver den utgående skatten på betalningen redovisas
först för den redovisningsperiod som infaller två månader efter det att slut-
besiktning eller någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Motsvarande gäller
vid betalning i förskott eller a conto för leverans av varor enligt avtal som
avser byggnads- eller anläggningsentreprenad. Om en faktura utfärdas tidi-
gare än som behövs enligt första eller andra meningen, skall skatten dock re-
dovisas enligt vad som gäller för annan utgående skatt än sådan som hänför
sig till förskotts- eller a conto-betalning.

Vad som sagts i första stycket gäller inte om skatten med tillämpning av

bestämmelserna i 10 eller 11 § skall redovisas tidigare.

18 a §

10

Ingående skatt som hänför sig till omsättning för vilken förvärva-

ren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 c skall, om den utgå-
ende skatten redovisas enligt 8 §, tas upp för den redovisningsperiod för vil-
ken den utgående skatten skall redovisas enligt 8 §.

18 b §

Ingående skatt som hänför sig till gemenskapsinterna förvärv skall

dras av för den redovisningsperiod för vilken den utgående skatten skall re-
dovisas enligt 8 b §.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

3. De nya föreskrifterna i 1 kap. 2 §, 10 kap. 1 och 11 e §§, 11 kap. 8 §

samt 13 kap. 14 § tillämpas dock i fråga om mervärdesskatt som hänför sig
till betalning i förskott eller a conto för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet, om skatten inte redovisas före ikraftträdandet med stöd av
föreskrifterna i 13 kap. 14 § i dess äldre lydelse.

4. I fråga om de nya föreskrifterna i 13 kap. 6, 8, 18 a och 18 b §§ skall

äldre föreskrifter fortfarande gälla i fråga om mervärdesskatt för vilken re-
dovisningsskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse 2003:1134.

10

Senaste lydelse 2006:905.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.