SFS 1999:1103 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

991103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 14 § samt 13 kap. 7 och

17 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) skall ha följande lydelse.

1 kap.

14 §

Med

beskattningsår

förstås beskattningsår enligt kommunalskattela-

gen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skatt-

skyldighet inte föreligger enligt någon av de nämnda lagarna, förstås med
beskattningsår:

1. kalenderåret, eller
2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som

anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

13 kap.

7 §

Om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen

(1999:1078), skall den utgående skatten redovisas för den redovisningspe-
riod under vilken skattskyldigheten har inträtt.

17 §

Om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt bokföringsla-

gen (1999:1078), skall den ingående skatten redovisas för den redovisnings-
period under vilken varan har levererats till den skattskyldige eller tjänsten
har tillhandahållits honom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om
den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1979:141) skall dock även därefter 13 kap. 7 och 17 §§ tillämpas i sin äldre
lydelse.

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1103

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1103

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.