SFS 1999:1130 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

991130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 10 § (1994:200) mervärdes-

skattelagen skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

2

Från skatteplikt undantas omsättning av försäkringstjänster.

Med

försäkringstjänster

förstås

1. tjänster vars tillhandahållande utgör försäkringsrörelse enligt försäk-

ringsrörelselagen (1982:713) eller enligt lagen (1998:293) om utländska för-
säkringsgivares verksamhet i Sverige, och

2. tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmed-

lare av försäkringar och som avser försäkringar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47.

2

Senaste lydelse 1998:300.

SFS 1999:1130

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.