SFS 2003:1134 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

031134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

3

dels

att 1 kap. 19 § samt 11 kap. skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 4 a och 17 §§, 3 kap. 26 a, 30 b och 30 f §§, 8 kap. 6, 17, 19

och 20 §§, 8 a kap. 12 §, 9 b kap. 5 §, 10 kap. 8 §, 13 kap. 9, 14, 15 a, 19, 20,
23 a, 25 och 26 §§ och 19 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 17 a § och

8 a kap. 15–17 §§, ett nytt kapitel, 11 kap., samt närmast före nya 8 a kap.

15 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 a §

Vid gemenskapsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tid-

punkten för förvärvet. Denna tidpunkt anses inträffa den 15:e i månaden ef-
ter den månad under vilken varan har levererats. Om en faktura utfärdas till
förvärvaren innan dess, inträder skattskyldigheten vid utfärdandet av faktu-
ran.

17 §

Med faktura avses dokument eller meddelanden i pappersform eller i

elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kap.

17 a §

Med överföring av fakturor eller andra handlingar på elektronisk

väg avses att handlingarna överförs eller ställs till mottagarens förfogande
med hjälp av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signal-
komprimering).

3 kap.

26 a §

Från skatteplikt undantas omsättning av motorfordon, om köparen

är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt

1. enligt 10 kap. 6 §, eller
2. enligt 10 kap. 7 §, om fordonet är avsett för köparens personliga bruk.

1

Prop. 2003/04:26, bet. 2003/04:SkU15, rskr. 2003/04:82.

2

Jfr rådets direktiv 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv

77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering
när det gäller mervärdesskatt (EGT L 15, 17.1.2002, s. 24, Celex 32001L0115).

3

Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2003:1134

Utkom från trycket
den 19 december 2003

background image

2

SFS 2003:1134

Undantaget enligt första stycket gäller endast om köparen till säljaren

överlämnar ett intyg som visar att de förutsättningar som anges i första
stycket är uppfyllda. Intyget skall vara utfärdat av Utrikesdepartementet.
Säljaren skall till Skatteverket ge in kopia av intyget samt kopia av fakturan.

30 b §

4

Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv enligt

2 a kap. 2 § 1 av varor som görs av en utländsk företagare om

1. den utländske företagaren är registrerad till mervärdesskatt i ett annat

EG-land,

2. förvärvet görs för en efterföljande omsättning här i landet,
3. varan sänds eller transporteras direkt till Sverige från ett annat EG-land

än det där den utländske företagaren är registrerad till mervärdesskatt, och

4. den till vilken den efterföljande omsättningen görs är en näringsidkare

eller en juridisk person som inte är näringsidkare, som är registrerad till mer-
värdesskatt här och som är skattskyldig för omsättningen enligt 1 kap. 2 §
första stycket 4.

30 f §

5

Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv av begagnade

varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en
skattskyldig återförsäljare och omsättningen har beskattats i det EG-land där
transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som motsvarar dem i
artikel 26 a i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om har-
monisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter –
Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund.

8 kap.

6 §

6

Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående

skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen. Om fö-
retaget har sin redovisning i euro skall beaktas vad som anges i 13 kap.
15 a § andra stycket och 23 a § andra stycket.

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan ingående skatt

som hänför sig till ett förvärv för vilket en skattskyldig har fått prisnedsätt-
ning efter det att han gjort avdrag för skatten.

17 §

Vid förvärv från någon som är skattskyldig skall avdragsrätten styr-

kas genom faktura.

19 §

Vid förvärv av en fastighet skall den ingående skatten enligt 4 § för-

sta stycket 4 eller 9 kap. 8 § andra stycket 2 styrkas genom en av överlåtaren
utfärdad handling i pappersform eller i elektronisk form. Överlåtaren är
skyldig att utfärda en sådan handling om förvärvaren begär det.

Om handlingen utfärdas på grund av överlåtelse som avses i 4 § första

stycket 4, skall den innehålla uppgift om den utgående skatt som överlåtaren
har redovisat eller skall redovisa för gjorda skattepliktiga uttag av tjänster på
fastigheten.

4

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

5

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 2000:1291.

background image

3

SFS 2003:1134

Om handlingen utfärdas på grund av överlåtelse som avses i 9 kap. 8 § an-

dra stycket 2, skall den innehålla uppgift om den ingående skatt som hänför
sig till ny-, till- eller ombyggnad och som överlåtaren inte har dragit av.

Utöver de uppgifter som anges i andra och tredje styckena skall den hand-

ling som avses där innehålla uppgift om

1. överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan upp-

gift genom vilken de kan identifieras,

2. transaktionens art,
3. överlåtarens registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då denne

inte är registrerad, person- eller organisationsnummer om det finns ett sådant
och annars en likvärdig uppgift, och

4. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och

förvärvarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

20 §

Den som enligt 8 a kap. 11–14 §§ skall överta överlåtarens rättighet

och skyldighet när det gäller jämkning av avdrag för ingående skatt skall
som grund för jämkningen i sina räkenskaper ha en av överlåtaren utfärdad
handling som avses i 8 a kap. 15 §.

8 a kap.

12 §

Vid överlåtelse av fastighet i annat fall än som avses i 11 § skall för-

värvaren överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för in-
gående skatt, under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna
lag eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §. Vad nu sagts
gäller dock inte om överlåtaren och förvärvaren har träffat avtal om att över-
låtaren skall jämka.

Om förvärvaren övertar rättighet och skyldighet att jämka skall överlåta-

ren inte till följd av överlåtelsen jämka avdrag för ingående skatt. Vad nu
sagts gäller dock inte jämkning på grund av ändringar som inträffat under
överlåtarens innehavstid.

Överlåtaren skall fullgöra skyldighet att jämka som uppstått på grund av

att förvärvaren ändrat användningen av fastigheten eller överlåtit den

1. om överlåtaren dragit av ingående skatt och inte tagit upp den i sådan

handling som avses i 15 §, eller

2. om överlåtaren inte lämnat uppgift om handling som avses i 16 §.

Utfärdande av handling vid jämkning

15 §

Vid överlåtelse av en investeringsvara som medför att förvärvaren

skall överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingå-
ende skatt skall överlåtaren utfärda en handling i pappersform eller i elektro-
nisk form som innehåller de uppgifter som framgår av 17 §.

Om överlåtaren efter utfärdandet av denna handling fått förändrad ingå-

ende skatt eller avdragsrätt för denna, skall överlåtaren utfärda en komplette-
rande handling avseende denna ändring.

16 §

Innehar överlåtaren en handling som utfärdats enligt 15 § av en tidi-

gare ägare till en investeringsvara och som innehåller uppgifter av betydelse

background image

4

SFS 2003:1134

för förvärvarens rätt och skyldighet att jämka, skall en kopia av handlingen
överlämnas till förvärvaren.

17 §

En handling som utfärdas enligt 15 § skall innehålla uppgifter om

1. den ingående skatt som hänför sig till överlåtarens förvärv av investe-

ringsvaran eller ny-, till- eller ombyggnad av fastighet, hyresrätt eller bo-
stadsrätt,

2. den del av denna skatt som överlåtaren efter eventuell jämkning gjort

avdrag för,

3. vid vilka tidpunkter förvärven och avdragen har skett,
4. uppgift om handling som avses i 16 §,
5. överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan upp-

gift genom vilken de kan identifieras,

6. transaktionens art,
7. överlåtarens registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då denne

inte är registrerad, person- eller organisationsnummer om det finns ett sådant
och annars en likvärdig uppgift, och

8. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och

förvärvarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

Avser handlingen överlåtelse av en fastighet skall även uppgift lämnas om

hur den ingående skatten fördelar sig mellan olika delar av fastigheten.

9 b kap.

5 §

Om mervärdesskatt skall redovisas enligt bestämmelserna i detta kapi-

tel, får resebyrån underlåta att redovisa skattens belopp eller underlag för be-
räkning av beloppet i fakturan

Om köparen av resetjänsten är en näringsidkare erinras dock om vad som

i de allmänna bestämmelserna i denna lag föreskrivs om en fakturas innehåll
för rätten till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt.

10 kap.

8 §

Rätt till återbetalning enligt 7 § första stycket 1–8 föreligger endast när

fråga är om förvärv för personligt bruk och den sammanlagda ersättningen
enligt faktura uppgår till minst 1 000 kronor.

11 kap. Fakturering

Faktureringsskyldighet

1 §

Varje näringsidkare skall säkerställa att faktura utfärdas av honom

själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje per-
son, för omsättning av varor eller tjänster som görs till en annan näringsid-
kare eller till en juridisk person som inte är näringsidkare.

Varje näringsidkare skall även säkerställa att faktura utfärdas vid omsätt-

ning

– av nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a § andra stycket till en privat-

person, eller

– av vara enligt 5 kap. 2 a § till en köpare i ett annat EG-land.

background image

5

SFS 2003:1134

2 §

Skyldighet att utfärda faktura föreligger inte för omsättningar som av-

ses i 3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11 eller 11 a §, 19 § första stycket 1, 20 §, 23 § 2, 3
eller 5 eller 23 a §. Sådan skyldighet föreligger inte heller för personbeford-
ran som anses omsatt utomlands enligt 5 kap. 5 § första stycket.

3 §

Varje näringsidkare skall säkerställa att faktura utfärdas av honom

själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje per-
son, för andra betalningar a conto än som avses i 2 § eller 13 kap. 14 § första
stycket, som gjorts till honom för en sådan omsättning som avses i 1 §.

4 §

Faktura får utfärdas av köparen för omsättningar inom landet om det

1. finns ett i förväg träffat avtal om detta mellan säljaren och köparen,
2. finns ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura, och
3. framgår av uppgift på fakturan att det är köparen som utfärdat den.

5 §

Vid tillämpning av detta kapitel skall, i fråga om en sådan mervärdes-

skattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, med skattskyldig förstås näringsidkare
i gruppen som omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.

Vad som sägs i detta kapitel om den skattskyldiges registreringsnummer

till mervärdesskatt avser vid omsättningar enligt första stycket det registre-
ringsnummer till mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman
som avses i 6 a kap. 4 §.

Faktura i elektronisk form

6 §

Faktura som avses i 1 § får överföras på elektronisk väg endast om

mottagaren godkänner det.

Samlingsfaktura

7 §

Samlingsfaktura får utfärdas för flera särskilda leveranser av varor el-

ler tillhandahållanden av tjänster.

Då flera fakturor överförs samlat på elektronisk väg till samma mottagare

behöver gemensamma uppgifter endast anges en gång under förutsättning att
alla uppgifter är åtkomliga för varje faktura.

Fakturans innehåll

8 §

Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 § eller 7 § skall, om inte annat

följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar

fakturan,

3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna

eller tjänsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han för-

värvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av va-
rorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsälj-
ning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,

5. säljaren och köparens namn och adress,

background image

6

SFS 2003:1134

6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfatt-

ning och art,

7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts

eller det datum då sådan a conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om ett så-
dant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans ut-
färdande,

8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset

exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt
om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9. tillämpad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som skall betalas, såvida inte en särskild

ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,

11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt, en
hänvisning till

a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,
b) den relevanta bestämmelsen i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av

den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rö-
rande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig
beräkningsgrund, eller

c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen

är skyldig att betala mervärdesskatt,

12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG–land, de upp-

gifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett sådant trans-
portmedel,

13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en

hänvisning till

a) dessa bestämmelser
b) artikel 26 respektive 26 a i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG), eller
c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.

9 §

För fakturor som avser andra transaktioner inom landet än sådana som

avses i 2 a kap., 3 kap. 30 a § och 5 kap. 2 § första stycket 2 eller sådana
transaktioner som avses i 5 kap. 2 a § får bestämmelserna i 8 § om fakturors
innehåll frångås, om

1. fakturan är på mindre belopp, eller
2. handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ

praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det
svårt att följa alla de krav som anges i 8 §.

Fakturor som avses i första stycket skall alltid innehålla följande uppgif-

ter:

1. datum för utfärdandet,
2. identifiering av säljaren,
3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har

tillhandahållits, och

4. den skatt som skall betalas eller uppgifter som gör det möjligt att be-

räkna denna.

background image

7

SFS 2003:1134

Kreditnota

10 §

Om säljaren lämnar sådan nedsättning av priset som avses i 7 kap. 6 §

första stycket 1 eller 3 och förutsättningarna i 7 kap. 6 § andra stycket inte
föreligger, skall han utfärda en handling eller ett meddelande med en sär-
skild och otvetydig ändring av och hänvisning till den ursprungliga fakturan
(kreditnota). Detta gäller även vid sådan nedsättning av priset som avses i
7 kap. 6 § första stycket 2 om nedsättningen inte framgår av tidigare upprät-
tad faktura.

En kreditnota skall likställas med faktura om den utöver den ändring som

gjorts innehåller uppgifter om

1. skatten enligt fakturan och ändringen av skatten, och
2. i förekommande fall en sådan uppgift om att köparen är skyldig att be-

tala mervärdesskatt.

Även i fall av kundkreditering av annat slag än som avses i första stycket

skall säljaren utfärda en kreditnota.

Valuta

11 §

Om valutan i en faktura är en annan valuta än den skattskyldiges re-

dovisningsvaluta och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, skall
mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan i fakturan. Dess-
utom skall den kurs som använts vid omräkningen anges där.

Om valutan i en faktura är en annan valuta än svenska kronor och första

stycket inte är tillämpligt, skall mervärdesskattens belopp även anges i
svenska kronor. Skattebeloppet skall därvid beräknas efter den senaste sälj-
kurs som registrerats vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Om såväl redovisningsvalutan som valutan i fakturan är euro, behöver

inte en sådan omräkning till svenska kronor som anges i andra stycket göras.

13 kap.

9 §

Om den utgående skatten för fordringar avseende varor som den skatt-

skyldige har sålt med förbehåll om återtaganderätt enligt lagen (1978:599)
om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., skall säljaren alltid redovisa
den utgående skatten för den redovisningsperiod då fakturan enligt god re-
dovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats.

14 §

Om den som utför byggnads- eller anläggningsentreprenad har fått

betalning i förskott eller a conto, behöver han redovisa den utgående skatten
på denna först för den redovisningsperiod som infaller två månader efter det
att slutbesiktning eller någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Motsvarande
gäller vid betalning i förskott eller a conto för leverans av varor enligt avtal
som avser byggnads- eller anläggningsentreprenad. Om den skattskyldige
utfärdar en faktura tidigare än han behöver enligt första eller andra me-
ningen, skall skatten dock redovisas enligt vad som gäller för annan utgå-
ende skatt än sådan som hänför sig till förskotts- eller a conto-betalning.

Vad som sagts i första stycket gäller inte om skatten med tillämpning av

bestämmelserna i 10 eller 11 § skall redovisas tidigare.

background image

8

SFS 2003:1134

15 a §

Om den utgående skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket

angetts i flera valutor i en faktura skall den skattskyldige vid tillämpningen
av 1 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483) vid redovisning av skatten
utgå från det skattebelopp som angetts i den egna redovisningsvalutan.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskatt-

ningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om om-
räkning till svenska kronor i fall som avses i första stycket eller 11 kap. 11 §
tredje stycket. Vad som sägs i dessa paragrafer skall tillämpas även av en ut-
ländsk företagare med redovisningsvaluta i euro.

19 §

Om en vara har förvärvats genom kreditköp med förbehåll från sälja-

ren om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan
näringsidkare m.fl., får den ingående skatten alltid dras av för den redovis-
ningsperiod under vilken en faktura tagits emot.

20 §

I fråga om sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 14 §

får den ingående skatten dras av först efter det att faktura har tagits emot och
betalning erlagts.

23 a §

Om skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket angetts i flera

valutor i en faktura skall vid tillämpningen av 1 kap. 7 § skattebetalningsla-
gen (1997:483) vid redovisningen av den ingående skatten det skattebelopp
användas som angetts i den skattskyldiges egen redovisningsvaluta. Om be-
loppet inte angetts i denna valuta, skall det skattebelopp användas som an-
getts i den valuta i vilken fakturan är utställd.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskatt-

ningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om om-
räkning till svenska kronor i fall som avses i första stycket eller i
11 kap. 11 § tredje stycket. Vad som sägs i dessa paragrafer skall tillämpas
även av en utländsk företagare med redovisning i euro.

25 §

Ändring enligt 24 § skall göras för den redovisningsperiod under vil-

ken nedsättningen av priset, återtagandet av varan eller kundförlusten enligt
god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts.

Om den som har redovisat den utgående skatten försätts i konkurs innan

en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust upp-
kommit, skall han dock alltid göra ändringen för den redovisningsperiod un-
der vilken konkursbeslutet meddelats.

Avdrag för nedsättning av priset skall grundas på en sådan kreditnota som

avses i 11 kap. 10 §.

26 §

Om den skattskyldige, sedan han fått avdrag för ingående skatt, har

tagit emot en sådan kreditnota som anges i 11 kap. 10 § avseende denna
skatt, skall han i den ordning som gäller för hans redovisning av ingående
skatt återföra den avdragna skatten med det belopp som motsvarar den del
av den tidigare redovisade skatten som varit hänförlig till nedsättningen av
priset.

Om den skattskyldige har överlåtit sin verksamhet eller del av denna efter

det att han gjort avdraget för ingående skatt, skall vad som sägs i första

background image

9

SFS 2003:1134

stycket om återföring av den skatten gälla den som får tillgodogöra sig den
prisnedsättning som föranleder återföringen.

19 kap.

3 §

7

Ansökan skall göras på en blankett enligt formulär som fastställs av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avser den ingående skatten förvärv skall till ansökan fogas
1. faktura,
2. intyg om att sökandens verksamhet i hemlandet medför skattskyldighet

till mervärdesskatt, och

3. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande har rätt

till återbetalning.

Andra stycket 2 gäller inte om sökanden under de senaste 12 månaderna

lämnat ett sådant intyg till den myndighet som avses i 1 §.

Avser den ingående skatten import skall till ansökan fogas en av Tullver-

ket utfärdad tullräkning.

Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på fakturor som

utfärdas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 2003:220.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.