SFS 2001:1169 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

011169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 1 och 2 §§ samt 9 a kap. 11

och 12 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

2

skall ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

3

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget

om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. transport i skidliftar,
3. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

4. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i

9 a kap. 5–7 §§,

5. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsmedel

och livsmedelstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511) med un-
dantag för

a) vatten från vattenverk,
b) spritdrycker, vin och starköl, och
c) tobaksvaror.
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av följande varor,

om inte annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna
inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka

blad,

– tidningar och tidskrifter,
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
– musiknoter, samt
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,
2. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av program och ka-

taloger för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än

1

Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

3

Senaste lydelse 2000:1357.

SFS 2001:1169

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

2

SFS 2001:1169

för egen verksamhet, gemenskapsinternt förvärv och import av program och
kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att
programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt re-
klam,

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, gemenskapsinternt för-

värv och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och
av kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av
innehållet i en vara som omfattas av 1,

4. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av en vara som ge-

nom teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift el-
ler annan information tillgänglig särskilt för läshandikappade, om inte annat
följer av 3 kap. 4 §,

5. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföre-

ställningar eller andra jämförliga föreställningar,

6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs

av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,

7. tillträde till och förevisning av djurparker,
8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock
inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för
automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upp-
tagning som avser information,

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av

en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och

11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse.

2 §

Vid omsättning som anges i 3 och 4 §§ beräknas beskattningsunderla-

get med utgångspunkt i det i nämnda paragrafer angivna värdet. Beskatt-
ningsunderlaget utgörs av detta värde minskat med

1. 20 procent när skattesatsen enligt 1 § är 25 procent,
2. 10,71 procent när skattesatsen är 12 procent, och
3. 5,66 procent när skattesatsen är 6 procent.
Vid omsättning som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första

stycket 2–4 b utgörs dock beskattningsunderlaget av det i 3 § angivna värdet
utan sådan minskning som anges i första stycket.

I 9 a kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsun-

derlaget vid omsättning i vissa fall av begagnade varor, konstverk, samlarfö-
remål och antikviteter.

I 9 b kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsun-

derlaget vid omsättning i viss resebyråverksamhet.

9 a kap.

11 §

När flera varor köps eller säljs samtidigt utan att de enskilda varornas

pris är känt, utgörs beskattningsunderlaget av den sammanlagda vinstmargi-

background image

3

SFS 2001:1169

nalen, minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till vinstmarginalen,
för sådana varor under redovisningsperioden enligt 10 kap. skattebetalnings-
lagen (1997:483), om inte annat följer av tredje stycket. Om olika skattesat-
ser är tillämpliga, skall beskattningsunderlaget fördelas efter skattesats. För-
delningen får om så erfordras bestämmas genom uppdelning efter skälig
grund.

Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket utgör den hu-

vudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller försäljningar under redo-
visningsperioden, får även andra omsättningar som avses i 1 eller 2 § ingå i
beskattningsunderlag enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon endast om de

förvärvats för att efter skrotning säljas i delar.

12 §

Om värdet av inköp av varor som avses i 11 § under en redovisnings-

period överstiger värdet av försäljningar av sådana varor under perioden, får
det överskjutande beloppet läggas till värdet av inköpen under en efterföl-
jande period, om beskattningsunderlaget bestäms enligt 11 § första eller
andra stycket och inköpen är hänförliga till samma skattesats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken skatt-

skyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.