SFS 2004:1155 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

041155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 1 kap. 2 §, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 30 §, 5 kap. 3 och 7 §§ samt 10 kap.

6 och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 3 kap. 31 och 31 a §§,

5 kap. 2 c och 2 d §§ samt 19 kap. 15 §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 b: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§ eller av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 §
tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som omsätter varan eller
tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mervär-
desskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för annan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 än som avses i

första stycket 2 eller 3 i förevarande paragraf, i 3 kap. 3 § andra och tredje
styckena, i 5 kap. 6 § 1 eller i 7 kap. 1 § tredje stycket 11, om den som om-
sätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är regi-
strerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om
inte annat följer av 2 d §,

1 Prop. 2004/05:15, bet. 2004/05:SkU10, rskr. 2004/05:75.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2004:118.

SFS 2004:1155

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

2

SFS 2004:1155

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om varan skall förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i
4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

2 a kap.

7 §

4 En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 3, om

– den som för över varan bedriver yrkesmässig verksamhet i ett annat EG-

land,

– överföringen görs för denna verksamhet, och
– överföringen görs genom att varan transporteras från det EG-landet till

Sverige av den som bedriver verksamheten eller för dennes räkning.

En vara skall inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen
1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med av-

gångsplats i ett EG-land och ankomstplats i ett annat EG-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete i Sverige på den överförda varan, om trans-
porten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet utförts, skickas
tillbaka till näringsidkaren i det EG-land som varan ursprungligen överförts
från,

3. görs för att den överförda varan skall användas för omsättningen av

tjänster i Sverige och varan därför skall användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, skall användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlems-
land,

5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 9 § eller i 3 kap. 30 a §,
6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller

4, eller

7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §.
När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre

föreligger, skall varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

4 Senaste lydelse 2001:971.

background image

3

SFS 2004:1155

3 kap.

30 §

5

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt

enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen skall

omsättas till ett annat EG-land enligt 30 a §.

Från skatteplikt undantas även import av gas genom distributionssystemet

för naturgas eller av el.

31 §

Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster som har ett

annat EG-land som destinationsland, om

– omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande någon annan

stat som är part i Nato än destinationslandet,

– varorna eller tjänsterna skall användas av dessa styrkor eller av den ci-

vilpersonal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras mässar
eller marketenterier, och

– styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna.
Skattefriheten enligt första stycket medges i den omfattning som frihet

från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande omsätt-
ning.

31 a §

Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster till För-

enade kungariket Storbritannien och Nordirlands väpnade styrkor statione-
rade på ön Cypern i enlighet med Fördraget om upprättandet av Republiken
Cypern av den 16 augusti 1960, om

– omsättningen är avsedd för dessa styrkor, och
– varorna eller tjänsterna skall användas av dessa styrkor eller av den ci-

vilpersonal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras mässar
eller marketenterier.

5 kap.

2 c §

Omsättning av gas genom distributionssystemet för naturgas, eller av

el, till en skattskyldig återförsäljare skall anses som en omsättning inom lan-
det, om återförsäljaren har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet el-
ler ett fast etableringsställe för vilket varan levereras i Sverige eller, om åter-
försäljaren saknar sådant säte eller etableringsställe i Sverige, han är bosatt
eller stadigvarande vistas här.

Med en skattskyldig återförsäljare förstås i denna paragraf en närings-

idkare vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av gas eller el består
i att sälja sådana varor vidare och vars egen konsumtion av dessa varor är
försumbar.

2 d §

Omsättning av gas genom distributionssystemet för naturgas, eller av

el, som inte omfattas av 2 c §, skall anses som en omsättning inom landet,
om köparens egentliga användning och förbrukning av varan äger rum i
Sverige. Om varan helt eller delvis faktiskt inte förbrukas av köparen, anses
denna icke förbrukade vara ha använts och förbrukats i Sverige, om han har

5 Senaste lydelse 2002:1004.

background image

4

SFS 2004:1155

antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe
för vilket varan levereras här eller, om han saknar sådant säte eller etable-
ringsställe i Sverige, han är bosatt eller stadigvarande vistas här.

3 §

I annat fall än som avses i 2–2 d §§ är varan omsatt inom landet, om

den finns här då den tas om hand av köparen.

7 §

6

Tjänster som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om de

1. tillhandahålls från ett annat EG-land eller från ett land utanför EG och

förvärvaren är en näringsidkare som i Sverige har antingen sätet för sin eko-
nomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhan-
dahålls eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i
Sverige, han är bosatt eller stadigvarande vistas här,

2. tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvas här eller i fråga om

tjänster som anges i andra stycket 12 förvärvas här eller i ett annat land, och
förvärvaren är någon som inte är en näringsidkare men som är etablerad, bo-
satt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller

3. tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvas av någon som inte

är en näringsidkare men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i
ett annat EG-land eller i ett land utanför EG samt utgör sådana tjänster som
anges i andra stycket 10 eller 11 och tjänsterna tillgodogörs inom landet ge-
nom ett elektroniskt kommunikationsnät med fast anslutning här.

Första stycket gäller
1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion,

juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och lik-
nande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program

för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,
6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,

samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

7. uthyrning av arbetskraft,
8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel eller

transporthjälpmedel,

9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser

överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller
information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av
rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mot-
tagning,

11. radio- och televisionssändningar,

6 Senaste lydelse 2003:220.

background image

5

SFS 2004:1155

12. elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av
a. webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av pro-

gramvara och utrustning,

b. programvara och uppdatering av denna,
c. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
d. musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt

politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhåll-
ningsbetonade sändningar eller evenemang, och

e. distansundervisning.
13. tillträde till distributionssystem för naturgas och el samt transport och

överföring genom dessa system och tillhandahållande av andra tjänster som
är direkt kopplade till dessa tjänster,

14. sådan förmedling som görs för någon annans räkning i hans namn, om

förmedlingen avser sådana tjänster som anges i denna paragraf.

Tjänster som anges i andra stycket skall anses omsatta utomlands, om de
1. tillhandahålls härifrån och förvärvaren är en näringsidkare som i ett an-

nat EG-land eller i ett land utanför EG har antingen sätet för sin ekonomiska
verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls el-
ler, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet,
han är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. tillhandahålls härifrån och förvärvas i ett land utanför EG av någon som

inte är en näringsidkare i det landet, eller

3. tillhandahålls från ett annat EG-land och förvärvaren inte är en närings-

idkare här i landet.

10 kap.

6 §

Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana inter-

nationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt
som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan bygg-

nad som är avsedd för förvärvaren,

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärva-

ren,

3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av förvärvaren,
4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på så-

dana varor som anges i 1–3 eller på motorfordon,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för

en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi skall tas ut,

7. alkohol- och tobaksvaror,
8. tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som ut-

gör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den
verksamhet som utövas av förvärvaren, och

9. bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för den

verksamhet som utövas av förvärvaren.

background image

6

SFS 2004:1155

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även representation i

Sverige för Europeiska gemenskaperna och Europeiska centrumet för före-
byggande och kontroll av sjukdomar.

11 §

7

Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar
rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 2, 4
eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 32 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om denna omsättning har direkt samband med
varor som skall exporteras till ett land utanför EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EG-land under förut-
sättning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsva-

rande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen
görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här
i landet, och

3. rätten till återbetalning inte skall utövas genom en ansökan med stöd av

1 eller 2 §.

19 kap.

15 §

Föreskrifter som avser återbetalning av mervärdesskatt finns även i

18 kap. 4 b § skattebetalningslagen (1997:483).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. De nya föreskrifterna i 3 kap. 31 a § tillämpas i fråga om omsättningar

som gjorts den 1 maj 2004 eller senare.

3. I övrigt gäller äldre föreskrifter fortfarande i fråga om mervärdesskatt

för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2002:1004.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.