SFS 2023:200 Mervärdesskattelag

SFS2023-200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Mervärdesskattelag

Utfärdad den 27 april 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll
1 §
I denna lag finns bestämmelser om mervärdesskatt.

Mervärdesskatt är en transaktionsbaserad, indirekt och allmän skatt på

konsumtion. Skatten ska betalas till staten i enlighet med denna lag.

2 § Lagens innehåll är uppdelat enligt följande.

1 kap. Lagens innehåll
2 kap. Definitioner och förklaringar
3 kap. Mervärdesskattens tillämpningsområde
4 kap. Beskattningsbara personer
5 kap. Beskattningsbara transaktioner
6 kap. Platsen för beskattningsbara transaktioner
7 kap. Beskattningsgrundande händelse och redovisning
8 kap. Beskattningsunderlag
9 kap. Skattesatser
10 kap. Generell skatteplikt och undantag
11 kap. Varor i vissa lager
12 kap. Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser
13 kap. Avdrag för ingående skatt
14 kap. Återbetalning av skatt
15 kap. Justering av avdrag för ingående skatt som är hänförlig till

investeringsvaror

16 kap. Vem som är betalningsskyldig
17 kap. Fakturering
18 kap. Särskild ordning för beskattningsbara personer med liten års-

omsättning

19 kap. Särskild ordning för resebyråer
20 kap. Särskild ordning för begagnade varor, konstverk, samlarföremål

och antikviteter

21 kap. Särskild ordning för investeringsguld
22 kap. Särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa

tillhandahållanden av tjänster

23 kap. Särskild ordning för deklaration och betalning av mervärdesskatt

vid import

24 kap. Överklagande

1 Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167.
2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2022/890.

SFS

2023:200

Publicerad
den

3 maj 2023

background image

SFS

2023:200

2

Bestämmelser om mervärdesskatt i andra författningar

3 § Ytterligare bestämmelser om mervärdesskatt finns i

1. lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den

fasta vägförbindelsen över Öresund, och

2. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

4 § Bestämmelser om mervärdesskatt finns även i rådets genomförande-
förordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system
för mervärdesskatt.

Bestämmelser om förfarandet i andra författningar

5 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatt finns i skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

Bestämmelser om förfarandet finns även i
1. 14 kap. om återbetalning av skatt,
2. 22 kap. om särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa

tillhandahållanden av tjänster,

3. 23 kap. om särskild ordning för deklaration och betalning av

mervärdesskatt vid import, och

4. tullagen (2016:253).

Bestämmelser om omräkningsförfarande för företag som har sin

redovisning i euro

6 § Bestämmelser om omräkning från euro till svenska kronor finns,
förutom i denna lag, även i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid
beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Annan statlig skatt eller avgift

7 § Vid beräkning av en sådan statlig skatt eller avgift som enligt särskilda
bestämmelser ska tas ut efter försäljningspriset eller något annat liknande
värde ska värdet inte inbegripa kompensation för skatt enligt denna lag.

2 kap. Definitioner och förklaringar
Var finns definitioner och förklaringar?

1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till
hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel. Var definitioner och förklaringar finns
framgår av följande uppställning:

Definition eller förklaring av

finns i

– ankomstort vid del av person-

transport inom EU

6 kap. 19 och 50 §§

– anläggning för tillfällig lagring

24 §

– avgångsort vid del av person-

transport inom EU

6 kap. 19 och 50 §§

– benämningar för vissa EU-rätts-

akter

2 §

– beskattningsbar person

4 kap. 2 och 3 §§

– beskattningsbara transaktioner

5 kap. 2 §

background image

SFS

2023:200

3

– beskattningsbar återförsäljare

av el m.m.

6 kap. 21 §

– beskattningsbar återförsäljare

av begagnade varor m.m.

20 kap. 10 §

– beskattningsgrundande

händelse

7 kap. 3 §

– beskattningsår

3–6 §§

– del av persontransport inom EU

6 kap. 19 och 50 §§

– distansförsäljning av varor

7 och 8 §§

– ekonomisk verksamhet

4 kap. 2 §

– elektronisk faktura

10 §

– enfunktionsvoucher

27 §

– EU eller EU-land

21 §

– faktura

9 §

– fastighet

11 §

– felaktigt debiterad mervärdes-

skatt

12 §

– flerfunktionsvoucher

27 §

– fri omsättning

24 §

– frizon

24 §

– icke-unionsvara

24 §

– import av varor

5 kap. 37 §

– ingående skatt

13 kap. 4 och 5 §§

– investeringsguld

21 kap. 2 §

– justeringsbelopp

15 kap. 16 §

– justeringsperiod

15 kap. 10 §

– kommun

13 §

– korttidsuthyrning av transport-

medel

6 kap. 52 §

– leverans av varor

5 kap. 3 §

– marknadsvärde

14 och 15 §§

– mellanhand vid leverans av

varor i flera led

6 kap. 16 §

– mervärdesskattegrupper

4 kap. 7 §

– nya transportmedel

16 §

– personbil

17 §

– punktskattepliktiga varor

18 §

– representant

22 kap. 8 §

– skatteupplag

11 kap. 2 §

– statliga affärsverk

19 §

– särskild

mervärdesskatte-

deklaration

22 kap. 6 §

– telekommunikationstjänster

20 §

– temporärt exporterade varor

24 §

background image

SFS

2023:200

4

– tillhandahållande av tjänster

5 kap. 26 §

– tredje territorium

22 §

– tullager

24 §

– tullförfarandena extern transi-

tering, intern unionstransitering,
passiv förädling och tillfällig in-
försel

24 §

– tullskuld

24 §

– unionsintern varutransport

6 kap. 42 §

– unionsinternt förvärv av varor

5 kap. 22 §

– unionsvara

24 §

– utgående skatt

25 §

– uttag av tjänster

5 kap. 29 och 30 §§

– uttag av varor

5 kap. 8–10 §§

– voucher

26 §

Benämningar för vissa EU-rättsakter

2 § I denna lag avses med

– direktivet om handel med utsläppsrätter: Europaparlamentets och rådets

direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets
direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning
(EU) 2021/1416,

– dricksvattendirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten, i den
ursprungliga lydelsen,

– EU:s livsmedelsförordning: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav
för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedels-
säkerhet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1381,

– EU-återbetalningsdirektivet: rådets direktiv 2008/9/EG av den

12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt
direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som
inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan
medlemsstat, i lydelsen enligt rådets direktiv 2010/66/EU,

– förordningen om tullbefrielse: rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av

den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för
tullbefrielse,

– genomförandeförordningen: rådets genomförandeförordning (EU)

nr 282/2011

av

den

15 mars

2011

om

fastställande

av

tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system
för mervärdesskatt,

– mervärdesskattedirektivet: rådets direktiv 2006/112/EG av den

28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen
enligt rådets direktiv (EU) 2022/890,

– unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen.

background image

SFS

2023:200

5

Beskattningsår

3 § Med beskattningsår avses beskattningsår enligt inkomstskattelagen
(1999:1229), om inte annat följer av 4–6 §§.

4 § Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken
skattskyldighet inte gäller enligt inkomstskattelagen (1999:1229), avses
med beskattningsår

1. kalenderåret, eller
2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som

anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

5 § I ärenden om återbetalning av ingående skatt till en sådan beskatt-
ningsbar person som avses i 14 kap. 3 § avses med beskattningsår det
kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

6 § Med beskattningsår avses kalenderåret när det gäller skatt enligt denna
lag som redovisas enligt

1. 22 kap. om särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa

tillhandahållanden av tjänster, eller

2. bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369,

369a–369k eller 369l–369x i mervärdesskattedirektivet.

Distansförsäljning av varor

7 § Med unionsintern distansförsäljning av varor avses leverans av varor
som sänds eller transporteras av leverantören eller för dennes räkning från
ett annat EU-land än det där försändningen eller transporten till förvärvaren
avslutas, om

1. varorna levereras till
a) en beskattningsbar person, eller en juridisk person som inte är en

beskattningsbar person, vars unionsinterna förvärv av varor inte är föremål
för mervärdesskatt enligt 3 kap. 4–7 §§ eller enligt bestämmelser som i ett
annat EU-land motsvarar artikel 3.1 i mervärdesskattedirektivet, eller

b) någon annan som inte är en beskattningsbar person, och
2. varorna varken är nya transportmedel eller varor som levereras efter

montering eller installation, med eller utan provning, av leverantören eller
för dennes räkning.

Transporten eller försändningen ska anses utföras av leverantören eller

för dennes räkning även när leverantören medverkar indirekt i den.

8 § Med distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU
avses leverans av varor som sänds eller transporteras av leverantören eller
för dennes räkning från en plats utanför EU till en förvärvare i ett EU-land,
om

1. varan levereras till
a) en beskattningsbar person, eller en juridisk person som inte är en

beskattningsbar person, vars unionsinterna förvärv av varor inte är föremål
för mervärdesskatt enligt 3 kap. 4–7 §§ eller enligt bestämmelser som i ett
annat EU-land motsvarar artikel 3.1 i mervärdesskattedirektivet, eller

b) någon annan som inte är en beskattningsbar person, och
2. varorna varken är nya transportmedel eller varor som levereras efter

montering eller installation, med eller utan provning, av leverantören eller
för dennes räkning.

background image

SFS

2023:200

6

Transporten eller försändningen ska anses utföras av leverantören eller

för dennes räkning även när leverantören medverkar indirekt i den.

Faktura

9 § Med faktura avses dokument eller meddelande i pappersform eller i
elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 17 kap. eller, om
faktureringsreglerna i ett annat EU-land gäller enligt artikel 219a i
mervärdesskattedirektivet, som uppfyller villkoren för fakturor i det landet.

10 § Med elektronisk faktura avses en faktura enligt 9 § som utfärdas och
tas emot i ett elektroniskt format.

Fastighet

11 § Med fastighet avses fast egendom enligt artikel 13b i genom-
förandeförordningen.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

12 § Med felaktigt debiterad mervärdesskatt avses belopp som inte utgör
mervärdesskatt enligt denna lag men som i en faktura eller liknande handling
har betecknats som mervärdesskatt.

Kommun

13 § Med kommun avses en kommun eller region enligt kommunallagen
(2017:725).

Marknadsvärde

14 § Med marknadsvärde avses hela det belopp som förvärvaren av en
vara eller tjänst i samma försäljningsled som det där varan levereras eller
tjänsten tillhandahålls, vid tidpunkten för leveransen eller tillhandahållandet
och i fri konkurrens, skulle få betala till en oberoende leverantör eller
tillhandahållare inom landet för en sådan vara eller tjänst.

15 § Om ingen jämförbar leverans av varor eller inget jämförbart
tillhandahållande av tjänster kan fastställas, utgörs marknadsvärdet

1. när det gäller varor, av ett belopp som inte understiger inköpspriset för

varorna eller för liknande varor eller, om inköpspris saknas, av
självkostnadspriset, fastställt vid tidpunkten för transaktionen, eller

2. när det gäller tjänster, av ett belopp som inte understiger den

beskattningsbara personens kostnad för att tillhandahålla tjänsten.

Nya transportmedel

16 § Med nya transportmedel avses

1. motordrivna marktransportmedel som är avsedda för transporter till

lands av personer eller varor och som har en motor med en cylindervolym
på mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt på mer än 7,2 kilowatt, om
leveransen utförs inom sex månader efter det att de första gången tagits i
bruk eller om de före leveransen har körts högst 6 000 kilometer,

2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg som anges i

10 kap. 69 § 1 och 2, om leveransen utförs inom tre månader efter det att de
första gången tagits i bruk eller om de före leveransen har färdats högst
100 timmar, och

background image

SFS

2023:200

7

3. luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kilogram, utom sådana

luftfartyg som anges i 10 kap. 69 § 3, om leveransen utförs inom tre månader
efter det att de första gången tagits i bruk eller om de före leveransen har
flugits högst 40 timmar.

Personbil

17 § Med personbil avses även lastbil med skåpkarosseri och buss, om
fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om
lastbilens förarhytt utgör en separat karosserienhet.

Med personbil avses i 5 kap. 31 §, 7 kap. 25 §, 8 kap. 7 § och 13 kap.

20–23 §§ dock inte fordon som är personbil klass II enligt 2 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner och har en totalvikt som

1. överstiger 3 500 kilogram, eller
2. är högst 3 500 kilogram, om fordonets förarhytt utgör en separat

karosserienhet.

Punktskattepliktiga varor

18 § Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter, alkohol,
alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror såsom dessa varor definieras i
gällande unionslagstiftning för punktskatter. Det gäller dock inte gas som
levereras genom ett naturgassystem som finns inom unionens territorium
eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system.

Statliga affärsverk

19 § Vid tillämpning av denna lag utgör de statliga affärsverken inte en
del av staten.

Telekommunikationstjänster

20 § Med telekommunikationstjänster avses tjänster för

1. överföring, sändning eller mottagning av signaler, text, bilder och ljud

eller information i övrigt via tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, eller

2. överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för

sådan överföring, sändning eller mottagning, inbegripet tillhandahållande av
tillgång till globala informationsnät.

Territoriella definitioner och förklaringar

21 § Med EU eller EU-land avses de territorier som tillhör en medlemsstat
enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med undantag för de
territorier som anges i 22 §.

Furstendömet Monaco, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna

basområden Akrotiri och Dhekelia likställs med EU eller EU-land.

22 § Med tredje territorium avses

1. berget Athos,
2. Kanarieöarna,
3. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget

om Europeiska unionens funktionssätt,

4. Åland,
5. Kanalöarna,
6. Campione d’Italia,

background image

SFS

2023:200

8

7. de italienska delarna av Luganosjön,
8. ön Helgoland,
9. territoriet Büsingen,
10. Ceuta,
11. Melilla,
12. Livigno.
Territorierna i första stycket 1–7 ingår i unionens tullområde medan

territorierna i första stycket 8–12 inte ingår i området.

23 § Transaktioner med ursprung i eller avsedda för

1. Furstendömet Monaco behandlas som transaktioner med ursprung i

eller avsedda för Frankrike,

2. Isle of Man behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda

för Förenade kungariket,

3. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia

behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Cypern.

Tullrelaterade termer och uttryck

24 § Med anläggning för tillfällig lagring, fri omsättning, frizon, icke-
unionsvara, temporärt exporterade varor, tullager, tullskuld, unionsvara och
tullförfarandena extern transitering, intern unionstransitering, passiv
förädling och tillfällig införsel avses detsamma som i unionstullkodexen.

Utgående skatt

25 § Med utgående skatt avses sådan mervärdesskatt som ska redovisas
till staten vid leverans av varor, tillhandahållande av tjänster, unionsinterna
förvärv av varor eller import av varor.

Voucher

26 § Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet
att godta det som ersättning eller partiell ersättning för leverans av varor
eller tillhandahållande av tjänster. De varor som ska levereras eller tjänster
som ska tillhandahållas eller de potentiella leverantörernas eller
tillhandahållarnas identitet måste anges antingen på instrumentet eller i
tillhörande dokumentation som inbegriper villkoren för användning av
instrumentet.

27 § Med enfunktionsvoucher avses en voucher för vilken det redan när
den ställs ut är känt dels med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas för
de varor eller tjänster som vouchern avser, dels på vilken plats varorna
levereras eller tjänsterna tillhandahålls.

Med flerfunktionsvoucher avses en annan voucher än en enfunktions-

voucher.

3 kap. Mervärdesskattens tillämpningsområde
Transaktioner som är föremål för mervärdesskatt

1 § Enligt denna lag är följande transaktioner föremål för mervärdesskatt:

1. leverans av varor mot ersättning som görs inom landet av en beskatt-

ningsbar person som agerar i denna egenskap,

2. unionsinternt förvärv av varor mot ersättning, om

background image

SFS

2023:200

9

a) förvärvet görs inom landet av en beskattningsbar person som agerar i

denna egenskap eller av en juridisk person som inte är en beskattningsbar
person, och

b) säljaren är en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och

som inte omfattas av

– bestämmelserna om undantag från skatteplikt för små företag i artik-

larna 282–292 i mervärdesskattedirektivet,

– bestämmelserna om distansförsäljning i artikel 33 i mervärdesskatte-

direktivet, eller

– bestämmelserna om monteringsleverans i artikel 36 i mervärdesskatte-

direktivet,

3. tillhandahållande av tjänster mot ersättning som görs inom landet av en

beskattningsbar person som agerar i denna egenskap, och

4. import av varor till landet.

2 § Föremål för mervärdesskatt enligt denna lag är även unionsinterna
förvärv mot ersättning av nya transportmedel, om förvärvet görs inom landet
av

1. en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en

beskattningsbar person, vars övriga förvärv inte är föremål för mervärdes-
skatt i enlighet med 4–6 §§, eller

2. varje annan person som inte är en beskattningsbar person.

3 § Föremål för mervärdesskatt enligt denna lag är dessutom unionsinterna
förvärv mot ersättning av punktskattepliktiga varor, om

1. förvärvet görs inom landet,
2. förvärvet görs av en beskattningsbar person eller en juridisk person som

inte är en beskattningsbar person, vars övriga förvärv inte är föremål för
mervärdesskatt i enlighet med 4–6 §§, och

3. varorna har transporterats till Sverige under ett sådant uppskovs-

förfarande som avses i 1 kap. 20 § och 4 a kap. 1–8 §§ lagen (1994:1776)
om skatt på energi, 1 kap. 11 § och 4 kap. 2–10 §§ lagen (2022:155) om
tobaksskatt, eller 1 kap. 12 § och 4 kap. 2–11 §§ lagen (2022:156) om
alkoholskatt.

Unionsinterna förvärv som inte är föremål för mervärdesskatt
Förvärv där en leverans av varorna inom landet skulle omfattas av

undantag

4 § Med avvikelse från 1 § 2 är unionsinterna förvärv av varor inte föremål
för mervärdesskatt enligt denna lag, om

1. förvärvet görs av en beskattningsbar person eller en juridisk person som

inte är en beskattningsbar person, och

2. en leverans av varorna inom landet skulle vara undantagen från

skatteplikt enligt

– 10 kap. 69, 70, 71, 72 eller 73 § om leveranser avseende fartyg och

luftfartyg, eller

– 10 kap. 78 § om leveranser av motorfordon till utländska beskickningar

m.fl.

Förvärv som skulle medföra rätt till återbetalning

5 § Med avvikelse från 1 § 2 är unionsinterna förvärv av varor inte heller
föremål för mervärdesskatt om förvärvet görs under sådana förutsättningar
att det skulle medföra rätt till återbetalning enligt 14 kap. 60–67 §§.

background image

SFS

2023:200

10

Om villkoren enligt första stycket upphör att vara uppfyllda för att det inte

längre skulle finnas rätt till återbetalning enligt 14 kap. 66 §, ska Europeiska
kommissionen eller den byrå eller det organ som har förvärvat varorna
underrätta Skatteverket. Det unionsinterna förvärvet ska då vara föremål för
mervärdesskatt enligt de förutsättningar som gällde vid den tidpunkt då
villkoren upphörde att vara uppfyllda.

Förvärvaren saknar avdrags- eller återbetalningsrätt

6 § Med avvikelse från 1 § 2 är andra unionsinterna förvärv av varor än
dels de förvärv som avses i 4, 5 och 9 §§, dels förvärv av nya transportmedel
och punktskattepliktiga varor inte föremål för mervärdesskatt enligt denna
lag, om förvärvet görs av

1. en beskattningsbar person som enbart utför sådana leveranser av varor

eller tillhandahållanden av tjänster som varken medför rätt till avdrag eller
rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 14 kap. 7–9 §§ eller 36 och
37 §§, eller

2. en juridisk person som inte är en beskattningsbar person.

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller bara om det sammanlagda beloppet för
förvärven inte överstiger ett tröskelvärde på 90 000 kronor under vare sig
det löpande eller det närmast föregående kalenderåret.

Tröskelvärdet i första stycket utgörs av det sammanlagda beloppet för

unionsinterna förvärv av varor enligt 6 §, exklusive mervärdesskatt som ska
betalas eller har betalats i det EU-land som försändningen eller transporten
avgick från.

8 § Skatteverket ska på begäran av en sådan förvärvare som anges i 6 §
besluta att dennes unionsinterna förvärv av varor ska vara föremål för
mervärdesskatt, även om tröskelvärdet i 7 § inte överstigs. Beslutet ska gälla
från datum för beslutet och under två påföljande kalenderår.

Förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål m.m.

9 § Unionsinterna förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål
och antikviteter är inte föremål för mervärdesskatt, om de förvärvade
varorna har

1. levererats av en beskattningsbar återförsäljare eller en auktions-

förrättare som agerar i denna egenskap, och

2. varit föremål för mervärdesskatt i det EU-land där transporten till

Sverige påbörjades i enlighet med någon av de särskilda ordningarna för
begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter i artiklarna
312–341 i mervärdesskattedirektivet.

4 kap. Beskattningsbara personer
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– vad som avses med beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

(2 §),

– beskattningsbar person vid tillfällig unionsintern leverans av ett nytt

transportmedel (3 §),

– viss offentlig verksamhet (4 och 5 §§),
– ideella föreningar och registrerade trossamfund (6 §),
– mervärdesskattegrupper (7–14 §§), och

background image

SFS

2023:200

11

– beskattningsbara personer i särskilda fall (15–19 §§).

Vad som avses med beskattningsbar person och ekonomisk

verksamhet

2 § Med beskattningsbar person avses den som självständigt bedriver en
ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats det sker och oberoende av
dess syfte eller resultat. Anställda och andra personer anses inte bedriva
verksamhet självständigt i den utsträckning de är bundna till en arbetsgivare
av ett anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhållande som skapar ett
anställningsförhållande i fråga om arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar.

Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en

producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och
jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda
yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att
fortlöpande vinna intäkter av dem ska särskilt betraktas som ekonomisk
verksamhet.

Beskattningsbar person vid tillfällig unionsintern leverans av ett nytt

transportmedel

3 § Med beskattningsbar person avses även var och en som tillfälligtvis
utför en leverans av ett nytt transportmedel som sänds eller transporteras till
förvärvaren av säljaren eller förvärvaren eller för någonderas räkning från
Sverige till ett annat EU-land.

Viss offentlig verksamhet

4 § Verksamhet som bedrivs av staten, ett statligt affärsverk eller en
kommun anses inte som ekonomisk verksamhet om den

1. ingår som ett led i myndighetsutövning, eller
2. avser bevis, protokoll eller motsvarande vid myndighetsutövning.

5 § Bestämmelserna i 4 § tillämpas inte om det skulle leda till betydande
snedvridning av konkurrensen.

Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt

avloppsrening är att anse som ekonomisk verksamhet även i sådana fall som
avses i 4 §, när åtgärderna utförs mot ersättning.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

6 § Som ekonomisk verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs av
en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten därifrån
utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken dessa inte är
skattskyldiga enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Det som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan

förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229).

Mervärdesskattegrupper

7 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag får två eller flera
beskattningsbara personer anses som en enda beskattningsbar person
(mervärdesskattegrupp) om förutsättningarna i 8–13 §§ är uppfyllda. Den
verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses då som en enda
verksamhet.

background image

SFS

2023:200

12

8 § En mervärdesskattegrupp får bestå av någon av följande grupperingar
av personer:

1. Beskattningsbara personer som står under Finansinspektionens tillsyn

och som tillhandahåller tjänster som är undantagna från skatteplikt enligt
10 kap. 32 eller 33 §. I gruppen får det också ingå beskattningsbara personer
med huvudsaklig inriktning att leverera varor eller tillhandahålla tjänster till
dem som anges i första meningen. De personer som avses i denna punkt får
inte ingå i fler än en mervärdesskattegrupp.

2. Beskattningsbara personer som är kommissionärsföretag och

kommittentföretag i ett sådant kommissionärsförhållande som avses i
36 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

9 § Enbart beskattningsbara personers fasta etableringsställen i Sverige får
ingå i en mervärdesskattegrupp.

10 § En mervärdesskattegrupp får bara bestå av beskattningsbara personer
som är nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och
organisatoriskt hänseende.

11 § En mervärdesskattegrupp anses bildad den dag Skatteverket beslutar
att de beskattningsbara personerna ska registreras som en sådan grupp
(gruppregistrering), eller den senare dag som Skatteverket bestämmer. Av
beslutet ska det framgå vem Skatteverket utsett som huvudman för gruppen.

Grupphuvudman för en mervärdesskattegrupp som
1. avses i 8 § första stycket 1 ska vara den medlem i mervärdes-

skattegruppen som de övriga i gruppen föreslår, om det inte finns särskilda
skäl som talar mot detta, eller

2. avses i 8 § första stycket 2 ska vara en medlem i mervärdesskatte-

gruppen som är kommittentföretag.

12 § Efter beslut av Skatteverket får nya beskattningsbara personer träda
in i gruppen, medlemmar träda ur gruppen eller grupphuvudmannen bytas
ut.

Gruppregistreringen består till dess Skatteverket har beslutat att den ska

upphöra.

Ett beslut om ändring av registreringen enligt första stycket eller om

avregistrering enligt andra stycket gäller från och med dagen för beslutet
eller den senare dag som Skatteverket bestämmer.

13 § Skatteverket ska besluta om gruppregistrering, ändring eller
avregistrering om berörda beskattningsbara personer ansöker om detta och
det inte finns särskilda skäl som talar mot ett sådant beslut.

Om förutsättningarna för gruppregistrering har upphört eller om det

annars finns särskilda skäl, får Skatteverket på eget initiativ besluta om
avregistrering.

14 § Om ett förhållande som har legat till grund för gruppregistrering har
ändrats, ska grupphuvudmannen underrätta Skatteverket om ändringen.
Underrättelsen ska lämnas inom två veckor från det att ändringen inträffade.

Skatteverket får förelägga en grupphuvudman att lämna en underrättelse

enligt första stycket. I fråga om sådant föreläggande gäller 44 kap. 2–4 §§
och 68 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

background image

SFS

2023:200

13

Beskattningsbara personer i särskilda fall

15 § När ett handelsbolag självständigt bedriver ekonomisk verksamhet är
bolaget en beskattningsbar person.

16 § När ekonomisk verksamhet bedrivs i form av ett enkelt bolag eller
partrederi är varje delägare som bedriver verksamheten självständigt en
beskattningsbar person. Skyldigheter och rättigheter enligt denna lag gäller
för var och en av delägarna. När skyldigheterna och rättigheterna går att
fördela, gäller de i förhållande till delägarens andel i bolaget eller rederiet.

I 5 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om när

Skatteverket får besluta att en av delägarna ska vara representant.

17 § När ett statligt affärsverk bedriver ekonomisk verksamhet är
affärsverket en beskattningsbar person.

18 § Om en beskattningsbar person försätts i konkurs, är konkursboet en
beskattningsbar person för den ekonomiska verksamheten efter konkurs-
beslutet.

19 § Om en beskattningsbar person avlider, är dödsboet en beskattnings-
bar person för den ekonomiska verksamheten efter dödsfallet.

5 kap. Beskattningsbara transaktioner
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– leverans av varor (3–21 §§),
– unionsinternt förvärv av varor (22–25 §§),
– tillhandahållande av tjänster (26–36 §§),
– import av varor (37 §),
– överlåtelse av verksamhet (38 §),
– försäljning av varor och tjänster för en producents räkning (39 §), och
– voucher (40–44 §§).

2 § Med beskattningsbara transaktioner avses leverans av varor, unions-
internt förvärv av varor, tillhandahållande av tjänster och import av varor.

I vilka fall en beskattningsbar transaktion anses gjord inom landet anges

i 6 kap.

Leverans av varor

3 § Med leverans av varor avses överföring av rätten att såsom ägare
förfoga över materiella tillgångar.

Med leverans av varor avses även
1. överföring av äganderätten till en vara mot ersättning i enlighet med

beslut av staten, ett statligt affärsverk eller en kommun eller på uppdrag av
någon av dessa,

2. faktiskt överlämnande av en vara i överensstämmelse med ett avtal om

uthyrning av varor under en viss tid eller om avbetalningsköp, enligt vilket
äganderätten normalt ska övergå senast när den sista avbetalningen har
gjorts, eller

3. överföring av en vara i enlighet med ett kommissionsavtal om köp eller

försäljning.

background image

SFS

2023:200

14

Leverans av varor genom användning av ett elektroniskt gränssnitt

4 § Med elektroniskt gränssnitt avses i 5 och 6 §§ en marknadsplats, en
plattform, en portal eller motsvarande.

5 § Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt
gränssnitt möjliggör distansförsäljning av varor importerade från en plats
utanför EU i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro, ska den
beskattningsbara personen anses själv ha förvärvat och levererat dessa varor.

6 § Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt
gränssnitt möjliggör leverans av varor inom EU från en beskattningsbar
person som inte är etablerad i EU till någon som inte är en beskattningsbar
person, ska den som möjliggör leveransen anses själv ha förvärvat och
levererat dessa varor.

Tillgångar som likställs med materiella tillgångar

7 § Med materiella tillgångar likställs el, gas, värme, kyla och liknande.

Uttag av varor

8 § Uttag av varor likställs med leverans av varor mot ersättning. Vad som
utgör uttag av varor framgår av 9 och 10 §§.

9 § Med uttag av varor avses att en beskattningsbar person tar ut en vara
ur sin rörelse

1. för sitt eget eller personalens privata bruk,
2. för överlåtelse av varan utan ersättning, eller
3. annars för användning för andra ändamål än den egna rörelsen.
Överlåtelse av varor utan ersättning anses inte som uttag, om varorna är

gåvor av mindre värde eller varuprover och ges inom ramen för den
beskattningsbara personens rörelse.

10 § Med uttag av varor avses även att en beskattningsbar person för över
en vara från en verksamhetsgren där transaktionerna medför avdragsrätt till
en verksamhetsgren där transaktionerna inte alls eller bara delvis medför
avdragsrätt.

Första stycket gäller även om en vara förs över från en verksamhetsgren

där transaktionerna medför avdragsrätt till en verksamhetsgren som
omfattas av avdragsbegränsningen i 13 kap. 18 §.

11 § Bestämmelserna i 9 och 10 §§ om uttag av varor gäller bara om

1. den ingående skatten vid förvärvet av varan eller dess beståndsdelar

helt eller delvis har varit avdragsgill för den beskattningsbara personen,

2. den leverans genom vilken den beskattningsbara personen förvärvat

varan har undantagits från skatteplikt enligt 10 kap. 69, 70, 71 eller 73 §,
eller

3. den beskattningsbara personens unionsinterna förvärv eller import inte

har beskattats när varan förts in i Sverige, eftersom motsvarande leverans
inom landet skulle ha undantagits från skatteplikt enligt 10 kap. 69, 70, 71
eller 73 §.

background image

SFS

2023:200

15

Överföring av varor till andra EU-länder

12 § En beskattningsbar persons överföring av varor från den egna rör-
elsen till ett annat EU-land likställs med en leverans av varor mot ersättning,
om inte annat följer av 15 §.

Med överföring av varor till ett annat EU-land avses, med undantag för

de försändningar och transporter som anges i 13 §, varje försändning eller
transport av materiell lös egendom som utförs

1. av en beskattningsbar person eller för denna persons räkning,
2. inom ramen för den beskattningsbara personens rörelse, och
3. från det EU-land där varan finns till ett annat EU-land.

13 § En sådan försändning eller transport av varor som avses i 12 § utgör
inte en överföring av varor till annat EU-land om den avser någon av
följande transaktioner:

1. en leverans av varan som utförs av den beskattningsbara personen
a) inom landet i enlighet med förutsättningarna om distansförsäljning i

6 kap. 7 §, eller

b) i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar i

artikel 33 i mervärdesskattedirektivet,

2. en leverans av varan för installation eller montering, om leveransen

utförs av den beskattningsbara personen

a) inom landet i enlighet med förutsättningarna i 6 kap. 13 §, eller
b) i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar i

artikel 36 i mervärdesskattedirektivet,

3. en leverans av varan som utförs av den beskattningsbara personen
a) inom landet i enlighet med förutsättningarna om leveranser ombord på

ett fartyg, ett luftfartyg eller ett tåg under en persontransport i 6 kap. 18 §,
eller

b) i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar i

artikel 37 i mervärdesskattedirektivet,

4. en leverans av el, gas, värme eller kyla
a) inom landet i enlighet med förutsättningarna i 6 kap. 21–24 eller 25–

28 §§, eller

b) i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar i

artikel 38 eller 39 i mervärdesskattedirektivet,

5. en leverans av varan som utförs av den beskattningsbara personen
a) inom landet, i enlighet med förutsättningarna i 10 kap. 34 § 4 eller 42,

64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 84, 88, 92, 93 eller 94 §, eller

b) i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar i

artikel 138, 146, 147, 148, 151 eller 152 i mervärdesskattedirektivet,

6. ett tillhandahållande av en tjänst som utförs för den beskattningsbara

personen och som innebär att arbete på eller värdering av varan faktiskt
utförs i det EU-land där försändningen eller transporten avslutas, om varan,
efter att arbetet eller värderingen utförts, sänds tillbaka till den
beskattningsbara personen i det EU-land som försändningen eller
transporten av varan ursprungligen avgick från,

7. tillfällig användning av varan i det EU-land där försändningen eller

transporten avslutas, för tillhandahållanden av tjänster som görs av den
beskattningsbara person som är etablerad i det EU-land som försändningen
eller transporten avgick från, eller

8. tillfällig användning av varan under högst två år i ett annat EU-land,

under förutsättning att motsvarande import av varan från en plats utanför EU

background image

SFS

2023:200

16

skulle omfattas av förfarandet för tillfällig införsel och vara helt befriad från
importtullar i det EU-landet.

14 § När någon av de förutsättningar som anges i 13 § inte längre uppfylls,
anses varan ha överförts till ett annat EU-land i enlighet med 12 §.
Överföringen anses i detta fall ske vid den tidpunkt då förutsättningen inte
längre uppfylls.

Överföring av varor från ett EU-land till avropslager i ett annat EU-land

15 § En överföring av varor från en beskattningsbar persons rörelse till ett
avropslager i ett annat EU-land ska inte likställas med en leverans av varor
mot ersättning enligt 12 §.

Första stycket gäller bara om
1. varan sänds eller transporteras av en beskattningsbar person eller för

dennes räkning från ett EU-land till ett annat EU-land för att där levereras
till en annan beskattningsbar person som enligt ett befintligt avtal dem
emellan har rätt att förvärva varan,

2. den som överför varan varken har sätet för sin ekonomiska verksamhet

eller något fast etableringsställe i det land som varan sänds eller
transporteras till,

3. den som har rätt att förvärva varan är registrerad för mervärdesskatt i

det land som varan sänds eller transporteras till och den som överför varan
har kännedom om den avsedda förvärvarens identitet och registrerings-
nummer för mervärdesskatt när försändningen eller transporten avgår, och

4. den som överför varan
a) registrerar överföringen i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a §

skatteförfarandelagen (2011:1244) eller i ett register enligt bestämmelser
som i ett annat EU-land motsvarar artikel 243.3 i mervärdesskattedirektivet,
samt

b) för in uppgifter om den avsedda förvärvarens registreringsnummer för

mervärdesskatt i det EU-land som varan sänds eller transporteras till i en

– periodisk sammanställning enligt 35 kap. skatteförfarandelagen, eller
– sammanställning enligt bestämmelser som i ett annat EU-land mot-

svarar artikel 262.2 i mervärdesskattedirektivet.

16 § Vid överföring av en vara enligt 15 § anses följande transaktioner ha
gjorts vid den tidpunkt då varan överlåts till den avsedda förvärvaren, eller
någon som ersatt denne enligt 19 §:

1. Den som har överfört varan gör en leverans i det EU-land från vilket

varan sändes eller transporterades som undantas från skatteplikt enligt

a) 10 kap. 42 och 43 §§ i det fall leveransen görs inom landet, eller
b) bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 138.1 i mer-

värdesskattedirektivet i det fall leveransen görs i ett annat EU-land.

2. Den som förvärvar varan gör ett unionsinternt förvärv av varor i det

EU-land till vilket varan sändes eller transporterades.

Första stycket gäller om varan överlåts till förvärvaren inom 12 månader

från det att varan ankom till det EU-land som den sändes eller trans-
porterades till.

17 § Om varan inte har levererats till en sådan beskattningsbar person som
avses i 16 § inom 12 månader från det att varan ankom till det EU-land som
den sändes eller transporterades till, ska en överföring av varan anses ha

background image

SFS

2023:200

17

skett enligt 12 §. Tidpunkten för överföringen ska vara dagen efter 12-
månadersperiodens utgång.

18 § Vid överföring av en vara enligt 15 § får varan skickas tillbaka till det
EU-land som den sändes eller transporterades från utan att en överföring av
varan ska anses ha skett enligt 12 §, om

1. rätten att såsom ägare förfoga över varan inte har överförts,
2. varan återsänds inom 12 månader från det att varan ankom till det EU-

land som den sändes eller transporterades till, och

3. den beskattningsbara person som sände eller transporterade varan anger

återsändandet av varan i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a §
skatteförfarandelagen (2011:1244) eller i ett register enligt bestämmelser
som i ett annat EU-land motsvarar artikel 243.3 i mervärdesskattedirektivet.

19 § Om förvärvaren som avses i 15 § byts ut mot en annan beskatt-
ningsbar person inom 12 månader från det att varan ankom till det EU-land
som den sändes eller transporterades till, ska inte någon överföring av varan
enligt 12 § anses ske vid bytet, om

1. övriga villkor i 15 § är uppfyllda, och
2. bytet registreras av den som överför varan i det register som föreskrivs

i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller enligt bestämmelser
som i ett annat EU-land motsvarar artikel 243.3 i mervärdesskattedirektivet.

20 § Om något av villkoren i 15 eller 19 § upphör att vara uppfyllt inom
12 månader från det att varan ankom till det EU-land som den sändes eller
transporterades till, ska en överföring av varan anses ske enligt 12 § vid den
tidpunkt då villkoret inte längre är uppfyllt.

21 § Om en vara levereras till en annan person än en sådan beskattningsbar
person som avses i 16 §, ska villkoren som följer av 15 och 19 §§ anses
upphöra att vara uppfyllda omedelbart före tidpunkten för leveransen.

Om varan sänds eller transporteras från avropslagret till ett annat land än

det EU-land som den ursprungligen sändes eller transporterades från, ska
villkoren som följer av 15 och 19 §§ anses upphöra att vara uppfyllda
omedelbart före den tidpunkt då försändningen eller transporten inleds.

Om varan förstörts, gått förlorad eller stulits, ska villkoren som följer av

15 och 19 §§ anses upphöra att vara uppfyllda den dag då varan förstördes
eller försvann eller, om det är omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde,
den dag det upptäcktes att varan var förstörd eller försvunnen.

Unionsinternt förvärv av varor

22 § Med unionsinternt förvärv av varor avses förvärv av rätten att såsom
ägare förfoga över materiell lös egendom som sänds eller transporteras av
säljaren, förvärvaren eller för någonderas räkning till förvärvaren i ett annat
EU-land än det EU-land som försändningen eller transporten av varorna
avgick från.

Om varor som förvärvats av en juridisk person som inte är en be-

skattningsbar person sänds eller transporteras från en plats utanför EU och
importeras av förvärvaren till ett annat EU-land än det EU-land där
försändningen eller transporten avslutas, anses varorna ha sänts eller trans-
porterats från det EU-land dit varorna importerats.

Med unionsinternt förvärv enligt första stycket avses även förvärv från ett

avropslager enligt 16 §.

background image

SFS

2023:200

18

Överföring av varor från andra EU-länder

23 § Med unionsinternt förvärv av varor mot ersättning likställs en
beskattningsbar persons användning inom ramen för den egna rörelsen av
varor som sänts eller transporterats av den beskattningsbara personen eller
för dennes räkning från ett annat EU-land där varorna

1. producerats, utvunnits, bearbetats, köpts in,
2. förvärvats genom ett unionsinternt förvärv i den mening som avses i

artikel 2.1 b i mervärdesskattedirektivet, eller

3. importerats till det andra EU-landet av den beskattningsbara personen

inom ramen för rörelsen.

Försändningar och transporter som enligt 13 § inte utgör överföring av

varor till annat EU-land ska dock inte likställas med unionsinternt förvärv av
varor mot ersättning.

24 § Vid överföring av varor från ett EU-land till ett avropslager i ett annat
EU-land enligt 15–21 §§ gäller 23 § bara om överföringen likställs med en
leverans av varor mot ersättning enligt 12 §.

25 § Med unionsinternt förvärv av varor mot ersättning likställs även
användning av varor, om

1. varorna används av de väpnade styrkorna i ett EU-land, som deltar i en

försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, för styrkornas eget bruk eller
för bruk av den civilpersonal som följer med dem,

2. varorna inte har förvärvats enligt de allmänna regler om beskattning

som gäller för ett EU-lands hemmamarknad, och

3. import av varorna till det EU-land som varan överförs till inte skulle

omfattas av undantag från skatteplikt enligt 10 kap. 61 § eller enligt
bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 143.1 ga i mervärdes-
skattedirektivet.

Tillhandahållande av tjänster

26 § Med tillhandahållande av tjänster avses varje transaktion som inte
utgör leverans av varor.

27 § Om en beskattningsbar person i eget namn men för någon annans
räkning deltar i ett tillhandahållande av tjänster, ska den beskattningsbara
personen anses själv ha förvärvat och tillhandahållit dessa tjänster.

Uttag av tjänster

28 § Uttag av tjänster likställs med tillhandahållande av tjänster mot
ersättning. Vad som utgör uttag av tjänster framgår av 29–34 §§.

29 § Med uttag av tjänster avses att en beskattningsbar person utan
ersättning utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för sitt eget eller
personalens privata bruk eller annars för annat ändamål än den egna
rörelsen.

30 § Med uttag av tjänster avses även att en beskattningsbar person
använder eller låter personalen använda en vara som hör till rörelsen för
privat bruk eller annars för annat ändamål än den egna rörelsen, om

background image

SFS

2023:200

19

1. den ingående skatten vid förvärvet, tillverkningen eller förhyrningen av

varan helt eller delvis har varit avdragsgill för den beskattningsbara
personen,

2. leveransen eller tillhandahållandet som den beskattningsbara personen

förvärvat eller hyrt varan genom har undantagits från skatteplikt enligt
10 kap. 69, 70, 71, 73 eller 74 §, eller

3. den beskattningsbara personens unionsinterna förvärv eller import av

varan inte har beskattats när varan förts in i Sverige, eftersom motsvarande
leverans inom landet skulle ha undantagits från skatteplikt enligt 10 kap. 69,
70, 71 eller 73 §.

Första stycket gäller bara om värdet av användningen är mer än ringa.

Uttag av tjänster avseende personbilar och motorcyklar

31 § Med uttag av tjänster avses även att en beskattningsbar person för
privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en personbil
eller motorcykel som hör till rörelsen.

Första stycket gäller bara om värdet av användningen är mer än ringa och
1. vid förvärv eller tillverkning av personbilen eller motorcykeln, den

ingående skatten helt eller delvis har varit avdragsgill för den beskattnings-
bara personen, eller

2. vid förhyrning av personbilen eller motorcykeln, hela den ingående

skatt som hänför sig till hyran har varit avdragsgill för den beskattningsbara
personen.

Uttag av tjänster i byggnadsrörelse

32 § Med uttag av tjänster avses även att en beskattningsbar person i en
byggnadsrörelse utför eller förvärvar följande tjänster och tillför dem en
egen fastighet eller en lägenhet som denna person innehar med hyresrätt
eller bostadsrätt:

1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,

eller

2. ritning, projektering, konstruktion eller andra liknande tjänster.
Första stycket gäller bara om
1. den beskattningsbara personen även tillhandahåller tjänster åt andra

(byggentreprenader),

2. fastigheten eller lägenheten utgör lagertillgång i byggnadsrörelsen

enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och

3. tjänsterna hänför sig till en del av fastigheten eller lägenheten som inte

används för en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt.

Första stycket gäller även i de fall den beskattningsbara personen utför

tjänsterna på en fastighet eller lägenhet som utgör en annan tillgång i
byggnadsrörelsen än lagertillgång, om kraven i andra stycket 1 och 3 är upp-
fyllda.

Uttag av tjänster i övrigt på fastighetsområdet

33 § Med uttag av tjänster avses även att en fastighetsägare utför följande
tjänster på en egen fastighet:

1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,
2. ritning, projektering, konstruktion eller andra liknande tjänster, eller
3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighets-

skötsel.

Första stycket gäller bara om

background image

SFS

2023:200

20

1. fastigheten utgör en tillgång i fastighetsägarens ekonomiska

verksamhet,

2. fastighetsägaren inte skulle haft avdragsrätt för ingående skatt på

tjänsterna om de hade tillhandahållits av en annan beskattningsbar person,
och

3. de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskattningsåret

överstiger 300 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grundas på
lönekostnaderna.

34 § Med uttag av tjänster avses även att en hyresgäst eller bostadsrätts-
havare utför följande tjänster på en lägenhet som denne innehar med hyres-
rätt eller bostadsrätt:

1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,

eller

2. ritning, projektering, konstruktion eller andra liknande tjänster.
Första stycket gäller bara om
1. lägenheten innehas med hyresrätt eller bostadsrätt i hyresgästens eller

bostadsrättshavarens ekonomiska verksamhet,

2. hyresgästen eller bostadsrättshavaren inte skulle haft avdragsrätt för

ingående skatt på tjänsterna om de hade tillhandahållits av en annan
beskattningsbar person, och

3. de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskattningsåret

överstiger 300 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grundas på
lönekostnaderna.

35 § När en fastighetsägare som även är hyresgäst eller bostadsrättshavare
utför tjänster enligt 33 och 34 §§, gäller beloppsgränsen 300 000 kronor det
sammanlagda värdet av de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under
beskattningsåret, inräknat skatter och avgifter som grundas på
lönekostnaderna.

36 § Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt innehas av en
medlem i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 4 kap. 7 §, ska
gruppen anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättshavare vid
tillämpning av 33–35 §§.

Import av varor

37 § Med import av varor avses införsel till EU av

1. varor som inte är i fri omsättning, och
2. varor i fri omsättning från ett tredje territorium som ingår i unionens

tullområde.

Överlåtelse av verksamhet

38 § En sådan överlåtelse av tillgångar i en verksamhet som sker i
samband med att verksamheten överlåts eller i samband med fusion eller
liknande förfarande, anses inte som en leverans av varor eller ett
tillhandahållande av tjänster.

Första stycket gäller under förutsättning att den skatt som annars skulle

ha tagits ut på överlåtelsen skulle vara avdragsgill för mottagaren av
tillgångarna eller att mottagaren skulle vara berättigad till återbetalning av
denna skatt.

background image

SFS

2023:200

21

Försäljning av varor och tjänster för en producents räkning

39 § Bestämmelserna i 3 § andra stycket 3 och 27 § tillämpas även om ett
producentföretag säljer en vara eller en tjänst på auktion för en producents
räkning.

Med producentföretag avses ett företag som har bildats av producenter för

avsättning av deras produktion eller som har tillkommit i detta syfte.

Voucher
Enfunktionsvoucher

40 § Varje överlåtelse av en enfunktionsvoucher som görs av en be-
skattningsbar person som agerar i eget namn ska anses som en leverans av
de varor eller ett tillhandahållande av de tjänster som vouchern avser.

Det faktiska överlämnandet av varorna eller tillhandahållandet av tjänst-

erna i utbyte mot en enfunktionsvoucher som godtas som ersättning eller
partiell ersättning av leverantören eller tillhandahållaren är inte en själv-
ständig transaktion, om inte annat följer av 42 §.

41 § Om en överlåtelse av en enfunktionsvoucher görs av en beskatt-
ningsbar person som agerar i en annan beskattningsbar persons namn, ska
den i vars namn överlåtelsen sker anses leverera de varor eller tillhandahålla
de tjänster som vouchern avser.

42 § Om den som levererar varor eller tillhandahåller tjänster i utbyte mot
en enfunktionsvoucher inte är den beskattningsbara person som i eget namn
ställt ut vouchern, ska leverantören eller tillhandahållaren anses ha levererat
varorna eller tillhandahållit tjänsterna till denna beskattningsbara person.

Flerfunktionsvoucher

43 § Den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhanda-
hållandet av tjänsterna i utbyte mot en flerfunktionsvoucher som godtas som
ersättning eller partiell ersättning av leverantören eller tillhandahållaren ska
vara föremål för mervärdesskatt i enlighet med 3 kap. 1 §. Tidigare
överlåtelser av flerfunktionsvouchern ska dock inte vara föremål för
mervärdesskatt.

44 § När en överlåtelse av en flerfunktionsvoucher görs av en annan
beskattningsbar person än den som utför den transaktion som är föremål för
mervärdesskatt enligt 43 §, ska alla tillhandahållanden av tjänster som kan
identifieras, exempelvis distributions- eller marknadsföringstjänster, vara
föremål för mervärdesskatt.

6 kap. Platsen för beskattningsbara transaktioner
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser som anger om platsen för en
beskattningsbar transaktion anses vara inom landet eller utomlands.
Bestämmelserna gäller för

– leverans av varor (4–28 §§),
– unionsinternt förvärv av varor (29–31 §§),
– tillhandahållande av tjänster (32–61 §§),
– tröskelvärde vid unionsintern distansförsäljning av varor och

tillhandahållande av vissa tjänster (62–65 §§), och

– import av varor (66–68 §§).

background image

SFS

2023:200

22

Bestämmelser om platsen för beskattningsbara transaktioner i andra

kapitel

2 § Bestämmelser om platsen för beskattningsbara transaktioner finns
även i 19 kap. om särskild ordning för resebyråer.

Transaktioner som anses gjorda utomlands

3 § En transaktion som inte är gjord inom landet enligt detta kapitel eller
19 kap. anses gjord utomlands.

Platsen för leverans av varor
Leverans av varor utan transport

4 § Om en vara inte sänds eller transporteras, är leveransen gjord inom
landet om varan finns här när leveransen sker.

Leverans av varor med transport – huvudregler

5 § Om en vara sänds eller transporteras av leverantören, förvärvaren eller
någon annan, är leveransen gjord inom landet, om varan finns här vid den
tidpunkt då försändningen eller transporten till förvärvaren påbörjas. Det
gäller under förutsättning att

1. annat inte följer av 8 eller 14 §, eller
2. transporten inte ska hänföras till en annan leverans enligt 15 §.

6 § Om försändningen eller transporten av en vara påbörjas utanför EU
men varan importeras till Sverige, är leveransen gjord inom landet om den
görs av den som är skyldig att betala mervärdesskatten för importen enligt
16 kap. 18–22 §§. Detsamma gäller efterföljande leveranser.

Första stycket gäller inte en sådan distansförsäljning av varor som är gjord

enligt 10 §.

Leverans av varor med transport – distansförsäljning

7 § Vid unionsintern distansförsäljning av varor är leveransen gjord inom
landet om varan finns här när försändningen eller transporten till förvärvaren
avslutas.

Första stycket gäller dock inte om leveransen av varan är gjord i ett annat

EU-land enligt bestämmelser om tröskelvärden som i det landet motsvarar
artikel 59c.1 i mervärdesskattedirektivet.

8 § Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 5 §, är
leveransen av varan gjord utomlands, om

1. det är fråga om unionsintern distansförsäljning av varor,
2. försändningen eller transporten av varan avslutas i ett annat EU-land,

och

3. annat inte följer av 62 § om tröskelvärden.

9 § Vid distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU
till ett annat EU-land är leveransen gjord inom landet om varan finns här i
landet när försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas.

10 § Vid distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU
till Sverige är leveransen gjord utomlands om försändningen eller
transporten till förvärvaren avslutas i ett annat EU-land.

background image

SFS

2023:200

23

11 § Vid distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU
till Sverige är leveransen gjord inom landet, om

1. försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas här, och
2. mervärdesskatt för varorna ska redovisas enligt
a) 22 kap. om särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa

tillhandahållanden av tjänster, eller

b) bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda

ordningen i artiklarna 369l–369x i mervärdesskattedirektivet.

12 § Bestämmelserna om distansförsäljning av varor i 7–11 §§ tillämpas
inte på leveranser av varor som är föremål för mervärdesskatt i

1. Sverige enligt bestämmelser om vinstmarginalbeskattning i 20 kap.,

eller

2. ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det landet motsvarar de

särskilda ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och
antikviteter i artiklarna 312–341 i mervärdesskattedirektivet.

Leverans av varor med transport – monteringsleverans

13 § En leverans av en vara är gjord inom landet om varan sänds eller
transporteras av leverantören, förvärvaren eller någon annan för att monteras
eller installeras här, med eller utan provning, av leverantören eller för dennes
räkning.

14 § Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 5 §, är
leveransen av varan gjord utomlands, om varan

1. sänds eller transporteras av leverantören, förvärvaren eller någon

annan, och

2. ska installeras eller monteras, med eller utan provning, i ett annat land

av leverantören eller för dennes räkning.

Leverans av varor i flera led med transport

15 § Vid flera på varandra följande leveranser av samma vara, med en
försändning eller transport av varan från ett EU-land till ett annat EU-land
direkt från den första leverantören till den sista kunden i kedjan, ska
försändningen eller transporten hänföras till den leverans som görs till
mellanhanden.

Försändningen eller transporten ska dock hänföras till den leverans som

görs av mellanhanden om denne till sin leverantör har meddelat sitt
registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan sändes
eller transporterades från.

Första och andra styckena gäller dock inte för sådana leveranser av varor

genom användning av ett elektroniskt gränssnitt som omfattas av 5 kap. 6 §.

16 § Med mellanhand avses en leverantör i kedjan som är annan än den
första leverantören och som sänder eller transporterar varan eller låter sända
eller transportera varan.

17 § Om en beskattningsbar person anses ha förvärvat och levererat en
vara enligt 5 kap. 5 eller 6 §, ska försändningen eller transporten av varan
hänföras till den personens leverans.

background image

SFS

2023:200

24

Leverans av varor ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg

18 § En leverans av en vara ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under
den del av en persontransport som genomförs inom EU är gjord inom landet
om avgångsorten finns i Sverige.

För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en fristående

transport.

19 § Med del av en persontransport som genomförs inom EU avses den
del som utan uppehåll utanför EU utförs mellan avgångsorten och
ankomstorten.

Med avgångsorten avses den första orten för påstigning av passagerare

inom EU. Detta gäller även om en del av transporten dessförinnan utförts
utanför EU.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passagerare

inom EU för passagerare som stigit på inom EU. Detta gäller även om en
del av transporten därefter utförs utanför EU.

20 § En leverans av en vara ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes
trafik i andra fall än som anges i 18 § är gjord utomlands.

Leverans av el, gas, värme eller kyla till en beskattningsbar återförsäljare

21 § Med en beskattningsbar återförsäljare avses i 22–24 §§ en beskatt-
ningsbar person vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av el, gas,
värme eller kyla består i att sälja sådana varor vidare och vars egen
konsumtion av dessa varor är försumbar.

22 § Leverans av el till en beskattningsbar återförsäljare är gjord inom
landet, om återförsäljaren antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet
i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras.

Om återförsäljaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast

etableringsställe, är leveransen av elen gjord inom landet, om återförsäljaren
är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

23 § En leverans som avses i 22 § är dock gjord utomlands om elen
levereras för ett fast etableringsställe som återförsäljaren har utomlands.

24 § Bestämmelserna i 22 och 23 §§ gäller även för leverans av

1. gas genom ett naturgassystem som finns inom unionens territorium

eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, och

2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Leverans av el, gas, värme eller kyla till någon annan än en

beskattningsbar återförsäljare

25 § Leverans av el är gjord inom landet, om

1. förvärvarens faktiska användning och förbrukning av elen sker i

Sverige, och

2. leveransen görs till någon annan än en sådan beskattningsbar åter-

försäljare som avses i 21 §.

26 § Om elen inte helt förbrukas av förvärvaren, ska den återstående delen
av varan ändå anses ha använts och förbrukats i Sverige, om förvärvaren
antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast
etableringsställe här för vilket varan levereras.

background image

SFS

2023:200

25

Om förvärvaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast

etableringsställe, ska elen anses ha använts och förbrukats i Sverige, om
förvärvaren är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

27 § Elen ska inte anses ha använts och förbrukats i Sverige enligt 26 §
om den levereras till ett fast etableringsställe som förvärvaren har utom-
lands.

28 § Bestämmelserna i 25–27 §§ gäller även för leverans av

1. gas genom ett naturgassystem som finns inom unionens territorium

eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, och

2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Platsen för unionsinternt förvärv av varor
Transporten avslutas i Sverige

29 § Ett unionsinternt förvärv är gjort inom landet om varan befinner sig
här när försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas.

Förvärvaren har angett ett svenskt registreringsnummer

30 § Ett unionsinternt förvärv är gjort inom landet även om varan inte
finns i Sverige när försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas,
om

1. det är ett sådant förvärv som avses i 3 kap. 1 § 2,
2. förvärvaren är registrerad för mervärdesskatt här i landet och har angett

sitt svenska registreringsnummer för mervärdesskatt vid förvärvet, och

3. förvärvaren inte visar att förvärvet varit föremål för mervärdesskatt i

det EU-land där försändningen eller transporten till förvärvaren avslutats.

I 7 kap. 47 § finns bestämmelser om hur utgående skatt för sådana förvärv

som avses i första stycket ska återfås, i de fall förvärvet har varit föremål för
mervärdesskatt i ett annat EU-land efter det att förvärvaren har redovisat
förvärvet i sin mervärdesskattedeklaration här i landet.

31 § Bestämmelserna i 30 § gäller inte om det unionsinterna förvärvet har
ansetts vara föremål för mervärdesskatt i det EU-land där försändningen
eller transporten av varan avslutas.

Ett unionsinternt förvärv ska anses ha varit föremål för mervärdesskatt

enligt första stycket, om

1. förvärvaren visar att förvärvet gjorts för en efterföljande leverans i det

EU-land där försändningen eller transporten av varan avslutas,

2. mottagaren av den leveransen är betalningsskyldig för mervärdes-

skatten i enlighet med tillämpningen av artikel 197 i mervärdesskatte-
direktivet, och

3. förvärvaren har lämnat uppgift om leveransen i en periodisk samman-

ställning enligt 35 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Platsen för tillhandahållande av tjänster
Beskattningsbara personer vid bestämningen av platsen för

tillhandahållande av tjänster

32 § Vid tillämpningen av 33–65 §§ ska en

1. beskattningsbar person som även bedriver verksamhet eller genomför

transaktioner som inte innefattar sådana beskattningsbara leveranser av
varor eller beskattningsbara tillhandahållanden av tjänster som anges i

background image

SFS

2023:200

26

3 kap. 1 §, anses vara en beskattningsbar person för alla tjänster som denne
förvärvar,

2. juridisk person som inte är en beskattningsbar person men som är

registrerad för mervärdesskatt eller som skulle ha varit en beskattningsbar
person om inte 4 kap. 6 § varit tillämplig, anses vara en beskattningsbar
person.

Huvudregel när förvärvaren är en beskattningsbar person

33 § En tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i
denna egenskap är tillhandahållen inom landet, om den beskattningsbara
personen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller
har ett fast etableringsställe här och tjänsten tillhandahålls detta.

Om den beskattningsbara personen varken här eller utomlands har ett

sådant säte eller fast etableringsställe, är tjänsten tillhandahållen inom
landet, om den beskattningsbara personen är bosatt eller stadigvarande
vistas här i landet.

34 § Om tjänsten tillhandahålls till ett fast etableringsställe som den
beskattningsbara personen har utomlands är den dock tillhandahållen
utomlands.

Huvudregel när förvärvaren inte är en beskattningsbar person

35 § En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar
person är tillhandahållen inom landet, om den som tillhandahåller tjänsten
antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast
etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls.

Om den som tillhandahåller tjänsten varken här eller utomlands har ett

sådant säte eller fast etableringsställe, är tjänsten tillhandahållen inom
landet, om denne är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

36 § Om tjänsten tillhandahålls från ett fast etableringsställe som den som
tillhandahåller tjänsten har utomlands är den dock tillhandahållen utom-
lands.

Förmedlingstjänster

37 § En förmedlingstjänst som tillhandahålls någon som inte är en
beskattningsbar person är tillhandahållen inom landet, om

1. förmedlaren utför tjänsten för någon annans räkning i dennes namn,

och

2. den transaktion som förmedlingen avser är gjord inom landet enligt

denna lag.

Tjänster med anknytning till fastighet

38 § En tjänst med anknytning till en fastighet är tillhandahållen inom
landet, om fastigheten ligger i Sverige.

Transporttjänster

39 § En persontransporttjänst är tillhandahållen inom landet, om
transporten inte till någon del genomförs i ett annat land.

background image

SFS

2023:200

27

40 § En varutransporttjänst som tillhandahålls någon som inte är en
beskattningsbar person är tillhandahållen inom landet, om transporten inte
till någon del genomförs i ett annat land.

Första stycket gäller inte en sådan unionsintern varutransporttjänst som

avses i 41 §.

41 § En unionsintern varutransporttjänst som tillhandahålls någon som
inte är en beskattningsbar person är tillhandahållen inom landet, om
avgångsorten finns i Sverige.

42 § Med unionsintern varutransport avses en transport av varor där
avgångsorten och ankomstorten finns i två olika EU-länder.

Med avgångsorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt inleds,

utan hänsyn till det avstånd som tillryggalagts till den plats där varorna
befinner sig.

Med ankomstorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt

avslutas.

Tjänster med anknytning till transport

43 § En tjänst med anknytning till transport såsom lastning, lossning,
godshantering och liknande tjänster är tillhandahållen inom landet, om
tjänsten

1. tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person, och
2. fysiskt utförs i Sverige.

Värdering av och arbete på lös egendom

44 § En tjänst i form av värdering av eller arbete på en vara som är lös
egendom är tillhandahållen inom landet om tjänsten

1. tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person, och
2. fysiskt utförs i Sverige.

Tjänster som har samband med kulturella, konstnärliga, idrottsliga,

vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande

evenemang och aktiviteter

45 § Bestämmelserna i 46 och 47 §§ gäller evenemang och aktiviteter som
är

1. kulturella,
2. konstnärliga,
3. idrottsliga,
4. vetenskapliga,
5. pedagogiska,
6. av underhållningskaraktär, eller
7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

46 § En tjänst som avser tillträde till ett sådant evenemang som anges i
45 § och som tillhandahålls en beskattningsbar person är tillhandahållen
inom landet, om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller
tjänster med anknytning till tillträdet.

47 § En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar
person i samband med en aktivitet som anges i 45 § är tillhandahållen inom
landet, om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller tjänster

background image

SFS

2023:200

28

som är underordnade en sådan tjänst och tjänster som tillhandahålls av den
som organiserar aktiviteten.

Restaurang- och cateringtjänster

48 § En restaurang- eller cateringtjänst är tillhandahållen inom landet, om
den fysiskt utförs i Sverige och inte annat följer av 49–51 §§.

Restaurang- och cateringtjänster ombord på tåg

49 § En restaurang- eller cateringtjänst som fysiskt utförs ombord på tåg
under den del av en persontransport som genomförs inom EU är tillhanda-
hållen inom landet, om avgångsorten finns i Sverige.

För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en fristående

transport.

50 § Med del av en persontransport som genomförs inom EU avses den
del som utan uppehåll utanför EU utförs mellan avgångsorten och ankomst-
orten.

Med avgångsorten avses den första orten för påstigning av passagerare

inom EU. Detta gäller även om en del av transporten dessförinnan utförts
utanför EU.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passagerare

inom EU för passagerare som stigit på inom EU. Detta gäller även om en
del av transporten därefter utförs utanför EU.

Tjänster ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik

51 § En tjänst som tillhandahålls och fysiskt utförs ombord på fartyg eller
luftfartyg i utrikes trafik är tillhandahållen utomlands.

Korttidsuthyrning av transportmedel

52 § En tjänst som avser korttidsuthyrning av transportmedel är
tillhandahållen inom landet om transportmedlet faktiskt ställs till kundens
förfogande i Sverige.

Med korttidsuthyrning avses att transportmedlet får innehas eller

användas under en sammanhängande period på

1. högst 30 dagar, eller
2. högst 90 dagar, när det gäller fartyg.

Annan uthyrning av transportmedel än korttidsuthyrning

53 § En tjänst som avser uthyrning av transportmedel och som inte är en
sådan korttidsuthyrning som avses i 52 § är tillhandahållen inom landet, om

1. den tillhandahålls en kund som inte är en beskattningsbar person,
2. kunden är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, och
3. annat inte följer av 54 §.

54 § En tjänst enligt 53 § anses dock vara tillhandahållen utomlands, om

1. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till kunden i ett annat EU-

land än Sverige,

2. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast

etableringsställe i det EU-landet, och

3. tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.

background image

SFS

2023:200

29

55 § En tjänst som avser uthyrning av transportmedel och som inte är en
sådan korttidsuthyrning som avses i 52 § är tillhandahållen inom landet, om

1. den tillhandahålls en kund som inte är en beskattningsbar person,
2. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till kunden i Sverige,
3. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast

etableringsställe i Sverige, och

4. tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.

Telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster

56 § Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elek-
troniska tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar
person är tillhandahållna inom landet, om förvärvaren är etablerad, är bosatt
eller stadigvarande vistas i Sverige.

Första stycket gäller inte för tjänster som är tillhandahållna i ett annat EU-

land enligt bestämmelser som i det landet motsvarar artikel 59c.1 i
mervärdesskattedirektivet.

57 § Med elektroniska tjänster avses bland annat tillhandahållande av

1. webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och

utrustning,

2. programvara och uppdatering av denna,
3. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
4. musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt

politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller under-
hållningsbetonade sändningar och evenemang, och

5. distansundervisning.
Om en tjänst tillhandahålls via e-post, ska detta i sig inte innebära att

tjänsten är en elektronisk tjänst.

Tjänster från Sverige till förvärvare utanför EU

58 § De tjänster som anges i 59 § är tillhandahållna utomlands, om

1. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,

och

2. förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas utanför

EU.

Tjänster som anses vara tillhandahållna utomlands enligt första stycket

anses dock tillhandahållna inom landet, om de faktiskt används och utnyttjas
i Sverige.

59 §
Följande tjänster är tillhandahållna utomlands under de förutsätt-
ningar som anges i 58 §:

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister och revisorer

och andra liknande tjänster samt databehandling och tillhandahållande av
information,

4. bank- och finansieringstjänster, med undantag för uthyrning av för-

varingsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

5. tillhandahållande av personal,
6. uthyrning av varor som är lös egendom, med undantag för alla slags

transportmedel,

background image

SFS

2023:200

30

7. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättig-

het som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

8. tillträde till och överföring eller distribution genom
a) ett system för el,
b) ett naturgassystem som finns inom unionens territorium eller ett gasnät

som är anslutet till ett sådant system, eller

c) ett nät för värme eller kyla, och
9. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 8.

Tjänster från en plats utanför EU till förvärvare i Sverige

60 § Tjänster som anges i 59 § och som tillhandahålls från en plats utanför
EU är tillhandahållna inom landet, om

1. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,
2. förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige,

och

3. tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

Tjänster till beskattningsbara personer som uteslutande utnyttjas eller

tillgodogörs utanför EU

61 § En varutransporttjänst, en sådan tjänst med anknytning till transport
som avses i 43 § eller en tjänst i form av värdering av eller arbete på en vara
som avses i 44 § är tillhandahållen utomlands, om tjänsten

1. tillhandahålls en beskattningsbar person, och
2. uteslutande utnyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU.

Tröskelvärde vid unionsintern distansförsäljning av varor och

tillhandahållande av vissa tjänster

62 § Tillhandahållande av tjänster som omfattas av 56 § och leverans av
varor som omfattas av 8 § är också gjorda inom landet om

1. tillhandahållaren eller leverantören
a) är etablerad i Sverige och saknar etablering i något annat EU-land, eller
b) saknar etablering men är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet

och inte i något annat EU-land,

2. tjänsterna tillhandahålls någon som är etablerad, är bosatt eller stadig-

varande vistas i ett annat EU-land, eller varorna sänds eller transporteras till
ett annat EU-land, och

3. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av varorna och

tjänsterna inte överstiger 99 680 kronor under innevarande kalenderår och
inte heller översteg detta belopp under det närmast föregående kalenderåret.

63 § Om det belopp som avses i 62 § 3 överskrids, är tillhandahållandena
av tjänsterna och leveranserna av varorna gjorda utomlands. Detta gäller
från och med det tillhandahållande eller den leverans som medför att
beloppet överskrids.

64 § Även om villkoren i 62 § är uppfyllda får tillhandahållaren eller
leverantören begära att tillhandahållandena av tjänsterna och leveranserna
av varorna ska anses gjorda där förvärvaren av tjänsterna är etablerad, är
bosatt eller stadigvarande vistas eller där försändningen eller transporten av
varorna till förvärvaren avslutas.

background image

SFS

2023:200

31

65 § Efter en begäran enligt 64 § ska Skatteverket besluta att till-
handahållandet av tjänsterna och leveransen av varorna ska anses gjorda
utomlands. Beslutet gäller tills vidare.

Om ett beslut har fattats enligt första stycket, får bestämmelsen i 62 § inte

tillämpas igen förrän efter utgången av det andra kalenderåret efter det
kalenderår då beslutet fattades.

Platsen för import av varor

66 § Import av en vara anses äga rum i Sverige om varan finns här när den
förs in i EU.

67 § Även om varan finns här när den förs in i EU ska importen inte anses
äga rum i Sverige, om varan finns i ett annat EU-land när den upphör att
omfattas av ett förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från
tull eller ett förfarande för extern transitering.

Detsamma gäller en vara som är i fri omsättning och förs in till Sverige

från ett tredje territorium som utgör en del av unionens tullområde, om varan

1. förflyttas här i landet under ett förfarande för intern unionstransitering

enligt unionens tullbestämmelser och hänfördes till det förfarandet genom
en deklaration när den fördes in till landet, eller

2. när den förs in till Sverige hade omfattats av 11 kap. 4 § eller ett

förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar,
om den hade importerats i den mening som avses i 5 kap. 37 § 1.

68 § Import av en vara anses äga rum i Sverige även om varan förs in till
ett annat EU-land, om

1. varan omfattas av ett förfarande eller en situation enligt det landets

tillämpning av artikel 61 i mervärdesskattedirektivet, och

2. varan finns här i landet när den upphör att omfattas av ett sådant

förfarande eller sådan situation.

7 kap. Beskattningsgrundande händelse och redovisning
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– vad som avses med beskattningsgrundande händelse (3 §),
– beskattningsgrundande händelse vid leverans av varor och tillhanda-

hållande av tjänster (4–11 §§),

– beskattningsgrundande händelse vid unionsinterna förvärv (12 §),
– beskattningsgrundande händelse vid import (13 §),
– redovisning av utgående skatt – huvudregler (14–17 §§),
– redovisning av utgående skatt – specialregler (18–25 §§),
– utgående skatt hänförlig till unionsinterna förvärv (26 §),
– utgående skatt hänförlig till import (27 §),
– valuta vid redovisning av utgående skatt (28 §),
– redovisning av leverans av varor och tillhandahållande av tjänster (29

och 30 §§),

– redovisning av ingående skatt – huvudregler (31–34 §§),
– redovisning av ingående skatt – specialregler (35–39 §§),
– ingående skatt hänförlig till unionsinterna förvärv (40 §),
– ingående skatt hänförlig till import (41 §),
– valuta vid redovisning av ingående skatt (42 §),
– ändring av tidigare redovisad utgående skatt (43–47 §§),
– ändring av tidigare redovisad ingående skatt (48 §),

background image

SFS

2023:200

32

– redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt (49 och 50 §§), och
– redovisning vid justering av avdrag (51–54 §§).

Bestämmelser om beskattningsgrundande händelse och redovisning i

andra kapitel

2 § Bestämmelser om beskattningsgrundande händelse och redovisning
finns även i 22 kap. om särskilda ordningar för distansförsäljning av varor
och vissa tillhandahållanden av tjänster.

Vad som avses med beskattningsgrundande händelse

3 § Med beskattningsgrundande händelse avses den händelse genom
vilken de rättsliga villkoren för att mervärdesskatt ska kunna tas ut är upp-
fyllda. I 4 och 7–13 §§ anges vid vilken tidpunkt den beskattningsgrundande
händelsen inträffar.

Beskattningsgrundande händelse vid leverans av varor och

tillhandahållande av tjänster

4 § Vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster inträffar den
beskattningsgrundande händelsen när leveransen eller tillhandahållandet
sker, om inte annat följer av 7–11 §§.

5 § Vid sådan leverans eller överföring av varor till ett annat EU-land som
är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 42 eller 46 § och som pågår
kontinuerligt under mer än en kalendermånad, anses leveransen eller
överföringen ske vid utgången av varje kalendermånad till dess den upphör.

6 § Vid sådana tillhandahållanden av tjänster i ett annat EU-land för vilka
förvärvaren är betalningsskyldig för mervärdesskatt i det landet i enlighet
med artikel 196 i mervärdesskattedirektivet, och av tjänster som avses i
16 kap. 9 §, anses tillhandahållandet ske den 31 december varje år, om

1. tjänsterna tillhandahålls kontinuerligt under en tidsperiod som över-

stiger ett år, och

2. tillhandahållandet inte ger upphov till avräkningar eller betalningar

under tidsperioden.

Första stycket gäller till dess tillhandahållandet av tjänsterna upphör.

Betalning i förskott

7 § Om den som levererar varor eller tillhandahåller tjänster får ersättning
helt eller delvis för en beställd vara eller tjänst före den tidpunkt som avses
i 4 §, inträffar den beskattningsgrundande händelsen när ersättningen
inflyter kontant eller på annat sätt kommer den som levererar varan eller
tillhandahåller tjänsten till godo. Detta gäller dock bara om leveransen eller
tillhandahållandet omfattas av skatteplikt när ersättningen kommer den som
levererar varan eller tillhandahåller tjänsten till godo.

Första stycket gäller inte för leverans eller överföring av varor som är

undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 42 och 46 §§.

Bygg- och anläggningstjänster

8 § Vid tillhandahållande av bygg- och anläggningstjänster och leverans
av varor i samband med tillhandahållande av sådana tjänster inträffar den
beskattningsgrundande händelsen när faktura har utfärdats. Om det inte har
utfärdats någon faktura när betalning tas emot eller om faktura inte har

background image

SFS

2023:200

33

utfärdats inom den tid som anges i 17 kap. 16 §, inträffar den beskattnings-
grundande händelsen dock enligt 4 eller 7 §.

Tillfälligt registrerad personbil eller motorcykel

9 § Vid leverans av en personbil eller motorcykel som vid leveransen är
tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om
fordons registrering och användning och levereras till en fysisk person som
är bosatt eller stadigvarande vistas på en plats utanför EU och som avser att
föra fordonet till en plats utanför EU, inträffar den beskattningsgrundande
händelsen vid utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet
levererades.

Upplåtelse av avverkningsrätt

10 § Vid upplåtelse av avverkningsrätt till skog i de fall som avses i
21 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) inträffar den beskattnings-
grundande händelsen allteftersom betalningen tas emot av upplåtaren.

Leveranser vid användning av ett elektroniskt gränssnitt

11 § Om en beskattningsbar person anses ha förvärvat och levererat varor
enligt 5 kap. 5 eller 6 §, inträffar den beskattningsgrundande händelsen för
den leverans av varorna som görs av den beskattningsbara personen när
betalningen har godkänts. Detsamma gäller för den leverans av varorna som
görs till den beskattningsbara personen.

Beskattningsgrundande händelse vid unionsinterna förvärv

12 § Vid unionsinterna förvärv av varor inträffar den beskattnings-
grundande händelsen när förvärvet sker. Tidpunkten för förvärvet motsvarar
den tidpunkt då leverans av liknande varor inom landet sker enligt 4 och
5 §§.

Beskattningsgrundande händelse vid import

13 § Vid import inträffar den beskattningsgrundande händelsen vid den
tidpunkt då tullskuld uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller
skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

I de fall som avses i 16 kap. 21 eller 22 § inträffar den beskattnings-

grundande händelsen vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer, eller skulle
ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i det andra EU-landet.

Redovisning av utgående skatt – huvudregler

14 § Om inget annat följer av 15–27 §§, ska utgående skatt redovisas för
den redovisningsperiod då

1. den som enligt 16 kap. 5 § är betalningsskyldig för mervärdesskatt för

en leverans av en vara eller ett tillhandahållande av en tjänst enligt god
redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört leveransen eller till-
handahållandet,

2. den som enligt 16 kap. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 § är

betalningsskyldig för mervärdesskatt för förvärv av en vara eller en tjänst
enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller

a conto-betalning.

background image

SFS

2023:200

34

15 § Om den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt inte är bok-
föringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), ska den utgående
skatten redovisas för den redovisningsperiod då den beskattningsgrundande
händelsen har inträffat.

16 § Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod då
betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den som är
betalningsskyldig för skatten till godo, om värdet av dennes sammanlagda
årliga omsättning här i landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.
Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskatt-
ningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisningsperiod då
beskattningsåret går ut.

Första stycket gäller också för den som är betalningsskyldig för

mervärdesskatt enligt 16 kap. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 §.

Första och andra styckena gäller dock inte
1. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredo-
visning i försäkringsföretag, eller

2. finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning enligt

någon av de lagar som anges i 1.

17 § Den som tillämpar de allmänna bestämmelserna i 14 § i fråga om
redovisning av utgående skatt kan inte övergå till att tillämpa bestäm-
melserna i 16 § utan att först ansöka om detta hos Skatteverket. Om det finns
särskilda skäl ska Skatteverket besluta om att utgående skatt får redovisas
enligt 16 §.

Redovisning av utgående skatt – specialregler
Överlåtelse av enfunktionsvoucher

18 § Utgående skatt för överlåtelse av en enfunktionsvoucher ska
redovisas för den redovisningsperiod då vouchern har överlämnats eller
betalning dessförinnan har tagits emot.

Första stycket gäller inte om den som är betalningsskyldig för skatten

redovisar utgående skatt enligt 16 §.

Förbehåll om återtaganderätt

19 § Om den utgående skatten för fordringar avser varor som den som är
betalningsskyldig för skatten har sålt med förbehåll om återtaganderätt
enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., ska
säljaren alltid redovisa den utgående skatten för den redovisningsperiod då
fakturan enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats.

Konkurs

20 § Om den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt har försatts i
konkurs, ska denne redovisa den utgående skatt som hänför sig till leverans,
tillhandahållande, förvärv eller import vars beskattningsgrundande händelse
har inträffat före konkursbeslutet för den redovisningsperiod då konkurs-
beslutet meddelats. Detta gäller dock inte om den betalningsskyldige har
varit skyldig att redovisa skatten för en tidigare redovisningsperiod.

Om den utgående skatten ändras efter konkursbeslutet till följd av

nedsättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust, tillämpas
43–45 §§.

background image

SFS

2023:200

35

Överlåtelse av verksamhet

21 § Om den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt har överlåtit sin
verksamhet till någon annan, ska överlåtaren redovisa utgående skatt som
hänför sig till leverans, tillhandahållande, förvärv eller import vars
beskattningsgrundande händelse har inträffat före övertagandet, för den
redovisningsperiod då övertagandet har skett. Detta gäller dock inte om den
betalningsskyldige har varit skyldig att redovisa skatten för en tidigare
redovisningsperiod.

Om den utgående skatten ändras efter övertagandet till följd av ned-

sättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust, tillämpas 43 och
44 §§.

Uttag av tjänst som tillhandahållits under flera redovisningsperioder

22 § Vid uttag av en tjänst som har tillhandahållits under en tid som
sträcker sig över mer än en redovisningsperiod ska det till varje redo-
visningsperiod hänföras den del av tjänsten som har tillhandahållits under
perioden, om inte annat framgår av 23 eller 24 §.

Uttag av tjänst av den som bedriver byggnadsrörelse

23 § Om den som bedriver byggnadsrörelse som avses i inkomstskatte-
lagen (1999:1229) genom uttag tar i anspråk en tjänst som till större delen
avser ny-, till- eller ombyggnad av en egen fastighet eller en lägenhet som
denne innehar med hyresrätt eller bostadsrätt, ska denne redovisa sådan
utgående skatt som hänför sig till uttaget senast för den redovisningsperiod
då fastigheten, lägenheten eller den del av fastigheten eller lägenheten som
uttaget avser har kunnat tas i bruk.

Bygg- eller anläggningstjänster eller leverans av varor i samband med

sådana tjänster

24 § Vid tillhandahållande av bygg- eller anläggningstjänster eller
leverans av varor i samband med tillhandahållande av sådana tjänster ska
den utgående skatten på tillhandahållandet eller leveransen redovisas för den
redovisningsperiod då faktura har utfärdats. Om den som utför bygg- eller
anläggningstjänsten har fått betalning i förskott eller a conto utan faktura,
ska redovisning ske för den redovisningsperiod då betalningen har tagits
emot. Redovisning ska dock ske senast för den redovisningsperiod som
omfattar den andra kalendermånaden efter den månad då tjänsterna
tillhandahållits eller varorna levererats.

Första stycket gäller inte om skatten med tillämpning av 20 eller 21 § ska

redovisas tidigare eller om redovisning sker enligt 16 §.

Uttag av tjänst genom användning av personbil eller motorcykel

25 § Om den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt tar ut en tjänst
enligt 5 kap. 31 § genom att själv använda eller låta någon annan använda
en personbil eller en motorcykel, får redovisningen av den utgående skatten
för uttaget skjutas upp till dess redovisning ska lämnas för den sista
redovisningsperioden under det kalenderår då bilen eller motorcykeln
använts.

Utgående skatt hänförlig till unionsinterna förvärv

26 § Utgående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv av varor ska
redovisas för den redovisningsperiod då fakturan har utfärdats. Den

background image

SFS

2023:200

36

utgående skatten ska dock redovisas senast för den redovisningsperiod som
omfattar den femtonde dagen i den månad som följer på den månad då den
beskattningsgrundande händelsen har inträffat enligt 12 §.

Utgående skatt hänförlig till import

27 § Utgående skatt som hänför sig till import av varor ska redovisas för
den redovisningsperiod då Tullverket har ställt ut en tullräkning eller ett
tullkvitto för importen.

I de fall som avses i 16 kap. 21 eller 22 § ska utgående skatt dock redo-

visas för den redovisningsperiod då den beskattningsgrundande händelsen
för importen har inträffat.

Valuta vid redovisning av utgående skatt

28 § Om den utgående skattens belopp enligt 17 kap. 29 § första stycket
har angetts i flera valutor i en faktura, ska den som är betalningsskyldig för
skatten vid redovisning av skatten utgå från det skattebelopp som angetts i
svenska kronor eller, om den egna redovisningen är i euro, det skattebelopp
som angetts i euro.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning

för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning
från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av den som
saknar etablering inom landet och som har sin redovisning i euro.

Redovisning av leverans av varor och tillhandahållande av tjänster
Leverans eller överföring av varor till ett annat EU-land

29 § Sådan leverans eller överföring av varor till ett annat EU-land som
undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 42 eller 46 § ska redovisas för den
redovisningsperiod då fakturan har utfärdats. Om det inte har utfärdats
någon faktura vid den tidpunkt då den senast ska utfärdas enligt 17 kap. 17 §,
ska leveransen eller överföringen dock redovisas för den redovisningsperiod
då fakturan senast skulle ha utfärdats.

Tillhandahållande av tjänster som ska redovisas i periodisk

sammanställning

30 § Tillhandahållande av tjänster som ska tas upp i en periodisk
sammanställning enligt 35 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska redovisas för den redovisningsperiod då den beskattnings-
grundande händelsen inträffar.

Redovisning av ingående skatt – huvudregler

31 § Om inget annat följer av 32–41 §§ eller av 20 kap. 18 §, ska ingående
skatt dras av för den redovisningsperiod då

1. den som förvärvar en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har

bokfört eller borde ha bokfört förvärvet, eller

2. den som förvärvar en vara eller en tjänst har lämnat förskotts- eller

a conto-betalning.

32 § Om den som ska redovisa ingående skatt inte är bokföringsskyldig
enligt bokföringslagen (1999:1078), ska den ingående skatten redovisas för
den redovisningsperiod då varan har levererats eller tjänsten har
tillhandahållits till denne.

background image

SFS

2023:200

37

33 § Den som redovisar utgående skatt enligt 16 § ska dra av den ingående
skatten först för den redovisningsperiod då beskattningsåret går ut eller då
betalning dessförinnan har gjorts.

34 § Ingående skatt som hänför sig till leveranser av varor eller till-
handahållanden av tjänster för vilka förvärvaren är betalningsskyldig för
mervärdesskatt enligt 16 kap. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 § ska,
om den utgående skatten redovisas enligt 16 §, tas upp för den redovis-
ningsperiod för vilken den utgående skatten ska redovisas.

Redovisning av ingående skatt – specialregler
Förvärv av en enfunktionsvoucher

35 § Ingående skatt för förvärv av en enfunktionsvoucher ska redovisas
för den redovisningsperiod då vouchern har tagits emot eller betalning
dessförinnan har gjorts.

Första stycket gäller inte om den som ska redovisa skatten redovisar

utgående skatt enligt 16 §.

Förbehåll från säljaren om återtaganderätt

36 § Om en vara har förvärvats genom kreditköp med förbehåll från
säljaren om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl., får den ingående skatten alltid dras av för den
redovisningsperiod då en faktura tagits emot.

Bygg- eller anläggningstjänster eller leverans av varor i samband med

sådana tjänster

37 § Vid förvärv av sådana tjänster och varor som avses i 24 § får den
ingående skatten dras av när redovisning ska ske enligt första stycket i den
paragrafen.

Första stycket gäller inte om redovisning sker enligt 16 §.

Konkurs

38 § Den som har försatts i konkurs ska senast för den redovisningsperiod
då konkursbeslutet meddelades göra avdrag för ingående skatt som hänför
sig till förvärv, import eller förskotts- eller a conto-betalning under tiden
innan denne försattes i konkurs.

Förvärv av avverkningsrätt

39 § Vid ett förvärv av avverkningsrätt till skog ska, i de fall ersättningen
för avverkningsrätten ska betalas under flera år, avdrag för ingående skatt
göras för den redovisningsperiod då betalning görs.

Ingående skatt hänförlig till unionsinterna förvärv

40 § Ingående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv av varor ska
dras av för den redovisningsperiod då den utgående skatten ska redovisas
enligt 26 §.

Ingående skatt hänförlig till import

41 § Ingående skatt som hänför sig till import av varor ska dras av för den
redovisningsperiod då utgående skatt för den import som avdraget avser ska
redovisas.

background image

SFS

2023:200

38

Om den utgående skatten inte ska redovisas till Skatteverket, ska den

ingående skatten dras av för den redovisningsperiod då Tullverket har ställt
ut tullräkning eller tullkvitto för importen.

Valuta vid redovisning av ingående skatt

42 § Om skattens belopp enligt 17 kap. 29 § första stycket har angetts i
flera valutor i en faktura, ska vid redovisningen av den ingående skatten det
skattebelopp användas som angetts i svenska kronor eller, om den egna
redovisningen är i euro, det skattebelopp som angetts i euro. Om skatte-
beloppet inte har angetts i svenska kronor eller, om den egna redovisningen
är i euro, i euro, ska det skattebelopp användas som angetts i den valuta som
fakturan är utställd i.

Om skattebeloppet måste räknas om till svenska kronor ska omräkningen

göras på det sätt som följer av 8 kap. 21–23 §§.

Andra stycket gäller även i de fall skattebeloppet i fakturan bara angetts i

en valuta.

Ändring av tidigare redovisad utgående skatt

43 § Om utgående skatt har redovisats och beskattningsunderlaget för den
skatten därefter minskar på grund av nedsättning av priset, återtagande av
en vara eller kundförlust enligt 8 kap. 14, 15 eller 16 §, får den som har
redovisat skatten minska skatten med ett belopp som motsvarar den del av
den tidigare redovisade skatten som är hänförlig till ändringen. Om en
kundförlust har medfört en sådan minskning av skatten och betalning
därefter görs, ska det belopp med vilket skatten minskats redovisas på nytt i
motsvarande mån.

Om en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust

uppkommit efter det att någon har övertagit en verksamhet från den som
redovisat den utgående skatten, är det dock övertagaren som får göra den i
första stycket angivna minskningen.

44 § En minskning av skatten enligt 43 § ska, om inte annat följer av 45 §
eller av andra stycket, göras för den redovisningsperiod då nedsättningen av
priset, återtagandet av varan eller kundförlusten enligt god redovisningssed
har bokförts eller borde ha bokförts.

Om den som ska minska skatten enligt 43 § redovisar utgående skatt

enligt 15 eller 16 §, ska minskningen av skatten göras på det sätt som gäller
för dennes redovisning av utgående skatt, om inte annat följer av 45 §.

45 § Om den som har redovisat utgående skatt försätts i konkurs innan en
nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust
uppkommit, ska en sådan minskning av skatten som avses i 43 § göras för
den redovisningsperiod då konkursbeslutet meddelats.

46 § En minskning av skatten enligt 43 § på grund av nedsättning av priset
ska grundas på en sådan handling eller ett sådant meddelande som avses i
17 kap. 22 §.

47 § Den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt får på det sätt som
gäller för dennes redovisning av utgående skatt dra av ett belopp mot-
svarande utgående skatt som har redovisats i en deklaration, om

1. den redovisade skatten hänför sig till sådana unionsinterna förvärv av

varor som avses i 6 kap. 30 §, och

background image

SFS

2023:200

39

2. förvärvet har varit föremål för mervärdesskatt i ett annat EU-land.

Ändring av tidigare redovisad ingående skatt

48 § Om den som har gjort avdrag för ingående skatt därefter har tagit
emot en sådan handling eller ett sådant meddelande som avses i 17 kap. 22 §
avseende denna skatt, ska den avdragna skatten återföras med ett belopp som
motsvarar den del av den tidigare redovisade skatten som varit hänförlig till
nedsättningen av priset. Avdraget ska återföras på det sätt som gäller för
dennes redovisning av ingående skatt.

I det fall en handling eller ett meddelande som avses i 17 kap. 22 § avser

en ändring enligt 50 § av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska hela det
felaktiga skattebeloppet återföras enligt första stycket, om det inte redan
skett.

Om den som har gjort avdrag för ingående skatt har överlåtit sin

verksamhet efter tidpunkten för avdraget, ska det som sägs i första stycket
om återföring av den skatten gälla den som får tillgodogöra sig den prisned-
sättning som föranleder återföringen.

Redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt

49 § Den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt ska även redovisa
felaktigt debiterad mervärdesskatt på det sätt som gäller för dennes
redovisning av utgående skatt. Om det felaktiga skattebeloppet i en faktura
eller liknande handling inte motsvaras av någon leverans av vara eller
tillhandahållande av tjänst, ska det redovisas för den period då fakturan eller
handlingen har utfärdats.

Av 26 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår hur den som

inte är betalningsskyldig för mervärdesskatt ska redovisa felaktigt debiterad
mervärdesskatt.

50 § Om ett belopp som avses i 49 § första stycket har redovisats, ska
beloppet ändras om en sådan handling eller ett sådant meddelande som avses
i 17 kap. 22 § utfärdas. Ändringen ska göras för den redovisningsperiod då
handlingen eller meddelandet har utfärdats.

Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket avstå från kravet enligt första

stycket på en sådan handling eller ett sådant meddelande som avses i 17 kap.
22 §.

Redovisning vid justering av avdrag

51 § Avdrag för ingående skatt i de fall som avses i 12 kap. 28–31 §§ samt
15 kap. 3–24 och 27 §§ ska justeras för den första redovisningsperioden
efter det beskattningsår då användningen ändrats eller överlåtelse skett, om
inte annat följer av 52 eller 53 §.

52 § Vid överlåtelse av en fastighet ska överlåtaren justera avdrag för den
andra redovisningsperioden efter den då överlåtelsen skett. Om
redovisningsperioden för mervärdesskatt är beskattningsår, ska avdraget i
stället justeras i enlighet med 51 §.

53 § Vid konkurs ska avdrag justeras för den redovisningsperiod då
konkursbeslutet meddelats. Om konkursboet senare ska överta rättighet och
skyldighet enligt 15 kap. 25 §, ska även ändringen av justeringsbeloppet
göras i konkursgäldenärens redovisning för den redovisningsperiod då
konkursbeslutet meddelades. De ändringar på grund av justering som

background image

SFS

2023:200

40

konkursboet ska göra genom övertagandet, ska göras i konkursboets
redovisning för de redovisningsperioder som anges i 51 och 52 §§.

54 § När ett tidigare verkställt avdrag ska minskas, justeras det genom att
skatt återförs i enlighet med bestämmelserna i 48 §. När ytterligare avdrag
för ingående skatt får göras, justeras avdraget genom att redovisad ingående
skatt för redovisningsperioden ökas.

8 kap. Beskattningsunderlag
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om beräkning av beskattnings-
underlag. Ytterligare bestämmelser om beräkning av beskattningsunderlag
finns i 19 kap. om särskild ordning för resebyråer och i 20 kap. om särskild
ordning för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter.

Beskattningsunderlaget vid leverans av varor, tillhandahållande av

tjänster och unionsinternt förvärv av varor
Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster

2 § Vid leverans av varor och tillhandahållande av tjänster utgörs be-
skattningsunderlaget av ersättningen, om inte annat följer av 17 eller 18 §.

Första stycket gäller dock inte uttag av varor eller tjänster eller överföring

av varor till ett annat EU-land.

Vad som avses med ersättning

3 § Med ersättning avses i 2, 11, 17 och 18 §§ allt det som leverantören
eller tillhandahållaren har fått eller ska få för varan eller tjänsten från
förvärvaren eller en tredje part, inbegripet sådana bidrag som är direkt
kopplade till priset för varan eller tjänsten.

4 § Vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster mot en
flerfunktionsvoucher ska den ersättning som betalas för vouchern anses som
ersättning enligt 2 §. Om det saknas information om det beloppet, ska det
monetära värde som anges på flerfunktionsvouchern eller i tillhörande
dokumentation anses som ersättning.

Uttag av varor

5 § Vid uttag av varor utgörs beskattningsunderlaget av varornas eller
liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnads-
priset, vid tidpunkten för uttaget.

Uttag av tjänster

6 § Vid uttag av tjänster utgörs beskattningsunderlaget av kostnaden vid
tidpunkten för uttaget för att utföra eller på annat sätt tillhandahålla
tjänsterna, om inte annat följer av 7, 8 eller 9 §. Med kostnad för att utföra
eller på annat sätt tillhandahålla tjänsterna avses den del av de fasta och
löpande kostnaderna i rörelsen som hör till tjänsterna.

7 § Vid uttag i form av användande av personbil för privat ändamål enligt
5 kap. 31 § utgörs beskattningsunderlaget av det värde som enligt 2 kap.
10 a och 10 b §§ socialavgiftslagen (2000:980) har bestämts i fråga om
tillhandahållandet av bilförmåner åt anställda.

background image

SFS

2023:200

41

När det gäller den beskattningsbara personens eget nyttjande får

Skatteverket efter ansökan bestämma beskattningsunderlaget enligt de
grunder som anges i 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialavgiftslagen. Detsamma
gäller i fråga om delägare i handelsbolag.

8 § Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter, hyresrätter och
bostadsrätter som avses i 5 kap. 32, 33 eller 34 § utgörs beskattningsunder-
laget av

1. de nedlagda kostnaderna,
2. beräknad ränta på kapital, annat än lånat, som är nedlagt i sådant

varulager eller sådana andra tillgångar än omsättningstillgångar som
används för tjänsterna, och

3. värdet av arbete som personligen utförts av de personer som avses i

5 kap. 32, 33 eller 34 §.

9 § Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter, hyresrätter och
bostadsrätter som avses i 5 kap. 33 eller 34 § utgörs dock beskattnings-
underlaget av lönekostnaderna, inräknat skatter och avgifter som grundas på
dessa kostnader, om fastighetsägaren i 5 kap. 33 § eller hyresgästen eller
bostadsrättshavaren i 5 kap. 34 § begär det.

Överföring av varor till ett annat EU-land

10 § Vid överföring av varor till ett annat EU-land utgörs beskattnings-
underlaget av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant
pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för överföringen av
varorna.

Unionsinternt förvärv av varor

11 § Vid unionsinternt förvärv av varor utgörs beskattningsunderlaget av
ersättningen och punktskatt som förvärvaren påförts i ett annat EU-land, om
inte annat följer av 17 §.

Första stycket gäller dock inte överföring av varor från ett annat EU-land.

Överföring av varor från ett annat EU-land

12 § Vid överföring av varor från ett annat EU-land utgörs beskattnings-
underlaget av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant
pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för överföringen av
varorna.

Vad som ska ingå i beskattningsunderlaget

13 § I beskattningsunderlaget ska det ingå skatter och avgifter utom skatt
enligt denna lag. I beskattningsunderlaget ska det även ingå bikostnader som
provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som leveran-
tören eller tillhandahållaren tar ut av förvärvaren.

Vad som inte ska ingå i beskattningsunderlaget

14 § Följande belopp ska inte ingå i beskattningsunderlaget:

1. prisnedsättning på grund av betalning före förfallodagen,
2. prisnedsättning och rabatt till förvärvaren som ges vid tidpunkten för

leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna,

3. prisnedsättning som ges efter leveransen eller tillhandahållandet om

inte annat följer av andra stycket.

background image

SFS

2023:200

42

I beskattningsunderlaget ska det ingå belopp som avses i första stycket 3

om leverantören eller tillhandahållaren och förvärvaren avtalat om detta.

15 § Om en vara återtas med stöd av förbehåll om återtaganderätt enligt
konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetal-
ningsköp mellan näringsidkare m.fl., får leverantören minska beskatt-
ningsunderlaget med vad denne vid avräkning med förvärvaren tillgodo-
räknar förvärvaren för den återtagna varans värde. Denna rätt gäller bara om
leverantören kan visa att den ingående skatt som hänför sig till förvärvet av
varan inte till någon del varit avdragsgill för förvärvaren.

16 § Om en förlust uppkommer på leverantörens eller tillhandahållarens
fordran som avser ersättning för en vara eller en tjänst (kundförlust), får
denne minska beskattningsunderlaget med förlusten.

Omvärdering av beskattningsunderlaget

17 § I de fall som avses i 2 och 11 §§ utgörs beskattningsunderlaget av
marknadsvärdet respektive marknadsvärdet och punktskatt som förvärvaren
påförts i ett annat EU-land, om

1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet,
2. mervärdesskatten inte är fullt avdragsgill för förvärvaren,
3. leverantören eller tillhandahållaren och förvärvaren är förbundna med

varandra, och

4. den som är skyldig att betala mervärdesskatten inte kan göra sannolikt

att ersättningen är marknadsmässigt betingad.

18 § I det fall som avses i 2 § utgörs beskattningsunderlaget av marknads-
värdet, om

1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet och avser en leverans av varor

eller ett tillhandahållande av tjänster som ska undantas från skatteplikt enligt
10 kap. 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 32 eller 33 §, 34 § 2,
35 eller 37 §, eller är högre än marknadsvärdet,

2. leverantören eller tillhandahållaren inte har full avdragsrätt,
3. leverantörens eller tillhandahållarens avdragsbelopp med stöd av

13 kap. 29 § andra stycket om uppdelning efter skälig grund bestäms genom
att den del av årsomsättningen som medför avdragsrätt sätts i relation till
den totala årsomsättningen,

4. leverantören eller tillhandahållaren och förvärvaren är förbundna med

varandra, och

5. leverantören eller tillhandahållaren inte kan göra sannolikt att ersätt-

ningen är marknadsmässigt betingad.

19 § En leverantör eller en tillhandahållare och en förvärvare ska anses
förbundna med varandra enligt 17 och 18 §§, om det finns familjeband eller
andra nära personliga band, organisatoriska band, äganderättsliga band,
finansiella band, band på grund av medlemskap, band på grund av anställ-
ning eller andra juridiska band.

Som band på grund av anställning ska även anses band mellan

arbetsgivare och en arbetstagares familj eller andra personer som står arbets-
tagaren nära.

background image

SFS

2023:200

43

Uppdelning efter skälig grund

20 § När leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster bara
delvis ska beskattas och den delen av beskattningsunderlaget inte kan
fastställas, ska beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter
skälig grund.

Första stycket tillämpas också i fråga om uppdelning av beskattnings-

underlaget när skatt enligt denna lag tas ut med olika procentsatser.

Omräkning av valuta

21 § När uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget vid leverans av
varor, tillhandahållande av tjänster och unionsinternt förvärv av varor
uttrycks i en annan valuta än svenska kronor, ska omräkning göras till
svenska kronor med användande av

1. den senaste genomsnittliga växelkurs som har fastställts på den mest

representativa valutamarknaden i Sverige när den beskattningsgrundande
händelsen inträffar, eller

2. den senaste växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken

när den beskattningsgrundande händelsen inträffar.

22 § Omräkning enligt 21 § 2 mellan andra valutor än euro ska göras med
användande av växelkursen i euro för varje valuta.

23 § För beskattningsbara personer som har sin redovisning i euro gäller,
i stället för vad som anges i 21 §, följande. När uppgifter till ledning för
beskattningsunderlaget uttrycks i en annan valuta än euro ska omräkning
göras till euro. Omräkningen ska i övrigt göras på det sätt som följer av 21 §.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning

för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning
från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av den som
saknar etablering inom landet och som har sin redovisning i euro.

Beskattningsunderlaget vid import av varor

24 § Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för
tulländamål, fastställt av Tullverket, enligt unionstullkodexen.

25 § I beskattningsunderlaget ska det även ingå tull och andra statliga
skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som

1. tas ut av Tullverket vid import, och
2. inte redan ingår i varans värde.

26 § I beskattningsunderlaget ska det dessutom ingå bikostnader som
provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som upp-
kommer fram till första bestämmelseorten här i landet.

Om det när den beskattningsgrundande händelsen inträffar är känt att

varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort här i landet eller till
någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bikostnaderna fram till
den orten ingå i beskattningsunderlaget.

27 § Med första bestämmelseort i 26 § första stycket avses den ort som
anges i en fraktsedel eller annan transporthandling avseende importen till
Sverige. Ska varan transporteras till någon annan bestämmelseort ska detta
anses känt när den beskattningsgrundande händelsen inträffar, om en sådan
annan ort anges på fraktsedeln eller transporthandlingen.

background image

SFS

2023:200

44

Centraliserad klarering

28 § I de fall som avses i 16 kap. 21 eller 22 § ska varans värde för
tulländamål i 24 § utgöras av det värde som fastställts av det andra EU-
landets tullmyndighet enligt unionstullkodexen. Tull och avgifter i 25 § ska
i dessa fall utgöras av tull och avgifter som tas ut av det andra EU-landets
tullmyndighet eller av Tullverket.

Återimport med användning av tullförfarandet passiv förädling

29 § Vid återimport av sådana varor som exporterats temporärt med
användning av tullförfarandet passiv förädling och bearbetats utanför EU på
något annat sätt än genom reparation, ska beskattningsunderlaget beräknas
på det sätt som anges i 24, 25, 26 och 28 §§. Avdrag ska dock göras för
beskattningsunderlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige
eller i ett annat EU-land för de temporärt exporterade varorna.

30 § Bestämmelserna i 29 § ska också gälla när sådant material som utgör
unionsvaror exporterats temporärt med användning av tullförfarandet passiv
förädling och varor som helt eller delvis tillverkats av detta material utanför
EU återimporteras.

Återimport av varor som reparerats utanför EU

31 § Om unionsvaror exporterats för att repareras utanför EU, ska
beskattningsunderlaget vid återimport utgöras av ersättningen för
reparationen samt tull och statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt
denna lag, som tas ut med anledning av importen.

Om den tidigare exporten av varorna har medfört avdrag eller

återbetalning av mervärdesskatt eller om varorna annars inte har blivit
belagda med mervärdesskatt på grund av den tidigare exporten, ingår även
varornas värde vid exporten i beskattningsunderlaget.

9 kap. Skattesatser
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om tillämpliga skattesatser på
leverans av varor, unionsinternt förvärv av varor, tillhandahållande av
tjänster och import av varor.

Normalskattesats – 25 procent

2 § Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget
om inte annat följer av 3–18 §§.

Reducerad skattesats – 12 procent
Livsmedel

3 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för leverans,
unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som avses i artikel 2 i
EU:s livsmedelsförordning, med undantag för

1. vatten som avses i artikel 6 i dricksvattendirektivet, och
2. spritdrycker, vin och starköl.
Skatt ska dock tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

leverans, unionsinternt förvärv och import av vatten som tappats på flaskor
eller i behållare som är avsedda för försäljning.

background image

SFS

2023:200

45

Rumsuthyrning och upplåtelse av campingplatser

4 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för rums-
uthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av
campingplatser och motsvarande i campingverksamhet.

Restaurang- och cateringtjänster

5 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för restaurang-
och cateringtjänster, med undantag för den del av tjänsten som avser sprit-
drycker, vin och starköl.

Konstverk, samlarföremål och antikviteter

6 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

1. leverans av sådana konstverk som avses i 20 kap. 7 § och som ägs av

upphovsmannen eller dennes dödsbo, och

2. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses

i 20 kap. 7–9 §§.

Vissa reparationstjänster

7 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för reparationer
av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och
hushållslinne.

Reducerad skattesats – 6 procent
Persontransporttjänster

8 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för person-
transporttjänster, med undantag för sådan transport där resemomentet är av
underordnad betydelse.

Böcker, tidningar och liknande produkter

9 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för leverans,
unionsinternt förvärv och import av

1. böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka

blad,

2. tidningar och tidskrifter,
3. bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
4. musiknoter, och
5. kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor.
Första stycket gäller under förutsättning att annat inte följer av 10 kap. 20

och 21 §§ och under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen
är ägnade åt reklam.

Program och kataloger

10 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1. leverans, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger

för verksamhet som avses i 14, 15 eller 18 §, och

2. annan leverans än för egen verksamhet, unionsinternt förvärv och

import av program och kataloger för verksamhet som avses i 10 kap. 25 §.

Första stycket gäller under förutsättning att programmen och katalogerna

inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

background image

SFS

2023:200

46

Radiotidningar, kassettidningar och kassetter

11 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1. tillhandahållande av radiotidningar om inte annat följer av 10 kap. 24 §,
2. leverans, unionsinternt förvärv och import av kassettidningar, om inte

annat följer av 10 kap. 24 §, och

3. leverans, unionsinternt förvärv och import av kassetter eller något annat

tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i en vara som
omfattas av 9 §.

Varor som gör skrift eller annan information tillgänglig

12 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för leverans,
unionsinternt förvärv och import av varor som genom teckenspråk,
punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller annan
information tillgänglig särskilt för personer med läsnedsättning, om inte
annat följer av 10 kap. 6 och 9 §§.

Produkter som tillhandahålls på elektronisk väg

13 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för tillhanda-
hållande på elektronisk väg av sådana produkter som avses i 9–12 §§.

Första stycket gäller inte produkter som helt eller huvudsakligen är

ägnade åt reklam och inte heller produkter som helt eller huvudsakligen
består av rörlig bild eller hörbar musik.

Vissa tillträden och förevisningar

14 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1. tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar

eller andra liknande föreställningar, och

2. tillträde till och förevisning av djurparker och förevisning av natur-

områden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, national-
stadsparker och Natura 2000-områden.

Tjänster i biblioteks- och museiverksamhet

15 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för tjänster i
biblioteks- och museiverksamhet som anges i 10 kap. 30 § 2 och 4 och som
inte undantas från skatteplikt enligt samma paragraf.

Upplåtelser och överlåtelser av vissa rättigheter

16 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upplåtelse
eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Första stycket gäller dock inte fotografier, reklamalster, system och

program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan
liknande upptagning som avser information.

17 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upplåtelse
eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande
konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.

Tjänster inom idrottsområdet

18 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för tjänster inom
idrottsområdet som anges i 10 kap. 28 § och som inte undantas från
skatteplikt enligt 10 kap. 29 §.

background image

SFS

2023:200

47

10 kap. Generell skatteplikt och undantag
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om generell skatteplikt i 2 § och om
undantag från skatteplikt som avser

– postområdet (4 och 5 §§),
– området för sjukvård och tandvård (6–13 §§),
– området för social omsorg (14 §),
– utbildningsområdet (15–18 §§),
– tjänster inom fristående grupper (19 §),
– massmedieområdet (20–27 §§),
– idrottsområdet (28 och 29 §§),
– kulturområdet (30 och 31 §§),
– försäkringsområdet (32 §),
– området för finansiella tjänster (33 §),
– sedlar, mynt, lotterier, gravskötsel och guld (34 §),
– fastighetsområdet (35 och 36 §§),
– leverans av vissa tillgångar (37–39 §§),
– statens och kommuners uttag (40 och 41 §§),
– unionsinterna transaktioner (42–52 §§),
– import (53–63 §§),
– export (64–67 §§),
– tjänster i samband med export eller import av varor (68 §),
– fartyg och luftfartyg (69–77 §§),
– transaktioner som likställs med export (78–94 §§),
– förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transaktioner eller

transaktioner gjorda utanför EU (95 §),

– exportbutiker (96 §), och
– leverans till beskattningsbara personer som använder ett elektroniskt

gränssnitt (97 §).

Generell skatteplikt

2 § Leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster, unionsinterna
förvärv av varor samt import av varor är skattepliktiga, om inget annat följer
av detta kapitel.

Bestämmelser om undantag i andra kapitel

3 § Bestämmelser om undantag från skatteplikt finns även i

– 11 kap. om undantag avseende varor i vissa lager,
– 18 kap. om en särskild ordning för beskattningsbara personer med liten

årsomsättning,

– 20 kap. om en särskild ordning för begagnade varor, konstverk,

samlarföremål och antikviteter, och

– 21 kap. om en särskild ordning för investeringsguld.

Undantag inom postområdet

4 § Från skatteplikt undantas

1. tillhandahållanden av posttjänster som ingår i den samhällsomfattande

posttjänsten enligt postlagen (2010:1045), till den del de tillhandahålls av
någon som med stöd av samma lag är utsedd att tillhandahålla hela eller
delar av denna tjänst, och

2. leveranser av frimärken som sker till det nominella värdet, om

frimärkena är giltiga som betalningsmedel för posttjänster som avses i 1.

background image

SFS

2023:200

48

Tillhandahållanden av posttjänster för vilka villkoren förhandlats indi-

viduellt omfattas dock inte av undantaget i första stycket 1.

5 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av transporttjänster och
tillhörande tjänster i samband med distribution av brev eller paket, om
tjänsterna tillhandahålls mellan ett utländskt postbefordringsföretag och
någon som är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av den samhälls-
omfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045).

Undantag inom området för sjukvård och tandvård
Sjukvård och tandvård

6 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av sjukvård eller tand-
vård.

7 § Med sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller
behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt mödra- och förlossnings-
vård, om åtgärderna

1. vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som drivs av det

allmänna eller, inom enskild verksamhet, vid inrättningar för sluten vård,
eller

2. annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom

sjukvården.

Med sjukvård avses även sjuktransporter som utförs med transportmedel

som är särskilt inrättade för sådana transporter.

Med sjukvård likställs medicinskt betingad fotvård.

8 § Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla
sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan.

9 § Undantaget i 6 § omfattar även

1. tillhandahållanden av andra tjänster och leveranser av varor av den som

tillhandahåller vården, och

2. tillhandahållanden av kontroller och analyser av prov.
Första stycket gäller under förutsättning att tillhandahållandet eller

leveransen görs som ett led i tillhandahållandet av sjukvården eller tand-
vården.

10 § Skatteplikt gäller dock för

1. leveranser av glasögon eller andra synhjälpmedel, även om leveransen

görs som ett led i tillhandahållandet av sjukvård,

2. leveranser av varor av apotekare eller receptarier, och
3. tillhandahållanden av vård av djur.

Dentaltekniska produkter

11 § Från skatteplikt undantas leveranser av dentaltekniska produkter och
tillhandahållanden av tjänster som avser sådana produkter, om produkten
levereras eller tjänsten tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker.

Modersmjölk, blod och organ

12 § Från skatteplikt undantas leveranser av modersmjölk, blod och organ
från människor.

background image

SFS

2023:200

49

Läkemedel

13 § Från skatteplikt undantas

1. leveranser av läkemedel till sjukhus,
2. leveranser av läkemedel som lämnas ut enligt recept, eller
3. läkemedel som förs in i landet i anslutning till en sådan leverans eller

utlämning som avses i 1 eller 2.

Undantag inom området för social omsorg

14 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av social omsorg.
Undantaget omfattar även tillhandahållanden av andra tjänster och
leveranser av varor av den som tillhandahåller omsorgen, om
tillhandahållandet eller leveransen görs som ett led i omsorgen.

Med social omsorg avses offentlig eller privat verksamhet för

barnomsorg, äldreomsorg, stöd eller service till vissa funktionshindrade och
annan jämförlig social omsorg.

Undantag inom utbildningsområdet

15 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av grundskole-,
gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det
allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildnings-
anordnare.

16 § Från skatteplikt undantas även tillhandahållanden av utbildning som
berättigar de studerande till

1. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395),
2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i

alfabetisering i samiska, eller

3. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

a) kortare studier om funktionshinder,
b) kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt an-

passade för personer med funktionshinder, och

c) studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

17 § Undantagen enligt 15 och 16 §§ omfattar också tillhandahållanden av
andra tjänster och leveranser av varor, om tillhandahållandet eller
leveransen görs som ett led i utbildningen.

18 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av uppdragsutbildning,
om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning
enligt 15 eller 16 §.

Med uppdragsutbildning avses utbildning som tillhandahålls av utbildare

mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska
utbildas.

Undantag för tjänster inom fristående grupper

19 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av tjänster inom
fristående grupper av fysiska eller juridiska personer, om

1. gruppens eller personernas verksamhet i övrigt antingen omfattas av

undantag från skatteplikt eller är en sådan verksamhet för vilken de inte är
en beskattningsbar person,

2. tjänsterna är direkt nödvändiga för att bedriva denna verksamhet, och

background image

SFS

2023:200

50

3. ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska

personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhanda-
hållande.

Första stycket gäller under förutsättning att undantaget inte kan befaras

vålla snedvridning av konkurrensen.

Undantag inom massmedieområdet

20 § Från skatteplikt undantas leveranser av periodiska medlemsblad och
periodiska personaltidningar till utgivaren, medlemmar eller anställda eller
när en sådan publikation delas ut gratis till någon. Även införsel av en sådan
publikation är undantagen från skatteplikt om publikationen förs in till
landet för att distribueras på något av dessa sätt.

21 § Från skatteplikt undantas leveranser och införsel av periodiska
organisationstidskrifter.

Med en organisationstidskrift avses en publikation
1. som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en

personaltidning, och

2. som väsentligen framstår som ett organ för en eller flera samman-

slutningar med det huvudsakliga syftet att verka för ett religiöst, nykter-
hetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande
ändamål eller att företräda medlemmar med funktionshinder.

22 § Med sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett
idrottsligt ändamål avses sammanslutningar som är anslutna till Sveriges
riksidrottsförbund eller Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet eller som
är representerade i Sveriges olympiska kommitté.

Med sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett

försvarsfrämjande ändamål avses sådan sammanslutning som enligt
gällande föreskrifter får statligt stöd till sin verksamhet.

23 § En publikation som anges i 20 och 21 §§ anses som periodisk bara
om den enligt utgivningsplanen utkommer med normalt minst fyra nummer
om året.

24 § Undantagen i 20 och 21 §§ omfattar även tillhandahållanden av
radiotidningar och leveranser av kassettidningar.

25 § Från skatteplikt undantas leveranser av program och kataloger för en
egen verksamhet där transaktionerna inte medför avdragsrätt för ingående
skatt.

26 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av tjänster som

1. avser införande eller ackvisition av annonser i periodiska medlemsblad,

personaltidningar och organisationstidskrifter som anges i 20 och 21 §§,
eller

2. tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i 1 på

uppdrag av denne, om tjänsterna avser

a) framställning av publikationen, det vill säga mångfaldigandet eller de

tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen, eller

b) distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger

samman med framställningen.

background image

SFS

2023:200

51

Från skatteplikt undantas även tillhandahållanden av tjänster som avser

införande av annonser i sådana publikationer som anges i 25 §.

27 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av tjänster i en verk-
samhet för produktion och utsändning av radio- och televisionsprogram, om
verksamheten huvudsakligen finansieras genom statsanslag.

Undantag inom idrottsområdet

28 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av tjänster varigenom
någon ges tillträde till idrottsligt evenemang eller möjlighet att utöva
idrottslig verksamhet.

Från skatteplikt undantas även tillhandahållanden av tjänster som har

omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten, om
dessa tjänster tillhandahålls av den som tillhandahåller den idrottsliga
verksamheten.

29 § Undantagen inom idrottsområdet gäller bara om tjänsterna till-
handahålls av staten eller en kommun eller av en förening i de fall verk-
samheten inte anses som ekonomisk enligt 4 kap. 6 §.

Undantag inom kulturområdet

30 § Från skatteplikt undantas följande tillhandahållanden:

1. en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konst-

närligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk,  

2. tillhandahållanden i biblioteksverksamhet av böcker, tidskrifter,

tidningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt
bibliografiska upplysningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande
i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

3. förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av arkivhandlingar

och uppgifter ur sådana handlingar, om verksamheten bedrivs av eller
fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

4. anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och

tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar, om
verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning under-
stöds av det allmänna,

5. av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som tillhanda-

hålls av studieförbund, och

6. kulturbildningsverksamhet som bedrivs av en kommun.

31 § Från skatteplikt undantas leveranser av sådana konstverk som avses
i 20 kap. 7 §, om

1. leveransen görs av upphovsmannen eller dennes dödsbo,
2. konstverket vid leveransen ägs av upphovsmannen eller dennes

dödsbo, och

3. beskattningsunderlagen för beskattningsåret sammanlagt understiger

300 000 kronor.

På begäran av en upphovsman eller dennes dödsbo ska Skatteverket

besluta att leveranser av sådana konstverk som omfattas av första stycket är
skattepliktiga oavsett beskattningsunderlagens storlek. Skatteverkets beslut
ska då gälla för alla sådana leveranser till utgången av det andra året efter
det år under vilket beslutet fattades.

background image

SFS

2023:200

52

Undantag inom försäkringsområdet

32 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av försäkrings- och
återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkrings-
mäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar
eller återförsäkringar.

Undantag inom området för finansiella tjänster

33 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av bank- och finan-
sieringstjänster samt sådana tillhandahållanden som utgör värdepappers-
handel eller liknande verksamhet.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksamhet,

inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av
förvaringsutrymmen.

Med värdepappershandel avses
1. tillhandahållanden och förmedling av aktier, andra andelar och

fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och

2. förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder.

Undantag som rör sedlar, mynt, lotterier, gravskötsel och guld

34 § Från skatteplikt undantas leveranser och tillhandahållanden av
följande varor och tjänster:

1. sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel, med undantag av

samlarföremål, det vill säga guld-, silver- eller andra metallmynt eller sedlar
som normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av
numismatiskt intresse,

2. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,
3. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän begrav-

ningsplats när tjänsten tillhandahålls av huvudmannen för eller innehavaren
av begravningsplatsen, och

4. guld som levereras till Sveriges riksbank.

Undantag inom fastighetsområdet

35 § Från skatteplikt undantas leveranser av fastigheter samt överlåtelse
och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servituts-
rätter och andra rättigheter till fastigheter.

Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter omfattar också

underordnade tillhandahållanden, exempelvis upplåtarens tillhandahållande
av gas, vatten, el, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och
televisionssändningar, om tillhandahållandet är en del av upplåtelsen av
nyttjanderätten.

36 § Skatteplikt gäller dock för

1. upplåtelse eller överlåtelse av maskiner och utrustning som har

installerats varaktigt,

2. leveranser av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan liknande rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

background image

SFS

2023:200

53

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upp-

låtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive för-

töjning och ankring, av transportmedel,

6. upplåtelse av förvaringsboxar,
7. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
8. upplåtelse av byggnader eller mark för djur,
9. upplåtelse av väg, bro eller tunnel för trafik samt upplåtelse av spår-

anläggning för järnvägstrafik,

10. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning,
11. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafik-

operatörer, och

12. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller

liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som
omfattas av upplåtelsen.

I 12 kap. finns bestämmelser om frivillig beskattning för fastighets-

uthyrning eller bostadsrättsupplåtelse.

Undantag för leverans av vissa tillgångar

37 § Från skatteplikt undantas leveranser av andra tillgångar än omsätt-
ningstillgångar, om

1. den beskattningsbara person som levererar tillgången kan visa att den

ingående skatten inte till någon del har varit avdragsgill vid förvärvet av
tillgången eller vid mera betydande förvärv av varor eller tjänster som
tillförts tillgången, eller

2. en överföring av tillgången från en verksamhetsgren till en annan

verksamhetsgren enligt 5 kap. 10 § har medfört uttagsbeskattning.

Tillgångar som är avsedda att förbrukas i en verksamhet anses inte som

omsättningstillgångar.

38 § Skatteplikt gäller dock för

1. ett försäkringsföretags leverans av tillgångar som övertagits i samband

med skadereglering, och

2. ett finansieringsföretags leverans av tillgångar som företaget har åter-

tagit med stöd av ett av företaget övertaget köpeavtal.

39 § Skatteplikt gäller också om

1. den leverans genom vilken den beskattningsbara personen förvärvat

varan har undantagits från skatteplikt enligt 69, 70, 71 eller 73 §, eller

2. det unionsinterna förvärvet eller importen av varan inte har beskattats

när varan förts in i Sverige, eftersom motsvarande leverans inom landet
skulle ha undantagits från skatteplikt enligt 69, 70, 71 eller 73 §.

Undantag för statens och kommuners uttag
Staten

40 § Från skatteplikt undantas statens uttag av sådana tjänster avseende en
fastighet som avses i 5 kap. 33 och 34 §§ under förutsättning att tjänsterna
inte avser en stadigvarande bostad.

Kommuner

41 § Från skatteplikt undantas en kommuns uttag av varor och tjänster för
eget behov.

background image

SFS

2023:200

54

Skatteplikt gäller dock för uttag av tjänster avseende en stadigvarande

bostad i de fall som avses i 5 kap. 33 och 34 §§ utom i fråga om sådana
boendeformer som avses i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mer-
värdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordnings-
förbund.

Undantag för unionsinterna transaktioner
Undantag för leveranser till ett annat EU-land

42 § Från skatteplikt undantas leverans av varor som sänds eller trans-
porteras av säljaren eller förvärvaren eller för någonderas räkning från
Sverige till ett annat EU-land, om villkoren i 43, 44 eller 45 § är uppfyllda.

43 § Leverans av varor undantas från skatteplikt enligt 42 §, om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person eller en juridisk person som

inte är en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-
land,

2. förvärvaren har ett registreringsnummer för mervärdesskatt i ett annat

EU-land och har meddelat säljaren sitt registreringsnummer, och

3. säljaren har fullgjort sin skyldighet att lämna korrekta uppgifter om

leveransen i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. skatteförfarande-
lagen (2011:1244) eller kan förklara på ett tillfredsställande sätt varför så
inte skett.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller inte om annat följer

av 47 §.

44 § Utöver de leveranser som avses i 43 § undantas leverans av punkt-
skattepliktiga varor från skatteplikt enligt 42 §, om

1. förvärvaren är
a) en beskattningsbar person som enbart utför sådana leveranser av varor

eller tillhandahållanden av tjänster som varken medför rätt till avdrag eller
rätt till återbetalning motsvarande den i 14 kap. 7–9 §§ eller 36 och 37 §§,

b) en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, eller
c) en beskattningsbar person som gör förvärvet för sin jordbruks-,

skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas av schablonbeskattning
enligt bestämmelserna i 2 kap. i avdelning XII i mervärdesskattedirektivet,

2. det sammanlagda beloppet för förvärvarens unionsinterna förvärv av

andra varor än punktskattepliktiga varor i det EU-land där förvärvet görs,
varken under kalenderåret eller det närmast föregående kalenderåret
överstiger det belopp som landet har fastställt enligt artikel 3.2 i mer-
värdesskattedirektivet, och

3. förvärvaren inte heller har utnyttjat en möjlighet att låta sina förvärv bli

föremål för mervärdesskatt i det EU-land som avses i 2.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller bara om försänd-

ningen eller transporten utförs i enlighet med ett sådant uppskovsförfarande
som avses i 1 kap. 20 § och 4 a kap. 1–8 §§ lagen (1994:1776) om skatt på
energi, 1 kap. 11 § och 4 kap. 2–10 §§ lagen (2022:155) om tobaksskatt,
eller 1 kap. 12 § och 4 kap. 2–11 §§ lagen (2022:156) om alkoholskatt.

45 § Utöver de leveranser som avses i 43 § undantas leverans av nya
transportmedel från skatteplikt enligt 42 §, om förvärvaren är

1. en sådan person som avses i 44 § första stycket, eller
2. en annan person som inte är en beskattningsbar person.

background image

SFS

2023:200

55

46 § Från skatteplikt undantas en sådan överföring från Sverige till ett
annat EU-land som enligt 5 kap. 12 § likställs med en leverans av varor mot
ersättning under förutsättning att leveransen skulle ha omfattats av undantag
från skatteplikt enligt 42 § om den hade gjorts till en annan beskattningsbar
person.

47 § Om förvärvaren är en beskattningsbar person som saknar rätt till
avdrag eller rätt till återbetalning motsvarande den i 14 kap. 7–9 §§ eller 36
och 37 §§ eller är en juridisk person som inte är en beskattningsbar person,
gäller undantaget i 43 § bara om

1. det sammanlagda beloppet för förvärvarens unionsinterna förvärv i det

EU-land där förvärvet görs, under kalenderåret eller det närmast föregående
kalenderåret, överstiger det belopp som landet har fastställt enligt artikel 3.2
i mervärdesskattedirektivet, eller

2. förvärvaren har utnyttjat en möjlighet att låta sina förvärv bli föremål

för mervärdesskatt i det EU-land som avses i 1.

Detsamma gäller om förvärvaren är en beskattningsbar person vars

förvärv avser en jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas
av schablonbeskattning enligt bestämmelserna i 2 kap. i avdelning XII i
mervärdesskattedirektivet.

Första och andra styckena gäller inte leveranser av punktskattepliktiga

varor eller nya transportmedel.

48 § Undantagen från skatteplikt i 42 och 46 §§ gäller inte en sådan
leverans av varor som omfattas av vinstmarginalbeskattning enligt 20 kap.

Undantaget från skatteplikt i 42 § gäller inte heller vid leveranser som

avses i 43 och 44 §§ om leveransen av varorna undantas från skatteplikt
enligt den särskilda ordningen för beskattningsbara personer med liten års-
omsättning i 18 kap.

Undantag för unionsinterna förvärv

49 § Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av varor om mot-
svarande leverans av varor inom landet skulle ha varit undantagen från
skatteplikt enligt denna lag.

50 § Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av varor om förvärvet
görs av en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet och som
vid en motsvarande leverans inom landet skulle haft rätt till återbetalning
enligt 14 kap. 7–9 §§ eller 36 och 37 §§ av hela skatten med anledning av
förvärvet.

51 § Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av varor, om

1. förvärvet görs av en beskattningsbar person som inte är etablerad inom

landet,

2. den beskattningsbara personen är registrerad för mervärdesskatt i ett

annat EU-land,

3. förvärvet görs för en efterföljande leverans av varorna här i landet,
4. varorna sänds eller transporteras direkt till Sverige från ett annat EU-

land än det där den beskattningsbara personen är registrerad för mer-
värdesskatt, och

5. mottagaren av den efterföljande leveransen är en annan beskattningsbar

person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, som

a) är registrerad för mervärdesskatt här i landet, och

background image

SFS

2023:200

56

b) är skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen enligt 16 kap. 10 §.

Undantag för transporttjänster – Azorerna och Madeira

52 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster som avser
varutransporter till eller från Azorerna eller Madeira eller mellan dessa öar.

Undantag för import

53 § Från skatteplikt undantas import av varor om motsvarande leverans
av varor inom landet skulle ha varit undantagen från skatteplikt enligt denna
lag.

54 § Från skatteplikt undantas sådan import av varor som medför frihet
från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Import med efterföljande leverans

55 § Från skatteplikt undantas import av varor, om

1. importen följs av en leverans av varorna till ett annat EU-land, och
2. leveransen är undantagen från skatteplikt enligt 42, 46 eller 84 §.

56 § Om det är fråga om sådana leveranser av varor som avses i 43 eller
46 § och leveransen som följer därför undantas från skatteplikt, gäller
undantaget från skatteplikt i 55 § bara om importören har

1. angett sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i Sverige,
2. angett sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land dit

varan överförs eller det registreringsnummer för mervärdesskatt som den
kund till vilken varorna levereras har i ett annat EU-land än Sverige, och

3. lämnat bevisning till Tullverket om att varan är avsedd att sändas eller

transporteras till ett annat EU-land.

Registreringsnumren i första stycket 1 och 2 ska anges vid den tidpunkt

då den beskattningsgrundande händelsen inträffar för importen enligt 7 kap.
13 §.

Första stycket 3 gäller bara om Tullverket begär sådan bevisning.

Bevisningen ska i sådana fall ha inkommit till Tullverket innan varan
övergår till fri omsättning.

Import av el, gas, värme och kyla

57 § Från skatteplikt undantas import av

1. el,
2. gas som
a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är

anslutet till ett sådant system, eller

b) förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem

eller till ett rörledningsnät uppströms, och

3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Import som görs av en person med identifieringsnummer

58 § Från skatteplikt undantas import av varor som görs av en beskatt-
ningsbar person eller en representant som har ett identifieringsbeslut och
identifieringsnummer enligt

1. 22 kap. 15 och 25 §§, eller
2. motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

background image

SFS

2023:200

57

Första stycket gäller bara om identifieringsnumret har tillhandahållits

Tullverket senast i samband med att tulldeklarationen lämnas in.

Import som görs av EU eller EU-organ

59 § Från skatteplikt undantas sådan import av varor som görs av ett
kontor eller anläggning i Sverige som tillhör

– Europeiska unionen,
– Europeiska atomenergigemenskapen,
– Europeiska centralbanken,
– Europeiska investeringsbanken, eller
– ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och

för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och
privilegier gäller.

Första stycket gäller bara i den omfattning undantaget inte leder till att

konkurrensen snedvrids.

60 § Från skatteplikt undantas sådan import av varor som görs av
Europeiska kommissionen eller en byrå eller ett organ som har inrättats
enligt unionsrätten, om

1. Europeiska kommissionen, byrån eller organet importerar varorna för

att utföra uppgifter som har tilldelats enligt unionsrätten i syfte att hantera
covid-19-pandemin, och

2. varorna inte säljs vidare direkt eller vid en senare tidpunkt.
Om villkoren för undantaget upphör att vara uppfyllda ska Europeiska

kommissionen eller den byrå eller det organ som har gjort importen under-
rätta Skatteverket i de fall som avses i 2 kap. 2 § tullagen (2016:253), eller i
andra fall Tullverket. Importen av varorna ska då vara föremål för mer-
värdesskatt på de villkor som gällde vid den tidpunkt då villkoren upphörde
att vara uppfyllda.

Import som görs av väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land

61 § Från skatteplikt undantas sådan import av varor som görs av väpnade
styrkor som tillhör ett annat EU-land om varorna ska användas av dessa
styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller användas för
försörjning av deras mässar eller marketenterier, när dessa styrkor deltar i
en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Import av varor för försäljning i exportbutik

62 § Från skatteplikt undantas import av varor av de slag som avses i 4 §
andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker, om varorna är avsedda för
försäljning i en sådan butik.

Tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för import

63 § Om ersättningen för en tillhandahållen tjänst är en sådan bikostnad
som enligt 8 kap. 26 § ska ingå i beskattningsunderlaget för import, är till-
handahållandet av tjänsten undantaget från skatteplikt.

Detsamma gäller om en sådan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget

vid införsel till ett annat EU-land i enlighet med det landets tillämpning av
artikel 86.1 b i mervärdesskattedirektivet.

background image

SFS

2023:200

58

Undantag för export
Varor som levereras eller förs ut direkt till en plats utanför EU

64 § Från skatteplikt undantas leverans av varor, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en speditör

eller fraktförare, eller

3. en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet förvärvar

varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den för att direkt föra ut den
till en plats utanför EU.

Förvärvaren är en fysisk person utanför EU

65 § Från skatteplikt undantas leverans av varor, om

1. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller

stadigvarande vistas på en plats utanför EU,

2. ersättningen uppgår till minst 200 kronor, och
3. säljaren kan visa att förvärvaren har medfört varan vid resa till en plats

utanför EU före utgången av tredje månaden efter den månad då leveransen
av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland är dock leveransen undantagen från skatteplikt bara
om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen uppgår till minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt
enligt denna lag som hänför sig till ersättningen, och

2. säljaren kan visa att förvärvaren i nära anslutning till leveransen fört in

varan eller varorna till Norge eller till Åland och enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

Tillfälligt registrerad personbil eller motorcykel

66 § Från skatteplikt undantas leverans av en sådan personbil eller
motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första
stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, under
förutsättning att

1. fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande

vistas på en plats utanför EU, och

2. säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före

utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades.

Tjänster – arbete på lös egendom

67 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster som består av
arbete på lös egendom, om

1. egendomen förvärvats eller importerats för att genomgå sådant arbete

inom EU, och

2. egendomen efter det att arbetet utförts transporteras ut ur EU
a) av den som tillhandahåller tjänsterna,
b) av förvärvaren om denne inte är etablerad inom landet, eller
c) för någonderas räkning.

Tjänster i samband med export eller import av varor

68 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av lastning, lossning,
transport och andra tjänster i direkt samband med

1. export av varor från Sverige eller ett annat EU-land, och

background image

SFS

2023:200

59

2. import av varor
a) som omfattas av undantaget från skatteplikt i 11 kap. 4 §,
b) som omfattas av 6 kap. 67 §, eller
c) som förs in till ett annat EU-land om införseln av varorna omfattas av

det landets tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i mervärdesskatte-
direktivet.

Undantag för fartyg och luftfartyg
Leverans av fartyg eller luftfartyg

69 § Från skatteplikt undantas leverans av

1. fartyg som används på öppna havet och transporterar passagerare mot

betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeverksamhet,

2. fartyg som används för sjöräddning eller assistans eller för kustfiske,

och

3. luftfartyg som används av flygbolag som huvudsakligen bedriver inter-

nationell flygtrafik mot betalning.

Utrustning

70 § Från skatteplikt undantas leverans av utrustning, inklusive fiskeri-
utrustning, som utgör en del av eller används i ett sådant fartyg eller luft-
fartyg som anges i 69 §.

Varor för förbrukning och försäljning ombord

71 § Från skatteplikt undantas leverans av varor för

1. förbrukning ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg som anges i

69 § 1 och 3,

2. försäljning ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg som anges i

69 § 1 och 3

a) i andra fall än som avses i 6 kap. 18 §,
b) i de fall som avses i 6 kap. 18 §, om varorna är sådana livsmedel som

anges i artikel 2 i EU:s livsmedelsförordning, och

3. förbrukning eller försäljning ombord på fartyg som anges i 69 § 2, dock

inte fartygsproviant för fartyg som används för kustfiske.

72 § I fråga om punktskattepliktiga varor för vilka det krävs tillstånd enligt
7 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg gäller 71 § 1
och 2 a bara om leveransen uppfyller villkoren för proviantering i 7–9 §§
den lagen. För punktskattepliktiga varor gäller inte 71 § 2 b.

Leverans av varor för försäljning ombord på fartyg på linjer mellan

Sverige och Norge eller mellan Sverige och Åland undantas från skatteplikt
enligt 71 § 2 endast om leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen om
proviantering av fartyg och luftfartyg.

Varor för förbrukning och försäljning ombord på krigsfartyg

73 § Från skatteplikt undantas leverans av varor för förbrukning eller
försäljning ombord på krigsfartyg som lämnar svenskt territorium och är
destinerade till hamnar eller ankarplatser utanför svenskt territorium.

Första stycket gäller för krigsfartyg som kan hänföras till KN-nummer

8906 10 00 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG)
nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan, i lydelsen enligt kommissionens genom-
förandeförordning (EU) 2021/1832.

background image

SFS

2023:200

60

Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg

74 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av

1. tjänster i form av ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och

uthyrning av sådana fartyg eller luftfartyg som anges i 69 §,

2. tjänster i form av uthyrning, reparation och underhåll av sådan utrust-

ning som avses i 70 §, och

3. andra tjänster för att täcka direkta behov för de fartyg eller luftfartyg

som anges i 69 § och deras laster.

Tjänster av mäklare och andra förmedlare

75 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster som görs av
sådana mäklare och andra förmedlare som handlar för någon annans räkning
i dennes namn, om tjänsten avser sådana leveranser eller tillhandahållanden
som anges i någon av 69–74 §§.

Flygbensin och flygfotogen

76 § Från skatteplikt undantas leverans av flygbensin och flygfotogen.

Varor för konsumtion ombord

77 § Från skatteplikt undantas leverans av varor ombord på fartyg eller
luftfartyg, om leveransen görs för konsumtion ombord under en sådan
persontransport inom EU som avses i 6 kap. 18 §.

Undantag som likställs med export
Leverans av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.

78 § Från skatteplikt undantas leverans av motorfordon, om förvärvaren
är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt

1. enligt 14 kap. 60 eller 64 §, eller
2. enligt 14 kap. 61 eller 63 §, om fordonet är avsett för förvärvarens

personliga bruk.

Undantaget gäller bara om förvärvaren lämnar över ett intyg till

leverantören som visar att förutsättningarna i första stycket är uppfyllda.

79 § Om ett motorfordon har förvärvats genom en leverans som undan-
tagits från skatteplikt men sedan överlåtits tidigare än två år efter förvärvet,
ska överlåtaren till staten betala ett belopp som motsvarar den mervärdes-
skatt som överlåtaren skulle ha fått betala om denne hade varit betalnings-
skyldig för mervärdesskatt för sin överlåtelse. Beloppet ska dock inte
överstiga den mervärdesskatt som skulle ha betalats vid överlåtarens förvärv
om 78 § inte hade tillämpats.

Första stycket gäller inte om annat följer av 82 §.

80 § Om det inte betalas någon ersättning vid överlåtelsen av
motorfordonet eller om ersättningen väsentligen understiger marknads-
värdet, ska det belopp som avses i 79 § första stycket beräknas med
utgångspunkt från marknadsvärdet.

81 § Bestämmelserna i 79 och 80 §§ gäller även om motorfordonet för-
värvats genom ett unionsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt
eller inte varit föremål för mervärdesskatt.

82 § Skyldighet att betala ett belopp till staten enligt 79 § gäller inte, om

background image

SFS

2023:200

61

1. fordonet överlåts på grund av att ägaren avlidit, eller
2. den som fordonet överlåts till kan förvärva motorfordon genom en

leverans som undantas från skatteplikt enligt 78 §.

Detsamma gäller vid överlåtelse av ett fordon på grund av att ägaren fått

förflyttning från Sverige, om fordonet innehafts av ägaren minst sex
månader.

Om en överlåtelse sker enligt första stycket 2, ska den som förvärvar

fordonet anses ha förvärvat detta genom en leverans som undantas från
skatteplikt enligt 78 §.

83 § Vid beräkning av det belopp som ska betalas till staten gäller 8 kap.
om beskattningsunderlag och 9 kap. om skattesats. Beloppet betalas genom
insättning på ett särskilt konto. Betalningen ska göras senast 35 dagar efter
överlåtelsen av motorfordonet.

Leverans av varor till beskickningar, konsulat, EU, EU-organ och andra

internationella organisationer

84 § Från skatteplikt undantas leverans av varor som sänds eller trans-
porteras av säljaren eller förvärvaren eller för någonderas räkning från
Sverige till ett annat EU-land, om villkoren i 85, 86 eller 87 § är uppfyllda.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller bara i den omfattning

som frihet från mervärdesskatt medges en motsvarande leverans i det EU-
land som förvärvaren finns i.

85 § Leverans av varor undantas från skatteplikt enligt 84 § om förvärv-
aren är en

1. beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, eller
2. medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller

ett sådant konsulat.

86 § Leverans av varor undantas från skatteplikt enligt 84 § om för-
värvaren är ett kontor eller anläggning som finns i ett annat EU-land och
som tillhör

1. Europeiska unionen,
2. Europeiska atomenergigemenskapen,
3. Europeiska centralbanken,
4. Europeiska investeringsbanken, eller
5. ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen

och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och
privilegier gäller.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller bara i den omfattning

skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

87 § Leverans av varor undantas från skatteplikt enligt 84 § om förvärv-
aren är

1. ett kontor eller anläggning som finns i ett annat EU-land och som tillhör

en annan internationell organisation än som anges i 86 §,

2. en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,
3. en person med tjänst hos en sådan organisation, eller
4. en person med uppdrag hos en sådan organisation.

background image

SFS

2023:200

62

88 § Från skatteplikt undantas leverans av varor till Europeiska
kommissionen eller en byrå eller ett organ som har inrättats enligt
unionsrätten, om

1. varorna sänds eller transporteras från Sverige till ett annat EU-land,
2. Europeiska kommissionen, byrån eller organet förvärvar varorna för att

utföra uppgifter som har tilldelats enligt unionsrätten i syfte att hantera
covid-19-pandemin, och

3. Europeiska kommissionen, byrån eller organet inte säljer de förvärvade

varorna vidare, vare sig direkt eller vid en senare tidpunkt.

Om villkoren för undantaget i första stycket upphör att vara uppfyllda ska

Europeiska kommissionen, byrån eller organet som har förvärvat varorna
underrätta Skatteverket. Leveransen av varorna till Europeiska
kommissionen, byrån eller organet ska då vara föremål för mervärdesskatt
enligt de förutsättningar som gällde vid den tidpunkt då villkoren upphörde
att vara uppfyllda.

Tjänster som tillhandahålls EU, EU-organ och andra internationella

organisationer

89 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster till ett kontor
eller anläggning som finns i ett annat EU-land och som tillhör

1. Europeiska unionen eller ett sådant EU-organ som avses i 86 §, eller
2. en sådan internationell organisation som avses i 87 §.
Undantag från skatteplikt enligt första stycket 1 gäller bara i den omfatt-

ning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

90 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster till en person
som i en sådan internationell organisation som avses i 87 §

1. är en medlemsstats ombud,
2. har en tjänst, eller
3. har uppdrag.

91 § Undantagen från skatteplikt enligt 89 och 90 §§ gäller bara i den
omfattning som frihet från mervärdesskatt medges ett motsvarande till-
handahållande i det EU-land som förvärvaren finns i.

Undantag för väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land

92 § Från skatteplikt undantas leverans av varor och tillhandahållande av
tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland, om

1. leveransen eller tillhandahållandet är till för väpnade styrkor som

tillhör något annat EU-land än destinationslandet,

2. varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den

civilpersonal som följer med dem, eller användas för försörjning av deras
mässar eller marketenterier, och

3. styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unions-

verksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvars-
politiken.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller bara i den omfattning

som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande
leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Undantag för väpnade styrkor som tillhör part i Nato

93 § Från skatteplikt undantas leverans av varor och tillhandahållande av
tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland, om

background image

SFS

2023:200

63

1. leveransen eller tillhandahållandet är till för väpnade styrkor till-

hörande någon annan stat som är part i Nato än destinationslandet,

2. varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den

civilpersonal som följer med dem, eller användas för försörjning av deras
mässar eller marketenterier, och

3. styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna.
Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller bara i den omfattning

som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande
leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Undantag för vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern

94 § Från skatteplikt undantas leverans av varor och tillhandahållande av
tjänster till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands väpnade
styrkor stationerade på ön Cypern i enlighet med Fördraget om upprättandet
av Republiken Cypern av den 16 augusti 1960, om

1. leveransen eller tillhandahållandet är till för dessa styrkor, och
2. varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den

civilpersonal som följer med dem, eller användas för försörjning av deras
mässar eller marketenterier.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller bara i den omfattning

som frihet från mervärdesskatt medges i Cypern för motsvarande leverans
av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Undantag för förmedlingstjänster som avser vissa undantagna

transaktioner eller transaktioner gjorda utanför EU

95 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster, om

1. tillhandahållandet görs av förmedlare som handlar för någon annans

räkning i dennes namn, och

2. tjänsten avser sådana leveranser av varor eller tillhandahållanden av

tjänster som

a) är undantagna från skatteplikt enligt någon av 64–68 §§ eller 96 §, eller
b) anses gjorda utanför EU.

Undantag för exportbutiker

96 § Från skatteplikt undantas leverans av varor, om

1. leveransen avser obeskattade unionsvaror av de slag som avses i 4 §

andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för
försäljning i en sådan butik, eller

2. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 4 § första stycket lagen

om exportbutiker.

Undantag från skatteplikt vid leverans till beskattningsbara personer

som använder ett elektroniskt gränssnitt

97 § Från skatteplikt undantas leverans av en vara till en beskattningsbar
person som anses ha förvärvat och levererat varan i enlighet med 5 kap. 6 §.

11 kap. Varor i vissa lager
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– vad som avses med skatteupplag (2 §),
– varor i skatteupplag (3 §),
– undantag från skatteplikt (4 och 5 §§),

background image

SFS

2023:200

64

– när mervärdesskatt ska tas ut (6 §),
– vem som är betalningsskyldig (7 §),
– vad mervärdesskatten ska motsvara (8 §),
– ingående skatt (9 §), och
– godkännande av upplagshavare och skatteupplag (10 och 11 §§).

Vad som avses med skatteupplag

2 § Med skatteupplag avses

1. för sådana varor i 3 § som utgör energiprodukter enligt 1 kap. 3 § lagen

(1994:1776) om skatt på energi och omfattas av de förfaranderegler som
anges i 3 a § i samma kapitel, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av
en upplagshavare som godkänts enligt 4 kap. 1 § i den lagen,

2. för etylalkohol, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en

upplagshavare som godkänts enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkohol-
skatt, och

3. för övriga varor som anges i 3 §, sådana godkända skatteupplag som

bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 10 §. 

Varor i skatteupplag

3 § I 2 § och 4 § 1 och 4 avses varor som kan hänföras till följande
nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt rådets förord-
ning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i den ursprungliga lydelsen:

1. tenn (KN-nummer 8001),
2. koppar (KN-nummer 7402, 7403, 7405 eller 7408),
3. zink (KN-nummer 7901),
4. nickel (KN-nummer 7502),
5. aluminium (KN-nummer 7601),
6. bly (KN-nummer 7801),
7. indium (KN-nummer ex 8112 91 eller ex 8112 99),
8. spannmål (KN-nummer 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat ris,

eller 1007 till 1008),

9. oljeväxter och oljehaltiga frukter (KN-nummer 1201 till 1207),

kokosnöt, brasiliansk nöt och cashewnöt (KN-nummer 0801), andra nötter
(KN-nummer 0802) eller oliver (KN-nummer 0711 20),

10. spannmål och utsäde, inklusive sojabönor (KN-nummer 1201 till

1207),

11. kaffe, inte rostat (KN-nummer 0901 11 00 eller 0901 12 00),
12. te (KN-nummer 0902),
13. kakaobönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade (KN-

nummer 1801),

14. råsocker (KN-nummer 1701 11 eller 1701 12),
15. gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor (KN-

nummer 4001 eller 4002),

16. ull (KN-nummer 5101),
17. kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),
18. mineraloljor, inklusive hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor

och fetter, naturgas, biogas, propan och butan; också inklusive
råpetroleumoljor (KN-nummer 2709, 2710, 2711 11 00, 2711 12, 2711 13,
2711 19 00, 2711 21 00 eller 2711 29 00),

19. silver (KN-nummer 7106),
20. platina; palladium, rhodium (KN-nummer 7110 11 00, 7110 21 00

eller 7110 31 00),

background image

SFS

2023:200

65

21. potatis (KN-nummer 0701),
22. vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de är

raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nummer 1507 till
1515),

23. virke (KN-nummer 4407 10 eller 4409 10),
24. etylalkohol, E85 och ED95 (KN-nummer 2207 eller 3823 90 99),
25. fettsyrametylestrar (KN-nummer 3823 90 99),
26. råtallolja (KN-nummer 3803 00 10), och
27. tillsatser i motorbränsle (KN-nummer 3811 11 10, 3811 11 90,

3811 19 00 eller 3811 90 00).

Undantag från skatteplikt

4 § Från skatteplikt undantas

1. leverans, unionsinternt förvärv och import av varor som anges i 3 §, om

de är avsedda att placeras i skatteupplag inom landet,

2. tillhandahållande av tjänster som avser en sådan leverans av varor eller

ett sådant unionsinternt förvärv av varor som anges i 1,

3. leverans av icke-unionsvaror och tillhandahållande av tjänster, om

leveransen eller tillhandahållandet görs i en anläggning för tillfällig lagring,
ett tullager eller en frizon inom landet under den tid varorna är placerade
där, och

4. leverans av varor som anges i 3 § och tillhandahållande av tjänster, om

leveransen eller tillhandahållandet görs i ett skatteupplag inom landet under
den tid varorna är placerade i skatteupplaget.

5 § Undantaget gäller bara om leveransen, det unionsinterna förvärvet
eller importen av varor inte syftar till slutlig användning eller konsumtion.

När mervärdesskatt ska tas ut

6 § När en vara upphör att vara placerad på sådant sätt som avses i 4 § ska
mervärdesskatt tas ut. Om den beskattningsgrundande händelsen för import
enligt 7 kap. 13 § inträffar samtidigt, ska bara skatt enligt den här paragrafen
tas ut.

Vem som är betalningsskyldig

7 § Den som är ansvarig för att en vara upphör att vara placerad på sådant
sätt som avses i 4 § är skyldig att betala den mervärdesskatt som anges i 6 §
till staten.

Vad mervärdesskatten ska motsvara

8 § Den mervärdesskatt som avses i 6 § ska, i de fall varan inte har
levererats under den tid den varit placerad på sådant sätt som avses i 4 §,
motsvara den skatt som skulle ha beräknats för den leverans, det unions-
interna förvärv eller den import av varor som undantagits enligt 4 §, med
tillägg av den skatt som skulle ha beräknats för sådant tillhandahållande av
tjänster som undantagits enligt 4 §.

I de fall varan har levererats under den tid den varit placerad på sådant

sätt som avses i 4 §, ska den mervärdesskatt som avses i 6 § i stället motsvara
den skatt som skulle ha beräknats för den sista av dessa leveranser, med
tillägg för den skatt som skulle ha beräknats för sådant tillhandahållande av
tjänster som undantagits enligt 4 § och som utförts efter den sista leveransen.

background image

SFS

2023:200

66

Ingående skatt

9 § När mervärdesskatt ska tas ut enligt 6 §, utgörs ingående skatt för den
som är betalningsskyldig för mervärdesskatten enligt 7 § av beloppet av den
mervärdesskatt som denne ska betala eller har betalat.

Godkännande av upplagshavare och skatteupplag

10 § Som upplagshavare får den godkännas som med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som
upplagshavare och som i egenskap av beskattningsbar person i större
omfattning lagrar sådana varor som avses i 2 § 3.

Upplagshavarens lagring av varor ska äga rum i godkänt skatteupplag.

11 § Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag
prövas av Skatteverket efter särskild ansökan.

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas av

Skatteverket, om förutsättningarna för godkännande inte längre finns.

12 kap. Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om frivillig beskattning för fastig-
hetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som annars skulle vara undan-
tagen från skatteplikt enligt 10 kap. 35 §. Bestämmelserna avser

– vad som avses med ingående skatt (2 §),
– vad som avses med fastighet och fastighetsägare (3 och 4 §§),
– förutsättningar för frivillig beskattning (5–13 §§),
– när frivillig beskattning börjar gälla (14 §),
– frivillig beskattning vid överlåtelse (15 §),
– när den frivilliga beskattningen upphör (16–19 §§),
– anmälningsskyldighet (20 och 21 §§),
– avdrag för ingående skatt (22–25 §§),
– utfärdande av handling vid överlåtelse av fastighet (26 §), och
– justering av avdrag för ingående skatt (27–31 §§).

Vad som avses med ingående skatt

2 § Med ingående skatt avses detsamma som i 13 kap. 4 och 5 §§. In-
gående skatt utgörs också av skatt enligt denna lag som hänför sig till en
tidigare ägares förvärv enligt 22 § andra stycket.

Vad som avses med fastighet och fastighetsägare

3 § Det som sägs i 14–31 §§ om fastighet gäller fastigheter eller delar av
fastigheter som är eller kan vara föremål för sådan uthyrning eller annan
upplåtelse som omfattas av frivillig beskattning enligt 8 eller 12 §.

4 § Det som sägs i 14–31 §§ om fastighetsägare gäller även andra som är
skyldiga att betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna om frivillig
beskattning i 8 eller 12 §.

Förutsättningar för frivillig beskattning
Uthyrningar och upplåtelser som får omfattas av frivillig beskattning

5 § Om en fastighetsägare, ett konkursbo eller en mervärdesskattegrupp
för stadigvarande användning i en verksamhet där transaktionerna medför

background image

SFS

2023:200

67

avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 14 kap. 7–9 §§ eller 36 och
37 §§ eller 60, 64, 65 eller 66 § helt eller delvis hyr ut en byggnad eller
annan anläggning som utgör fastighet, får uthyrningen omfattas av frivillig
beskattning. Detta gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande
bostad.

6 § En uthyrning som avses i 5 § till staten, en kommun, ett kom-
munalförbund eller ett samordningsförbund som avses i 4 § lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, får om-
fattas av frivillig beskattning även om uthyrningen sker för stadigvarande
användning i en verksamhet där transaktionerna inte medför avdragsrätt
eller rätt till återbetalning enligt 14 kap. 7–9 §§ eller 36 och 37 §§ eller 60,
64, 65 eller 66 §.

Första stycket gäller dock inte om kommunen, kommunalförbundet eller

samordningsförbundet vidareuthyr fastigheten för användning i en
verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund och där transaktionerna inte
medför avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 14 kap. 7–9 §§ eller 36
och 37 §§ eller 60, 64, 65 eller 66 §.

7 § Det som sägs om uthyrning i 5 och 6 §§ gäller även vid

1. upplåtelse av bostadsrätt,
2. uthyrning i andra och tredje hand, och
3. bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som inne-

has med bostadsrätt.

Frivillig beskattning genom mervärdesskatt i fakturan

8 § En fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett konkursbo
eller en mervärdesskattegrupp som väljer frivillig beskattning genom att
ange mervärdesskatt i en faktura för sådan fastighetsuthyrning eller
bostadsrättsupplåtelse som avses i 5–7 §§, är skyldig att betala mervärdes-
skatt till staten för uthyrningen eller upplåtelsen.

Första stycket gäller även om fakturan har utfärdats i uthyrarens eller

upplåtarens namn och för dennes räkning av förvärvaren eller av en tredje
person.

9 § Om den fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som ska omfattas av den
frivilliga beskattningen ägs eller innehas av en beskattningsbar person som
ingår i en mervärdesskattegrupp, blir gruppen skyldig att betala
mervärdesskatt om fakturan har utfärdats av den som äger fastigheten eller,
i fråga om en hyresrätt eller bostadsrätt, av den som innehar hyresrätten eller
bostadsrätten.

Första stycket gäller även om fakturan har utfärdats i den beskattnings-

bara personens namn och för dennes räkning av förvärvaren eller av en tredje
person.

10 § Frivillig beskattning enligt 8 § för uthyrning eller annan upplåtelse
till någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 14 kap. 60,
64 eller 65 § gäller bara om upplåtaren har ett intyg om att upplåtelsen sker
till någon som har rätt till sådan återbetalning.

background image

SFS

2023:200

68

11 § En faktura som avses i 8 § ska ha utfärdats senast sex månader från
den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan
avser.

En fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse ska inte anses ha om-

fattats av frivillig beskattning enligt 8 § om hela skattebeloppet sätts ned
genom en handling eller ett meddelande som avses i 17 kap. 22 §. Det gäller
dock bara om handlingen eller meddelandet utfärdas senast fyra månader
från den dag då fakturan utfärdades.

Frivillig beskattning genom beslut av Skatteverket

12 § När en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs
eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt
eller delvis ska kunna hyras ut eller upplåtas enligt 5 eller 6 §, får en
fastighetsägare, ett konkursbo eller en mervärdesskattegrupp ansöka om
frivillig beskattning. Om Skatteverket beslutar om frivillig beskattning, blir
sökanden skyldig att betala mervärdesskatt till staten för uthyrningen eller
upplåtelsen.

Om den fastighet som ska omfattas av den frivilliga beskattningen ägs av

en beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskattegrupp, ska
ansökan göras av en sådan grupphuvudman som avses i 4 kap. 11 § med
samtycke av den beskattningsbara personen.

13 § Skatteverket ska besluta om frivillig beskattning enligt 12 § bara om

1. det finns särskilda skäl,
2. den sökande har för avsikt att använda fastigheten för sådan uthyrning

eller upplåtelse som avses i 5 eller 6 §, och

3. det är lämpligt med hänsyn till den sökandes personliga eller ekonom-

iska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

När frivillig beskattning börjar gälla

14 § Frivillig beskattning enligt 8 § gäller från och med den första dagen i
den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser, dock
tidigast den dag då hyresgästen eller bostadsrättshavaren enligt avtal
tillträder den del av fastigheten som uthyrningen eller upplåtelsen avser.

Frivillig beskattning till följd av beslut enligt 12 § gäller från och med den

dag då ansökan kommer in till Skatteverket eller den senare dag som
sökanden angett.

Frivillig beskattning vid överlåtelse

15 § En fastighetsägare som överlåter en fastighet och som efter försälj-
ningen fortsätter att hyra ut eller upplåta fastigheten, ska vara skyldig att
betala mervärdesskatt till staten enligt detta kapitel för uthyrningen eller
upplåtelsen till dess den nya ägaren tillträder fastigheten.

Från och med tillträdesdagen övergår den frivilliga beskattningen till den

nya ägaren som då inträder i den tidigare ägarens ställe när det gäller
rättigheter och skyldigheter enligt denna lag.

När den frivilliga beskattningen upphör

16 § Den frivilliga beskattningen upphör

1. när fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat

ändamål än för uthyrning eller annan upplåtelse som avses i 5–7 §§, eller

background image

SFS

2023:200

69

2. när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat sätt upplåtas på

grund av brand eller av annan orsak som fastighetsägaren inte råder över
eller på grund av rivning.

17 § Skatteverket får besluta att frivillig beskattning till följd av beslut
enligt 12 § ska upphöra, om det inte längre finns förutsättningar för en sådan
beskattning. Ett sådant beslut får endast fattas innan uthyrning eller annan
upplåtelse påbörjats.

18 § I de fall en fastighet överlåts, ska Skatteverket besluta att frivillig
beskattning för uthyrning eller annan upplåtelse ska upphöra vid tillträdet,
om den tidigare och den nya ägaren gemensamt ansöker om detta före
tillträdesdagen.

Första stycket gäller dock bara om
1. frivillig beskattning beslutats enligt 12 §, och
2. överlåtelsen sker innan uthyrning eller upplåtelse som avses i 5 eller

6 § har påbörjats.

19 § Om en fastighet överlåts i andra fall än som avses i 18 § upphör den
frivilliga beskattningen vid tillträdet, om den tidigare och den nya ägaren
före tillträdesdagen ingått ett skriftligt avtal om att den frivilliga beskatt-
ningen inte ska övergå.

Anmälningsskyldighet

20 § Om en fastighet som omfattas av frivillig beskattning enligt 12 §
överlåts innan uthyrning eller upplåtelse som avses i 5 eller 6 § har påbörjats,
ska överlåtelsen anmälas till Skatteverket av både den tidigare och den nya
ägaren.

21 § Om frivillig beskattning som beslutats enligt 12 § upphör i enlighet
med 16 § innan uthyrning eller upplåtelse som avses i 5 eller 6 § har
påbörjats, är fastighetsägaren skyldig att anmäla det förhållande som medför
att beskattningen upphör till Skatteverket.

Avdrag för ingående skatt

22 § En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt
bestämmelserna i 13 kap.

Fastighetsägaren får göra avdrag i stället för att korrigera den ingående

skatten genom justering av avdrag, om

1. frivillig beskattning enligt 8 § har börjat gälla inom tre år från utgången

av det kalenderår då fastighetsägaren eller en tidigare ägare har utfört eller
låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten, eller

2. vid frivillig beskattning till följd av beslut enligt 12 §, en uthyrning

eller annan upplåtelse som avses i 5 eller 6 § har påbörjats inom tre år från
utgången av det kalenderår då fastighetsägaren eller en tidigare ägare har
utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten.

23 § Om fastighetsägaren har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller
ombyggnaden av fastigheten, gäller 22 § andra stycket bara om den del av
fastigheten som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden inte tagits i bruk
efter åtgärderna.

background image

SFS

2023:200

70

24 § Om en tidigare ägare av fastigheten har utfört eller låtit utföra ny-,
till- eller ombyggnaden av fastigheten, gäller 22 § andra stycket bara om

1. den nya ägaren inte har avdragsrätt enligt 13 kap. 8 § 4,
2. den tidigare ägaren inte varit skyldig att betala mervärdesskatt enligt

8 eller 12 §, och

3. varken den tidigare eller den nya ägaren tagit den del av fastigheten

som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden i bruk efter åtgärderna.

25 § Avdrag enligt 22 § andra stycket får göras för den ingående skatt som
hänför sig till byggarbetena och som motsvarar den upplåtelse som omfattas
av frivillig beskattning. Avdrag får dock inte göras för ingående skatt som
det gjorts avdrag för efter beslut enligt 12 §.

Utfärdande av handling vid överlåtelse av fastighet

26 § Vid förvärv av en fastighet ska avdragsrätten för ingående skatt
hänförlig till en tidigare ägares ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten som
avses i 22 § andra stycket, styrkas genom en av överlåtaren utfärdad
handling.

Handlingen ska innehålla uppgift om
1. den ingående skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnad och

som överlåtaren inte har dragit av,

2. överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan

uppgift genom vilken de kan identifieras,

3. överlåtarens registreringsnummer för mervärdesskatt eller, om denne

inte är registrerad, person- eller organisationsnummer eller en likvärdig
uppgift,

4. transaktionens art, och
5. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av beskattningen och

förvärvarens avdragsrätt.

Överlåtaren är skyldig att utfärda en sådan handling som avses i första

stycket om förvärvaren begär det.

Justering av avdrag för ingående skatt

27 § Avdrag för ingående skatt som hänför sig till fastighet som är eller
har varit föremål för uthyrning eller annan upplåtelse som omfattas eller har
omfattats av frivillig beskattning, ska justeras enligt vad som föreskrivs i
28–31 §§ och 15 kap.

28 § Avdrag för ingående skatt ska justeras när frivillig beskattning upp-
hör enligt 16–19 §§. Justering ska dock inte göras om

1. den frivilliga beskattningen upphör enligt 16 § 2, eller
2. fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten i en annan verk-

samhet där transaktionerna medför avdragsrätt.

29 § Om frivillig beskattning som beslutats enligt 12 § upphör innan
någon uthyrning eller annan upplåtelse som avses i 5 eller 6 § kommit till
stånd, ska avdrag för ingående skatt justeras vid ett enda tillfälle och avse
återstoden av justeringsperioden. Dessutom ska ingående skatt som hänför
sig till tiden mellan beslutet om frivillig beskattning och dennas upphörande,
betalas in till staten. På justerings- och skattebelopp ska kostnadsränta
betalas. Räntan ska motsvara den fastställda basräntan enligt 65 kap. 3 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) och löpa från och med dagen för åter-
betalning av den ingående skatten till fastighetsägaren.

background image

SFS

2023:200

71

När en fastighetsägare har avdragsrätt enligt 22 § andra stycket beräknas

justeringsperioden från ingången av det beskattningsår då avdragsrätten
inträtt.

30 § Bestämmelserna i 15 kap. 21–23 §§ gäller också vid överlåtelse av
fastighet som omfattas av frivillig beskattning, även om den frivilliga
beskattningen övergår till den nya ägaren först vid tillträdet enligt 15 § andra
stycket.

Om den frivilliga beskattningen upphör enligt 18 eller 19 § är den tidigare

ägaren skyldig att justera avdrag för ingående skatt, om inte den nya ägaren
övertar rättighet och skyldighet att justera avdrag enligt 15 kap. 21–23 §§.

31 § Om frivillig beskattning upphör på grund av åtgärder som vidtagits
av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare är såväl denne som fastighets-
ägaren skyldig att justera avdrag för ingående skatt. Skyldigheten omfattar
den ingående skatt som var och en av dem dragit av och som hänför sig till
den del av fastigheten som omfattas av hyres- eller bostadsrätten.

13 kap. Avdrag för ingående skatt
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– vad som avses med ingående skatt (4 och 5 §§),
– avdragsrättens omfattning (6–12 §§),
– begränsningar och preciseringar av avdragsrätten (13–28 §§),
– uppdelning av den ingående skatten (29 och 30 §§), och
– att avdrag ska styrkas (31–36 §§).

Bestämmelser om avdrag i andra kapitel

2 § Bestämmelser om avdrag för ingående skatt finns även i de särskilda
ordningarna för

– beskattningsbara personer med liten årsomsättning i 18 kap.,
– resebyråer i 19 kap.,
– begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter i 20 kap.,
– investeringsguld i 21 kap., och
– distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster i

22 kap.

3 § Särskilda bestämmelser om vad som avses med ingående skatt, om
avdrag och om justering av avdrag för ingående skatt finns i

– 11 kap. om undantag avseende varor i vissa lager,
– 12 kap. om frivillig beskattning för vissa fastighetsupplåtelser, och
– 15 kap. om justering av avdrag för ingående skatt hänförlig till in-

vesteringsvaror.

Vad som avses med ingående skatt

4 § Ingående skatt utgörs av beloppet av den mervärdesskatt enligt denna
lag som har betalats eller ska betalas och som hänför sig till

1. ersättning för varor som har levererats eller kommer att levereras av en

beskattningsbar person, om den beskattningsgrundande händelsen för
leveransen har inträffat,

background image

SFS

2023:200

72

2. ersättning för tjänster som har tillhandahållits eller kommer att till-

handahållas av en beskattningsbar person, om den beskattningsgrundande
händelsen för tillhandahållandet har inträffat,

3. ersättning för unionsinterna förvärv av varor,
4. sådana överföringar som likställs med unionsinterna förvärv av varor

mot ersättning enligt 5 kap. 23–25 §§, och

5. import av varor.


5 § Ingående skatt utgörs också av beloppet av den mervärdesskatt enligt
denna lag som har betalats eller ska betalas och som hänför sig till

1. förvärv som avses i 8 § 4, och
2. uttag av tjänster i byggnadsrörelse som avses i 8 § 5.

Avdragsrättens omfattning
Huvudregel

6 § I den utsträckning en beskattningsbar person använder varorna och
tjänsterna för sina beskattade transaktioner inom landet får denne, från den
mervärdesskatt som ska betalas, dra av ingående skatt som hänför sig till

1. leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster till den beskatt-

ningsbara personen,

2. sådana unionsinterna förvärv av varor som görs av den beskattnings-

bara personen,

3. sådana överföringar som enligt 5 kap. 23–25 §§ likställs med unions-

interna förvärv av varor mot ersättning och som görs av den beskattnings-
bara personen, och

4. import av varor.

Avdragsrätt vid en tillfällig unionsintern leverans av ett nytt

transportmedel

7 § Den som är en beskattningsbar person bara på grund av en tillfällig
leverans av ett nytt transportmedel enligt 4 kap. 3 § har rätt till avdrag för
ingående skatt om leveransen är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap.
42 §. Avdragsrätten avser den mervärdesskatt som ingår i säljarens inköps-
pris eller som denne har betalat vid importen eller det unionsinterna
förvärvet av transportmedlet. Avdragsrätten är dock begränsad till högst det
skattebelopp säljaren skulle vara skyldig att betala om leveransen inte hade
varit undantagen från skatteplikt.

Avdrag enligt första stycket får göras först sedan transportmedlet har

levererats.

Avdragsrätt i särskilda fall

8 § I den utsträckning den beskattningsbara personen använder varorna
och tjänsterna för sina beskattade transaktioner inom landet får avdrag också
göras enligt följande uppställning.
Om den beskattnings-
bara personen

får avdrag göras för

under förutsättning
att

1. övertar

en

verksamhet från en
annan beskattningsbar
person,

den ingående skatt
som hänför sig till

– leveranser

av

varor och tillhanda-
hållanden av tjänster
till den tidigare ägaren

den tidigare ägaren inte
har gjort avdrag men
den ingående skatten
skulle

ha

varit

avdragsgill om denne

background image

SFS

2023:200

73

för rörelsens behov,
och

– unionsinterna

förvärv av varor och
import som gjorts av
den tidigare ägaren för
rörelsens behov,

hade fortsatt att driva
rörelsen,

2. är delägare i en

samfällighet för vatten-
reglering, väghållning
eller liknande ändamål,

den ingående skatt
som motsvarar den
beskattningsbara
personens andel i
samfälligheten

och

som hänför sig till

– leveranser

av

varor och tillhanda-
hållanden av tjänster
till

samfälligheten,

och

– unionsinterna

förvärv av varor och
import som gjorts av
samfälligheten,

den fastighet som ingår
i

samfälligheten

används för den be-
skattningsbara person-
ens transaktioner som
medför avdragsrätt,

3. har fått en vara

levererad till sig och då
har betalat skatt vid
importen av varan utan
att

ha

betalnings-

skyldighet för importen
eller har betalat er-
sättning för denna skatt
till den som haft sådan
betalningsskyldighet,

den

skatt

som

Tullverket tagit ut,

leverantören inte är
betalningsskyldig
enligt denna lag för
annat än importen och
den ingående skatten
skulle ha varit avdrags-
gill om den beskatt-
ningsbara

personen

själv hade varit betal-
ningsskyldig för im-
porten,

4. förvärvar

en

fastighet, en hyresrätt
eller en bostadsrätt till
en lägenhet,

den utgående skatt
som

säljaren

har

redovisat eller ska
redovisa för uttagen,

fastigheten eller läg-
enheten i säljarens
byggnadsrörelse

har

tillförts tjänster som
uttagsbeskattas

med

stöd av 5 kap. 32 §,
utan att fastigheten
eller lägenheten där-
efter har tagits i bruk av
säljaren,

5. i sin byggnads-

rörelse tillfört en egen
fastighet eller en läg-
enhet som innehas med
hyresrätt eller bostads-
rätt sådana tjänster som

den utgående skatt
som fastighetsägaren,
hyresgästen

eller

bostadsrättshavaren
har redovisat eller ska
redovisa för uttagen,

fastigheten eller läg-
enheten därefter tas i
bruk av den beskatt-
ningsbara personen för
transaktioner

som

medför avdragsrätt.

background image

SFS

2023:200

74

uttagsbeskattas

med

stöd av 5 kap. 32 §,

Första stycket 1 gäller även om den tidigare ägaren har använt varorna

och tjänsterna för sina beskattade transaktioner inom landet.

Avdragsrätt för transaktioner i ekonomisk verksamhet utanför landet

9 § En beskattningsbar person får göra avdrag för ingående skatt som är
hänförlig till sådana transaktioner som avses i 6 och 8 §§, i den utsträckning
den beskattningsbara personen använder varorna och tjänsterna för sina
transaktioner utanför landet som

1. utförs i en sådan ekonomisk verksamhet som avses i 4 kap. 2 §, och
2. skulle ha medfört rätt till avdrag för ingående skatt om de hade gjorts

inom landet.

Avdragsrätt för transaktioner som är undantagna från skatteplikt

10 § En beskattningsbar person får göra avdrag för ingående skatt som är
hänförlig till sådana transaktioner som avses i 6 och 8 §§, i den utsträckning
den beskattningsbara personen använder varorna och tjänsterna för sina
transaktioner inom landet som är undantagna från skatteplikt i enlighet med
någon av följande bestämmelser i 10 kap.:

– 13 § om läkemedel,
– 26 § första stycket 2 om framställning och distribution av periodiska

publikationer,

– 34 § 4 om leverans av guld till Sveriges riksbank,
– 42 eller 46 § om unionsinterna leveranser av varor,
– 52 § om transporttjänster – Azorerna och Madeira,
– 63 § om tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för import,
– 64, 65, 66 eller 67 § om export,
– 68 § om tjänster i samband med export eller import av varor,
– 69 eller 70 § om leverans av fartyg eller luftfartyg och utrustning till

dessa,

– 71 eller 72 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på fartyg

och luftfartyg,

– 73 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på krigsfartyg,
– 74 § om tjänster som avser fartyg eller luftfartyg,
– 75 § om tjänster av mäklare och andra förmedlare,
– 76 eller 77 § om vissa leveranser av varor avseende fartyg och luft-

fartyg,

– 78 § om leverans av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.,
– 84 § om leverans av varor till beskickningar, konsulat, EU-organ och

andra internationella organisationer,

– 88 § om leverans av varor till Europeiska kommissionen, EU-organ

eller byråer för att hantera covid-19-pandemin,

– 89, 90 eller 91 § om tjänster som tillhandahålls EU, EU-organ och andra

internationella organisationer,

– 92 § om väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land,
– 93 § om väpnade styrkor som tillhör part i Nato,
– 94 § om vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern,
– 95 § om förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transaktioner

eller transaktioner gjorda utanför EU,

– 96 § om exportbutiker, eller
– 97 § om leveranser vid användning av ett elektroniskt gränssnitt.

background image

SFS

2023:200

75

Första stycket gäller även sådana transaktioner som är undantagna från

skatteplikt i enlighet med 11 kap. 4 och 5 §§ om varor i vissa lager.

11 § En beskattningsbar person får göra avdrag för ingående skatt som är
hänförlig till sådana transaktioner som avses i 6 och 8 §§, i den utsträckning
den beskattningsbara personen använder varorna och tjänsterna för sina
transaktioner som är undantagna från skatteplikt i enlighet med någon av
följande bestämmelser i 10 kap.:

– 32 § om tjänster inom försäkringsområdet,
– 33 § om tjänster inom det finansiella området, utom i fråga om sådan

fondförvaltning som avses i tredje stycket 2 eller liknande verksamhet, eller

– 34 § 1 om leveranser av sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel.
Första stycket gäller bara om
1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har

antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om sådant säte eller etableringsställe
saknas i det landet, den beskattningsbara personen är bosatt eller
stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och är bosatt eller

stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3. transaktionerna är direkt kopplade till varor som ska exporteras till ett

land utanför EU.

Beskattningsbara personer som omfattas av bestämmelserna om

återbetalning har inte avdragsrätt

12 § Beskattningsbara personer som omfattas av bestämmelserna om
återbetalning av ingående skatt i 14 kap. 7–9 §§ eller 36 och 37 §§ har inte
avdragsrätt enligt 6 § eller någon av 8–11 §§.

Begränsningar och preciseringar av avdragsrätten
Fastigheter delvis använda i ekonomisk verksamhet

13 § Ingående skatt som omfattas av avdragsrätt enligt 6 § eller någon av
8–11 §§ och som hänför sig till en fastighet som ingår i en beskattningsbar
persons rörelsetillgångar, får bara dras av i proportion till den
beskattningsbara personens användning av fastigheten för rörelsen, om
fastigheten används både för

1. rörelsen, och
2. eget privat bruk, personalens privata bruk eller annars för andra ända-

mål än den egna rörelsen.

Första stycket gäller inte
1. en stadigvarande bostad som omfattas av avdragsförbudet i 26 §, eller
2. ingående skatt som får dras av i enlighet med 27 § vid utförande av

sådana tjänster för vilka uttagsbeskattning ska ske och vid jordbruksarrende
som omfattar bostad.

14 § Om den avdragsgilla delen av den ingående skatten inte kan fast-
ställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdelning efter
skälig grund.

15 § Om användningen av fastigheten ändras, ska avdraget för den ingå-
ende skatten justeras i enlighet med 15 kap.

Bestämmelserna i 5 kap. 29 och 30 §§ är inte tillämpliga vid ändrad an-

vändning av fastigheten.

background image

SFS

2023:200

76

Fastighetsförvaltande verksamhet

16 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till kostnader
vid uttag av sådana tjänster i en fastighetsförvaltande verksamhet där
beskattningsunderlaget beräknats enligt 8 kap. 9 §.

Finansieringsföretag

17 § Ett finansieringsföretag som har övertagit en säljares rätt enligt ett
köpeavtal får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till värdet
av en vara som med stöd av köpeavtalet återtas av finansieringsföretaget.

Första stycket gäller bara om finansieringsföretaget kan visa att den

ingående skatten inte till någon del har varit avdragsgill för förvärvaren.

Försäljning från fartyg på vissa linjer

18 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till leveranser,
unionsinterna förvärv eller import av varor för försäljning från fartyg på
linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland.

19 § Avdragsbegränsningen gäller dock inte om leveransen, det
unionsinterna förvärvet eller importen avser spritdrycker, vin, starköl, öl,
tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat, toalettmedel eller choklad- och
konfektyrvaror.

I fråga om punktskattepliktiga varor är det dock en förutsättning för

avdrag att varorna får provianteras utan punktskatt enligt 5–9 §§ lagen
(1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Personbilar och motorcyklar

20 § Den som förvärvar eller importerar en personbil eller en motorcykel
får inte dra av ingående skatt som hänför sig till leveransen, det
unionsinterna förvärvet eller importen av fordonet.

Första stycket gäller dock inte om en beskattningsbar person förvärvar

eller importerar fordonet för

1. återförsäljning,
2. uthyrning,
3. persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211),
4. transporter av avlidna, eller
5. körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt.

21 § Den som hyr en personbil eller en motorcykel får inte dra av ingående
skatt som hänför sig till hyran av fordonet.

Första stycket gäller dock inte om en beskattningsbar person använder det

hyrda fordonet för

1. uthyrning,
2. persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211),
3. transporter av avlidna, eller
4. körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt.


22 § En beskattningsbar person som använder en hyrd personbil eller
motorcykel i en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt, får dra
av hälften av den ingående skatt som hänför sig till hyran, om fordonet

1. i mer än ringa omfattning används i den verksamhet där transaktionerna

medför avdragsrätt, och

background image

SFS

2023:200

77

2. hyrs för andra ändamål än för uthyrning, persontransporter enligt

taxitrafiklagen (2012:211), transporter av avlidna eller körkortsutbildning
som omfattas av skatteplikt.

Första stycket gäller utan någon begränsning på grund av att fordonet bara

delvis används i verksamheten.

23 § En beskattningsbar person som använder en personbil eller en
motorcykel i en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt, får dra
av ingående skatt som hänför sig till driftskostnader, om fordonet tillhör
inventarierna i verksamheten eller har hyrts för användning i denna.

Första stycket gäller utan någon begränsning på grund av att fordonet bara

delvis används i verksamheten.

Representation och liknande ändamål

24 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till utgifter
för representation och liknande ändamål för vilka den beskattningsbara
personen inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt
16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

25 § Avdragsbegränsningen gäller dock inte ingående skatt som avser
måltider eller liknande förtäring, om

1. utgifterna har ett sådant omedelbart samband med verksamheten som

avses i 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229),

2. avdraget inte överstiger vad som kan anses skäligt, och
3. avdraget högst uppgår till den ingående skatten på 300 kronor per

person och tillfälle.

Stadigvarande bostad

26 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till stadig-
varande bostad.

27 § Avdragsbegränsningen gäller dock inte ingående skatt som hänför sig
till

1. leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster, unionsinterna

förvärv av varor eller import för utförande av sådana tjänster som avses i
5 kap. 32–34 §§ för vilka uttagsbeskattning ska ske,

2. ett jordbruksarrende även till den del arrendet omfattar bostad.

Staten

28 § Ingående skatt är inte avdragsgill för staten.

Uppdelning av den ingående skatten

29 § Avdrag ska göras enligt andra stycket om den ingående skatten avser
en beskattningsbar persons förvärv eller import som

1. bara delvis är avdragsgill,
2. görs gemensamt för flera ekonomiska verksamheter, av vilka det

saknas avdragsrätt i någon, eller

3. görs för en verksamhet där det delvis saknas rätt till avdrag.
Avdrag får då endast göras för skatten på den del av ersättningen eller

inköpspriset som hänför sig till den del av förvärvet eller importen som är
avdragsgill respektive hänför sig till en verksamhet där transaktionerna
medför avdragsrätt. Om denna del inte kan fastställas, får avdragsbeloppet i
stället bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

background image

SFS

2023:200

78

Första och andra styckena gäller även ingående skatt som till viss del

avser annat än den ekonomiska verksamheten.

30 § I det fall den ingående skatten avser förvärv eller import för en eko-
nomisk verksamhet där det delvis saknas rätt till avdrag, får hela den ingå-
ende skatten för ett visst förvärv eller en viss import ändå dras av, om

1. förvärvet eller importen till mer än 95 procent görs för de transaktioner

som medför rätt till avdrag, eller

2. skatten för förvärvet eller importen inte överstiger 1 000 kronor och

ersättningen för transaktionerna som medför rätt till avdrag uppgår till mer
än 95 procent av ersättningen i verksamheten.

Avdrag ska styrkas

31 § En beskattningsbar person har bara rätt att göra avdrag för ingående
skatt om den kan styrkas.

Leverans av varor, tillhandahållande av tjänster och unionsinternt förvärv

32 § Avdraget ska styrkas genom faktura, om den ingående skatten hänför
sig till

1. leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, eller
2. unionsinternt förvärv av varor.

33 § Faktura för att styrka avdraget behövs dock inte, om

1. det finns särskilda skäl,
2. avdraget kan styrkas genom annan dokumentation, och
3. den ingående skatten hänför sig till unionsinterna förvärv av varor eller

sådana leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster för vilka
förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten enligt 16 kap. 6 § eller
någon av 8–16 §§.

34 § Om den ingående skatten hänför sig till sådana överföringar som
likställs med unionsinterna förvärv av varor mot ersättning enligt 5 kap. 23–
25 §§, ska avdraget styrkas genom annan dokumentation än faktura.

Import

35 § Om den ingående skatten hänför sig till import, ska avdraget styrkas
genom importdokument som anger eller medger beräkning av den mer-
värdesskatt som har betalats eller ska betalas.

Av importdokumentet eller av en annan handling ska det dessutom framgå

att den beskattningsbara personen är importör eller mottagare av de
importerade varorna.

Vissa förvärv av fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt till lägenhet

36 § Om den ingående skatten hänför sig till ett sådant förvärv av en
fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt till en lägenhet som avses i 8 § 4, ska
avdraget styrkas genom en av överlåtaren utfärdad handling.

Handlingen ska innehålla uppgift om
1. den mervärdesskatt som överlåtaren har redovisat eller ska redovisa för

sina gjorda uttag av tjänster på fastigheten eller lägenheten,

2. överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan

uppgift genom vilken de kan identifieras,

background image

SFS

2023:200

79

3. överlåtarens registreringsnummer för mervärdesskatt eller, om denne

inte är registrerad, person- eller organisationsnummer eller en likvärdig
uppgift,

4. transaktionens art, och
5. övrigt av betydelse för bedömningen av överlåtarens skyldighet att

betala mervärdesskatt och förvärvarens avdragsrätt eller rätt till
återbetalning.

Överlåtaren är skyldig att utfärda en sådan handling som avses i första

stycket om förvärvaren begär det.

14 kap. Återbetalning av skatt
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– återbetalning till beskattningsbara personer etablerade i andra EU-

länder (3–32 §§),

– återbetalning till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom

EU (33–48 §§),

– återbetalning vid viss import (49 och 50 §§),
– återbetalning till den som är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt

(51–54 §§),

– återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder (55–58 §§),
– återbetalning till hjälporganisationer (59 §),
– återbetalning till utländska beskickningar m.fl. (60–63 §§),
– återbetalning till EU och vissa EU-organ (64–66 §§),
– återbetalning till väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land (67 §),
– gemensamma bestämmelser för 59–67 §§ (68 och 69 §§),
– att återbetalningsrätten ska styrkas (70 §),
– skattetillägg (71 §),
– omprövning i vissa fall (72–75 §§), och
– indrivning och verkställighet (76 §).

Bestämmelser om återbetalning i andra kapitel

2 § Bestämmelser om återbetalning av ingående skatt finns även i

– 19 kap. om en särskild ordning för resebyråer, och
– 22 kap. om de särskilda ordningarna för distansförsäljning av varor och

vissa tillhandahållanden av tjänster.

Återbetalning till beskattningsbara personer etablerade i andra

EU-länder
Vem som kan ansöka om återbetalning

3 § En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och
som vill få återbetalning av ingående skatt ska ansöka om detta, om den
beskattningsbara personen under den återbetalningsperiod som avses i 14 §

1. varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast

etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genomförts eller, om säte
eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande
vistats i Sverige, och

2. inte har levererat några varor eller tillhandahållit några tjänster inom

landet, med de undantag som följer av 4–6 §§.

4 § Den beskattningsbara personen får inom landet ha tillhandahållit
transporttjänster och stödtjänster till dessa, under förutsättning att tillhanda-

background image

SFS

2023:200

80

hållandena är undantagna från skatteplikt i enlighet med någon av följande
bestämmelser i 10 kap.:

– 63 § om tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för import,
– 68 § om tjänster i samband med export eller import av varor,
– 74 § om tjänster som avser fartyg eller luftfartyg,
– 75 § om tjänster av mäklare och andra förmedlare,
– 89 eller 90 § om tjänster som tillhandahålls EU, EU-organ och andra

internationella organisationer,

– 92 § om väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land,
– 93 § om väpnade styrkor som tillhör part i Nato,
– 94 § om vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern, eller
– 95 § om förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transaktioner

eller transaktioner gjorda utanför EU.

Första stycket gäller även sådana transaktioner som är undantagna från

skatteplikt i enlighet med 11 kap. 4 § 2, 3 eller 4 om varor i vissa lager.

5 § Den beskattningsbara personen får också ha levererat varor och till-
handahållit tjänster inom landet för vilka förvärvaren är skyldig att betala
mervärdesskatten i enlighet med någon av följande bestämmelser i 16 kap.:

– 6 § om leverans av varor och tillhandahållande av vissa tjänster med

anknytning till fastighet,

– 8 § om leverans av el, gas, värme eller kyla,
– 9 § om tillhandahållande av tjänster som avses i 6 kap. 33 §,
– 10 § om trepartshandel,
– 13 § om tillhandahållande av vissa tjänster inom byggsektorn, eller
– 14 § om handel med avfall och skrot.


6 § Den beskattningsbara personen får dessutom inom landet ha levererat
varor och tillhandahållit tjänster, om mervärdesskatten för leveransen av
dessa varor eller tillhandahållandet av dessa tjänster redovisats enligt
bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de särskilda ordningarna i
artiklarna 369a–369x i mervärdesskattedirektivet.

Återbetalningsrättens omfattning

7 § En beskattningsbar person som uppfyller villkoren i 3–6 §§ har rätt till
återbetalning av ingående skatt som debiterats för varor som levererats eller
tjänster som tillhandahållits inom landet till denne av andra beskattningsbara
personer eller för import av varor till landet. Rätten till återbetalning gäller
även sådan ingående skatt som omfattas av avdragsrätt enligt 13 kap. 8 §.

Första stycket gäller bara i den utsträckning den beskattningsbara

personen använder varorna eller tjänsterna för transaktioner som avses i

– 13 kap. 9 § om avdragsrätt för transaktioner i ekonomisk verksamhet

utanför landet,

– 13 kap. 10 och 11 §§ om avdragsrätt för vissa transaktioner som är

undantagna från skatteplikt, eller

– 5 § om leverans av varor och tillhandahållande av tjänster för vilka

förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten.

8 § Den beskattningsbara personen har rätt till återbetalning av ingående
skatt enligt 7 § under förutsättning att denne utför transaktioner som medför
rätt till avdrag i det EU-land där denne är etablerad.

Om den beskattningsbara personen utför både transaktioner som medför

rätt till avdrag och sådana som inte medför rätt till avdrag i det EU-land där

background image

SFS

2023:200

81

denne är etablerad, omfattar rätten till återbetalning enligt 7 § bara sådan
ingående skatt som hänför sig till transaktionerna som medför rätt till avdrag
i enlighet med tillämpningen av artikel 173 i mervärdesskattedirektivet i
etableringslandet.

9 § Rätten till återbetalning omfattar bara sådan ingående skatt som skulle
ha varit avdragsgill enligt denna lag om den beskattningsbara personen i
stället hade haft rätt till avdrag för ingående skatt.

10 § Någon rätt till återbetalning finns inte för

1. sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som avses i 2 kap. 12 §, eller
2. mervärdesskatt som fakturerats för en leverans av varor som är undan-

tagen från skatteplikt enligt någon av följande bestämmelser i 10 kap.:

– 42 eller 46 § om unionsinterna leveranser av varor, eller
– 64 § 3 om leverans av varor när en beskattningsbar person som inte är

etablerad inom landet förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och
hämtar den för att direkt föra ut den till en plats utanför EU.

Vad en ansökan ska avse

11 § En ansökan om återbetalning ska avse

1. förvärv av varor eller tjänster
a) som har fakturerats under återbetalningsperioden, om redovisnings-

skyldigheten för skatten inträtt före eller vid tidpunkten för faktureringen,
eller

b) för vilka redovisningsskyldigheten har inträtt under återbetalnings-

perioden, om förvärven har fakturerats innan redovisningsskyldigheten har
inträtt, eller

2. import av varor under återbetalningsperioden.
Utöver de transaktioner som anges i första stycket får ansökan även avse

fakturor eller importdokument som inte omfattas av en tidigare ansökan och
som gäller transaktioner som genomförts under kalenderåret i fråga.

Hur en ansökan ska göras

12 § En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land ska
ansöka om återbetalning av ingående skatt hos Skatteverket. Ansökan ska
göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i
etableringslandet.

En ansökan anses ingiven till den behöriga myndigheten i etablerings-

landet bara om sökanden har lämnat samtliga uppgifter som ansökan ska
innehålla enligt 13 §.

Bestämmelser om hur en ansökan ska göras om den beskattningsbara

personen är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 §
första stycket 3–5 skatteförfarandelagen (2011:1244) finns i 51–54 §§.

Ansökans innehåll och språk

13 § En ansökan ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter och de
ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna besluta om åter-
betalning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om

1. ansökans innehåll,
2. vilka språk som får användas i en ansökan, och
3. när uppgifter lämnas enligt 18 och 19 §§.

background image

SFS

2023:200

82

Återbetalningsperiod

14 § En ansökan om återbetalning ska avse en period på minst tre på
varandra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett
kalenderår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får
omfatta kortare tid än tre månader.

Ansökningstid

15 § En ansökan om återbetalning ska senast den 30 september kalen-
deråret efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga mynd-
igheten i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Tidsfristen i första stycket får inte beräknas med stöd av 2 § lagen

(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Minimibelopp

16 § Om en ansökan om återbetalning avser en återbetalningsperiod som
är minst tre kalendermånader men mindre än ett kalenderår, ska det sökta
beloppet vara minst 4 000 kronor.

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av det, ska det

sökta beloppet vara minst 500 kronor.

Skatteverkets underrättelseskyldighet

17 § Skatteverket ska på elektronisk väg och utan dröjsmål underrätta
sökanden om vilket datum en ansökan om återbetalning kom in till
Skatteverket.

Skatteverkets rätt att begära uppgifter

18 § Om Skatteverket inte har alla uppgifter som behövs för att fatta beslut
i fråga om hela eller en del av en ansökan om återbetalning, får Skatteverket
inom den fyramånadersperiod som anges i 21 § på elektronisk väg begära
ytterligare uppgifter från

1. sökanden,
2. den behöriga myndigheten i det EU-land där sökanden är etablerad,

eller

3. någon annan.
En begäran enligt första stycket 3 får göras på elektronisk väg endast om

den kan tas emot på det sättet.

19 § Skatteverket får även begära originalet eller en kopia av den berörda
fakturan eller importdokumentet, om det finns rimligt tvivel om giltigheten
eller riktigheten av en fordran.

Tidsfrist för att lämna uppgifter

20 § Uppgifter som Skatteverket har begärt enligt 18 eller 19 § ska ha
kommit in till Skatteverket inom en månad från den dag då mottagaren fick
begäran.

Tidsfrister för Skatteverkets beslut

21 § Skatteverket ska meddela beslut avseende en ansökan om
återbetalning senast fyra månader från den dag då ansökan kom in till
Skatteverket.

background image

SFS

2023:200

83

22 § Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter enligt 18 §, ska beslutet
om återbetalning meddelas senast två månader från den dag då

1. uppgifterna kom in till Skatteverket, eller
2. tidsfristen som anges i 20 § har löpt ut, om begäran inte har besvarats.
Skatteverket har dock alltid sex månader på sig att slutligt avgöra ärendet,

räknat från den dag då ansökan kom in till Skatteverket.

Om Skatteverket har begärt kompletterande ytterligare uppgifter, ska ett

slutligt beslut avseende ansökan meddelas inom åtta månader från den dag
då ansökan kom in till Skatteverket.

Följden av att beslut inte meddelas inom tidsfristen

23 § En ansökan ska anses ha avslagits om Skatteverket inte meddelar sitt
beslut inom de tidsfrister som anges i 21 och 22 §§.

Korrigering och återkrav av återbetalt belopp

24 § Sökanden ska korrigera det belopp som sökts eller som redan har
betalats tillbaka, om den avdragsgilla andelen av den ingående skatten har
justerats i enlighet med tillämpningen av artikel 175 i mervärdesskatte-
direktivet i det EU-land där sökanden är etablerad, efter det att en ansökan
om återbetalning gavs in.

Korrigeringen ska göras senast under kalenderåret efter återbetalnings-

perioden

1. i en ansökan om återbetalning, eller
2. genom inlämnande av en särskild anmälan genom den elektroniska

portal som inrättats av det EU-land där sökanden är etablerad, om sökanden
inte ger in någon återbetalningsansökan under det kalenderåret.

25 § Om sökanden har gjort en korrigering i en ansökan om återbetalning,
ska Skatteverket i sitt beslut avseende den ansökan även fatta beslut om att
med anledning av korrigeringen höja eller sänka det belopp som ska
återbetalas.

26 § Om sökanden har gjort en korrigering i en särskild anmälan, ska
Skatteverket besluta att

1. betala tillbaka det belopp som sökanden har att fordra, eller
2. sökanden ska betala tillbaka vad som har betalats ut för mycket.
Ett beslut enligt första stycket 2 får verkställas även om det inte har fått

laga kraft.

27 § Om någon har fått en återbetalning på ett bedrägligt eller annars
oriktigt sätt, ska Skatteverket besluta att det belopp som felaktigt
tillgodoförts ska betalas tillbaka. Beloppet ska betalas tillbaka senast
30 dagar från den dag då Skatteverket meddelade sitt beslut.

Det belopp som ska betalas tillbaka och obetalda skattetillägg får räknas

av mot ingående skatt som den som ska betala tillbaka det felaktigt mottagna
beloppet har rätt att få tillbaka på grundval av en annan ansökan än den som
lett till den felaktiga återbetalningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas även om det inte

har fått laga kraft.

28 § Åtgärder för att återkräva ett sådant belopp som felaktigt tillgodoförts
får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår då beloppet
betalats ut.

background image

SFS

2023:200

84

Tidpunkt och land för utbetalning

29 § Om Skatteverket bifaller en ansökan om återbetalning, ska
Skatteverket betala ut det beviljade beloppet till sökanden eller den som
sökanden anger senast 10 arbetsdagar från den dag då

1. tidsfristen i 21 § löpte ut, eller
2. tidsfristerna i 22 § löpte ut, om ytterligare uppgifter eller komplette-

rande ytterligare uppgifter har begärts av Skatteverket.

30 § Det beviljade beloppet ska betalas ut i

1. Sverige, eller
2. ett annat EU-land, om sökanden begär det.
Vid utbetalning i ett annat EU-land ska Skatteverket från beloppet som

ska betalas ut dra av de bankavgifter som tagits ut för överföringen.

Ränta

31 § Sökanden ska tillgodoföras ränta på det beviljade beloppet, om ut-
betalningen görs efter den senaste tidpunkt som anges i 29 §.

Om Skatteverket har begärt ytterligare uppgifter eller kompletterande

ytterligare uppgifter, tillämpas första stycket bara om sökanden har kommit
in till Skatteverket med uppgifterna i enlighet med 20 §.

32 § Ränta ska beräknas från och med dagen efter den i 29 § angivna
senaste dagen för utbetalning till den dag då utbetalningen faktiskt görs.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje

stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Återbetalning till beskattningsbara personer som inte är etablerade

inom EU
Vem som kan ansöka om återbetalning

33 § En beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-land och
som vill få återbetalning av ingående skatt ska ansöka om detta.

Med beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-land avses

en beskattningsbar person som under den återbetalningsperiod som avses i
42 §

1. varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet inom EU eller ett fast

etableringsställe inom EU från vilket affärstransaktioner genomförts eller,
om säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller
stadigvarande vistats inom EU, och

2. inte har levererat några varor eller tillhandahållit några tjänster inom

landet, med de undantag som följer av 34 och 35 §§.

34 § Den beskattningsbara personen får inom landet ha tillhandahållit
transporttjänster och stödtjänster till dessa, under förutsättning att till-
handahållandena är undantagna från skatteplikt i enlighet med någon av
följande bestämmelser i 10 kap.:

– 63 § om tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för import,
– 68 § om tjänster i samband med export eller import av varor,
– 74 § om tjänster som avser fartyg eller luftfartyg,
– 75 § om tjänster av mäklare och andra förmedlare,
– 89 eller 90 § om tjänster som tillhandahålls EU, EU-organ och andra

internationella organisationer,

– 92 § om väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land,

background image

SFS

2023:200

85

– 93 § om väpnade styrkor som tillhör part i Nato,
– 94 § om vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern, eller
– 95 § om förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transaktioner

eller transaktioner utanför EU.

Första stycket gäller även sådana transaktioner som är undantagna från

skatteplikt i enlighet med 11 kap. 4 § 2, 3 eller 4 om varor i vissa lager.

35 § Den beskattningsbara personen får också ha levererat varor och till-
handahållit tjänster inom landet för vilka förvärvaren är skyldig att betala
mervärdesskatten i enlighet med någon av följande bestämmelser i 16 kap.:

– 6 § om leverans av varor och tillhandahållande av vissa tjänster med

anknytning till fastighet,

– 8 § om leverans av el, gas, värme eller kyla,
– 9 § om tillhandahållande av tjänster som avses i 6 kap. 33 §,
– 10 § om trepartshandel,
– 13 § om tillhandahållande av vissa tjänster inom byggsektorn, eller
– 14 § om handel med avfall och skrot.

Återbetalningsrättens omfattning

36 § En beskattningsbar person som uppfyller villkoren i 33–35 §§ har rätt
till återbetalning av ingående skatt som debiterats för varor som levererats
eller tjänster som tillhandahållits inom landet till denne av andra
beskattningsbara personer eller för import av varor till landet. Rätten till
återbetalning gäller även sådan ingående skatt som omfattas av avdragsrätt
enligt 13 kap. 8 §.

Första stycket gäller bara i den utsträckning den beskattningsbara per-

sonen använder varorna eller tjänsterna för transaktioner som avses i

– 13 kap. 9 § om avdragsrätt för transaktioner i ekonomisk verksamhet

utanför landet,

– 13 kap. 10 och 11 §§ om avdragsrätt för vissa transaktioner som är

undantagna från skatteplikt, eller

– 35 § om leverans av varor och tillhandahållande av tjänster för vilka

förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten.

37 § Rätten till återbetalning omfattar bara sådan ingående skatt som
skulle ha varit avdragsgill enligt denna lag om den beskattningsbara per-
sonen i stället hade haft rätt till avdrag för ingående skatt.

38 § Någon rätt till återbetalning finns inte för

1. sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som avses i 2 kap. 12 §, eller
2. mervärdesskatt som fakturerats för en leverans av varor som är undan-

tagen från skatteplikt enligt någon av följande bestämmelser i 10 kap.:

– 42 eller 46 § om unionsinterna leveranser av varor, eller
– 64 § 3 om leverans av varor när en beskattningsbar person som inte är

etablerad inom landet förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och
hämtar den för att direkt föra ut den till en plats utanför EU.

Vad en ansökan ska avse

39 § En ansökan om återbetalning ska avse

1. förvärv av varor eller tjänster
a) som har fakturerats under återbetalningsperioden, om redovisnings-

skyldigheten för skatten inträtt före eller vid tidpunkten för faktureringen,
eller

background image

SFS

2023:200

86

b) för vilka redovisningsskyldigheten har inträtt under återbetalnings-

perioden, om förvärven har fakturerats innan redovisningsskyldigheten har
inträtt, eller

2. import av varor under återbetalningsperioden.
Utöver de transaktioner som anges i första stycket får ansökan även avse

fakturor eller importdokument som inte omfattas av en tidigare ansökan och
som gäller transaktioner som genomförts under kalenderåret i fråga.

Hur en ansökan ska göras

40 § En beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-land ska
ansöka om återbetalning av ingående skatt hos Skatteverket. Ansökan ska
göras på ett fastställt formulär som tillhandahålls av Skatteverket.

Bestämmelser om hur en ansökan ska göras om den beskattningsbara

personen är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 §
första stycket 3–5 skatteförfarandelagen (2011:1244) finns i 51–54 §§.

Ansökans innehåll, språk och handlingar som ska bifogas

41 § En ansökan ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter och de
ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna besluta om
återbetalning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om

1. ansökans innehåll,
2. vilka språk som får användas i en ansökan, och
3. vilka handlingar som ska bifogas en ansökan.

Återbetalningsperiod

42 § En ansökan om återbetalning ska avse en period på minst tre på
varandra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett
kalenderår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får
omfatta kortare tid än tre månader.

Ansökningstid

43 § En ansökan om återbetalning ska ha kommit in senast sex kalender-
månader efter utgången av det kalenderår som den avser.

Tidsfristen i första stycket får inte beräknas med stöd av 2 § lagen

(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Minimibelopp

44 § Om en ansökan om återbetalning avser en återbetalningsperiod som
är minst tre kalendermånader men mindre än ett kalenderår, ska det sökta
beloppet vara minst 4 000 kronor.

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av det, ska det

sökta beloppet vara minst 500 kronor.

Tidsfrist för Skatteverkets beslut

45 § Skatteverket ska meddela beslut avseende en ansökan om
återbetalning senast sex månader från den dag då en fullständig ansökan och
övriga föreskrivna handlingar kom in till Skatteverket.

background image

SFS

2023:200

87

Utbetalningsland

46 § Det beviljade beloppet ska betalas ut i

1. Sverige, eller
2. ett annat land, om sökanden begär det.
Vid utbetalning i ett annat land ska Skatteverket från beloppet som ska

betalas ut dra av de bankavgifter som tagits ut för överföringen.

Återkrav och avräkning

47 § Om någon har fått en återbetalning på ett bedrägligt eller annars
oriktigt sätt, ska Skatteverket besluta att det belopp som felaktigt tillgodo-
förts ska betalas tillbaka. Beloppet ska betalas tillbaka senast 30 dagar från
den dag då Skatteverket meddelade sitt beslut.

Det belopp som ska betalas tillbaka och obetalda skattetillägg får räknas

av mot ingående skatt som den som ska betala tillbaka det felaktigt mottagna
beloppet har rätt att få tillbaka på grundval av en annan ansökan än den som
lett till den felaktiga återbetalningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas även om det inte

har fått laga kraft.

48 § Åtgärder för att återkräva ett sådant belopp som felaktigt tillgodoförts
får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår då beloppet
betalats ut.

Återbetalning vid viss import

49 § Om en vara har importerats till Sverige för att sändas eller trans-
porteras till ett annat EU-land, har importören rätt till återbetalning av den
mervärdesskatt som betalats vid importen. Detta gäller dock bara om
importören kan styrka att varan har beskattats som unionsinternt förvärv i
det EU-landet i enlighet med tillämpningen av artikel 20 andra stycket i
mervärdesskattedirektivet.

50 § Den som vill få återbetalning av ingående skatt ska ansöka om detta
i enlighet med 51–53 §§.

Återbetalning till den som är eller ska vara registrerad för

mervärdesskatt

51 § Om den som vill få återbetalning är eller ska vara registrerad för
mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 § första stycket 3–5 skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska ansökan om återbetalning av ingående skatt göras hos
Skatteverket.

52 § Ansökan ska göras i en skattedeklaration i enlighet med det förfar-
ande för deklaration av mervärdesskatt som anges i 26 kap. skatteför-
farandelagen (2011:1244).

För den som ansöker gäller även i övrigt bestämmelserna om förfarandet

i skatteförfarandelagen.

53 § Mervärdesskatten ska redovisas i enlighet med 7 kap.

54 § Det som sägs i 16 och 44 §§ om minsta belopp för en ansökan om
återbetalning gäller även en ansökan i en skattedeklaration.

background image

SFS

2023:200

88

Återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder
Hur en ansökan ska göras

55 § En beskattningsbar person som är etablerad i Sverige, men inte i det
EU-land där återbetalning av mervärdesskatt söks, och som vill få
återbetalning av sådan skatt i enlighet med det landets tillämpning av EU-
återbetalningsdirektivet, ska rikta en ansökan om återbetalning till det
landet. Ansökan ska ges in till Skatteverket genom den elektroniska portal
som inrättats för detta ändamål.

En ansökan anses ingiven endast om sökanden har lämnat samtliga

uppgifter som krävs enligt tillämpningen av artiklarna 8, 9 och 11 i EU-
återbetalningsdirektivet i det EU-land som ansökan riktas till.

Ansökningstid

56 § En ansökan om återbetalning ska ha kommit in till Skatteverket
senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden.

Tidsfristen i första stycket får inte beräknas med stöd av 2 § lagen

(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Skatteverkets underrättelseskyldighet

57 § Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk bekräftelse till
sökanden om vilket datum ansökan kom in till Skatteverket.

Skatteverkets vidarebefordran av ansökan

58 § Skatteverket ska vidarebefordra en ansökan till det EU-land som
ansökan riktats till.

Skatteverket ska dock besluta att inte vidarebefordra ansökan, om sök-

anden under återbetalningsperioden

1. inte är en beskattningsbar person,
2. i Sverige endast utför leveranser av varor eller tillhandahållanden av

tjänster som är undantagna från skatteplikt utan rätt till avdrag för ingående
skatt, eller

3. omfattas av undantaget från skatteplikt för beskattningsbara personer

med liten årsomsättning i 18 kap.

Skatteverket ska på elektronisk väg underrätta sökanden om ett beslut

enligt andra stycket.

Återbetalning till hjälporganisationer

59 § Den som bedriver en verksamhet för Förenta nationernas eller något
av dess fackorgans räkning har efter ansökan rätt till återbetalning av ingå-
ende skatt. Detta gäller bara om skatten hänför sig till varor som förvärvas
eller importeras för att föras ut ur EU och användas i denna verksamhet
utanför EU.

Även en riksomfattande hjälporganisation har sådan återbetalningsrätt,

om varorna förs ut ur EU för att användas i en hjälpverksamhet.

Återbetalning till utländska beskickningar m.fl.
Utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella

organisationer

60 § Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana inter-
nationella organisationer som avses i lagen (1976:661) om immunitet och

background image

SFS

2023:200

89

privilegier i vissa fall, har efter ansökan rätt till återbetalning av ingående
skatt.

Första stycket gäller bara om den ingående skatten hänför sig till förvärv

av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan bygg-

nad som är avsedd för förvärvaren,

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av för-

värvaren,

3. tillbehör eller utrustning till motorfordon som ägs av förvärvaren,
4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på

sådana varor som anges i 1–3 eller på motorfordon,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för

en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,

7. alkohol- och tobaksvaror,
8. tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som

utgör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den
verksamhet som utövas av förvärvaren, och

9. bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för den

verksamhet som utövas av förvärvaren.

Diplomatisk personal och karriärkonsuler

61 § Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskick-
ningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige som
inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här i landet, har efter
ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt.

Första stycket gäller bara om den ingående skatten hänför sig till förvärv

av

1. utrustning för hemmabruk avsedd för mottagning, inspelning eller

uppspelning av ljud eller bild,

2. kameror, objektiv till kameror och annan utrustning för film- eller

bildåtergivning,

3. vitvaror och hushållsmaskiner,
4. datorer och utrustning med liknande användning,
5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och

flyglar,

6. tillbehör eller utrustning till motorfordon eller till sådana varor som

anges i 1–5,

7. tjänster på sådana varor som anges i 1–6 eller på motorfordon,
8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av vitvaror och

hushållsmaskiner,

9. bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska tas ut, och

10. alkohol- och tobaksvaror.


62 § Sådan återbetalningsrätt finns dock bara om

1. förvärvet görs för personligt bruk, och
2. den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst
– 1 000 kronor för förvärv som anges i 61 § andra stycket 1–8,
– 200 kronor för förvärv som anges i 61 § andra stycket 9 och 10.

background image

SFS

2023:200

90

63 § Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i
Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till
återbetalning av ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som anges
i 61 § andra stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan
stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

Återbetalning till EU och vissa EU-organ

64 § Ett kontor eller en anläggning som ligger i Sverige har efter ansökan
rätt till återbetalning av ingående skatt, om kontoret eller anläggningen
tillhör

– Europeiska unionen,
– Europeiska atomenergigemenskapen,
– Europeiska centralbanken,
– Europeiska investeringsbanken, eller
– ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och

för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och
privilegier gäller.

Första stycket gäller bara om den ingående skatten hänför sig till sådana

förvärv som anges i 60 § andra stycket.

65 § Återbetalningsrätten gäller dock bara i den omfattning återbetal-
ningen inte leder till att konkurrensen snedvrids.

66 § Europeiska kommissionen eller en byrå eller ett organ som har
inrättats enligt unionsrätten har efter ansökan rätt till återbetalning av
ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster, om

1. Europeiska kommissionen, byrån eller organet förvärvar varorna eller

tjänsterna för att utföra uppgifter som tilldelats enligt unionsrätten i syfte att
hantera covid-19-pandemin, och

2. Europeiska kommissionen, byrån eller organet inte säljer de förvärvade

varorna eller tjänsterna vidare, vare sig direkt eller vid en senare tidpunkt.

Om villkoren för återbetalning enligt första stycket upphör att vara

uppfyllda, ska Europeiska kommissionen, byrån eller organet som har
förvärvat varorna eller tjänsterna underrätta Skatteverket och betala tillbaka
det belopp som tidigare återbetalats.

Återbetalning till väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land

67 § Väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land har efter ansökan rätt
till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och
tjänster, om

1. varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den

civilpersonal som följer med dem, eller användas för försörjning av deras
mässar eller marketenterier, och

2. styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverk-

samhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Gemensamma bestämmelser för 59–67 §§

68 § Skatteverket ska fatta beslut om återbetalning enligt 59–67 §§.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om förfarandet vid återbetalning enligt 59–67 §§.

69 § Bestämmelser om återbetalning av mervärdesskatt finns även i
64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

background image

SFS

2023:200

91

Återbetalningsrätten ska styrkas

70 § Rätten till återbetalning enligt 3–54 §§ och 59–67 §§ ska styrkas.

Skattetillägg

71 § Bestämmelserna om skattetillägg i 49, 51 och 52 kap. skatteför-
farandelagen (2011:1244) gäller också i fråga om uppgifter som lämnas i en
ansökan om återbetalning av ingående skatt enligt detta kapitel.

Omprövning i vissa fall

72 § Bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller
vid omprövning av Skatteverkets beslut om

1. återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar person

som är etablerad i ett annat EU-land som avses i 3–6 §§ och som ansöker
om återbetalning enligt 12 § första stycket, och

2. att inte vidarebefordra en ansökan om återbetalning riktad till ett annat

EU-land enligt 58 § andra stycket.

Första stycket 1 gäller dock inte omprövningsbeslut enligt 27 och 28 §§.

73 § Ett beslut i en fråga om återbetalning av ingående skatt till en sådan
beskattningsbar person etablerad utanför EU som avses i 33–35 §§ och som
ansöker om återbetalning enligt 40 § första stycket, ska på begäran av den
sökande omprövas, om beslutet inneburit att ansökan inte helt har bifallits.
Detsamma gäller om den sökande begär återbetalning av ytterligare
ingående skatt för en period för vilken beslut meddelats.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Den ska ha kommit in till

Skatteverket senast två år efter utgången av det kalenderår som den tidigare
ansökan gäller.

74 § En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning
enligt 59–67 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från
den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestäm-
melserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett
sådant beslut.

75 § En fråga som avser återbetalning av ingående skatt får inte omprövas
enligt 73 § om den har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol.

Indrivning och verkställighet

76 § Skatteverket ska utan dröjsmål överlämna obetalda belopp enligt ett
beslut enligt 26, 27 eller 47 § för indrivning enligt lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m.

Skatteverket får besluta att inte överlämna en fordran för indrivning om

fordran avser ett ringa belopp.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

15 kap. Justering av avdrag för ingående skatt som är hänförlig

till investeringsvaror
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om justering av avdrag för ingående
skatt som avser investeringsvaror. Bestämmelserna avser

– vad som avses med ingående skatt (2 §),
– särskilt om hyresrätter och bostadsrätter (3 §),

background image

SFS

2023:200

92

– vad som är en investeringsvara (4–6 §§),
– i vilka fall avdrag ska justeras (7–9 §§),
– justeringsperiod (10 och 11 §§),
– hur avdrag ska justeras (12–19 §§),
– övertagande av rättighet och skyldighet att justera avdrag (20–27 §§),
– utfärdande av justeringshandling (28–30 §§), och
– justeringshandling vid övertagande av rättighet och skyldighet att

justera avdrag (31 §).

Ytterligare bestämmelser om justering av avdrag för ingående skatt finns

i 12 kap. om frivillig beskattning för vissa fastighetsupplåtelser.

Vad som avses med ingående skatt

2 § Med ingående skatt avses detsamma som i 13 kap. 4 och 5 §§. När
någon enligt 20–27 §§ övertar rättighet och skyldighet att justera avdrag för
ingående skatt utgörs dock dennes ingående skatt för den övertagna
investeringsvaran av den andres ingående skatt.

Särskilt om hyresrätter och bostadsrätter

3 § För hyresrätter och bostadsrätter gäller det som sägs om fastigheter i
7 § 3–5, 11 § andra stycket, 14 § andra stycket, 21–23, 25 och 26 §§. Rättig-
het och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt vid överlåtelse och
ändrad användning samt övertagande av sådan rätt och skyldighet gäller i
dessa fall hyresgästen eller bostadrättshavaren.

Vad som är en investeringsvara

4 § Med investeringsvaror avses

1. maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde

minskar, om den ingående skatten på anskaffningskostnaden för tillgången
uppgår till minst 50 000 kronor,

2. fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad, om den

ingående skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst
100 000 kronor,

3. fastigheter och lägenheter som innehas med hyresrätt eller bostadsrätt,

som tillförts varor och tjänster genom uttag enligt 5 kap. 32 §, om avdrag
för ingående skatt har gjorts enligt 13 kap. 8 § 4 eller 5 med minst
100 000 kronor, och

4. bostadsrätt eller hyresrätt till en lägenhet, om bostadsrättshavaren eller

hyresgästen utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av lägenheten
och om den ingående skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst
100 000 kronor.

5 § Maskin, utrustning och särskild inredning ska vid tillämpning av
bestämmelserna i detta kapitel anses som sådan tillgång som avses i 4 § 1,
om den

1. tillförts sådan byggnad eller del av byggnad som är inrättad för annat

än bostadsändamål, och

2. anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs

på fastigheten.

6 § Har under ett beskattningsår avseende en viss fastighet både en åtgärd
som avses i 4 § 2 företagits och ett avdrag enligt 4 § 3 gjorts eller mer än en
åtgärd företagits eller mer än ett avdrag gjorts, ska åtgärderna och avdragen
läggas samman vid tillämpning av beloppsgränsen. Avdrag och åtgärder

background image

SFS

2023:200

93

som avses i 4 § 3 och 4 ska på motsvarande sätt läggas samman med andra
avdrag och åtgärder som avser samma hyresrätt eller bostadsrätt.

I vilka fall avdrag ska justeras

7 § Om inte annat följer av 9 § eller 20–27 §§, ska avdrag för ingående
skatt justeras i följande fall:

1. om användningen av en investeringsvara, för vilken ingående skatt för

förvärvet eller importen varit helt eller delvis avdragsgill, ändras på så sätt
att den avdragsgilla delen minskar,

2. om användningen av en investeringsvara, för vilken ingående skatt för

förvärvet eller importen inte varit avdragsgill eller bara delvis varit
avdragsgill, ändras på så sätt att den avdragsgilla delen ökar,

3. om en annan investeringsvara än en fastighet avyttras och leveransen

är skattepliktig, under förutsättning att den ingående skatten för förvärvet
eller importen av varan bara delvis varit avdragsgill,

4. om en fastighet överlåts under förutsättning att avdrag gjorts för

ingående skatt på kostnader för ny-, till- eller ombyggnad som avses i 4 § 2
eller 4,

5. om en fastighet som avses i 4 § 3 överlåts, eller
6. om en fastighetsägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst försätts i

konkurs, under förutsättning att ingående skatt som hänför sig till kostnader
för investeringsvaror som avses i 4 § 2, 3 eller 4 varit avdragsgill för denne.

8 § Statens fordran på grund av justering av avdrag för ingående skatt
enligt 7 § 6 får göras gällande i en konkurs, om fordran uppkommer på
grund av att gäldenären försätts i konkurs.

9 § Avdrag för ingående skatt ska inte justeras

1. om en förändring i användandet av en investeringsvara leder till

uttagsbeskattning med stöd av 5 kap., eller

2. om förändringen av den avdragsgilla delen i förhållande till den

avdragsgilla delen som gällde vid anskaffandet är mindre än fem procent-
enheter.

Justeringsperiod

10 § Avdrag för ingående skatt ska justeras bara när de fall som avses i 7 §
inträffar inom en viss tid (justeringsperioden). Justeringsperioden är

1. tio år för investeringsvaror som avses i 4 § 2 eller 4,
2. tio år för investeringsvaror som avses i 4 § 3 räknat från det att avdrag

gjorts enligt 13 kap. 8 § 4 eller 5, och

3. fem år från tidpunkten för förvärvet eller importen för andra investe-

ringsvaror.

11 § Det beskattningsår då avdraget gjorts eller förvärvet, importen, ny-,
till- eller ombyggnaden skett ska räknas in i justeringsperioden.

Ny-, till- eller ombyggnad i de fall som avses i 10 § 1 ska anses ha skett

det beskattningsår då fastigheten kunnat tas i bruk efter åtgärderna eller, vid
bygg- eller anläggningsentreprenader, det beskattningsår då slutbesiktning
eller någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Om fastigheten överlåts eller
dess användning ändras dessförinnan och avdrag för ingående skatt har
gjorts, anses dock ny-, till- eller ombyggnaden ha skett det år då avdrag har
gjorts.

background image

SFS

2023:200

94

Hur avdrag ska justeras
Ändrad användning och överlåtelse

12 § Vid ändrad användning av en investeringsvara ska avdrag för
ingående skatt justeras för varje beskattningsår under återstoden av
justeringsperioden.

Vid övergång till det undantag från skatteplikt som avses i 18 kap. ska

dock avdrag för ingående skatt justeras vid ett enda tillfälle och avse åter-
stoden av justeringsperioden, om inte den beskattningsbara personen
motsätter sig det. Även om den beskattningsbara personen motsätter sig det
ska avdrag för ingående skatt justeras vid ett enda tillfälle, om det finns
särskilda skäl för det.

13 § Vid överlåtelse av investeringsvaror och i de fall som avses i 7 § 6
ska avdrag som gjorts för ingående skatt justeras vid ett enda tillfälle och
justeringen ska avse återstoden av justeringsperioden.

14 § I återstoden av justeringsperioden ska det beskattningsår då
användningen ändras eller överlåtelse sker räknas in.

Om en ändrad användning eller en överlåtelse bara avser en del av en

fastighet, ska endast avdrag för den ingående skatt som hänför sig till denna
del justeras.

Ursprungsbeloppet

15 § Den ingående skatt som ska justeras (ursprungsbeloppet) är

1. i de fall som avses i 4 § 2 eller 4 den ingående skatt som hänför sig till

ny-, till- eller ombyggnaden,

2. i de fall som avses i 4 § 3 den ingående skatt som dragits av,
3. för övriga investeringsvaror den ingående skatten vid förvärvet eller

importen av varan.

Justeringsbeloppet

16 § Det belopp som avdrag för ingående skatt årligen ska justeras med
(justeringsbeloppet) ska beräknas utifrån justeringsperioden som en tiondel
respektive en femtedel av den del av ursprungsbeloppet som motsvarar
skillnaden i procentenheter mellan den avdragsgilla andelen ingående skatt
vid justeringsperiodens början och den avdragsgilla andelen efter
förändringen.

17 § Om en förvärvare övertagit rättighet och skyldighet att justera avdrag
för ingående skatt enligt 21 §, ska justeringsbeloppet för förvärvaren
beräknas som en tiondel av den del av ursprungsbeloppet som motsvarar
skillnaden i procentenheter mellan överlåtarens avdragsgilla andel ingående
skatt vid överlåtelsen och förvärvarens avdragsgilla andel ingående skatt
efter förändringen.

18 § Justeringsbeloppet får i de fall som avses i 7 § 3 uppgå till högst
25 procent av priset med anledning av avyttringen av varan exklusive skatt
enligt denna lag.

19 § Om avdrag för ingående skatt ska justeras till följd av ändrad
användning, ska andelen avdragsgill ingående skatt under justeringsåret
bestämmas med ledning av förhållandena vid utgången av året. Om det finns

background image

SFS

2023:200

95

särskilda skäl får andelen avdragsgill ingående skatt i stället bestämmas efter
vad som är skäligt.

Övertagande av rättighet och skyldighet att justera avdrag
Överlåtelse av investeringsvaror vid överlåtelse av verksamhet, fusion och

liknande förfaranden

20 § Vid överlåtelse av investeringsvaror, utom sådana som omfattas av
frivillig beskattning, i samband med att en verksamhet överlåts eller vid
fusion eller liknande förfarande, ska förvärvaren överta överlåtarens
rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt. Detta gäller
dock bara om förvärvaren har avdragsrätt.

Överlåtelse av fastighet i vissa fall

21 § Vid överlåtelse av fastighet i annat fall än som avses i 20 § ska
förvärvaren överta överlåtarens rättighet och skyldighet att justera avdrag
för ingående skatt, om förvärvaren har avdragsrätt. Detta gäller dock inte om
överlåtaren och förvärvaren har träffat avtal om att överlåtaren ska justera
avdragen.

22 § Om en förvärvare som avses i 21 § övertar rättighet och skyldighet
att justera avdrag, ska överlåtaren inte till följd av överlåtelsen justera avdrag
för ingående skatt. Överlåtaren ska dock justera avdrag på grund av
ändringar som inträffat under dennes innehavstid.

23 § En överlåtare som avses i 21 § ska fullgöra skyldighet att justera
avdrag som uppstått på grund av att förvärvaren ändrat användningen av
fastigheten eller överlåtit den, om överlåtaren

1. dragit av ingående skatt och inte tagit upp den i en justeringshandling

som avses i 28 §, eller

2. inte lämnat uppgift om justeringshandling som avses i 29 §.

Inträde och utträde ur mervärdesskattegrupp

24 § När en beskattningsbar person inträder i en mervärdesskattegrupp,
övertar gruppen dennes rättighet och skyldighet att justera avdrag för
ingående skatt.

När en beskattningsbar person utträder ur en mervärdesskattegrupp

övertar den beskattningsbara personen gruppens rättighet och skyldighet att
justera avdrag för ingående skatt hänförlig till den beskattningsbara
personens investeringsvaror.

Fastighetsägare som försätts i konkurs

25 § Om en fastighetsägare försätts i konkurs får konkursboet överta
konkursgäldenärens rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående
skatt under förutsättning att

1. konkursboet är en beskattningsbar person enligt 4 kap. 18 § för den

ekonomiska verksamheten i fastigheten, och

2. verksamheten består helt eller delvis av beskattade transaktioner.
Övertagandet ska ske innan konkursboet överlåter fastigheten, men gäller

från det att konkursboet blivit en beskattningsbar person för den ekonomiska
verksamheten i fastigheten.

background image

SFS

2023:200

96

26 § Konkursgäldenären ska dock alltid justera avdrag för ingående skatt
på grund av ändringar som inträffat under tiden fram till dess denne försatts
i konkurs.

Om en fastighet överlåts av konkursboet ska bestämmelserna i 21–23 §§

gälla för konkursboet och förvärvaren.

Hyresgäst eller bostadsrättshavare som lämnar en hyresrätt eller

bostadsrätt

27 § Om en hyresgäst eller bostadsrättshavare lämnar en hyresrätt eller
bostadsrätt, utan att överlåta den till någon annan, ska fastighetsägaren
överta rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt på
kostnaden för ny-, till- eller ombyggnad som tillförts av hyresgästen eller
bostadsrättshavaren.

Utfärdande av justeringshandling

28 § När rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt
övertas enligt 20–27 §§, ska den som rättigheten och skyldigheten övertas
från utfärda en handling som innehåller de uppgifter som framgår av 30 §
(justeringshandling).

Om utfärdaren av en justeringshandling efter utfärdandet fått förändrad

ingående skatt eller förändrad avdragsgill andel avseende denna skatt, ska
denne utfärda en kompletterande handling om ändringen.

29 § Om utfärdaren har en justeringshandling som utfärdats av en tidigare
ägare till en investeringsvara och som innehåller uppgifter av betydelse för
rättigheten och skyldigheten att justera avdrag för den som övertar denna
rättighet och skyldighet, ska ett exemplar av handlingen överlämnas till
denne.

30 § En justeringshandling ska innehålla följande uppgifter:

1. den ingående skatt som hänför sig till utfärdarens förvärv eller import

av investeringsvaran eller ny-, till- eller ombyggnad av fastighet, hyresrätt
eller bostadsrätt,

2. den del av den ingående skatten i 1 som utfärdaren efter eventuell

justering gjort avdrag för,

3. vid vilka tidpunkter förvärven, importerna och avdragen i 1 och 2 har

skett,

4. om det finns en justeringshandling som avses i 29 §,
5. utfärdarens namn och adress eller någon annan uppgift genom vilken

denne kan identifieras,

6. namn och adress till den som ska överta rättigheten och skyldigheten

att justera avdrag för ingående skatt, eller någon annan uppgift genom vilken
denne kan identifieras,

7. transaktionens art,
8. utfärdarens registreringsnummer för mervärdesskatt eller, om denne

inte är registrerad, person- eller organisationsnummer eller en likvärdig
uppgift,

9. om justeringshandlingen avser en fastighet, uppgift om hur den ingå-

ende skatten fördelar sig mellan olika delar av fastigheten, och

10. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av beskattningen och

avdrag för ingående skatt för den som ska överta rättigheten och skyldig-
heten att justera avdrag för ingående skatt.

background image

SFS

2023:200

97

Justeringshandling vid övertagande av rättighet och skyldighet att

justera avdrag

31 § Den som enligt 20–27 §§ övertar rättighet och skyldighet när det
gäller justering av avdrag för ingående skatt, ska i sina räkenskaper ha en
sådan justeringshandling som avses i 28 § som grund för justeringen.

16 kap. Vem som är betalningsskyldig
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– tillämpningsområde för bestämmelserna i kapitlet (3 §)
– vem som ska anses som en beskattningsbar person som inte är etablerad

inom landet (4 §),

– leverans av varor och tillhandahållande av tjänster (5–16 §§),
– unionsinternt förvärv av varor (17 §),
– import av varor (18–22 §§), och
– felaktigt debiterad mervärdesskatt (23 §).

Bestämmelser om betalningsskyldighet i andra kapitel

2 § Bestämmelser om vem som är betalningsskyldig för mervärdesskatt
finns även i

– 11 kap. om undantag avseende varor i vissa lager,
– 12 kap. om frivillig beskattning för vissa fastighetsupplåtelser,
– 22 kap. om särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa

tillhandahållanden av tjänster, och

– 23 kap. om särskild ordning för deklaration och betalning av mer-

värdesskatt vid import.

Tillämpningsområde för bestämmelserna i kapitlet

3 § Bestämmelserna i detta kapitel om vem som är skyldig att betala
mervärdesskatt till staten är tillämpliga på beskattningsbara transaktioner
som är skattepliktiga och görs inom landet.

Vem som ska anses som en beskattningsbar person som inte är

etablerad inom landet

4 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel ska en beskatt-
ningsbar person som har ett fast etableringsställe i Sverige anses vara en
beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet, om

1. personen utför en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjäns-

ter inom landet, och

2. leveransen eller tillhandahållandet sker utan medverkan av det svenska

etableringsstället.

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster
Huvudregel

5 § En beskattningsbar person som levererar varor eller tillhandahåller
tjänster är skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen eller tillhanda-
hållandet, om inte annat följer av 6–16 §§.

background image

SFS

2023:200

98

Omvänd betalningsskyldighet – beskattningsbar person som inte är

etablerad inom landet

6 § Vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster med anknyt-
ning till fastighet i Sverige är den som förvärvar varan eller tjänsten skyldig
att betala mervärdesskatt för leveransen eller tillhandahållandet, om

1. förvärvaren är registrerad för mervärdesskatt här i landet, och
2. den som levererar varan eller tillhandahåller tjänsten är en beskatt-

ningsbar person som inte är etablerad inom landet.

Första stycket gäller dock inte fastighetstjänster som avses i 13 § eller i

12 kap.

7 § En beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet har dock
på begäran rätt att bli betalningsskyldig för mervärdesskatt för leverans av
varor eller tillhandahållande av tjänster som förvärvaren annars skulle ha
varit betalningsskyldig för enligt 6 §. Denna betalningsskyldighet ska då
gälla för alla sådana leveranser eller tillhandahållanden.

8 § Vid leverans av el, gas, värme eller kyla i enlighet med förutsätt-
ningarna i 6 kap. 21–28 §§ är den som förvärvar varan skyldig att betala
mervärdesskatt för leveransen, om

1. förvärvaren är registrerad för mervärdesskatt här i landet, och
2. den som levererar varan är en beskattningsbar person som inte är

etablerad inom landet.

9 § Om en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet till-
handahåller sådana tjänster som avses i 6 kap. 33 §, är den som förvärvar
tjänsten skyldig att betala mervärdesskatt för tillhandahållandet, om denne
är

1. en beskattningsbar person,
2. en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är regi-

strerad för mervärdesskatt här, eller

3. en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om

inte 4 kap. 6 § om ideella föreningar och registrerade trossamfund varit
tillämplig.

Omvänd betalningsskyldighet – trepartshandel

10 § Vid sådan efterföljande leverans av varor inom landet som avses i
10 kap. 51 §, är mottagaren av leveransen skyldig att betala mervärdesskatt
för leveransen, om

1. mottagaren är en annan beskattningsbar person eller juridisk person

som inte är en beskattningsbar person,

2. mottagaren är registrerad för mervärdesskatt här, och
3. den beskattningsbara person som gör den efterföljande leveransen har

utfärdat en faktura i enlighet med artiklarna 219a–237 i mervärdes-
skattedirektivet.

Omvänd betalningsskyldighet – guld

11 § Vid leverans av investeringsguld är den som förvärvar varan skyldig
att betala mervärdesskatt till staten för leveransen, om

1. leverantören har valt frivillig beskattning av leveransen enligt 21 kap.

7 eller 8 §, och

2. både leverantören och förvärvaren är beskattningsbara personer som är

eller ska vara registrerade för mervärdesskatt här i landet.

background image

SFS

2023:200

99

12 § Vid leverans av guld i råvaruform eller i form av halvfärdiga
produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar är den som förvärvar varan
skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen, om både leverantören och
förvärvaren är beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade
för mervärdesskatt här i landet.

Omvänd betalningsskyldighet – byggsektorn

13 § Om en beskattningsbar person tillhandahåller tjänster som avses i
andra stycket är den som förvärvar tjänsten skyldig att betala mervärdesskatt
för tillhandahållandet, om 9 § inte gäller och förvärvaren är

1. en beskattningsbar person som i sin ekonomiska verksamhet inte bara

tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller

2. en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattnings-

bar person som avses i 1 sådana tjänster.

Första stycket gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till
– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. tillhandahållande av personal för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

Omvänd betalningsskyldighet – avfall och skrot

14 § Vid leverans av sådana varor som avses i andra stycket är den som
förvärvar varan skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen, om både
leverantören och förvärvaren är beskattningsbara personer som är eller ska
vara registrerade för mervärdesskatt här i landet.

Första stycket gäller
1. avfall och skrot av järn, stål, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn

och andra oädla metaller,

2. omsmältningsgöt av järn och stål, och
3. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska

ackumulatorer.

Omvänd betalningsskyldighet – utsläppsrätter och andra enheter

15 § Vid tillhandahållande av sådana tjänster som avses i andra stycket är
den som förvärvar tjänsten skyldig att betala mervärdesskatt för till-
handahållandet, om både tillhandahållaren och förvärvaren är beskatt-
ningsbara personer som är eller ska vara registrerade för mervärdesskatt här
i landet och 9 § inte gäller.

Första stycket gäller överlåtelse av
1. sådana utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i

direktivet om handel med utsläppsrätter som kan överlåtas enligt artikel 12
i det direktivet, och

2. andra enheter som verksamhetsutövare kan använda för att följa

direktivet om handel med utsläppsrätter.

background image

SFS

2023:200

100

Omvänd betalningsskyldighet – mobiltelefoner, integrerade

kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer

16 § Vid leverans av sådana varor som avses i andra stycket är den som
förvärvar varorna skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen, om

1. både leverantören och förvärvaren är beskattningsbara personer som är

eller ska vara registrerade för mervärdesskatt här i landet, och

2. beskattningsunderlaget för leveransen av dessa varor i en faktura

sammantaget överstiger 100 000 kronor och registreringsskyldigheten för
förvärvaren inte endast är en konsekvens av förvärvet.

Första stycket gäller leveranser av
1. mobiltelefoner, det vill säga apparater som har tillverkats eller an-

passats för användning i ett auktoriserat nät och på särskilt angivna
frekvenser, oberoende av om de har någon annan användning eller inte,

2. integrerade kretsanordningar, om dessa inte har integrerats i

slutanvändningsprodukter, och

3. spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

Unionsinternt förvärv

17 § Den som gör ett unionsinternt förvärv av varor är skyldig att betala
mervärdesskatt för förvärvet.

Import

18 § Om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av en import av varor,
är den som är skyldig att betala tullen även skyldig att betala mervärdesskatt
för importen, om inte annat följer av 20 §.

19 § Om en import av varor avser en unionsvara eller om varan ska
deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med
tull, är den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit
tullbelagd skyldig att betala mervärdesskatt för importen, om inte annat
följer av 20 §.

20 § Om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt 18
eller 19 § är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet, är den
för vars räkning ombudet handlar skyldig att betala mervärdesskatt för
importen.

21 § Om det vid en import av varor i Sverige uppkommer en tullskuld i ett
annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med
tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett
sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i
unionstullkodexen, är den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen
i det andra EU-landet skyldig att betala mervärdesskatt för importen, om inte
annat följer av 22 §.

22 §
Om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt
21 § är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet, är den för vars
räkning ombudet handlar skyldig att betala mervärdesskatt för importen.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

23 § Den som felaktigt debiterar mervärdesskatt på en faktura eller
liknande handling är betalningsskyldig till staten för beloppet.

background image

SFS

2023:200

101

17 kap. Fakturering
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om fakturering och bevarande av
fakturor. Bestämmelserna avser

– hur bestämmelserna ska tillämpas på en mervärdesskattegrupp (3 §),
– tillämpningsområde för bestämmelserna om fakturering (4–9 §§),
– faktureringsskyldighet (10–14 §§),
– självfakturering (15 §),
– särskilda tidpunkter för utfärdande av faktura (16–18 §§),
– samlingsfaktura (19 §),
– elektronisk faktura (20 och 21 §§),
– handling eller meddelande som likställs med faktura (22 och 23 §§),
– fakturans innehåll (24 och 25 §§),
– förenklad faktura (26–28 §§),
– valuta (29 §),
– säkerställande av ursprungets äkthet och innehållets integritet (30 §),
– bevarande av faktura (31 och 32 §§),
– åtkomst till faktura som bevaras på elektronisk väg (33 och 34 §§), och
– dokumentationsskyldighet för beskattningsbara personer som använder

ett elektroniskt gränssnitt (35–37 §§).

Bestämmelser om fakturering i andra kapitel

2 § Bestämmelser om fakturering finns även i

– 18 kap. om särskild ordning för beskattningsbara personer med liten

årsomsättning,

– 19 kap. om särskild ordning för resebyråer, och
– 20 kap. om särskild ordning för begagnade varor, konstverk, samlar-

föremål och antikviteter.

Hur bestämmelserna ska tillämpas på en mervärdesskattegrupp

3 § När detta kapitel tillämpas på en mervärdesskattegrupp, avses med
beskattningsbar person den person i gruppen som levererar varor eller
tillhandahåller tjänster utanför gruppen. Med leverantörens, tillhanda-
hållarens eller förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt avses
det registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupp-
huvudman som avses i 4 kap. 11 §.

Tillämpningsområde för bestämmelserna om fakturering
Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster inom landet

4 § Bestämmelserna om fakturering i 10–29 §§ ska tillämpas på leveranser
av varor och tillhandahållanden av tjänster inom landet enligt 6 kap. och
19 kap. 4 § om inte annat följer av 5 §.

5 § Bestämmelserna i 10–29 §§ ska inte tillämpas på leveranser av varor
eller tillhandahållanden av tjänster inom landet, om

1. leveransen eller tillhandahållandet görs från ett annat EU-land av en

beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige eller vars fasta
etableringsställe här i landet inte medverkar i leveransen eller
tillhandahållandet, och

2. förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten för leveransen eller

tillhandahållandet.

background image

SFS

2023:200

102

Om förvärvaren utfärdar fakturan för en leverans eller ett tillhanda-

hållande som avses i första stycket, ska dock 10–29 §§ tillämpas.

6 § Bestämmelserna i 10–29 §§ ska inte heller tillämpas av en
beskattningsbar person som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser
som i ett annat EU-land motsvarar de särskilda ordningarna i artiklarna
358a–369x i mervärdesskattedirektivet.

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i ett annat EU-land

7 § Bestämmelserna i 10–29 §§ ska tillämpas på leveranser av varor och
tillhandahållanden av tjänster som enligt artiklarna 31–61 i mervärdes-
skattedirektivet har gjorts i ett annat EU-land, om

1. leverantören eller tillhandahållaren
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leveransen av

varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast etablerings-
ställe i ett annat land,

b) har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan

eller tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

c) varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etableringsställe

men är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet,

2. leverantören eller tillhandahållaren inte är etablerad i det EU-land där

leveransen eller tillhandahållandet har gjorts eller vars fasta etableringsställe
i detta land inte medverkar i leveransen eller tillhandahållandet, och

3. förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten för leveransen eller

tillhandahållandet.

Om förvärvaren utfärdar fakturan för en leverans eller ett tillhanda-

hållande som avses i första stycket, ska dock 10–29 §§ inte tillämpas.

8 § Bestämmelserna i 10–29 §§ ska också tillämpas på leveranser av varor
och tillhandahållanden av tjänster som görs i ett annat EU-land av en
beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt
22 kap. 9 §.

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster utanför EU

9 § Bestämmelserna i 10–29 §§ ska tillämpas på leveranser av varor och
tillhandahållanden av tjänster som har gjorts utanför EU, om leverantören
eller tillhandahållaren

1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leveransen av

varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast
etableringsställe i ett annat land,

2. har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan

eller tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

3. varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etableringsställe

men är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

Faktureringsskyldighet
Huvudregler

10 § Varje beskattningsbar person ska se till att faktura utfärdas av den
beskattningsbara personen själv eller i den beskattningsbara personens namn
och för dennes räkning av förvärvaren eller en tredje person, för leverans av
varor eller tillhandahållande av tjänster till en annan beskattningsbar person
eller till en juridisk person som inte är en beskattningsbar person.

background image

SFS

2023:200

103

11 § En beskattningsbar person ska även se till att faktura utfärdas vid

1. leverans av nya transportmedel enligt 10 kap. 45 § till en privatperson,
2. leverans av varor enligt 6 kap. 7 § första stycket till en förvärvare i

Sverige, och

3. tillhandahållande av bygg- eller anläggningstjänster till en privatperson

och leverans av varor i samband med sådant tillhandahållande.

Undantag från huvudreglerna

12 § Faktura behöver inte utfärdas för personbefordran som är
tillhandahållen utomlands enligt 6 kap. Faktura behöver inte heller utfärdas
för leveranser eller tillhandahållanden som avses i någon av följande
bestämmelser i 10 kap.:

– 6, 9 eller 11 § om undantag inom sjukvård och tandvård,
– 12 § om modersmjölk, blod eller organ från människor,
– 13 § om läkemedel,
– 14 § om undantag inom social omsorg,
– 15, 16, 17 eller 18 § om undantag inom utbildningsområdet,
– 19 § om undantag inom fristående grupper,
– 26 § första stycket 1 om undantag för införande eller ackvisition av

annonser i periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisations-
tidskrifter,

– 27 § om undantag avseende verksamhet för produktion och utsändning

av radio- och televisionsprogram,

– 28 eller 29 § om undantag inom idrottsområdet,
– 30 § om undantag inom kulturområdet,
– 32 § om undantag inom försäkringsområdet,
– 33 § om undantag inom området för finansiella tjänster,
– 34 § 2 om lotterier, eller
– 35 § om undantag på fastighetsområdet.


13 § Faktura behöver inte heller utfärdas för unionsintern distans-
försäljning av varor, om den beskattningsbara personen omfattas av ett
identifieringsbeslut för unionsordningen enligt 22 kap. 12, 13 eller 14 §.

Faktureringsskyldighet vid betalningar i förskott eller a conto

14 § Varje beskattningsbar person ska se till att en faktura utfärdas av den
beskattningsbara personen själv eller i den beskattningsbara personens namn
och för dennes räkning av förvärvaren eller en tredje person, för betalningar
i förskott eller a conto som gjorts till den beskattningsbara personen för en
sådan leverans eller ett sådant tillhandahållande som avses i 10 eller 11 §.

Faktura behöver dock inte utfärdas för betalningar i förskott eller a conto

för leveranser eller tillhandahållanden som avses i 12 § eller 10 kap. 42 §.

Självfakturering

15 § Faktura får utfärdas av förvärvaren om det finns

1. ett i förväg träffat avtal om detta mellan leverantören eller tillhanda-

hållaren och förvärvaren, och

2. ett förfarande för leverantörens eller tillhandahållarens godkännande av

varje faktura.

background image

SFS

2023:200

104

Särskilda tidpunkter för utfärdande av faktura

16 § Faktura för bygg- eller anläggningstjänster eller varor som levereras
i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av den andra
kalendermånaden efter den månad då tjänsterna tillhandahållits eller varorna
levererats.

17 § Faktura för sådan leverans av varor till annat EU-land som undantas
från skatteplikt enligt 10 kap. 42 § ska utfärdas senast den femtonde dagen i
den månad som följer på den månad då den beskattningsgrundande
händelsen för leveransen inträffar.

18 § Faktura för sådant tillhandahållande av tjänster som ska tas upp i en
periodisk sammanställning enligt 35 kap. 2 § första stycket 2 skatteför-
farandelagen (2011:1244) ska utfärdas senast den femtonde dagen i den
månad som följer på den månad då den beskattningsgrundande händelsen
för tillhandahållandet inträffar.

Samlingsfaktura

19 § Samlingsfaktura får utfärdas för flera separata leveranser av varor
eller tillhandahållanden av tjänster.

Vid utfärdande av samlingsfaktura ska tidsfristerna i 16–18 §§ beaktas.

Elektronisk faktura

20 § Elektronisk faktura får utfärdas bara om mottagaren godkänner det.

I 5 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig

upphandling finns bestämmelser om skyldighet att ta emot elektroniska
fakturor som har utfärdats till följd av offentlig upphandling.

21 § Om flera elektroniska fakturor översänds samlat till samma mot-
tagare eller ställs till dennes förfogande, behöver gemensamma uppgifter
bara anges en gång om alla uppgifter är åtkomliga för varje faktura.

Handling eller meddelande som likställs med faktura

22 § Varje handling eller meddelande med ändring av den ursprungliga
fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga
fakturan likställs med en faktura.

23 § En sådan handling eller ett sådant meddelande ska utfärdas vid

1. sådan nedsättning av priset som avses i 8 kap. 14 § första stycket 1 eller

3 om förutsättningarna i 8 kap. 14 § andra stycket inte är uppfyllda,

2. sådan nedsättning av priset som avses i 8 kap. 14 § första stycket 2 om

nedsättningen inte framgår av tidigare upprättad faktura, och

3. kundkreditering av annat slag än som avses i 1 och 2.

Fakturans innehåll

24 § Fakturor som utfärdas i enlighet med 10, 11 eller 14 § ska, om inte
annat följer av 25 eller 26 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som unikt identifierar

fakturan,

background image

SFS

2023:200

105

3. leverantörens eller tillhandahållarens registreringsnummer för mer-

värdesskatt under vilket varorna har levererats eller tjänsterna har till-
handahållits,

4. förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket

varorna eller tjänsterna har förvärvats, om förvärvaren är betalningsskyldig
för mervärdesskatt för leveransen av varorna eller tillhandahållandet av
tjänsterna eller det är fråga om en unionsintern varuförsäljning enligt 10 kap.
42 §,

5. leverantörens eller tillhandahållarens fullständiga namn och adress,
6. förvärvarens fullständiga namn och adress,
7. de levererade varornas mängd och art eller de tillhandahållna

tjänsternas omfattning och art,

8. datum då leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna

utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-
betalning som avses i 14 § gjorts, om ett sådant datum kan fastställas och
det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,

9. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset

exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt
om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

10. tillämpad mervärdesskattesats,
11. det mervärdesskattebelopp som ska betalas, om inte en särskild

ordning tillämpas som utesluter en sådan uppgift,

12. när faktura utfärdas av förvärvaren enligt 15 §, uppgiften själv-

fakturering,

13. vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till
a) den tillämpliga bestämmelsen i denna lag,
b) den tillämpliga bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet, eller
c) en annan uppgift om att leveransen av varor eller tillhandahållandet av

tjänster undantas från skatteplikt,

14. när förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten, uppgiften

omvänd betalningsskyldighet,

15. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU-land, de

uppgifter i 2 kap. 16 § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant
transportmedel,

16. vid tillämpning av den särskilda ordningen för resebyråer i 19 kap.,

uppgiften vinstmarginalbeskattning för resebyråer, och

17. vid tillämpning av den särskilda ordningen för begagnade varor,

konstverk, samlarföremål och antikviteter i 20 kap., den eller de av följande
uppgifter som är relevanta:

a) vinstmarginalbeskattning för begagnade varor,
b) vinstmarginalbeskattning för konstverk, eller
c) vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter.

25 § Uppgifterna som avses i 24 § 9–11 får utelämnas i fakturan om
förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten. Fakturan ska då i stället
innehålla uppgift om beskattningsunderlaget för varorna eller tjänsterna med
hänvisning till de uppgifter som avses i 24 § 7.

Förenklad faktura

26 § Förenklad faktura får utfärdas, om

1. fakturans totalbelopp inte överstiger 4 000 kronor inklusive mer-

värdesskatt,

background image

SFS

2023:200

106

2. handelsbruket eller administrativ praxis inom den berörda verksam-

hetssektorn eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan
gör det svårt att följa alla de krav som anges i 24 §, eller

3. fakturan är en sådan handling eller sådant meddelande som likställs

med en faktura enligt 22 §.

27 § Förenklad faktura får dock inte utfärdas för

1. leverans av varor som avses i 6 kap. 7 § första stycket eller 10 kap.

42 §,

2. leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som avses i 7 §

första stycket, eller

3. leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster där förvärvaren är

skyldig att betala mervärdesskatten och den som levererar varan eller till-
handahåller tjänsten är

a) en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet, eller
b) en sådan beskattningsbar person som enligt 16 kap. 4 § ska anses vara

en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet.

28 § En förenklad faktura ska minst innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. identifiering av leverantören eller tillhandahållaren,
3. identifiering av den typ av varor som har levererats eller tjänster som

har tillhandahållits,

4. det mervärdesskattebelopp som ska betalas eller uppgifter som gör det

möjligt att beräkna detta, och

5. om fakturan är en sådan handling eller sådant meddelande som likställs

med en faktura enligt 22 §, en särskild och otvetydig hänvisning till den
ursprungliga fakturan samt de uppgifter i denna som ändras.

Valuta

29 § Oavsett i vilken valuta beloppen i en faktura anges ska mervärdes-
skattebeloppet även anges i svenska kronor om mervärdesskatten ska beta-
las till staten. Om den som ska se till att faktura utfärdas har sin redovisning
i euro, ska mervärdesskattebeloppet i stället även anges i euro.

Om mervärdesskattebeloppet vid tillämpningen av första stycket måste

anges efter omräkning, ska omräkningen göras på det sätt som följer av
8 kap. 21–23 §§.

Säkerställande av ursprungets äkthet och innehållets integritet

30 § Den som enligt 31 § ska se till att ett exemplar av fakturan bevaras,
ska också från tidpunkten för utfärdandet av fakturan och under hela lag-
ringstiden säkerställa

1. leverantörens, tillhandahållarens eller fakturautfärdarens identitet

(ursprungets äkthet),

2. att det innehåll som krävs i fakturan inte har ändrats (innehållets

integritet) samt

3. att uppgifterna i fakturan är läsbara.

Bevarande av faktura

31 § Den som ska se till att faktura utfärdas är även skyldig att se till att
ett exemplar av fakturan bevaras. Skyldigheten att se till att ett exemplar av
fakturan bevaras gäller även fakturor som en beskattningsbar person tagit
emot.

background image

SFS

2023:200

107

32 § I bokföringslagen (1999:1078) finns ytterligare bestämmelser om
arkivering av räkenskapsinformation som ska tillämpas av fysiska och
juridiska personer som är bokföringsskyldiga.

Den som inte är bokföringsskyldig men som omfattas av skyldigheten att

bevara fakturor enligt 31 §, ska tillämpa bestämmelserna om former för
bevarande av räkenskapsinformation i 7 kap. 1 och 6 §§ bokföringslagen
och om platsen för bevarande av räkenskapsinformation i 7 kap. 2–4 §§
samma lag.

Åtkomst till faktura som bevaras på elektronisk väg

33 § Med bevarande av fakturor på elektronisk väg avses att data bevaras
med användning av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital
signalkomprimering) och med användning av kabel, radio, optisk teknik
eller andra elektromagnetiska hjälpmedel.

34 § När en behörig myndighet i ett annat EU-land under lagringstiden
begär det, ska den som ska se till att ett exemplar av fakturan bevaras ge
denna myndighet omedelbar elektronisk åtkomst till en faktura som bevaras
på elektronisk väg, om

1. begäran görs för kontrolländamål, och
2. mervärdesskatt som är hänförlig till leverans av varor eller tillhanda-

hållande av tjänster i fakturan ska betalas i detta EU-land.

För en sådan begäran som avses i första stycket gäller motsvarande

begränsningar som enligt 47 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Dokumentationsskyldighet för beskattningsbara personer som

använder ett elektroniskt gränssnitt

35 § Med elektroniskt gränssnitt avses en marknadsplats, en plattform,
portal eller motsvarande.

36 § En beskattningsbar person som genom användning av ett elektroniskt
gränssnitt möjliggör leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster till
någon som inte är en beskattningsbar person ska genom räkenskaper eller
annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för dessa
leveranser och tillhandahållanden. Underlagen ska vara så detaljerade att
Skatteverket kan avgöra om den mervärdesskatt som redovisats för dessa
leveranser och tillhandahållanden är korrekt.

37 § Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen göra
underlaget tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion

som underlaget avser utfördes.

18 kap. Särskild ordning för beskattningsbara personer med

liten årsomsättning
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om undantag från skatteplikt för
leverans av varor och tillhandahållande av tjänster inom landet som görs av
beskattningsbara personer med liten årsomsättning. Bestämmelserna avser

– undantag från skatteplikt (2–4 §§),
– ansökan och beslut om undantag (5 och 6 §§),
– hur årsomsättningen ska beräknas (7–11 §§),

background image

SFS

2023:200

108

– åtgärder om undantaget upphör (12 §),
– avdragsbegränsning (13 §),
– faktura (14 §), och
– ansökan och beslut om beskattning (15 §).

Undantag från skatteplikt

2 § Leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster inom landet är
undantagna från skatteplikt om de görs av en beskattningsbar person vars
årsomsättning enligt 7–11 §§ inte beräknas överstiga 80 000 kronor under
beskattningsåret, och inte heller har överstigit 80 000 kronor för något av de
två närmast föregående beskattningsåren.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska beloppet

justeras i motsvarande utsträckning.

3 § Undantaget från skatteplikt gäller inte leveranser av varor eller till-
handahållanden av tjänster som görs av beskattningsbara personer som

1. inte är etablerade här i landet,
2. utför sådana leveranser av konstverk som är skattepliktiga enligt

10 kap. 31 §,

3. hyr ut eller upplåter fastigheter som enligt 12 kap. omfattas av frivillig

beskattning, eller

4. utför sådana leveranser av investeringsguld eller tillhandahållanden av

förmedlingstjänster avseende investeringsguld som omfattas av frivillig
beskattning enligt 21 kap. 7–9 §§.

4 § Undantaget gäller inte heller leveranser av nya transportmedel som
undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 42 § eller sådana uttag av varor som
avses 5 kap. 9 §.

Ansökan och beslut om undantag

5 § Om den beskattningsbara personen inte är registrerad för mervärdes-
skatt, gäller undantaget från skatteplikt utan ansökan eller beslut.

6 § Om den beskattningsbara personen är registrerad för mervärdesskatt,
gäller undantaget bara om Skatteverket efter ansökan av den beskatt-
ningsbara personen har beslutat om det. Undantaget gäller tidigast från och
med dagen för beslutet.

Ett beslut om undantag enligt första stycket gäller dock tidigast från

ingången av det tredje beskattningsåret efter det beskattningsår då ett beslut
om beskattning fattades enligt 15 §.

Hur årsomsättningen ska beräknas

7 § Den beskattningsbara personens årsomsättning ska beräknas med
hänsyn till de belopp som anges i 8–11 §§.

Mervärdesskatt enligt denna lag ska dock inte ingå i beloppen.

8 § I den beskattningsbara personens årsomsättning ingår värdet av
leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster inom landet, i den
utsträckning de är skattepliktiga om de utförs av en beskattningsbar person
som inte omfattas av bestämmelserna i detta kapitel.

9 § I årsomsättningen ingår också värdet av transaktioner som är undan-
tagna från skatteplikt enligt någon av följande bestämmelser i 10 kap.:

background image

SFS

2023:200

109

– 13 § om läkemedel,
– 26 § första stycket 2 om framställning och distribution av periodiska

publikationer,

– 34 § 4 om leverans av guld till Sveriges riksbank,
– 64, 65, 66 eller 67 § om export,
– 68 § om tjänster i samband med export eller import av varor,
– 69 eller 70 § om leverans av fartyg eller luftfartyg och utrustning till

dessa,

– 71 eller 72 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på fartyg

och luftfartyg,

– 73 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på krigsfartyg,
– 74 § om tjänster som avser fartyg eller luftfartyg,
– 75 § om tjänster av mäklare och andra förmedlare,
– 76 § om flygbensin och flygfotogen,
– 78 § om leverans av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.,
– 84 § om leverans av varor till beskickningar, konsulat, EU-organ och

andra internationella organisationer,

– 88 § om leverans av varor till Europeiska kommissionen, EU-organ eller

byråer för att hantera covid-19-pandemin,

– 89, 90 eller 91 § om tjänster som tillhandahålls EU, EU-organ och andra

internationella organisationer,

– 92 § om väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land,
– 93 § om väpnade styrkor som tillhör part i Nato,
– 94 § om vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern, eller
– 95 § om förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transaktioner

eller transaktioner gjorda utanför EU.

10 § I årsomsättningen ingår också värdet av

– fastighetstransaktioner,
– försäkringstransaktioner,
– finansiella transaktioner som är undantagna från skatteplikt enligt

10 kap. 33 §, och

– leveranser av sedlar och mynt som är undantagna från skatteplikt enligt

10 kap. 34 § 1.

Första stycket gäller dock inte beloppet för en transaktion som bara har

karaktären av en bitransaktion.

11 § Ersättning vid avyttring av anläggningstillgångar ska inte ingå i
årsomsättningen.

Åtgärder om undantaget upphör

12 § Om förutsättningarna för att tillämpa undantaget upphör på grund av
att årsomsättningen under beskattningsåret överstiger 80 000 kronor, ska
den beskattningsbara personen ta ut skatt enligt denna lag för den leverans
av en vara eller det tillhandahållande av en tjänst som medför att beloppet
överskrids.

Den beskattningsbara personen ska också anmäla sig för registrering hos

Skatteverket på det sätt som framgår av 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Avdragsbegränsning

13 § En beskattningsbar person som utför sådana leveranser av varor eller
tillhandahållanden av tjänster som är undantagna från skatteplikt enligt 2 §

background image

SFS

2023:200

110

har inte rätt till avdrag för ingående skatt enligt 13 kap. 6 § eller någon av
8–30 §§.

Faktura

14 § Vid leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som
omfattas av undantaget från skatteplikt ska mervärdesskatt inte anges i
fakturan.

Ansökan och beslut om beskattning

15 § Om en beskattningsbar person ansöker om det, ska Skatteverket
besluta att skatt ska tas ut enligt denna lag trots att det fortfarande finns
förutsättningar att undanta den beskattningsbara personens leveranser av
varor och tillhandahållanden av tjänster från skatteplikt enligt 2 §.

Beslutet gäller tidigast från ingången av beskattningsåret närmast före det

beskattningsår då ansökan kom in till Skatteverket.

19 kap. Särskild ordning för resebyråer
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– tillämpningsområde (2 och 3 §§),
– platsen för tillhandahållande av resetjänster (4 §),
– beskattningsunderlag (5 och 6 §§),
– resetjänst som likställs med förmedlingstjänst (7 §),
– begränsning av rätten till avdrag eller återbetalning (8 §),
– faktura (9 §), och
– tillämpning av de allmänna bestämmelserna (10 §).

Tillämpningsområde

2 § Detta kapitel tillämpas vid en resebyrås tillhandahållande av resor till
resenärer, om resebyrån som ett led i det tillhandahållandet

1. förvärvar varor och tjänster från andra beskattningsbara personer, eller
2. förmedlar varorna och tjänsterna i eget namn för deras räkning.
Med resebyrå avses i detta kapitel även researrangör.

3 § Vad resebyrån tillhandahåller en resenär på det sätt som avses i 2 § ska
anses som ett enda tillhandahållande av tjänster (en resetjänst).

Platsen för tillhandahållande av resetjänster

4 § En resetjänst är tillhandahållen inom landet om resebyrån har sätet för
sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här
från vilket tjänsten tillhandahålls.

Beskattningsunderlag

5 § Vid tillhandahållande av en resetjänst utgörs beskattningsunderlaget
av resebyråns marginal. Marginalen utgörs av skillnaden mellan ersätt-
ningen för resetjänsten och resebyråns kostnader för sådana varor och
tjänster som

1. levereras eller tillhandahålls till resebyrån av andra beskattningsbara

personer, och

2. kommer resenären direkt till godo.

background image

SFS

2023:200

111

6 § Vid beräkning av beskattningsunderlaget ska resebyråns kompensa-
tion för skatt enligt denna lag inte räknas in i ersättningen.

Resetjänst som likställs med förmedlingstjänst

7 § Om resebyrån som ett led i tillhandahållandet av resetjänsten förvärvat
varor och tjänster som en annan beskattningsbar person levererat eller
tillhandahållit resebyrån utanför EU, ska resetjänsten likställas med en sådan
förmedlingstjänst som är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 95 §.

Om förvärven avser varor och tjänster som den andra beskattningsbara

personen levererat eller tillhandahållit resebyrån både inom och utanför EU,
gäller bestämmelserna i 10 kap. 95 § bara för den del av tillhandahållandet
av resetjänsten som avser varor och tjänster som levererats eller tillhanda-
hållits utanför EU.

Begränsning av rätten till avdrag eller återbetalning

8 § Vid tillhandahållande av resetjänster är ingående skatt som hänför sig
till förvärv av varor eller tjänster som kommer resenären direkt till godo inte
avdragsgill. Tillhandahållande av resetjänster medför inte heller rätt till
återbetalning enligt 14 kap. 7–9 §§ eller 36 och 37 §§ av sådan ingående
skatt.

Faktura

9 § Om mervärdesskatt ska redovisas enligt bestämmelserna i detta
kapitel, behöver resebyrån inte redovisa skattens belopp eller underlag för
beräkning av beloppet i fakturan.

Om förvärvaren av resetjänsten är en beskattningsbar person, gäller dock

de allmänna bestämmelserna i denna lag om en fakturas innehåll för rätt till
avdrag för eller återbetalning av ingående skatt.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna

10 § Om resenären är en beskattningsbar person som har avdragsrätt eller
rätt till återbetalning av ingående skatt, får resebyrån i stället tillämpa de
allmänna bestämmelserna i denna lag på ett tillhandahållande av resetjänster
som omfattas av detta kapitel.

20 kap. Särskild ordning för begagnade varor, konstverk,

samlarföremål och antikviteter
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– tillämpningsområde (2–5 §§),
– vad som avses med vissa uttryck i detta kapitel (6–10 §§),
– beskattningsunderlag (11–15 §§),
– begränsning av rätten till avdrag (16–18 §§),
– räkenskaper (19 §),
– faktura (20 §), och
– undantag från skatteplikt (21 §).

background image

SFS

2023:200

112

Tillämpningsområde
Förvärvskriteriet

2 § Detta kapitel tillämpas vid en beskattningsbar återförsäljares leverans
av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter, om dessa
levererats till återförsäljaren inom EU av

1. någon som inte är en beskattningsbar person,
2. en beskattningsbar person som ska redovisa mervärdesskatt enligt

bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning i detta kapitel eller enligt
bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de särskilda ordningarna
för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter i artiklarna
312–341 i mervärdesskattedirektivet,

3. en beskattningsbar person vars leverans är undantagen från skatteplikt

enligt 10 kap. 37 § eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land
motsvarar artikel 136 i mervärdesskattedirektivet,

4. en beskattningsbar person vars leverans är undantagen från skatteplikt

enligt 10 kap. 31 §, eller

5. en beskattningsbar person vars leverans omfattas av undantag från

skatteplikt för beskattningsbara personer med liten årsomsättning enligt
18 kap. eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar
artiklarna 282–292 i mervärdesskattedirektivet, under förutsättning att den
förvärvade varan utgjort anläggningstillgång hos den beskattningsbara
personen.

Nya transportmedel

3 § Detta kapitel tillämpas inte på en leverans av ett sådant nytt trans-
portmedel som avses i 2 kap. 16 §, om

1. transportmedlet har förvärvats från ett annat EU-land enligt 3 kap. 1 § 2

eller 2 §, eller

2. leveransen är en sådan unionsintern leverans av varor som omfattas av

undantag från skatteplikt enligt 10 kap. 42 §.

Särskilt undantag från förvärvskriteriet

4 § Om en beskattningsbar återförsäljare begär det ska Skatteverket be-
sluta att återförsäljaren ska tillämpa detta kapitel vid leverans av

1. konstverk, samlarföremål och antikviteter som återförsäljaren själv har

importerat, eller

2. konstverk som återförsäljaren har förvärvat från upphovsmannen eller

dennes dödsbo.

Ett beslut enligt första stycket gäller till utgången av det andra året efter

det år då beslutet fattades.

Frivilligt att tillämpa vinstmarginalbeskattning

5 § En beskattningsbar återförsäljare har rätt att i stället tillämpa de
allmänna bestämmelserna i denna lag på en leverans som annars skulle
omfattas av bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning i detta kapitel.

Vad som avses med vissa uttryck i detta kapitel
Begagnade varor

6 § Med begagnade varor avses varor som har varit i bruk och som är
lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation, med
undantag för

background image

SFS

2023:200

113

1. fastigheter,
2. konstverk, samlarföremål eller antikviteter,
3. varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,

om materialet är obearbetat eller i huvudsak obearbetat, samt skrot, avfall
eller liknande som innehåller guld, silver eller platina, och

4. oinfattade naturliga eller syntetiska ädelstenar.

Konstverk

7 § Med konstverk avses

1. tavlor m.m. och konstgrafiska blad m.m. som kan hänföras till nummer

9701 eller 9702 00 00 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i den ursprungliga
lydelsen,

2. skulpturer enligt KN-nummer 9703 00 00 och avgjutningar av sådana

skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos över-
vakning i högst åtta exemplar, och

3. handvävda tapisserier enligt KN-nummer 5805 00 00 och väggbonader

enligt KN-nummer 6304 00 00, under förutsättning att de utförts för hand
efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar.

Samlarföremål

8 § Med samlarföremål avses

1. frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadags-

brev samt kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med frimärke,
under förutsättning att de är makulerade eller, om de är omakulerade, inte
gångbara och inte avsedda som lagligt betalningsmedel, allt enligt nummer
9704 00 00 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i den ursprungliga lydelsen,
och

2. samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt,

anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller
numismatiskt intresse, allt enligt KN-nummer 9705 00 00.

Antikviteter

9 § Med antikviteter avses varor som är mer än 100 år gamla och som inte
är konstverk eller samlarföremål, enligt nummer 9706 00 00 i Kombinerade
nomenklaturen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i den
ursprungliga lydelsen.

Beskattningsbar återförsäljare

10 § Med beskattningsbar återförsäljare avses en beskattningsbar person
som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet förvärvar, använder eller
importerar begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter i
syfte att sälja dem vidare.

Första stycket gäller också om den beskattningsbara personen handlar i

eget namn för en annan persons räkning inom ramen för ett avtal enligt vilket
provision ska betalas vid köp eller försäljning.

background image

SFS

2023:200

114

Beskattningsunderlag
Normal vinstmarginalbeskattning

11 § Vid en sådan leverans av begagnade varor, konstverk, samlarföremål
och antikviteter som avses i 2 eller 4 § utgörs beskattningsunderlaget av
återförsäljarens vinstmarginal minskad med den mervärdesskatt som hänför
sig till vinstmarginalen.

Vinstmarginalen utgörs av skillnaden mellan en varas försäljningspris och

varans inköpspris, om inte annat följer av 14 §.

12 § Om en beskattningsbar återförsäljare själv har importerat konstverk,
samlarföremål eller antikviteter, ska som inköpspris anses beskattnings-
underlaget vid importen med tillägg av den mervärdesskatt som hänför sig
till importen.

13 § Om inköpspriset för en vara överstiger försäljningspriset för varan,
får skillnaden räknas av mot vinst som uppkommit vid försäljning av andra
varor bara i det fall som avses i 14 §.

Förenklad vinstmarginalbeskattning

14 § När flera varor köps eller säljs samtidigt utan att de enskilda varornas
pris är känt, utgörs beskattningsunderlaget av den sammanlagda vinst-
marginalen för sådana varor, minskad med den mervärdesskatt som hänför
sig till vinstmarginalen, under redovisningsperioden enligt 26 kap. 10–16 §§
skatteförfarandelagen (2011:1244), om inte annat följer av tredje stycket.
Om olika skattesatser är tillämpliga, ska beskattningsunderlaget fördelas
efter skattesats. Om det behövs får fördelningen bestämmas genom
uppdelning efter skälig grund.

Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket utgör den

huvudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller försäljningar under
redovisningsperioden, får även andra leveranser som avses i 2 eller 4 § ingå
i beskattningsunderlaget.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon bara om de har

förvärvats för att efter skrotning säljas i delar.

15 § Om värdet av inköp av varor som avses i 14 § under en redo-
visningsperiod överstiger värdet av försäljningar av sådana varor under
perioden, får det överskjutande beloppet läggas till värdet av inköpen under
en efterföljande period, om beskattningsunderlaget bestäms enligt 14 §
första eller andra stycket och inköpen är hänförliga till samma skattesats.

Begränsning av rätten till avdrag

16 § En beskattningsbar person har inte rätt att, från den mervärdesskatt
som ska betalas, dra av ingående skatt som hänför sig till en leverans av
varor

1. till den beskattningsbara personen,
2. av en beskattningsbar återförsäljare, och
3. som omfattas av vinstmarginalbeskattning enligt detta kapitel eller

enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de särskilda
ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter
i artiklarna 312–341 i mervärdesskattedirektivet.

background image

SFS

2023:200

115

17 § Om en beskattningsbar återförsäljare använder varorna för leveranser
som omfattas av vinstmarginalbeskattning enligt detta kapitel, har
återförsäljaren inte rätt att, från den mervärdesskatt som ska betalas, dra av
ingående skatt som hänför sig till

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv

har importerat, eller

2. konstverk som har levererats till återförsäljaren av upphovsmannen

eller dennes dödsbo.

18 § Om en beskattningsbar återförsäljare väljer att tillämpa de allmänna
bestämmelserna i denna lag för en leverans av varor som annars skulle
omfattas av vinstmarginalbeskattning enligt detta kapitel, har återförsäljaren
rätt att, från den mervärdesskatt som ska betalas, dra av ingående skatt som
hänför sig till

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv

har importerat, eller

2. konstverk som har levererats till återförsäljaren av upphovsmannen

eller dennes dödsbo.

Den ingående skatten får dras av för den redovisningsperiod då åter-

försäljaren utför den leverans av varor för vilken denne väljer att tillämpa de
allmänna bestämmelserna enligt denna lag.

Räkenskaper

19 § Den som redovisar mervärdesskatt både enligt de allmänna
bestämmelserna i denna lag och enligt detta kapitel är skyldig att i sina
räkenskaper särskilja de transaktioner som hänför sig till leveranser som
vinstmarginalbeskattas enligt detta kapitel.

Faktura

20 § När detta kapitel tillämpas vid vinstmarginalbeskattning av en
leverans av varor, får varken skattens belopp eller underlag för beräkning av
beloppet anges i fakturan.

Undantag från skatteplikt

21 § Från skatteplikt undantas en leverans av varor som omfattas av
vinstmarginalbeskattning enligt detta kapitel, under förutsättning att
leveransen görs i enlighet med någon av följande bestämmelser om undantag
i 10 kap.:

– 64, 65 eller 66 § om export,
– 69 eller 70 § om leverans av fartyg eller luftfartyg och utrustning till

dessa,

– 71 § 2 a eller 3 om leverans av varor för försäljning ombord,
– 73 § om leverans av varor för försäljning ombord på krigsfartyg,
– 78 § om leverans av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.,
– 84 § om leverans av varor till beskickningar, konsulat, EU-organ och

andra internationella organisationer,

– 88 § om leverans av varor till Europeiska kommissionen, EU-organ

eller byråer för att hantera covid-19-pandemin,

– 92 § om leverans av varor till väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-

land,

– 93 § om leverans av varor till väpnade styrkor som tillhör part i Nato,

eller

background image

SFS

2023:200

116

– 94 § om leverans av varor till vissa väpnade styrkor stationerade på

Cypern.

21 kap. Särskild ordning för investeringsguld
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om investeringsguld.
Bestämmelserna avser

– vad som avses med investeringsguld (2–4 §§),
– i vilka fall investeringsguld undantas från skatteplikt (5 och 6 §§),
– frivillig beskattning (7–9 §§), och
– avdragsrätt vid undantagna leveranser (10 och 11 §§).
Ytterligare bestämmelser om investeringsguld finns i 16 kap. Det finns

också bestämmelser om dokumentationsskyldighet vid leverans av
investeringsguld i 39 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vad som avses med investeringsguld

2 § Med investeringsguld avses

1. guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av

marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar,
oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte, och

2. guldmynt som
– har en finhalt av minst 900 tusendelar,
– är präglade efter år 1800,
– är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet, och
– normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guld-

innehållet i myntet med mer än 80 procent.

3 § Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas
inte av 2 § 1.

4 § Guldmynt som omfattas av den förteckning som årligen offentliggörs
i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning ska anses uppfylla
kriterierna i 2 § 2 under hela det år förteckningen gäller.

Guldmynt som avses i 2 § 2 ska inte anses vara sålda på grund av det

numismatiska värdet.

Investeringsguld undantas från skatteplikt

5 § Från skatteplikt undantas leverans, unionsinternt förvärv och import
av investeringsguld, inbegripet sådana transaktioner med investeringsguld
representerat av värdepapper som medför en äganderätt till eller en fordran
på guldet.

6 § Från skatteplikt undantas även förmedling som görs för någon annans
räkning i dennes namn, om förmedlingen avser en leverans enligt 5 §.

Frivillig beskattning

7 § En säljare som är en beskattningsbar person har rätt att välja frivillig
beskattning av en leverans av investeringsguld som annars skulle ha
undantagits från skatteplikt enligt 5 §, om

1. den beskattningsbara personen framställer investeringsguld eller om-

vandlar guld till investeringsguld, och

2. investeringsguldet levereras till en annan beskattningsbar person.

background image

SFS

2023:200

117

8 § En säljare som är en beskattningsbar person har även rätt att välja
frivillig beskattning av en leverans av investeringsguld som annars skulle ha
undantagits från skatteplikt enligt 5 §, om

1. den beskattningsbara personen inom ramen för sin ekonomiska

verksamhet normalt levererar guld för industriella syften,

2. leveransen avser investeringsguld enligt 2 § 1, och
3. investeringsguldet levereras till en annan beskattningsbar person.


9 § Ett ombud har rätt att välja frivillig beskattning av förmedling som
annars skulle ha undantagits från skatteplikt enligt 6 §, om den för vars
räkning förmedlingen görs har valt frivillig beskattning enligt 7 eller 8 §.

Avdragsrätt vid undantagna leveranser

10 § Om en beskattningsbar person gör en efterföljande leverans av
investeringsguld som är undantagen från skatteplikt enligt 5 §, har denne rätt
att göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till

1. leverans av investeringsguld till den beskattningsbara personen, om

den som levererar investeringsguldet har valt frivillig beskattning av
leveransen enligt 7 eller 8 §,

2. leverans till den beskattningsbara personen av annat guld än

investeringsguld, som därefter omvandlas till investeringsguld av den
beskattningsbara personen eller för dennes räkning,

3. unionsinternt förvärv eller import som görs av den beskattningsbara

personen av annat guld än investeringsguld, som därefter omvandlas till
investeringsguld av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning,
och

4. tillhandahållande av tjänster till den beskattningsbara personen som

innebär en förändring av form, vikt eller finhalt på guld, inbegripet inves-
teringsguld.

11 § En beskattningsbar person har rätt att göra avdrag för ingående skatt
i enlighet med andra stycket om denne

1. framställer investeringsguld eller omvandlar guld till investeringsguld,

och

2. gör en efterföljande leverans av investeringsguld som är undantagen

från skatteplikt enligt 5 §.

Avdrag får göras för ingående skatt som ska betalas eller har betalats av

den beskattningsbara personen för leverans, unionsinternt förvärv eller
import av varor eller tillhandahållande av tjänster som är knutna till fram-
ställningen eller omvandlingen av guldet, som om den efterföljande leve-
ransen hade beskattats.

22 kap. Särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och

vissa tillhandahållanden av tjänster
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– tillämpningsområde för bestämmelserna i kapitlet (2 §),
– de särskilda ordningarna (3–5 §§),
– definitioner (6–8 §§),
– identifieringsbeslut (9–31 §§),
– särskilda regler om beskattningsgrundande händelse och betalnings-

skyldighet (32 och 33 §§),

– deklaration och betalning av mervärdesskatt (34–44 §§),

background image

SFS

2023:200

118

– ändring av tidigare redovisad skatt (45 och 46 §§),
– förfarandet i samband med beslut om identifiering eller återkallelse (47–

54 §§),

– förfarandet i samband med beslut om skatt (55–62 §§),
– avdrag och återbetalning av ingående skatt (63–65 §§),
– ansökan om återbetalning av ingående skatt (66–73 §§),
– omprövning av beslut om återbetalning (74 och 75 §), och
– dokumentationsskyldighet (76–78 §§).

Tillämpningsområde för bestämmelserna i kapitlet

2 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller särskilda ordningar för
beskattningsbara personer som tillhandahåller tjänster till förvärvare som
inte är beskattningsbara personer, bedriver distansförsäljning av varor eller
möjliggör vissa leveranser av varor där försändningen eller transporten av
varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land.

De särskilda ordningarna
Tredjelandsordningen

3 § Tredjelandsordningen avser tillhandahållande av tjänster av
beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU, om tjänsterna
förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och förvärvaren
är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett EU-land (11 §).

Unionsordningen

4 § Unionsordningen avser leverans av varor och tillhandahållande av
tjänster av beskattningsbara personer som

1. bedriver unionsintern distansförsäljning av varor (12 §),
2. genom att möjliggöra leverans av varor genom användning av ett

elektroniskt gränssnitt omfattas av 5 kap. 6 §, om försändningen eller
transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land (13 §), eller

3. är etablerade i ett EU-land om tjänsterna anses vara tillhandahållna i ett

annat EU-land och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person
(14 §).

Importordningen

5 § Importordningen avser beskattningsbara personer som

1. är etablerade inom EU, eller företräds av en representant som är

etablerad inom EU, och som bedriver distansförsäljning av varor som inte
är punktskattepliktiga, och som importerats från en plats utanför EU med ett
verkligt värde på högst 150 euro (15 §), eller

2. är etablerade i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt

som antas med stöd av artikel 369m.3 i mervärdesskattedirektivet och som
bedriver distansförsäljning av varor från det landet (15 §).

Definitioner
Särskild mervärdesskattedeklaration

6 § Med särskild mervärdesskattedeklaration avses i detta kapitel en sådan
deklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

background image

SFS

2023:200

119

Motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land

7 § Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses i detta
kapitel bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund
i 6 kap. i avdelning XII i mervärdesskattedirektivet.

Representant

8 § Med representant avses i detta kapitel en person som är etablerad inom
EU och som av en beskattningsbar person som bedriver distansförsäljning
av varor importerade från en plats utanför EU har utsetts till
betalningsskyldig för mervärdesskatten och till att fullgöra skyldigheterna
enligt importordningen i 15 §, i den beskattningsbara personens namn och
för dennes räkning.

Identifieringsbeslut

9 § Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person besluta
att denne ska redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i
detta kapitel (identifieringsbeslut).

Om ansökan avser importordningen enligt 15 § och den beskattningsbara

personen företräds av en representant, ska Skatteverket besluta att
representanten ska redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestäm-
melserna i detta kapitel.

Hinder mot identifieringsbeslut

10 § Ett identifieringsbeslut ska inte fattas, om

1. det redan har fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat EU-

land som fortfarande gäller,

2. den beskattningsbara personen, eller dennes representant, är bunden av

ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det
EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra eller tredje stycket eller
artikel 369l.3 andra stycket i mervärdesskattedirektivet, eller

3. den beskattningsbara personen, eller dennes representant, är utesluten

från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i genomförande-
förordningen.

Identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen

11 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska

verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU,

2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,
3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

och

4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person

och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i
ett annat EU-land.

Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 10 § mot att fatta ett

identifieringsbeslut.

Identifieringsbeslut enligt unionsordningen vid distansförsäljning av varor

12 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte

har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här i landet, eller

background image

SFS

2023:200

120

b) inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etablerings-

ställe inom EU men bedriver unionsintern distansförsäljning av varor och
försändningen eller transporten av varorna påbörjas här i landet,

2. mervärdesskatten avser unionsintern distansförsäljning av varor, och
3. leveranserna av varor ska beskattas i det EU-land där försändningen

eller transporten av varorna till förvärvaren avslutas.

Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 10 § mot att fatta ett

identifieringsbeslut.

Identifieringsbeslut enligt unionsordningen vid leverans av varor med

transport som påbörjas och avslutas i samma EU-land

13 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte

har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här i landet och
försändningen eller transporten av de varor som levereras påbörjas och
avslutas i samma EU-land, eller

b) inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast

etableringsställe inom EU men levererar varor enligt 5 kap. 6 § och
försändningen eller transporten av de varor som levereras påbörjas och
avslutas här i landet,

2. mervärdesskatten avser leverans av varor enligt 5 kap. 6 §, och
3. leveranserna ska beskattas här i landet eller i ett annat EU-land.
Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 10 § mot att fatta ett

identifieringsbeslut.

Identifieringsbeslut enligt unionsordningen vid tillhandahållande av

tjänster

14 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet

i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast
etableringsställe här i landet,

2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,
3. tillhandahållandena ska beskattas i ett annat EU-land,
4. den beskattningsbara personen inte har ett fast etableringsställe i det

EU-land där tillhandahållandena ska beskattas, och

5. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person.
Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 10 § mot att fatta ett

identifieringsbeslut.

Identifieringsbeslut enligt importordningen

15 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte

har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här i landet,

b) företräds av en representant som har sätet för sin ekonomiska

verksamhet i Sverige eller, om representanten inte har ett sådant säte inom
EU, ett fast etableringsställe här i landet, eller

c) inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etablerings-

ställe inom EU men är etablerad i ett land som anges i kommissionens
genomförandeakt antagen med stöd av artikel 369m.3 i mervärdesskatte-
direktivet, och bedriver distansförsäljning av varor från det landet,

background image

SFS

2023:200

121

2. mervärdesskatten avser distansförsäljning av varor som inte är

punktskattepliktiga, och som importerats från en plats utanför EU i
försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro, och

3. leveranserna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land.
Motsvarigheten i svenska kronor till 150 euro är detsamma som

motsvarigheten i svenska kronor till beloppet för tullfrihet för varor av ringa
värde enligt artikel 23 i förordningen om tullbefrielse.

Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 10 § mot att fatta ett

identifieringsbeslut.

16 § En beskattningsbar person som företräds av en representant får bara
utse en representant i taget.

Valet av identifieringsstat är bindande

17 § En beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut
för unionsordningen enligt 12, 13 eller 14 § eller för importordningen enligt
15 § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och
under de två närmast följande kalenderåren, om den beskattningsbara
personen

1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet utanför EU, och
2. har flera fasta etableringsställen i skilda EU-länder, varav minst ett i

Sverige.

Detsamma gäller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut

för importordningen enligt 15 §.

18 § En beskattningsbar person som varken har sätet för sin ekonomiska
verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU och som omfattas av ett
identifieringsbeslut för unionsordningen enligt 12 eller 13 § är bunden av
beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast
följande kalenderåren.

Ansökan på elektronisk väg

19 § En ansökan om identifieringsbeslut ska ges in till Skatteverket på
elektronisk väg.

Mervärdesskattegrupper

20 § Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda
en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslutet fattas för den huvudman
som Skatteverket utsett för gruppen enligt 4 kap. 11 §.

Vad identifieringsbeslutet innebär

21 § Den som ska redovisa mervärdesskatt för leverans av varor eller
tillhandahållande av tjänster inom landet i en särskild mer-
värdesskattedeklaration enligt detta kapitel, ska inte redovisa och betala
mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för dessa
leveranser eller tillhandahållanden.

22 § En beskattningsbar person som är skyldig att betala mervärdesskatt i
Sverige enligt 16 kap. för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster
och som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land, ska redovisa
och betala skatten enligt bestämmelserna i det landet.

background image

SFS

2023:200

122

Identifieringsnummer

23 § Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer)
till den som identifieringsbeslutet gäller.

24 § Om en beskattningsbar person som omfattas av ett identifierings-
beslut för unionsordningen enligt 12, 13 eller 14 § har ett registrerings-
nummer för mervärdesskatt här i landet, ska det numret användas som
identifieringsnummer.

25 § Om Skatteverket fattar ett identifieringsbeslut för importordningen
enligt 15 §, ska den beskattningsbara personen ges ett särskilt identi-
fieringsnummer för tillämpning av importordningen.

En representant ska ges ett särskilt identifieringsnummer och ett separat

identifieringsnummer för varje beskattningsbar person som representanten
företräder.

Ett särskilt identifieringsnummer får bara användas för tillämpningen av

importordningen.

Underrättelse till Skatteverket om förändringar

26 § Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på ett
sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt
detta kapitel inte längre är uppfyllda, ska den beskattningsbara personen
eller dennes representant på elektronisk väg underrätta Skatteverket om
ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp
i en ansökan om identifieringsbeslut har ändrats.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen

27 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 11 §, om den
beskattningsbara personen

1. enligt en egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster som omfattas

av tredjelandsordningen,

2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verk-

samhet,

3. inte längre uppfyller övriga krav i 11 §, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för tredjelandsordningen.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen

28 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 12–14 §§, om
den beskattningsbara personen

1. enligt en egen anmälan inte längre levererar varor eller tillhandahåller

tjänster som omfattas av unionsordningen,

2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet

inom ramen för unionsordningen,

3. inte längre uppfyller övriga krav i 12–14 §§, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för unionsordningen.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen för en

beskattningsbar person som inte företräds av en representant

29 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 15 § för en
beskattningsbar person som inte företräds av en representant, om den
beskattningsbara personen

background image

SFS

2023:200

123

1. enligt en egen anmälan inte längre bedriver distansförsäljning av varor

importerade från en plats utanför EU som omfattas av importordningen,

2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet

inom ramen för importordningen,

3. inte längre uppfyller övriga krav i 15 §, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen för en

representant

30 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 15 § för en
representant som

1. enligt en egen anmälan inte längre företräder någon beskattningsbar

person som använder importordningen enligt 15 §,

2. under två på varandra följande kalenderkvartal inte har agerat som

representant för en beskattningsbar person som använder importordningen i
15 §,

3. inte längre uppfyller övriga krav i 8 eller 15 §, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen för en

beskattningsbar person som företräds av en representant

31 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 15 § för en
beskattningsbar person som företräds av en representant, om den beskatt-
ningsbara personen

1. enligt en anmälan från dennes representant inte längre bedriver sådan

distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU som
omfattas av importordningen,

2. enligt en anmälan från dennes representant inte längre företräds av

representanten,

3. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksam-

het inom ramen för importordningen,

4. inte längre uppfyller övriga krav i 15 §, eller
5. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

Särskilda regler om beskattningsgrundande händelse och

betalningsskyldighet
Beskattningsgrundande händelse för importordningen

32 § Vid distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU
för vilken skatt enligt denna lag ska redovisas enligt importordningen
inträffar den beskattningsgrundande händelse som avses i 7 kap. 3 §, när
leveransen sker. Leveransen av varorna ska anses ske vid den tidpunkt då
betalningen har godkänts.

Betalningsskyldighet för mervärdesskattegrupp i annat EU-land

33 § Om en grupp av personer som i ett annat EU-land anses som en enda
beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) levererar varor eller
tillhandahåller tjänster som ska redovisas enligt bestämmelser som
motsvarar de särskilda ordningarna i artiklarna 369a–369x i mervärdes-
skattedirektivet, är mervärdesskattegruppen skyldig att betala mervärdes-
skatt för leveransen eller tillhandahållandet.

background image

SFS

2023:200

124

Deklaration och betalning av mervärdesskatt
Elektronisk deklaration

34 § En beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett
identifieringsbeslut ska för varje redovisningsperiod lämna en särskild
mervärdesskattedeklaration på elektronisk väg.

Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen eller

representanten inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

Redovisningsperioder

35 § En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

För en beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett

identifieringsbeslut enligt 15 § omfattar en redovisningsperiod dock en
månad.

Uppgifter som ska lämnas i deklarationen

36 § En särskild mervärdesskattedeklaration ska innehålla

1. identifieringsnumret för den beskattningsbara personen och, om denne

företräds av en representant, identifieringsnumret för representanten,

2. följande uppgifter för varje EU-land där leveranser av varor eller

tillhandahållanden av tjänster ska beskattas:

a) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna

för dessa leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster under
redovisningsperioden,

b) det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten för leveranserna av

varor och tillhandahållandena av tjänster, fördelat på skattesatser, och

c) tillämpliga skattesatser, och
3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för

redovisningsperioden.

37 § Den som omfattas av ett identifieringsbeslut för unionsordningen
enligt 12, 13 eller 14 § ska i deklarationen redovisa uppgifterna i 36 § 2
och 3 fördelat på

1. unionsintern distansförsäljning av varor,
2. leverans av varor av en beskattningsbar person som använder ett

elektroniskt gränssnitt enligt 5 kap. 6 § om försändningen eller transporten
av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land, och

3. tillhandahållande av tjänster.


38 § En särskild mervärdesskattedeklaration ska även innehålla ändringar
av tidigare inlämnade deklarationer, om ändringen tas med inom tre år från
den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats.

En ändring ska innehålla uppgifter om det land där leveransen av varan

eller tillhandahållandet av tjänsten har eller skulle ha beskattats, redovis-
ningsperiod och det mervärdesskattebelopp som ändringen avser.

Ytterligare uppgifter i deklarationen vid distansförsäljning och användning

av elektroniskt gränssnitt (unionsordningen)

39 § Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut för unionsordningen
enligt 12, 13 eller 14 § bedriver unionsintern distansförsäljning av varor,
eller är en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt
enligt 5 kap. 6 §, och varorna sänds eller transporteras från ett annat EU-

background image

SFS

2023:200

125

land, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla
följande:

1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna

för de leveranser av varor som omfattas av den särskilda ordningen, för varje
annat EU-land som varor sänds eller transporteras från,

2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten för leveransen av

varorna fördelat på skattesatser, för varje annat EU-land som varor sänds
eller transporteras från, och

3. det registreringsnummer för mervärdesskatt eller motsvarande uppgift

som tilldelats i varje annat EU-land som varor sänds eller transporteras från,
om den beskattningsbara personen har tilldelats ett sådant nummer.

40 § De uppgifter som ska lämnas enligt 39 § ska fördelas på

1. unionsintern distansförsäljning av varor som inte omfattas av 5 kap.

6 §,

2. unionsintern distansförsäljning av varor av en beskattningsbar person

som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 5 kap. 6 §, och

3. leverans av varor av en beskattningsbar person som använder ett

elektroniskt gränssnitt enligt 5 kap. 6 §, om försändningen eller transporten
av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land.

Ytterligare uppgifter i deklarationen vid tillhandahållande av tjänster

(unionsordningen)

41 § Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut för unionsordningen
enligt 12, 13 eller 14 § tillhandahåller tjänster i enlighet med vad som anges
i 14 § och har ett eller flera fasta etableringsställen i ett eller flera andra EU-
länder som tjänsterna tillhandahålls från, ska den särskilda
mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje
EU-land där tillhandahållandena ska beskattas:

1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna

för de tillhandahållanden som omfattas av unionsordningen, uppdelat för
varje annat EU-land där den beskattningsbara personen har ett fast
etableringsställe, och

2. det fasta etableringsställets registreringsnummer för mervärdesskatt

eller motsvarande uppgift.

Redovisning i euro

42 § Belopp som redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska
anges i euro.

Tidpunkt för att lämna deklaration

43 § En särskild mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in till
Skatteverket senast den sista dagen i månaden efter redovisningsperiodens
utgång.

Betalning av mervärdesskatt

44 § Mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild mervärdesskatte-
deklaration ska ha betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen
ska ha kommit in.

Inbetalning ska göras genom insättning i euro på Skatteverkets konto för

skattebetalningar enligt denna lag. Vid inbetalningen ska det anges vilken
deklaration som betalningen avser. Skatten anses ha betalats den dag då
betalningen har bokförts på kontot.

background image

SFS

2023:200

126

Ändring av tidigare redovisad skatt

45 § Om skatt enligt denna lag har redovisats av en beskattningsbar person
i enlighet med tredjelandsordningen i 11 §, unionsordningen i 12 eller 13 §
eller importordningen i 15 § och den beskattningsbara personen därefter ska
ändra de tidigare redovisade uppgifterna, ska ändringen göras för den
ursprungliga redovisningsperioden. En sådan ändring ska tas med i en senare
deklaration, men det förfarandet får bara användas inom tre år från den dag
då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats.

Första stycket gäller även skatt som har redovisats som skatt enligt denna

lag enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar

1. tredjelandsordningen i artiklarna 358a–369,
2. unionsordningen i artiklarna 369a–369k, eller
3. importordningen i artiklarna 369l–369x i mervärdesskattedirektivet.
Första och andra styckena gäller inte ändringar som avser sådan felaktigt

debiterad mervärdesskatt, nedsättning av priset, återtagande av vara eller
kundförlust som ska redovisas i en senare period enligt 46 § eller enligt
7 kap. 44 § första stycket eller 45 §.

46 § Om sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som avses i 7 kap. 49 §
första stycket har redovisats enligt 11, 12, 13 eller 15 § ska beloppet ändras
om en sådan handling eller ett sådant meddelande som avses i 17 kap. 22 §
utfärdas. Ändringen ska göras för den redovisningsperiod då handlingen
eller meddelandet har utfärdats.

Första stycket gäller även om beloppet redovisats enligt bestämmelser

som i ett annat EU-land motsvarar

1. tredjelandsordningen i artiklarna 358a–369,
2. unionsordningen i artiklarna 369a–369k, eller
3. importordningen i artiklarna 369l–369x i mervärdesskattedirektivet.
Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket avstå från kravet på en sådan

handling eller ett sådant meddelande som avses i 17 kap. 22 §.

Förfarandet i samband med beslut om identifiering eller återkallelse
Omprövning av beslut om identifiering eller återkallelse

47 § Skatteverket ska ompröva ett beslut om identifiering eller åter-
kallelse, om

1. den som beslutet gäller har begärt det,
2. beslutet överklagas, eller
3. det finns andra skäl.


48 § En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran om ompröv-
ning ska ha kommit in till Skatteverket senast två månader från den dag då
beslutet meddelades.

49 § Skatteverket får inte ompröva ett beslut i en fråga som har avgjorts
av allmän förvaltningsdomstol. Skatteverket får dock på begäran av den som
beslutet gäller ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätten eller
kammarrätten genom beslut som har fått laga kraft, om beslutet avviker från
rättstillämpningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som
har meddelats senare.

Skatteverket får inte på eget initiativ ompröva ett identifieringsbeslut till

nackdel för den som beslutet gäller.

background image

SFS

2023:200

127

50 § Om Skatteverket på eget initiativ omprövar ett sådant beslut om
återkallelse som avses i 47 § till nackdel för den som beslutet gäller, ska
omprövningsbeslut meddelas senast två månader från den dag då beslutet
meddelades.

Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får

meddelas även efter denna tid.

Överklagande av beslut om identifiering eller återkallelse

51 § Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna
ombudet hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag då

beslutet meddelades.

52 § I fråga om överklagande av beslut om identifiering eller återkallelse
tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 19–22, 28–32 och 34–36 §§ skatteför-
farandelagen (2011:1244).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förfarandet i övrigt i samband med beslut om identifiering eller

återkallelse

53 § Vid prövning av frågor om identifiering eller återkallelse tillämpas
bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
2. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i

40 kap. 1–3 §§,

3. begäran om omprövning som lämnas till domstol i 66 kap. 18 §, och
4. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §.


54 § Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som
deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut för
unionsordningen enligt 12, 13 eller 14 §, om den som utsetts uppfyller
kraven enligt 6 kap. 6 och 7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

I fråga om deklarationsombud som godkänts enligt första stycket tilläm-

pas bestämmelserna i skatteförfarandelagen om

1. behörighet och återkallelse av godkännande i 6 kap. 5 § första stycket

1–3 och 8 §,

2. omprövning och överklagande i 66 och 67 kap., och
3. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 § och 3 § 1.

Förfarandet i samband med beslut om skatt
Beslut om skatt

55 § Om en särskild mervärdesskattedeklaration har lämnats och skatt
enligt denna lag har redovisats i deklarationen, anses Skatteverket ha fattat
ett beslut om skatten i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga
om en deklaration som har lämnats till en myndighet i ett annat EU-land i
enlighet med bestämmelserna i det landet.

Omprövning av beslut om skatt

56 § Beslut om skatt enligt denna lag som redovisas enligt detta kapitel
eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land omprövas enligt

background image

SFS

2023:200

128

bestämmelserna i 66 kap. 2–8, 18, 19, 21, 22 och 27–29 §§, 30 § första
stycket och 31–35 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Hur en begäran om omprövning ska göras framgår även av artiklarna 61

och 61a i genomförandeförordningen.

Överklagande av beslut om skatt

57 § Beslut om skatt enligt denna lag som redovisas enligt detta kapitel
eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna
ombudet hos Skatteverket.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra

stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 19–25, 27–37 och 39 §§ skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet i övrigt i samband med beslut om skatt

58 § I fråga om skatt enligt denna lag som ska redovisas enligt detta kapitel
eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas
bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
2. föreläggande i 37 kap. 9 och 10 §§,
3. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i

40 kap. 1–3 §§,

4. revision i 41 kap.,
5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,
6. bevissäkring i 45 kap.,
7. betalningssäkring i 46 kap.,
8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,
9. skattetillägg i 49 kap. 4–7, 10–13, 15 och 19 §§,
10. befrielse från särskilda avgifter i 51 kap 1 §,
11. beslut om särskilda avgifter i 52 kap. 3–7, 10 och 11 §§,
12. skönsmässiga beslut om skatter i 57 kap. 1 §,
13. ansvar för skatter och avgifter i 59 kap. 13, 15–21, 26 och 27 §§,
14. beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mer-

värdesskatt och punktskatt i 60 kap.,

15. betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 8, 9 och 19 §§,
16. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–10, 16

och 22 §§,

17. överskott som inte har kunnat betalas tillbaka i 64 kap. 10 § första

stycket,

18. kostnadsränta i 65 kap. 3 §, 4 § första stycket, 7, 8, 11, 13–15 och

19 §§,

19. besluts verkställbarhet i 68 kap.,
20. verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring i

69 kap.,

21. indrivning i 70 kap., och
22. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.


59 § Vid omprövning och överklagande av beslut enligt de bestämmelser
som räknas upp i 58 § tillämpas 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244).

60 § Vid tillämpningen av de bestämmelser som räknas upp i 58 § ska
följande gälla:

background image

SFS

2023:200

129

1. Det som sägs i skatteförfarandelagen (2011:1244) om skattedeklaration

eller deklaration tillämpas för en särskild mervärdesskattedeklaration eller
en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-
land.

2. Det som sägs i skatteförfarandelagen om uppgiftsskyldighet enligt 15–

35 kap. tillämpas även för uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

3. Det som sägs i 49 kap. 7 § tredje stycket skatteförfarandelagen om

Skatteverket tillämpas även för motsvarande myndighet i ett annat EU-land.

61 § Om skatt enligt denna lag ska tillgodoräknas på grund av ett
omprövningsbeslut eller ett beslut av en domstol, ska den beskattningsbara
personen tillgodoföras ränta på det tillgodoräknade beloppet. Intäktsräntan
ska beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag
till och med den dag då beloppet tillgodoräknas.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje

stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Dessutom tillämpas 65 kap. 20 §
skatteförfarandelagen.

62 § Indrivning får inte begäras av ett belopp som omfattas av anstånd.

Avdrag och återbetalning av ingående skatt

63 § En beskattningsbar person som varken har sätet för sin ekonomiska
verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU har inte rätt till avdrag
för ingående skatt enligt 13 kap. om denne redovisar mervärdesskatt enligt

1. tredjelandsordningen i 11 §,
2. importordningen i 15 § första stycket 1 b eller c, eller
3. bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar tredjelandsordningen

i artiklarna 358–369 eller importordningen i artiklarna 369l–369x i
mervärdesskattedirektivet.

En beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag för ingående skatt

enligt första stycket har efter ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt
enligt 14 kap. avseende förvärv eller import som hänför sig till de
beskattningsbara verksamheter i Sverige som omfattas av bestämmelserna i
första stycket 1–3. En ansökan om återbetalning ska göras enligt 66–68 §§.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 65 §.


64 § En beskattningsbar person har inte rätt till avdrag enligt 13 kap. för
ingående skatt som avser förvärv eller import i verksamheter för vilka den
beskattningsbara personen redovisar mervärdesskatt enligt

1. unionsordningen i 12, 13 eller 14 §,
2. importordningen i 15 § första stycket 1 a, eller
3. bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar
a) unionsordningen i artiklarna 369a–369k i mervärdesskattedirektivet,

eller

b) importordningen i artiklarna 369l–369x i mervärdesskattedirektivet,

om den beskattningsbara personen är etablerad i det EU-landet.

En beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag för ingående skatt

enligt första stycket har efter ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt
enligt 14 kap. avseende förvärv eller import som hänför sig till de beskatt-
ningsbara verksamheter i Sverige som omfattas av bestämmelserna i första
stycket 1–3. En ansökan om återbetalning ska göras enligt 69 eller 73 §.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 65 §.

background image

SFS

2023:200

130

65 § Den som är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt i Sverige för
annan verksamhet än sådan som omfattas av bestämmelserna i 63 och 64 §§
får dock göra avdrag för ingående skatt enligt 13 kap. avseende förvärv eller
import som hänför sig till de beskattningsbara verksamheter i Sverige som
omfattas av bestämmelserna.

Ansökan om återbetalning av ingående skatt
Ansökan för vissa beskattningsbara personer etablerade utanför EU

66 § En beskattningsbar person som vill få återbetalning av ingående skatt
enligt 63 § andra stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket.

67 § En ansökan ska vara undertecknad av den sökande eller av dennes
ombud. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

1. Om den ingående skatten avser ett förvärv: fakturan i original. Om en

faktura hänvisar till underliggande fakturor ska även dessa bifogas.

2. Om den ingående skatten avser en import av varor: ett importdokument

utfärdat av Tullverket.

3. Andra handlingar som behövs för att Skatteverket ska kunna bedöma

den sökandes rätt till återbetalning.

68 § För den sökande gäller också vad som föreskrivs i följande bestäm-
melser i 14 kap.:

– 40 § första stycket och 41 § om formulär för ansökan samt ansökans

innehåll,

– 42 § om återbetalningsperiod,
– 43 § om ansökningstid,
– 44 § om minimibelopp,
– 47 och 48 §§ om återkrav och avräkning, och
– 76 § om indrivning av belopp.

Ansökan riktad till Sverige som ges in via den elektroniska portalen i ett

annat EU-land

69 § En beskattningsbar person som vill få återbetalning av ingående skatt
enligt 64 § andra stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska
göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det
EU-land där den sökande är etablerad eller, om sökanden inte är etablerad
inom EU, omfattas av ett identifieringsbeslut för tillämpning av
unionsordningen i artiklarna 369a–369k i mervärdesskattedirektivet.

70 § För den sökande gäller också vad som föreskrivs om återbetalning i
14 kap. 11 §, 12 § andra stycket, 13–32 §§ och 76 §. Vad som sägs i dessa
bestämmelser om det EU-land där den sökande är etablerad ska gälla även
för det EU-land där en sökande som inte är etablerad inom EU omfattas av
ett identifieringsbeslut för tillämpning av unionsordningen i artiklarna
369a–369k i mervärdesskattedirektivet.

Ansökan riktad till andra EU-länder som ges in via den elektroniska

portalen i Sverige

71 § En beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och som vill få
återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land avseende förvärv eller
import i det EU-landet som hänför sig till sådana beskattningsbara
verksamheter som omfattas av 12, 13 eller 14 § eller av 15 § första stycket
1 a, ska rikta en ansökan om återbetalning till det landet. Detsamma gäller

background image

SFS

2023:200

131

för en beskattningsbar person som inte är etablerad inom EU men som
omfattas av ett identifieringsbeslut för unionsordningen enligt 12 § första
stycket 1 b eller 13 § första stycket 1 b.

72 § Den som ansöker om återbetalning ska ge in ansökan till Skatteverket
genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål.

För den som är etablerad i Sverige gäller detsamma om förvärven eller

importen hänför sig till sådana beskattningsbara verksamheter som i ett
annat EU-land omfattas av unionsordningen eller importordningen enligt
bestämmelser som motsvarar artiklarna 369a–369x i mervärdesskatte-
direktivet.

Ansökan riktad till Sverige som ges in via den elektroniska portalen i

Sverige

73 § En beskattningsbar person som vill få återbetalning av mervärdes-
skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till en beskattningsbar
verksamhet här i landet som omfattas av unionsordningen enligt 12, 13 eller
14 § eller importordningen enligt 15 § första stycket 1 a ska ge in ansökan
till Skatteverket genom den elektroniska portalen.

Omprövning av beslut om återbetalning

74 § Bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller
vid omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning av ingående skatt
till en beskattningsbar person som ansöker om återbetalning enligt 69 eller
73 §.

Första stycket gäller inte omprövningsbeslut enligt 14 kap. 27 och 28 §§.

75 § Bestämmelserna i 14 kap. 73 och 75 §§ gäller vid omprövning av
Skatteverkets beslut om återbetalning av ingående skatt till en
beskattningsbar person som ansöker om återbetalning enligt 66 §.

Dokumentationsskyldighet

76 § Den som ett identifieringsbeslut gäller för enligt detta kapitel eller
enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land ska genom räken-
skaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de
leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av
beslutet.

Underlagen ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om en

särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt
motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land är korrekt.

För en representant gäller skyldigheten enligt första och andra styckena i

fråga om varje beskattningsbar person som representanten företräder.

77 § Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen eller
dennes representant göra det underlag som avses i 76 § tillgängligt på
elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion

som underlaget avser utfördes.

78 § Om ett identifieringsbeslut för unionsordningen enligt 12 eller 14 §
eller för importordningen enligt 15 § gäller en mervärdesskattegrupp, ska
det underlag som avses i 75 § finnas tillgängligt hos den huvudman som
Skatteverket har utsett för gruppen enligt 4 kap. 11 §.

background image

SFS

2023:200

132

23 kap. Särskild ordning för deklaration och betalning av

mervärdesskatt vid import
Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om en särskild ordning för
deklaration och betalning av mervärdesskatt vid import. Bestämmelserna
avser

– tillämpningsområde (2 §),
– betalning och redovisning till Tullverket (3 §),
– dokumentationsskyldighet (4 och 5 §§), och
– omräkning av belopp till svenska kronor (6 §).

Tillämpningsområde

2 § Vid import av varor där försändningen eller transporten av varorna
avslutas här i landet får den som anmäler varornas ankomst till Tullverket åt
den person som varorna är avsedda för använda den särskilda ordning för
deklaration och betalning av mervärdesskatt som framgår av 3 och 4 §§, om

1. varorna transporteras i försändelser med ett verkligt värde på högst

150 euro,

2. varken den särskilda ordningen i 22 kap. 15 § eller bestämmelser som

i ett annat EU-land motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369l–369x
i mervärdesskattedirektivet används för varorna, och

3. varorna inte är punktskattepliktiga.

Betalning och redovisning till Tullverket

3 § Den person som varorna är avsedda för är skyldig att betala mer-
värdesskatt för importen.

Den person som anmäler varornas ankomst till Tullverket enligt 2 § ska

ta ut mervärdesskatt för importen från den som varorna är avsedda för och
betala in mervärdesskatten månadsvis senast vid den tidpunkt då tullskuld
skulle ha uppkommit enligt tullagstiftningen om varan hade varit belagd
med tull.

Den som anmäler varorna ska också redovisa mervärdesskatten månads-

vis i en sammanställning som ska ges in till Tullverket vid den tidpunkt som
anges i andra stycket. I sammanställningen ska det totala beloppet av den
mervärdesskatt som tagits ut under den aktuella kalendermånaden anges.

Dokumentationsskyldighet

4 § Den som tillämpar den särskilda ordningen ska genom räkenskaper
eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de
importer som omfattas av den särskilda ordningen. Underlagen ska vara så
detaljerade att Tullverket kan avgöra om en sammanställning enligt 3 §
tredje stycket är korrekt.

5 § Om Tullverket begär det, ska den som tillämpar den särskilda
ordningen göra underlaget tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i sju år efter utgången av det år då den transaktion

som underlaget avser utfördes.

Omräkning av belopp till svenska kronor

6 § Motsvarigheten i svenska kronor till 150 euro i 2 § är detsamma som
motsvarigheten i svenska kronor till beloppet för tullfrihet för varor av ringa
värde enligt artikel 23 i förordningen om tullbefrielse.

background image

SFS

2023:200

133

24 kap. Överklagande
1 §
Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap. skatte-
förfarandelagen (2011:1244), om inte annat följer av 2–7 §§.

Bestämmelser om överklagande i andra kapitel

2 § Bestämmelser om överklagande finns även i 22 kap. om särskilda
ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av
tjänster.

Överklagande i vissa fall

3 § Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas
upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet gäller ärenden om

1. betalningsskyldighet enligt 10 kap. 79 §,
2. återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar person

etablerad utanför EU som avses i 14 kap. 33–35 §§ och som ansöker om
återbetalning enligt 14 kap. 40 § första stycket,

3. betalningsskyldighet och avräkning enligt 14 kap. 47 §, och
4. återbetalning av ingående skatt enligt 14 kap. 59–67 §§.


4 § Beslut av Skatteverket om gruppregistrering enligt 4 kap. 11 § och om
ändring eller avregistrering enligt 4 kap. 12 § som överklagas till en
förvaltningsrätt ska tas upp av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva
ett överklagande av grupphuvudmannen.

5 § Beslut om avräkning enligt 14 kap. 47 § får överklagas särskilt på den
grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt bara i samband
med överklagande av beslut om betalningsskyldighet.

6 § Ett överklagande enligt 3, 4 eller 5 § ska ha kommit in inom två
månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

7 § Ett beslut enligt 4 kap. 11 eller 12 § får även överklagas av det
allmänna ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett
sådant beslut förs det allmännas talan av Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Genom lagen upphävs
a) mervärdesskattelagen (1994:200),
b) lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för

distansförsäljning av varor och för tjänster.

3. Den upphävda mervärdesskattelagen gäller dock fortfarande enligt vad

som anges i punkt 8, 9 och 17.

4. Den upphävda lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för

distansförsäljning av varor och för tjänster gäller fortfarande för
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 2 kap. 26 och 27 §§, 5 kap. 40–44 §§, 7 kap. 18 och

35 §§ och 8 kap. 4 § tillämpas inte på vouchrar utställda före den 1 januari
2019.

6. Bestämmelserna i 6 kap. 62–65 §§ tillämpas inte på en beskattningsbar

person som vid utgången av juni 2021 omfattades av ett gällande
identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för
mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster och vid

background image

SFS

2023:200

134

utgången av juni 2023 fortfarande omfattas av ett sådant gällande
identifieringsbeslut.

Om den beskattningsbara personen begär det ska Skatteverket dock

besluta att den nya bestämmelsen i 6 kap. 62 § ska tillämpas om
förutsättningarna för det är uppfyllda.

7. Bestämmelserna i 14 kap. 3–32 §§ om återbetalning till beskattnings-

bara personer etablerade i andra EU-länder och bestämmelserna i 14 kap.
33–48 §§ om återbetalning till beskattningsbara personer som inte är
etablerade inom EU tillämpas inte på återbetalningsperioder som påbörjats
före ikraftträdandet.

8. För återbetalningsperioder som påbörjats före ikraftträdandet gäller

bestämmelserna i 10 och 19 kap. i den upphävda mervärdesskattelagen i
fråga om återbetalning till beskattningsbara personer som är etablerade i
andra EU-länder eller beskattningsbara personer som inte är etablerade inom
EU.

9. Bestämmelserna om utfärdande av faktura i 11 kap. 3 § i den upphävda

mervärdesskattelagen gäller om betalning eller a conto för leveransen har
tagits emot före ikraftträdandet.

10. Om skattskyldigheten för en omsättning inträtt enligt 1 kap. 3 § i den

upphävda mervärdesskattelagen för att varan före ikraftträdandet sänts till
köparen mot postförskott eller efterkrav, ska en beskattningsgrundande
händelse inte anses ske efter ikraftträdandet enligt 7 kap. 4 § vid den tid-
punkt då varan lämnas ut.

11. Med mervärdesskatt enligt denna lag och skyldighet att betala

mervärdesskatt likställs i tillämpliga delar skatt enligt den upphävda
mervärdesskattelagen och skyldighet att betala sådan skatt.

12. Om någon bestämmelse i de upphävda lagarna har tillämpats och den

motsvaras av en bestämmelse i denna lag, ska bestämmelsen i denna lag
anses ha tillämpats.

13. En ny-, till- eller ombyggnad på en investeringsvara, eller en del av

en investeringsvara ska vid tillämpning av 15 kap. ses som ett förvärv med
en justeringsperiod på tio år, om investeringsvaran eller delen av invest-
eringsvaran

– vid ett förvärv eller nybyggnad före den 1 januari 2017 ansågs som en

fastighet enligt 1 kap. 11 § och 8 a kap. i den upphävda mervärdesskatte-
lagen, och

– vid en överlåtelse eller ändrad användning som sker efter ikraftträdandet

inte utgör en fastighet enligt 2 kap. 11 § och 15 kap.

14. Avdrag som avser ett förvärv eller ny-, till- eller ombyggnad som skett

före den 1 januari 2017 ska inte justeras, om en investeringsvara eller en del
av en investeringsvara

– vid en överlåtelse eller ändrad användning som sker efter ikraftträdandet

anses utgöra en fastighet enligt 2 kap. 11 § och 15 kap., och

– vid förvärvet eller ny-, till- eller ombyggnaden inte ansågs som fastighet

enligt 1 kap. 11 § och 8 a kap. i den upphävda mervärdesskattelagen.

15. En fastighet eller lägenhet som varit föremål för ny-, till-, eller

ombyggnad ska vid tillämpning av 15 kap. anses som en investeringsvara,
om

– avdrag för en ny-, till-, eller ombyggnad gjorts före den 1 januari 2016

i enlighet med 8 kap. 4 § första stycket 5 i den upphävda mervärdesskatte-
lagen, och

– fastigheten eller lägenheten ansågs som en investeringsvara enligt den

lagen.

background image

SFS

2023:200

135

16. För en hyresgäst eller bostadrättshavare som gjort ett sådant avdrag

för en ny-, till- eller ombyggnad på en investeringsvara som avses i punkt 15
gäller detsamma som enligt 15 kap. 3 § gäller för hyresgäster eller
bostadsrättshavare.

17. Den upphävda mervärdesskattelagen gäller i övrigt för förhållanden

som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

NIKLAS WYKMAN

(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.