SFS 1999:1283 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

991283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4 och 14 §§, 2 kap. 7 §,

3 kap. 11 a och 27 §§, 4 kap. 1, 3 och 8 §§, 6 a kap. 2 §, 8 kap. 9 § samt
13 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200) skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

I stället för vad som föreskrivs i 3 § gäller i fråga om upplåtelse av av-

verkningsrätt till skog i de fall som avses i 21 kap. 2 § inkomstskattelagen
(1999:1229) att skattskyldigheten inträder allteftersom betalningen tas emot
av upplåtaren.

14 §

2

Med

beskattningsår

förstås beskattningsår enligt inkomstskattelagen

(1999:1229).

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skatt-

skyldighet inte föreligger enligt inkomstskattelagen, förstås med beskatt-
ningsår:

1. kalenderåret, eller
2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som

anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

2 kap.

7 §

Med uttag av tjänst förstås även att den skattskyldige utför eller förvär-

var sådana tjänster som anges i andra stycket och tillför dem en egen fastig-
het som enligt inkomstskattelagen (1999:1229) utgör lagertillgång i bygg-
nadsrörelse, om han i byggnadsrörelsen både tillhandahåller tjänster åt andra
(byggnadsentreprenader) och utför tjänster på sådana egna fastigheter.

Första stycket gäller
1. byggnads- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,

och

2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster.
Första stycket gäller också om tjänsterna utförs av den skattskyldige på en

egen fastighet som utgör tillgång i rörelsen men inte är en sådan lagertill-
gång som avses i första stycket.

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1999:1107.

SFS 1999:1283

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1283

3 kap.

11 a §

3

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster varigenom någon

bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig
verksamhet. Från skatteplikt undantas vidare omsättning av tjänster som har
omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten om
dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamhe-
ten.

Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun

eller av en förening i de fall verksamheten inte anses som yrkesmässig enligt
4 kap. 8 §.

27 §

4

Från skatteplikt undantas uttag enligt 2 kap. 2 § då den skattskyldige

tar i anspråk en vara för representation eller liknande ändamål, under förut-
sättning att den skattskyldige har rätt till avdrag för utgifterna för ändamålet
enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

4 kap.

1 §

En verksamhet är yrkesmässig, om den

1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen

(1999:1229), eller

2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet

hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under
beskattningsåret överstiger 30 000 kronor.

3 §

En verksamhet är yrkesmässig även till den del den innefattar

1. en sådan upplåtelse av avverkningsrätt eller avyttring av skogsproduk-

ter för vilken ersättningen på grund av 45 kap. 8 § inkomstskattelagen
(1999:1229) behandlas som engångsersättning för allframtidsupplåtelse,

2. försäljning av en vara från en fastighet som är privatbostadsfastighet en-

ligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen eller från en fastighet som tillhör ett pri-
vatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § samma lag eller upplåtelse av en avverk-
ningsrätt eller rätt att ta jord, sten eller annan naturprodukt från sådana fast-
igheter, eller

3. uthyrning i fall som avses i 9 kap. 1 § av en sådan fastighet som anges

i 2.

I de fall som avses i första stycket 2 och 3 anses den där nämnda verksam-

heten som yrkesmässig endast om ersättningen för omsättningen under be-
skattningsåret överstiger 30 000 kronor.

8 §

5

Som yrkesmässig verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs

av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten av verk-
samheten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldig-
het inte föreligger för föreningen enligt 7 kap. 7 § första och andra stycket
eller för trossamfundet enligt 14 § inkomstskattelagen (1999:1229).

3

Senaste lydelse 1996:1327.

4

Senaste lydelse 1994:1798.

5

Senaste lydelse 1999:310.

background image

3

SFS 1999:1283

Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan

förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229).

6 a kap.

2 §

6

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå

1. näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn och som be-

driver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen
av tjänster är undantagen från skatteplikt med stöd av 3 kap. 9 eller 10 §, och

2. näringsidkare med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla näringsid-

kare som avses i punkt 1 varor eller tjänster, eller

3. näringsidkare som är kommissionärsföretag och kommittentföretag i ett

sådant kommissionärsförhållande som avses i 36 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229).

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå en näringsidkares fasta drift-

ställe i Sverige.

Näringsidkare som avses i första stycket 1 och 2 får inte ingå i fler än en

mervärdesskattegrupp.

8 kap.

9 §

7

Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till

1. stadigvarande bostad om inte annat följer av 10 §,
2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyl-

dige inte har rätt att göra avdrag vid inkomsttaxeringen enligt 16 kap. 2 § in-
komstskattelagen (1999:1229),

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg i de fall som avses i 5 kap.

9 § tredje stycket, eller

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats en-

ligt 7 kap. 5 § andra stycket.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten

till avdrag för ingående skatt.

13 kap.

13 §

Om den som bedriver byggnadsrörelse som avses i inkomstskattela-

gen (1999:1229) genom uttag tar i anspråk en tjänst som till större delen av-
ser ny-, till- eller ombyggnad av en egen fastighet, skall han redovisa sådan
utgående skatt som hänför sig till uttaget senast för den redovisningsperiod
som infaller två månader efter det att fastigheten eller den del av fastigheten
som uttaget avser har kunnat tas i bruk.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdan-
det.

6

Senaste lydelse 1998:346.

7

Senaste lydelse 1995:700.

background image

4

SFS 1999:1283

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.