SFS 2023:359 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (2023:200)

SFS2023-359.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (2023:200)

Utfärdad den 1 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 16 § mervärdesskattelagen
(2023:200) ska ha följande lydelse.

10 kap.
16 §
Från skatteplikt undantas även tillhandahållanden av utbildning som
berättigar de studerande till

1. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395),
2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska, eller

3. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

a) kortare studier om funktionshinder,
b) kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt an-

passade för personer med funktionshinder, och

c) studier inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Anna Sundblad Stahre
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:94, bet. 2022/23:UbU14, rskr. 2022/23:207.

SFS

2023:359

Publicerad
den

8 juni 2023

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.