SFS 2000:1291 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

001291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 8 § och 8 kap. 6 § mervär-

desskattelagen (1994:200)

2

skall ha följande lydelse.

4 kap.

8 §

Som yrkesmässig verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs

av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten av verk-
samheten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldig-
het inte föreligger för föreningen enligt 7 kap. 7 § första och andra stycket
inkomstskattelagen (1999:1229) eller för trossamfundet enligt 7 kap. 14 §
samma lag.

Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan

förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229).

8 kap.

6 §

Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående skat-

ten hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen. Om företa-
get har sin redovisning i euro skall beaktas vad som föreskrivs i 15 § lagen
(2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har
sin redovisning i euro, m.m.

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan ingående skatt

som hänför sig till ett förvärv för vilket en skattskyldig har fått prisnedsätt-
ning efter det att han gjort avdrag för skatten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2000:1291

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.