SFS 2000:1357 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

001357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

skall ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget

om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. transport i skidliftar,
3. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

4. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i

9 a kap. 5–7 §§,

5. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsmedel

och livsmedelstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511) med un-
dantag för

a) vatten från vattenverk,
b) spritdrycker, vin och starköl, och
c) tobaksvaror.
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. allmänna nyhetstidningar, varmed avses sådana publikationer av dags-

presskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka,
samt för motsvarande radio- och kassettidningar,

2. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföre-

ställningar eller andra jämförliga föreställningar,

3. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs

av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,

3 a. tillträde till och förevisning av djurparker,
4. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock
inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för

1

Prop. 2000/01:1 och prop. 2000/01:23, bet. 2000/01:SkU7, rskr. 2000/01:106.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2000:1357

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

2

SFS 2000:1357

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upp-
tagning som avser information,

5. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av

en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

6. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och

7. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Den nya bestämmelsen i tredje stycket punkten 7 tillämpas även i fråga

om ersättning som erhålls den 15 december 2000 eller senare om ersätt-
ningen endast avser personbefordran som tillhandahålls i sin helhet den 1 ja-
nuari 2001 eller senare.

3. Äldre bestämmelser gäller i övrigt i fråga om förhållanden som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.