SFS 2000:1427 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

001427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 och 5 §§ mervärdes-

skattelagen (1994:200)

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 a: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 § tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som
omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till
mervärdesskatt här: den som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b

§ första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap. 10
b §: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) som förs in från ett område som ligger utanför Europeiska gemenska-

pens tullområde: den som med anledning av importen är skyldig att betala
tull för varorna enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att göra
detta om varorna hade varit tullbelagda,

b) som förs in från ett område som ligger inom Europeiska gemenskapens

tullområde men utanför dess mervärdesskatteområde: den som skulle ha va-
rit skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen om varorna hade
varit tullbelagda och förts in från ett område som ligger utanför Europeiska
gemenskapens tullområde.

1

Prop. 1999/2000:126 och 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13,

rskr. 2000/01:129.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2000:1427

Utkom från trycket
den 28 december 2000

background image

2

SFS 2000:1427

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

5 §

Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet

att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyl-
dighet att betala tull förelegat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.