SFS 2009:1333 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

091333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

3

dels att 5 kap. 5–8 §§ och 19 kap. 9 § ska upphöra att gälla,
dels att de två rubrikerna närmast före 5 kap. 9 § samt rubrikerna närmast

före 5 kap. 11 § samt 19 kap. 5, 9, 10 och 11 §§ ska utgå,

dels att nuvarande 5 kap. 4, 9 och 11 §§, 10 kap. 4 § samt 19 kap. 1–8 och

10–15 §§ ska betecknas 5 kap. 8, 3 a och 19 §§, 19 kap. 24 § samt 19 kap.
22, 23, 25 och 26 §§, 20 kap. 3 och 4 §§ samt 19 kap. 28–30 och 34–38 §§,

dels att nya 5 kap. 8 och 19 §§, 19 kap. 22, 23–26, 28–30 och 34–36 §§

samt 20 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att 1 kap. 2, 2 d, 3 och 14 §§, 2 kap. 7 och 8 §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 3

och 30 d §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 och 2 b §§, 6 a kap. 2 §, 8 kap. 9 §, 8 a kap.
11 och 12 §§, 9 kap. 10 §, 9 a kap. 17 §, 9 b kap. 3 och 4 §§, 10 kap. 1, 4 a
och 13 §§, 11 kap. 2 §, 20 kap. 1 §, rubrikerna närmast före 10 kap. 13 § och
19 kap. 1 § samt rubriken till 20 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas 46 nya paragrafer, 1 kap. 5 a §, 5 kap. 4–7

och 9–18 §§, 10 kap. 11 f, 13 a och 13 b §§, 13 kap. 8 c §, 19 kap. 1–21, 27
och 31–33 §§ och 20 kap. 2, 5 och 6 §§, samt närmast före 5 kap. 4, 5 och
7 §§, 19 kap. 9, 13, 15, 19, 22, 27, 28, 30, 31 och 34 §§ och 20 kap. 1, 2, 5
och 6 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före den nya 5 kap. 3 a § ska införas en ny rub-

rik som ska lyda ”Undantag från 2, 2 a, 2 b eller 3 §”.

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat
genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).
Jfr även rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närma-
re regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskatt-
ningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en
annan medlemsstat (EUT L 44, 20.2.2008, s. 23, Celex 32008L0009).

3 Lagen omtryckt 2000:500.
Senaste lydelse av
5 kap. 6 § 2002:1004

5 kap. 7 § 2004:1155

5 kap. 6 a § 2003:220

5 kap. 7 a § 2002:1004

5 kap. 6 b § 2003:220

5 kap. 8 § 2001:971.

SFS 2009:1333

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1333

1 kap.

2 §

4

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 c: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är nä-
ringsidkare men är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk företa-
gare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvär-
var varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial el-
ler halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av in-
vesteringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket
2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahål-

ler sådana tjänster, eller

– en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i

första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena,
om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och för-
värvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller
tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i
4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

4 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

3

SFS 2009:1333

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en nä-

ringsidkare som har ett fast etableringsställe här ska näringsidkaren vid till-
lämpningen av första stycket likställas med en utländsk företagare, om om-
sättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen

5.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

2 d §

6

Om en utländsk företagare begär det, har han rätt att bli skattskyldig

för omsättning som annars förvärvaren skulle ha varit skattskyldig för enligt
2 § första stycket 4 c. Den utländske företagarens skattskyldighet ska därvid
gälla för all sådan omsättning inom landet.

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en nä-

ringsidkare som har ett fast etableringsställe här ska näringsidkaren vid till-
lämpningen av första stycket likställas med en utländsk företagare, om om-
sättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

3 §

7

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 § vid omsättning inträder när va-

ran har levererats eller tjänsten har tillhandahållits eller när varan eller tjäns-
ten har tagits i anspråk genom uttag, om inte annat följer av andra stycket el-
ler 3 a, 3 b, 4 eller 5 a §.

Om den som omsätter varan eller tjänsten får ersättning helt eller delvis

för en beställd vara eller tjänst före den tidpunkt som avses i första stycket,
inträder skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt
kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo. Detta gäller dock
endast om omsättningen är skattepliktig när ersättningen kommer den som
omsätter varan eller tjänsten till godo.

Med leverans av en vara förstås att varan avlämnas eller att den sänds till

en köpare mot postförskott eller efterkrav.

5 a §

Vid förvärv av tjänster som avses i 1 kap. 2 § första stycket 2 inträder

skattskyldigheten den 31 december varje år, om

1. tjänsterna tillhandahålls kontinuerligt under en tidsperiod som översti-

ger ett år, och

5 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).

6 Senaste lydelse 2006:1031.

7 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

4

SFS 2009:1333

2. tillhandahållandet inte ger upphov till avräkningar eller betalningar un-

der tidsperioden.

Första stycket gäller inte om tillhandahållandet av tjänsterna har upphört.

14 §

Med beskattningsår förstås beskattningsår enligt inkomstskattelagen

(1999:1229).

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skatt-

skyldighet inte föreligger enligt inkomstskattelagen, förstås med beskatt-
ningsår

1. kalenderåret, eller
2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som

anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

I ärenden om återbetalning av ingående skatt till sådan utländsk företagare

som avses i 19 kap. 1 § första och andra styckena förstås med beskattningsår
det kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

2 kap.

7 §

8

Med uttag av tjänst förstås även att en skattskyldig i en byggnadsrörel-

se utför eller förvärvar sådana tjänster som anges i andra stycket och tillför
dem en lägenhet som han innehar med hyresrätt eller bostadsrätt eller en
egen fastighet, om han både tillhandahåller tjänster åt andra (byggentrepre-
nader) och utför tjänster på sådana lägenheter eller fastigheter, och lägenhe-
ten eller fastigheten utgör lagertillgång i byggnadsrörelsen enligt inkomst-
skattelagen (1999:1229). Detsamma gäller i fråga om tjänster som den skatt-
skyldige utför på en lägenhet eller fastighet som utgör en annan tillgång i
byggnadsrörelsen än lagertillgång.

Första stycket gäller
1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll, och
2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster.
Första stycket gäller inte om tjänsterna hänför sig till en del av lägenheten

eller fastigheten, som används i en verksamhet som medför skattskyldighet
eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller
12 §.

8 §

9

Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare utför sådana

tjänster som anges i andra stycket på en egen fastighet som utgör tillgång i
en yrkesmässig verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §. Detta
gäller dock endast om de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under be-
skattningsåret överstiger 300 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som
grundas på lönekostnaderna.

Första stycket gäller utförande av
1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,
2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster, och
3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel.

8 Senaste lydelse 2007:1376.

9 Senaste lydelse 2008:1344.

background image

5

SFS 2009:1333

Vad som sägs i första stycket gäller också hyresgäst och bostadsrättshava-

re som utför sådana tjänster som anges i andra stycket 1 och 2 på en lägenhet
som han innehar med hyresrätt eller bostadsrätt, om lägenheten innehas i en
yrkesmässig verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt innehas av en nä-

ringsidkare som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap.
1 § ska gruppen anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättshava-
re vid tillämpning av denna paragraf.

2 a kap.

7 §

10

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

– den som för över varan bedriver yrkesmässig verksamhet i ett annat EG-

land,

– överföringen görs för denna verksamhet, och
– överföringen görs genom att varan transporteras från det EG-landet till

Sverige av den som bedriver verksamheten eller för dennes räkning.

En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen
1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med av-

gångsort i ett EG-land och ankomstort i ett annat EG-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete i Sverige på den överförda varan, om trans-
porten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet utförts, skickas
tillbaka till näringsidkaren i det EG-land som varan ursprungligen överförts
från,

3. görs för att den överförda varan ska användas för omsättningen av

tjänster i Sverige och varan därför ska användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, ska användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlems-
land,

5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 3 a § eller i 3 kap. 30 a §,
6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller 4,

eller

7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §.
När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre fö-

religger, ska varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

3 kap.

3 §

11

Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

10 Senaste lydelse 2004:1155.

11 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

6

SFS 2009:1333

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåran-

läggning för järnvägstrafik,

11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning, och
12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikope-

ratörer.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett kon-

kursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadig-
varande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som
medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 § helt el-
ler delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastig-
het. Uthyrning till staten, en kommun eller ett kommunalförbund är skatte-
pliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför sådan
skyldighet eller rätt. Skatteplikt föreligger dock inte för uthyrning till en
kommun eller ett kommunalförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kom-
munen eller kommunalförbundet för användning i en verksamhet som be-
drivs av någon annan än staten, en kommun eller ett kommunalförbund och
som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1,
6, 9, 11, 11 e eller 12 § eller om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Vad
som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som

innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller

genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller
delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyr-

ning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i an-
dra och tredje styckena.

30 d §

Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv som görs av

utländska företagare om rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 och 13–
13 b §§ av hela skatten med anledning av förvärvet skulle ha förelegat.

Från skatteplikt undantas även gemenskapsinterna förvärv som görs under

sådana förutsättningar att rätt till återbetalning skulle föreligga enligt 10 kap.
6 och 7 §§.

background image

7

SFS 2009:1333

4 kap.

2 §

Även om en arbetsgivares verksamhet i övrigt inte medför vare sig

skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–
13 §§, räknas till yrkesmässig verksamhet som medför skattskyldighet såda-
na restaurang- eller cateringtjänster som består av tillhandahållande av kost
åt personalen, om marknadsvärdet av tjänsterna för beskattningsåret översti-
ger 30 000 kronor.

5 kap.

1 §

I 2–16 §§ och 9 b kap. 4 § första stycket finns bestämmelser om i vilka

fall en omsättning ska anses som en omsättning inom landet. All annan om-
sättning anses som omsättning utomlands.

I 3 a och 19 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning som en-

ligt någon av 2–16 §§ anses som en omsättning inom landet ändå ska anses
som en omsättning utomlands.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som

anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning inom landet.

2 b §

En vara som omsätts på fartyg, luftfartyg eller tåg under den del av

en persontransport som genomförs inom EG, ska anses omsatt i Sverige om
avgångsorten är belägen i Sverige.

Med del av en persontransport som genomförs inom EG avses den del av

en persontransport som utan uppehåll utanför EG utförs mellan avgångsor-
ten och ankomstorten.

Med avgångsorten avses den första orten för påstigning av passagerare

inom EG. Detta gäller även om en del av transporten dessförinnan utförts ut-
anför EG.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passagerare

inom EG för passagerare som stigit på inom EG. Detta gäller även om en del
av transporten därefter utförs utanför EG.

För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en fristående

transport.

Näringsidkare

4 §

Vid tillämpningen av 5–19 §§ ska en

1. näringsidkare som även bedriver verksamhet som inte innefattar sådan

omsättning som anges i 2 kap. eller som inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 1
eller 7 §, anses vara en näringsidkare för alla tjänster som denne förvärvar,

2. juridisk person som inte är näringsidkare men som är registrerad till

mervärdesskatt, anses vara en näringsidkare.

Huvudregler

5 §

En tjänst som tillhandahålls en näringsidkare som agerar i denna egen-

skap är omsatt inom landet, om näringsidkaren antingen har sätet för sin
ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här och
tjänsten tillhandahålls detta. Om näringsidkaren varken här eller utomlands

background image

8

SFS 2009:1333

har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt inom landet,
om näringsidkaren är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den tillhandahålls ett fast

etableringsställe som näringsidkaren har utomlands.

6 §

En tjänst som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare är omsatt

inom landet, om den som tillhandahåller tjänsten antingen har sätet för sin
ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här från
vilket tjänsten tillhandahålls. Om den som tillhandahåller tjänsten varken här
eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten om-
satt inom landet, om denne är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den tillhandahålls från ett

fast etableringsställe utomlands.

Undantag från huvudreglerna

7 §

En förmedlingstjänst som tillhandahålls någon som inte är näringsidka-

re är omsatt inom landet, om

1. tjänsten utförs för någon annans räkning i dennes namn, och
2. den omsättning som tjänsten avser görs inom landet enligt denna lag.

8 §

En tjänst med anknytning till en fastighet är omsatt inom landet, om

fastigheten är belägen i Sverige.

9 §

En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom landet om transpor-

ten i sin helhet genomförs i Sverige, om inte annat följer av andra stycket el-
ler 10 §.

Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som tillhandahålls en nä-

ringsidkare.

Befordran av brev i postverksamhet som avses i 3 § postlagen

(1993:1684) ska anses som en omsättning inom landet.

10 §

En gemenskapsintern varutransporttjänst som tillhandahålls någon

som inte är näringsidkare är omsatt inom landet, om avgångsorten är belägen
i Sverige.

Med gemenskapsintern varutransport avses en transport av varor där av-

gångs- och ankomstorterna är belägna i två skilda EG-länder.

Med avgångsorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt in-

leds, utan hänsyn till det avstånd som tillryggalagts till den plats där varorna
befinner sig.

Med ankomstorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt avslu-

tas.

11 §

Tjänster i samband med en aktivitet som anges i andra stycket är om-

satta inom landet, om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäl-
ler till dessa tjänster underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av
den som organiserar aktiviteten.

Första stycket gäller en aktivitet som är
1. kulturell,
2. konstnärlig,

background image

9

SFS 2009:1333

3. idrottslig,
4. vetenskaplig,
5. pedagogisk,
6. av underhållningskaraktär, eller
7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

12 §

Tjänster med anknytning till transportverksamhet såsom lastning,

lossning, godshantering och liknande tjänster som tillhandahålls någon som
inte är näringsidkare, är omsatta inom landet om de fysiskt utförs i Sverige.
Detsamma gäller tjänster i form av värdering av eller arbeten på en vara som
är lös egendom.

13 §

En restaurang- eller cateringtjänst är omsatt inom landet, om den fy-

siskt utförs i Sverige och inte annat följer av 1 § tredje stycket eller 14 §.

14 §

En restaurang- eller cateringtjänst som fysiskt utförs ombord på tåg

under den del av en persontransport som genomförs inom EG är omsatt inom
landet, om avgångsorten är belägen i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket gäller vad som föreskrivs i 2 b § andra

till femte styckena.

15 §

En tjänst i form av korttidsuthyrning av transportmedel är omsatt

inom landet om transportmedlet faktiskt ställs till förvärvarens förfogande i
Sverige.

Med korttidsuthyrning avses att transportmedlet får innehas eller använ-

das under en sammanhängande period om högst

1. 30 dagar, eller
2. 90 dagar, när det gäller fartyg.

16 §

Tjänster som anges i 18 § och som tillhandahålls från ett land utanför

EG och som förvärvas av någon som inte är en näringsidkare, är omsatta
inom landet om tjänsterna

1. förvärvas här eller i fråga om tjänster som anges i 18 § 12 förvärvas här

eller i ett annat land, och förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige, eller

2. förvärvas av någon som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i

ett annat EG-land eller i ett land utanför EG samt utgör sådana tjänster som
anges i 18 § 10 eller 11 och tjänsterna tillgodogörs inom landet genom ett
elektroniskt kommunikationsnät med fast anslutning här.

17 §

Tjänster som anges i 18 § 1–11 och 13 och som förvärvas i ett land ut-

anför EG av någon som inte är en näringsidkare i det landet, är omsatta ut-
omlands även om de tillhandahålls från Sverige.

Tjänster som anges i 18 § 12 och som förvärvas av någon som inte är nä-

ringsidkare och som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett land
utanför EG, är omsatta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.

18 §

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ ska tillämpas på följande tjänster:

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

background image

10

SFS 2009:1333

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion,

juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och lik-
nande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program

för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,
6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,

samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

7. tillhandahållande av arbetskraft,
8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,
9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser

överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller
information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av rät-
tighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning,

11. radio- och televisionssändningar,
12. elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av
a) webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av pro-

gramvara och utrustning,

b) programvara och uppdatering av denna,
c) bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
d) musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt

politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhåll-
ningsbetonade sändningar eller evenemang, och

e) distansundervisning,
13. tillträde till distributionssystem för naturgas och el samt transport och

överföring genom dessa system och tillhandahållande av andra tjänster som
är direkt kopplade till dessa tjänster.

19 §

12

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ anses som om-

sättning utomlands då det är fråga om

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplå-

telse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller an-
dra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i samband med export

eller import av varor som omfattas av 9 c kap. 1 §,

3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats

eller importerats för att undergå sådant arbete inom EG och egendomen efter
det att arbetet utförts, transporteras ut ur EG av den som tillhandahåller
tjänsterna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för
någonderas räkning,

4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför
EG antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller
3 a §, och

12 Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 11 § 2002:1004.

background image

11

SFS 2009:1333

5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten till-

handahålls en näringsidkare och den uteslutande nyttjas eller på annat sätt
tillgodogörs utanför EG.

6 a kap.

2 §

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå

1. näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn och som be-

driver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen
av tjänster är undantagen från skatteplikt med stöd av 3 kap. 9 eller 10 §, och

2. näringsidkare med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla näringsid-

kare som avses i punkt 1 varor eller tjänster, eller

3. näringsidkare som är kommissionärsföretag och kommittentföretag i ett

sådant kommissionärsförhållande som avses i 36 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229).

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå en näringsidkares fasta etable-

ringsställe i Sverige.

Näringsidkare som avses i första stycket 1 och 2 får inte ingå i fler än en

mervärdesskattegrupp.

8 kap.

9 §

Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till

1. stadigvarande bostad om inte annat följer av 10 §,
2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyl-

dige inte har rätt att göra avdrag vid inkomsttaxeringen enligt 16 kap. 2 § in-
komstskattelagen (1999:1229),

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg i de fall som avses i 5 kap.

3 a § tredje stycket, eller

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats en-

ligt 7 kap. 5 § andra stycket.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten

till avdrag för ingående skatt.

8 a kap.

11 §

Vid överlåtelse av investeringsvaror, utom sådana som omfattas av

frivillig skattskyldighet, i samband med att verksamhet överlåts eller vid fu-
sion eller liknande förfarande, ska förvärvaren överta överlåtarens rättighet
och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt. Detta gäller dock endast
under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna lag eller har
rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

När en näringsidkare inträder i en mervärdesskattegrupp som avses i

6 a kap., övertar gruppen dennes rättighet och skyldighet att jämka. När en
näringsidkare utträder ur en sådan grupp övertar näringsidkaren gruppens
rättighet och skyldighet att jämka ingående skatt hänförlig till näringsidka-
rens investeringsvaror.

background image

12

SFS 2009:1333

12 §

13

Vid överlåtelse av fastighet i annat fall än som avses i 11 § ska för-

värvaren överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för in-
gående skatt, under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna
lag eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §. Vad nu
sagts gäller dock inte om överlåtaren och förvärvaren har träffat avtal om att
överlåtaren ska jämka.

Om förvärvaren övertar rättighet och skyldighet att jämka ska överlåtaren

inte till följd av överlåtelsen jämka avdrag för ingående skatt. Vad nu sagts
gäller dock inte jämkning på grund av ändringar som inträffat under överlå-
tarens innehavstid.

Överlåtaren ska fullgöra skyldighet att jämka som uppstått på grund av att

förvärvaren ändrat användningen av fastigheten eller överlåtit den

1. om överlåtaren dragit av ingående skatt och inte tagit upp den i sådan

handling som avses i 15 §, eller

2. om överlåtaren inte lämnat uppgift om handling som avses i 16 §.

9 kap.

10 § Jämkning ska ske när frivillig skattskyldighet upphör enligt 6 §.
Jämkning ska dock inte ske om

1. den frivilliga skattskyldigheten upphör enligt 6 § första stycket 2, eller
2. fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten i en annan verk-

samhet som medför skattskyldighet enligt denna lag eller rätt till återbetal-
ning enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

9 a kap.

17 §

Att en omsättning av en vara i vissa fall anses som en omsättning

utomlands föreskrivs i 5 kap. 3 a §.

9 b kap.

3 §

Omsättning av resetjänsten medför inte rätt till avdrag för ingående

skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster som kommer resenären
direkt till godo. Sådan ingående skatt ger inte heller rätt till återbetalning en-
ligt 10 kap. 1–3 §§.

4 §

14

En resetjänst är omsatt inom landet om resebyrån har etablerat sätet

för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe
här från vilket tillhandahållandet görs, om inte annat följer av andra stycket.

Om resebyrån som ett led i omsättningen av resetjänsten förvärvat varor

och tjänster som en annan näringsidkare tillhandahållit resebyrån utanför
EG, ska resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 19 § 4.
Om förvärven avser varor och tjänster som den andre näringsidkaren tillhan-
dahållit resebyrån både inom och utanför EG, gäller bestämmelserna i 5 kap.
19 § 4 endast för den del av omsättningen av resetjänsten som avser varor
och tjänster tillhandahållna utanför EG.

13 Senaste lydelse 2003:1134.

14 Senaste lydelse 2002:1004.

background image

13

SFS 2009:1333

10 kap.

1 §

15

En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av ingå-

ende skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till om-

sättning i verksamhet utomlands,

2. omsättningen, i det fall den görs inom EG, är skattepliktig eller medför

återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 11 eller 12 § i det land där
omsättningen görs, och

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt 11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv

eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärva-
ren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c om
omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller
12 §.

4 a §

16

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelserna i

10 a kap. skattebetalningslagen (1997:483) för elektroniska tjänster eller en-
ligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land har på ansökan rätt till
återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig
till omsättning av de elektroniska tjänsterna i Sverige.

Vad som föreskrivs i 3 § gäller också för den som har rätt till återbetalning

enligt första stycket.

11 f §

En näringsidkare som enligt 1 kap. 2 § tredje stycket likställs med

en utländsk företagare har rätt till återbetalning av ingående skatt som avser
förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken
förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 eller 4 c.

Gemensamma bestämmelser för återbetalning

13 §

17

Rätten till återbetalning enligt 1–3, 4 a, 9 och 11–12 §§ omfattar en-

dast sådan skatt som skulle ha varit avdragsgill enligt denna lag om verk-
samheten hade medfört skattskyldighet och, i fall som avses i 9 §, omsätt-
ning hade förekommit.

13 a §

Om en utländsk företagare som omfattas av 19 kap. 1 § utför både

transaktioner som medför och inte medför rätt till avdrag av ingående skatt i
EG-landet där denne är etablerad, omfattar rätten till återbetalning enligt
10 kap. 1, 11 eller 12 § enbart sådan skatt som hänför sig till transaktionerna
som medför avdragsrätt i enlighet med tillämpningen av artikel 173 i rådets
direktiv 2006/112/EG i etableringslandet.

13 b §

En utländsk företagares rätt till återbetalning enligt detta kapitel

gäller inte belopp som betecknats som mervärdesskatt i en faktura eller lik-
nande handling

15 Senaste lydelse 2006:1031. Ändringen innebär att sista stycket upphävs.

16 Senaste lydelse 2003:220. Ändringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs.

17 Senaste lydelse 2002:1004.

background image

14

SFS 2009:1333

1. utan att vara sådan skatt enligt denna lag,
2. om beloppet hänför sig till en omsättning av varor som enligt 3 kap.

30 a § första stycket 1 eller 2 eller andra eller fjärde stycket är undantagen
från skatteplikt, eller

3. om beloppet hänför sig till en omsättning utomlands enligt 5 kap. 3 a §

första stycket 3.

11 kap.

2 §

18

Skyldighet att utfärda faktura föreligger inte för omsättningar som

avses i 3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11 eller 11 a §, 19 § första stycket 1, 20 §, 23 § 2,
3 eller 5 eller 23 a §. Sådan skyldighet föreligger inte heller för personbe-
fordran som avses i 5 kap. 9 § första stycket när tjänsten anses omsatt utom-
lands enligt 5 kap. 1 § första stycket.

13 kap.

8 c §

Omsättning av tjänster som omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt

10 kap. 33 § första stycket 2 skattebetalningslagen (1997:483) ska redovisas
för den redovisningsperiod under vilken skattskyldighet för motsvarande
omsättning inom landet inträder enligt 1 kap. 3 och 5 a §§.

19 kap.

Återbetalning till vissa utländska företagare som är etablerade i
andra EG-länder

1 §

En utländsk företagare som är etablerad i ett annat EG-land och inte

har omsatt några varor eller tjänster i Sverige under den återbetalningsperiod
som avses i 6 § och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.
1, 2, 3, 11 eller 12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska gö-
ras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EG-
land där företagaren är etablerad.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige

får företagaren under återbetalningsperioden inom landet ha omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från

skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4, 30 a § tredje stycket, 30 e, 31,
31 a eller 32 § eller 9 c kap. 1 §, eller

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c.

En utländsk företagare som är etablerad i ett annat EG-land och som är el-

ler ska vara registrerad enligt 3 kap. 1 § 2, 4, 5 eller 5 a skattebetalningsla-
gen (1997:483), ska dock ansöka om sådan återbetalning som avses i första
stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

2 §

En ansökan om återbetalning ska innehålla

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. en beskrivning av sökandens affärsverksamhet för vilken varorna och

tjänsterna förvärvats,

18 Senaste lydelse 2003:1134.

background image

15

SFS 2009:1333

3. uppgift om vilken återbetalningsperiod den avser,
4. en förklaring från sökanden att denne under återbetalningsperioden

inom landet inte har omsatt några andra varor eller tjänster än sådana som
anges i 1 § andra stycket, och

5. för varje faktura eller importdokument uppgift om
a) beskattningsunderlaget och mervärdesskattebeloppet,
b) den ingående skatt för vilken rätt till återbetalning föreligger enligt

10 kap. 1–3, 11, 12 och 13–13 b §§ uttryckt i svenska kronor, och

c) den avdragsgilla andel som beräknats i enlighet med tillämpningen av

artikel 173 i rådets direktiv 2006/112/EG i EG-landet där sökanden är etable-
rad, om sökanden utför transaktioner som medför respektive inte medför rätt
till avdrag av ingående skatt. Den avdragsgilla andelen ska uttryckas som ett
procenttal.

I ansökan ska de förvärvade varornas och tjänsternas art för varje faktura

eller importdokument beskrivas med koder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om de identifikationsuppgifter och koder som anges i första och
andra styckena. Detsamma gäller vilka språk som får användas av sökanden
i en återbetalningsansökan eller när uppgifter lämnas enligt 10 och 11 §§.

3 §

En ansökan om återbetalning ska avse

1. köp av varor eller tjänster
a) som fakturerats under återbetalningsperioden, om redovisningsskyldig-

heten för skatten inträtt före eller vid tidpunkten för faktureringen, eller

b) för vilka redovisningsskyldigheten inträtt under återbetalningsperio-

den, om köpen har fakturerats innan redovisningsskyldigheten har inträtt, el-
ler

2. import av varor under återbetalningsperioden.
Utöver de transaktioner som anges i första stycket får ansökan även avse

fakturor eller importdokument som inte omfattas av en tidigare ansökan och
som gäller transaktioner som genomförts under kalenderåret i fråga.

4 §

Sökanden ska på elektronisk väg lämna ytterligare uppgifter avseende

var och en av de koder som följer av 2 § och används för att beskriva varor-
nas eller tjänsternas art, i den utsträckning sådana uppgifter behövs på grund
av

1. begränsningar av avdragsrätten enligt 8 kap. 9, 10, 15 eller 16 §, eller
2. vad som föreskrivs i lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mer-

värdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund.

5 §

Sökanden ska lämna en redogörelse för sin affärsverksamhet med hjälp

av de harmoniserade koder som fastställts i enlighet med artikel 34a.3 andra
stycket i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om ad-
ministrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av för-
ordning (EEG) nr 218/92

19.

6 §

En ansökan om återbetalning ska avse en period om minst tre på varan-

dra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett kalenderår.

19 EUT L 264, 15.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1798).

background image

16

SFS 2009:1333

En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får omfatta kor-
tare tid än tre månader.

7 §

Om en ansökan om återbetalning avser en återbetalningsperiod som

inte är ett kalenderår men är minst tre kalendermånader, ska det sökta belop-
pet vara minst 4 000 kronor.

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av det, ska det sök-

ta beloppet vara minst 500 kronor.

8 §

En ansökan om återbetalning ska senast den 30 september kalenderåret

efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myndigheten i
det EG-land där den utländska företagaren är etablerad.

En ansökan ska anses ingiven till den behöriga myndigheten endast om

sökanden har lämnat samtliga uppgifter som följer av 2, 4 och 5 §§.

Skatteverkets underrättelseskyldighet och rätt att begära uppgifter m.m.

9 §

Skatteverket ska på elektronisk väg och utan dröjsmål underrätta sö-

kanden om vilket datum en ansökan om återbetalning kom in till verket.

10 §

Om Skatteverket anser att det inte har alla uppgifter som behövs för

att fatta beslut i fråga om hela eller en del av en ansökan om återbetalning,
får verket inom den period som anges i 13 § på elektronisk väg begära ytter-
ligare uppgifter från

1. sökanden,
2. den behöriga myndigheten i det EG-land där sökanden är etablerad, el-

ler

3. någon annan.
Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter från någon annan än sökan-

den eller den behöriga myndigheten, får begäran göras på elektronisk väg
endast om mottagaren har tillgång till sådana medel.

11 §

Skatteverket får enligt vad som anges i 10 § begära originalet eller en

kopia av den berörda fakturan eller importdokumentet, om verket hyser rim-
liga tvivel om giltigheten eller riktigheten av en fordran.

12 §

Uppgifter som Skatteverket har begärt enligt 10 eller 11 § ska komma

in till verket senast en månad från den dag mottagaren fick begäran.

Senaste tidpunkt för Skatteverkets beslut

13 §

Skatteverket ska meddela sökanden sitt beslut avseende en ansökan

om återbetalning senast fyra månader från den dag den kom in till verket.

Om Skatteverket inte meddelar sökanden sitt beslut inom den tidsfrist som

anges i första stycket, ska ansökan anses ha avslagits.

14 §

Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter enligt 10 §, ska beslutet

avseende en ansökan om återbetalning meddelas sökanden senast två måna-
der från den dag

1. uppgifterna kom in till verket, eller

background image

17

SFS 2009:1333

2. tidsfristen som anges i 12 § har löpt ut, om begäran inte har besvarats.
Skatteverket har dock alltid sex månader på sig att slutligt avgöra ärendet,

räknat från den dag ansökan kom in till verket.

Om Skatteverket har begärt kompletterande ytterligare uppgifter, ska ett

slutligt beslut avseende ansökan meddelas sökanden inom åtta månader från
den dag den kom in till verket.

Om Skatteverket inte meddelar sökanden sitt beslut inom den tidsfrist som

följer av första till tredje styckena, ska ansökan anses ha avslagits.

Korrigering och återkrav av återbetalt belopp m.m.

15 §

Sökanden ska korrigera det belopp som sökts eller som redan har åter-

betalats, om den avdragsgilla andelen av den ingående skatten har justerats i
enlighet med tillämpningen av artikel 175 i rådets direktiv 2006/112/EG i
EG-landet där sökanden är etablerad, efter det att en ansökan om återbetal-
ning gavs in.

Korrigeringen ska göras senast under kalenderåret efter den ifrågavarande

återbetalningsperioden

1. i en ansökan om återbetalning, eller
2. genom inlämnande av en särskild anmälan genom den elektroniska por-

tal som inrättats av det EG-land där sökanden är etablerad, om sökanden inte
ger in någon återbetalningsansökan under det kalenderåret.

16 §

Om ett belopp har korrigerats enligt 15 §, ska Skatteverket

1. besluta att höja eller sänka det belopp som ska återbetalas enligt ett be-

slut avseende en ansökan om återbetalning, eller

2. i andra fall än 1, besluta
a) att återbetala det belopp som sökanden har att fordra, eller
b) att sökanden ska betala tillbaka vad som betalats ut för mycket.
Ett beslut enligt första stycket 2 b får verkställas även om det inte har vun-

nit laga kraft.

17 §

Om en återbetalning har erhållits på ett bedrägligt eller annars oriktigt

sätt, ska Skatteverket besluta att sökanden ska betala tillbaka vad denne har
fått för mycket. Sökanden ska betala beloppet senast 30 dagar från den dag
verket meddelade sökanden sitt beslut.

Ett belopp som den sökande ska betala tillbaka och obetalda skattetillägg

får räknas av mot ingående skatt som denne har rätt att få tillbaka på grund-
val av en annan ansökan än den som föranlett den felaktiga återbetalningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas även om det inte

har vunnit laga kraft.

18 §

Åtgärder för att återkräva ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får

inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket be-
loppet betalats ut.

background image

18

SFS 2009:1333

Tidpunkterna för utbetalning och när ränta börjar utgå samt platsen för
utbetalning

19 §

Om Skatteverket bifaller en ansökan om återbetalning, ska verket be-

tala ut det beviljade beloppet till sökanden eller den som sökanden anger se-
nast 10 arbetsdagar från den dag som

1. tidsfristen i 13 § löpte ut, eller
2. tidsfristerna i 14 § löpte ut, om ytterligare uppgifter eller komplette-

rande ytterligare uppgifter har begärts av verket.

Beloppet ska betalas ut i
1. Sverige, eller
2. ett annat EG-land, om sökanden begär det.
Vid utbetalning i ett annat EG-land, ska Skatteverket dra av de bankavgif-

ter som tagits ut för överföringen dit från beloppet som ska betalas ut.

20 §

Sökanden ska tillgodoföras ränta på det beviljade beloppet, om utbe-

talningen görs efter den senaste tidpunkt som anges i 19 § första stycket.

Om Skatteverket har begärt ytterligare uppgifter eller kompletterande yt-

terligare uppgifter, ska första stycket endast tillämpas om sökanden har kom-
mit in till verket med uppgifterna i enlighet med 12 §.

21 §

Ränta ska beräknas från och med dagen efter den i 19 § första stycket

angivna senaste dagen för utbetalning till den dag utbetalningen faktiskt
görs.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 19 kap. 14 § skattebe-

talningslagen (1997:483).

Återbetalning till utländska företagare som inte är etablerade i
något EG-land

Ansökan

22 §

20

En utländsk företagare som inte är etablerad i något EG-land och

som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1–3 §§ ska ansöka
om detta hos Skatteverket.

En utländsk företagare som inte är etablerad i något EG-land och som är

eller ska vara registrerad enligt 3 kap. 1 § 2, 4 eller 5 skattebetalningslagen
(1997:483) ska dock ansöka om sådan återbetalning som avses i första
stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

23 §

En ansökan om återbetalning enligt 22 § ska avse en period om minst

tre på varandra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett
kalenderår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får
omfatta kortare tid än tre månader.

24 §

Om en ansökan enligt 22 § avser en återbetalningsperiod som inte är

ett kalenderår men är minst tre kalendermånader, ska det sökta beloppet vara
minst 4 000 kronor.

20 Senaste lydelse av tidigare 19 kap. 1 § 2007:1376.

background image

19

SFS 2009:1333

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av det, ska det sök-

ta beloppet vara minst 500 kronor.

25 §

21

Ansökan enligt 22 § ska göras på en blankett enligt formulär som

fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avser den ingående skatten förvärv ska till ansökan fogas
1. faktura i original,
2. ett av en behörig myndighet utfärdat intyg om att sökanden är närings-

idkare, och

3. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande har rätt

till återbetalning.

Andra stycket 2 gäller inte om sökanden under de senaste 12 månaderna

lämnat ett sådant intyg till Skatteverket.

Avser den ingående skatten import ska till ansökan fogas en av Tullverket

utfärdad tullräkning.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av dennes ombud.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om de krav som ställs på det intyg som avses i andra stycket 2.

26 §

En ansökan enligt 22 § ska ha kommit in senast sex månader efter ut-

gången av det kalenderår som den avser.

Senaste tidpunkt för Skatteverkets beslut

27 §

Skatteverket ska fatta beslut avseende en ansökan om återbetalning

enligt 22 § senast sex månader från den dag en fullständig ansökan och övri-
ga föreskrivna handlingar kom in till verket.

Återkrav och avräkning m.m.

28 §

22

Om en återbetalning efter en ansökan enligt 22 § har erhållits på ett

bedrägligt eller annars oriktigt sätt, ska Skatteverket besluta att sökanden ska
betala tillbaka vad denne har fått för mycket. Sökanden ska betala beloppet
senast 30 dagar från den dag verket meddelade sökanden sitt beslut.

Ett belopp som den sökande enligt beslut ska betala tillbaka och obetalda

skattetillägg får räknas av mot ingående skatt som han har rätt att få tillbaka
på grundval av en annan ansökan än den som föranlett den felaktiga återbe-
talningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas även om det inte

har vunnit laga kraft.

29 §

Åtgärder enligt 28 § för att återkräva ett oriktigt erhållet återbetal-

ningsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår
under vilket beloppet betalats ut.

21 Senaste lydelse av tidigare 19 kap. 3 § 2003:1134.

22 Senaste lydelse av tidigare 19 kap. 7 § 2003:659.

background image

20

SFS 2009:1333

Återbetalning i fråga om elektroniska tjänster

30 §

23

Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a §

ska ansöka om detta hos Skatteverket.

Vad som föreskrivs i 23–26, 28 och 29 §§, utom 25 § andra stycket 2,

samt i 20 kap. 5 § gäller också för återbetalning enligt första stycket.

Återbetalningsansökningar riktade till andra EG-länder från
näringsidkare som är etablerade i Sverige

31 §

En näringsidkare som är etablerad i Sverige, men inte i det EG-land

där återbetalning av mervärdesskatt söks, och som vill få återbetalning av så-
dan skatt i enlighet med det landets tillämpning av rådets direktiv 2008/9/EG
av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning
enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer
som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan
medlemsstat

24, ska rikta en ansökan om återbetalning till det landet.

Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska por-

tal som inrättats för detta ändamål.

32 §

En ansökan enligt 31 § ska ha kommit in till Skatteverket senast den

30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden.

En ansökan ska anses ha givits in endast om sökanden har lämnat samtliga

uppgifter som krävs enligt tillämpningen av artiklarna 8, 9 och 11 i rådets di-
rektiv 2008/9/EG i det EG-land som ansökan riktas till.

Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk bekräftelse till sö-

kanden om vilket datum ansökan kom in till verket.

33 §

Skatteverket ska besluta att inte vidarebefordra en ansökan till det

EG-land som ansökan riktats till, om sökanden under återbetalningsperioden
i Sverige inte är skattskyldig i egenskap av säljare för sådan omsättning som
anges i 1 kap. 1 § första stycket 1 eller har rätt till återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 c, 11 d, 11 e eller 12 §.

Skatteverket ska på elektronisk väg underrätta sökanden om ett beslut en-

ligt första stycket.

Återbetalning i övriga fall

34 §

25

Den som utan att omfattas av 1 § vill få återbetalning av ingående

skatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket en-
ligt 35 och 36 §§.

Första stycket gäller även en utländsk företagare som ansöker om återbe-

talning enligt 10 kap. 1–3 §§, om denne är eller ska vara registrerad enligt
3 kap. 1 § 2, 4, 5 eller 5 a skattebetalningslagen (1997:483).

Vad som föreskrivs i 24 § om minsta belopp för en ansökan om återbetal-

ning gäller även för en ansökan enligt andra stycket.

23 Senaste lydelse av tidigare 19 kap. 10 § 2003:659.

24 EUT L 44, 20.2.2008, s. 23 (Celex 32008L0009).

25 Senaste lydelse av tidigare 19 kap. 11 § 2003:659.

background image

21

SFS 2009:1333

35 §

En ansökan enligt 34 § om återbetalning ska göras i den form som fö-

reskrivs i 10 kap. 17 § eller 31 § första stycket skattebetalningslagen
(1997:483) för deklaration av ingående skatt i en verksamhet som medför
skattskyldighet. För den som ansöker om sådan återbetalning gäller vad som
föreskrivs i 13 kap. samt vad som föreskrivs om förfarandet i skattebetal-
ningslagen i fråga om den som är skattskyldig, om inget annat följer av 36 §.

36 §

Den som enligt 34 § ansöker om återbetalning enligt 10 kap. 11 eller

12 § och som enligt 10 kap. 31 § första stycket skattebetalningslagen
(1997:483) inte ska redovisa mervärdesskatt i skattedeklaration, ska ändå
göra det, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Den som omfattas av beslut som meddelats enligt 10 kap. 9 § ska alltid re-

dovisa mervärdesskatt i skattedeklaration.

20 kap. Överklagande m.m.

Överklagande

1 §

26

Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 22 kap. skattebe-

talningslagen (1997:483), med undantag för överklagande enligt andra,
tredje eller fjärde stycket av någon annan än sådan utländsk företagare som
avses i 19 kap. 1 §.

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap.

26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–3 och 5–8 §§ och om
betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § får överklagas hos
Länsrätten i Dalarnas län.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 §

och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas hos den
länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudmannen.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräk-

ningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överkla-
gande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket ska ha kommit in

inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna

ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut
förs det allmännas talan av Skatteverket.

Omprövning

2 §

Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till en

sådan utländsk företagare som avses i 19 kap. 1 § eller ett beslut enligt
19 kap. 33 § första stycket gäller 21 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

Vad som sägs i första stycket gäller inte omprövningsbeslut enligt 19 kap.

17 och 18 §§.

3 §

Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av ingående skatt till en

utländsk företagare som varken är etablerad i något EG-land eller ansöker

26 Senaste lydelse 2003:1137.

background image

22

SFS 2009:1333

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

om återbetalning i den form som anges i 10 kap. 17 § eller 31 § första
stycket skattebetalningslagen (1997:483), ska på begäran av den sökande
omprövas, om beslutet inneburit att hans ansökan inte helt har bifallits. Det-
samma gäller om den sökande begär återbetalning av ytterligare ingående
skatt för en period för vilken beslut meddelats.

4 §

27

En fråga som avser återbetalning av ingående skatt får inte omprövas

enligt 3 § om den har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Den ska ha kommit in till

Skatteverket senast två år efter utgången av det kalenderår som den tidigare
ansökan gäller.

Indrivning och verkställighet

5 §

Skatteverket ska utan dröjsmål överlämna obetalda belopp enligt ett

beslut enligt 19 kap. 16 § första stycket 2 b, 17 eller 28 § för indrivning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begä-

ras för beslut som avser ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Skattetillägg

6 §

Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap. skattebetalningslagen

(1997:483) gäller också i fråga om uppgifter som lämnas i en ansökan om
återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Bestämmelserna i 19 och 20 kap. ska tillämpas på ansökningar om åter-

betalning av ingående skatt som lämnas in från och med dagen för lagens
ikraftträdande. Äldre bestämmelser gäller för återbetalningsansökningar som
lämnas in före detta datum.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för mervärdesskatt som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

27 Senaste lydelse av tidigare 19 kap. 6 § 2003:659.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.