SFS 2009:1341 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

091341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

3

dels att 5 kap. 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 11 a §, av följande ly-

delse.

5 kap.

11 §

Tjänster som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare i sam-

band med en aktivitet som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om
aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa tjänster
underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar
aktiviteten.

Första stycket gäller en aktivitet som är
1. kulturell,
2. konstnärlig,
3. idrottslig,
4. vetenskaplig,
5. pedagogisk,
6. av underhållningskaraktär, eller
7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

11 a §

En tjänst i form av tillträde till evenemang som anges i andra

stycket och tillhandahålls en näringsidkare är omsatt inom landet, om evene-
manget faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller tjänster i anknytning
till tillträdet.

Första stycket gäller evenemang som är
1. kulturella,
2. konstnärliga,
3. idrottsliga,
4. vetenskapliga,
5. pedagogiska,

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat
genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).

3 Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2009:1341

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1341

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

6. av underhållningskaraktär, eller
7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.