SFS 2009:1345 Lag om ändring i merv?rdesskattelagen (1994:200)

091345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i mervärdesskattelagen

(1994:200)

3 ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 15 a och 15 b §§, av föl-

jande lydelse.

5 kap.

15 a §

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än som

anges i 15 § och förvärvas av någon som inte är näringsidkare är omsatt
inom landet, om förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i
Sverige.

En uthyrningstjänst enligt första stycket är dock omsatt utomlands, om
1. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren i ett annat

EG-land än Sverige, och

2. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-

ringsställe i det EG-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta
etableringsstället.

15 b §

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än som

anges i 15 § är omsatt inom landet, om

1. den tillhandahålls någon som inte är näringsidkare,
2. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren av tjänsten

i Sverige, och

3. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-

ringsställe i Sverige och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta eta-
bleringsstället.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat
genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).
3 Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2009:1345

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1345

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.