SFS 2010:104 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

100104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen

(1994:200) ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 c: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är nä-
ringsidkare men är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk företa-
gare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvär-
var varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial el-
ler halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av in-
vesteringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket
2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahål-

ler sådana tjänster, eller

– en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i

första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena,

1 Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.

2 Senaste lydelse 2009:1333.

SFS 2010:104

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

background image

2

SFS 2010:104

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och för-
värvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller
tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 §
andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en nä-

ringsidkare som har ett fast etableringsställe här ska näringsidkaren vid till-
lämpningen av första stycket likställas med en utländsk företagare, om om-
sättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen

3.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

3 EGT L 302, 19.10.1992, s.1 (Celex 31992R2913).

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.