SFS 2010:1029 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

3

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen

anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd
utbildningsanordnare, och

2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studie-

stödslagen (1999:1395) eller till

a) statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

– kortare studier om funktionshinder,
– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

– studier inom särskild utbildning för vuxna, eller
b) statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdrags-
utbildning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av
uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före

ikraftträdandet.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2008:226.

SFS 2010:1029

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1029

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.