SFS 2010:1046 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs

1 att 3 kap. 30 g § och 5 kap. 9 §

mervärdesskattelagen (1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

30 g §

Från skatteplikt undantas omsättning av transporttjänster och därtill

anslutna tjänster som ett postbefordringsföretag som bedriver sådan post-
verksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen (2010:1045) tillhandahåller ett
utländskt postbefordringsföretag i samband med distribution inom landet av
inkommande brev eller paket för detta företags räkning.

5 kap.

9 §

3

En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom landet om trans-

porten i sin helhet genomförs i Sverige, om inte annat följer av andra stycket
eller 10 §.

Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som tillhandahålls en

näringsidkare.

Befordran av brev i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen

(2010:1045) ska anses som en omsättning inom landet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2009:1333.

SFS 2010:1046

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.