SFS 2010:1518 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 §, 10 kap. 11 e §, 11 kap.

8 § samt 13 kap. 6 och 18 a §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

3 ska ha föl-

jande lydelse.

1 kap.

2 §

4

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 d: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är nä-
ringsidkare men är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk företa-
gare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvär-
var varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial el-
ler halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av in-
vesteringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster

som avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första
stycket 2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahål-

ler sådana tjänster, eller

1 Prop. 2010/11:16, bet. 2010/11:SkU13, rskr. 2010/11:44.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s.1, Celex 32006L0112), senast ändrat
genom rådets direktiv 2010/66/EU (EUT L 275, 20.10.2010, s. 1, Celex 32010L0066).

3 Lagen omtryckt 2000:500.

4 Senaste lydelse 2010:104.

SFS 2010:1518

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1518

– en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i

första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena,
om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och för-
värvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller
tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om skattskyldighet
inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter för
växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

5 vilka kan överlåtas en-

ligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutöva-
re kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en nä-

ringsidkare som har ett fast etableringsställe här ska näringsidkaren vid till-
lämpningen av första stycket likställas med en utländsk företagare, om om-
sättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

5 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).

background image

3

SFS 2010:1518

10 kap.

11 e §

6

Andra än utländska företagare har rätt till återbetalning av ingående

skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom lan-
det för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b
eller 4 d om omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt en-
ligt 11 eller 12 §.

11 kap.

8 §

7

Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om inte annat föl-

jer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar

fakturan,

3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna

eller tjänsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han för-

värvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av va-
rorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsälj-
ning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,

5. säljarens och köparens namn och adress,
6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfatt-

ning och art,

7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts

eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § er-
lagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för
fakturans utfärdande,

8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset

exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt
om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9. tillämpad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en särskild

ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,

11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d eller 5 är skyldig att betala mervärdes-
skatt, en hänvisning till

a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,
b) den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG av den

28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, eller

c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen

är skyldig att betala mervärdesskatt,

12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de upp-

gifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant trans-
portmedel,

13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en

hänvisning till

a) dessa bestämmelser,

6 Senaste lydelse 2006:1031.

7 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

4

SFS 2010:1518

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

b) artikel 313, 326 eller 333 respektive artikel 306 i rådets direktiv 2006/

112/EG, eller

c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.

13 kap.

6 §

8

Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt redovisas för den

redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst

enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 d är skattskyldig för förvärv

av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde
ha bokfört förvärvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller

a conto-betalning.

18 a §

9

Ingående skatt som hänför sig till omsättning för vilken förvärva-

ren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 d ska, om den utgåen-
de skatten redovisas enligt 8 §, tas upp för den redovisningsperiod för vilken
den utgående skatten ska redovisas enligt 8 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vil-

ken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2006:1031.

9 Senaste lydelse 2006:1031.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.