SFS 2010:1850 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 6 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

3

I beskattningsunderlaget ska inte ingå belopp

1. varmed priset i enlighet med vad som avtalats sätts ned på grund av be-

talning före förfallodagen,

2. som svarar mot prisnedsättningar och rabatter till kunden vilka medges

vid tidpunkten för tillhandahållandet, eller

3. som svarar mot prisnedsättning som ges efter det att tillhandahållandet

ägt rum om inte annat följer av andra stycket.

I beskattningsunderlaget ska ingå belopp som avses i första stycket 3 om

den skattskyldige och hans kund avtalat om detta.

Om en vara återtas med stöd av förbehåll om återtaganderätt enligt

konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalnings-
köp mellan näringsidkare m.fl., får säljaren minska beskattningsunderlaget
med vad han vid avräkning med köparen tillgodoräknar köparen för den
återtagna varans värde. Denna rätt gäller dock endast om han kan visa att kö-
paren helt saknat rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§
av den ingående skatt som hänför sig till dennes förvärv av varan.

Om en förlust uppkommer på den skattskyldiges fordran som avser ersätt-

ning för en vara eller en tjänst (kundförlust), får han minska beskatt-
ningsunderlaget med beloppet av förlusten.

I 13 kap. finns bestämmelser om hur minskningen av beskattningsunder-

laget ska redovisas av den skattskyldige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2002:1004.

SFS 2010:1850

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.