SFS 2010:1892 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

3

dels att rubrikerna närmast efter 5 kap. 1 § och 10 kap. 3 § ska utgå,
dels att 1 kap. 4 a, 10 a och 13 b §§, 2 kap. 2 och 5 §§, 3 kap. 30, 30 a

och 32 §§, 5 kap. 1, 2 a, 2 c, 2 d, 9, 17, 18 och 19 §§ samt 10 kap. 6 § ska
ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 2 § ska lyda ”Omsättning inom

landet av varor” och rubriken närmast efter 5 kap. 3 a § ska lyda
”Omsättning inom landet av tjänster”,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 10 b och

10 c §§ samt 8 kap. 4 a–4 c §§,

dels att det i lagen närmast före 5 kap. 19 § ska införas en ny rubrik av

följande lydelse.

1 kap.

4 a §

4

Vid gemenskapsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tid-

punkten för förvärvet. Denna tidpunkt ska anses vara densamma som den då
skattskyldighet inträder enligt 3 § första stycket vid motsvarande omsättning
av varor inom landet.

10 a §

Med EG eller ett EG-land förstås i denna lag de territorier som till-

hör en medlemsstat där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen ska tillämpas i enlighet med artikel 299 i fördraget. Det gäller dock inte
de territorier som anges i 10 b §.

Vid tillämpningen av denna lag ska Furstendömet Monaco, Isle of Man

och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia lik-
ställas med sådana territorier som avses i första stycket första meningen.

1 Prop. 2010/11:28 och prop. 2010/11:14, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat
genom rådets direktiv 2010/66/EU (EUT L 275, 20.10.2010, s. 1, Celex 32010L0066).

3 Lagen omtryckt 2000:500.

4 Senaste lydelse 2006:905.

SFS 2010:1892

Utkom från trycket
den 27 december 2010

background image

2

SFS 2010:1892

10 b §

Med ett tredje territorium förstås:

1. berget Athos,
2. Kanarieöarna,
3. de franska utomeuropeiska departementen,
4. Åland,
5. Kanalöarna,
6. ön Helgoland,
7. territoriet Büsingen,
8. Ceuta,
9. Melilla,
10. Livigno,
11. Campione d’Italia,
12. de italienska delarna av Luganosjön.
Territorierna i första stycket 1–5 ingår i gemenskapens tullområde medan

de i 6–12 samma stycke angivna territorierna inte ingår i området.

10 c §

Transaktioner med ursprung i eller avsedda för

1. Furstendömet Monaco ska behandlas som transaktioner med ursprung i

eller avsedda för Frankrike,

2. Isle of Man ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller av-

sedda för Förenade kungariket,

3. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska

behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Cypern.

13 b §

5

Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter, alkohol, al-

koholhaltiga drycker eller tobaksvaror såsom dessa varor definieras i gemen-
skapslagstiftningen för punktskatter. Det gäller dock inte gas som levereras
genom ett naturgassystem som är beläget inom gemenskapens territorium el-
ler genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system.

2 kap.

2 §

6

Med uttag av vara förstås att den som är skattskyldig

1. tar ut en vara ur sin verksamhet för sitt eget eller personalens privata

bruk eller, om inte annat följer av andra stycket, för överlåtelse av varan utan
ersättning, eller annars för användning för annat ändamål än den egna verk-
samheten, eller

2. för över en vara från en verksamhet som medför skattskyldighet eller

rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§
till en verksamhet som inte alls eller endast delvis medför skattskyldighet el-
ler sådan rätt till återbetalning.

Överlåtelse av varor utan ersättning anses inte som uttag, om varorna är

gåvor av mindre värde eller varuprover och ges för den skattskyldiges egen
verksamhet.

5 Senaste lydelse 2007:463.

6 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

3

SFS 2010:1892

5 §

7

Med uttag av tjänst förstås att den skattskyldige

1. utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för sitt eget eller perso-

nalens privata bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamhe-
ten, om tjänsten tillhandahålls utan ersättning,

2. använder eller låter personalen använda en vara som hör till verksamhe-

ten för privat bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten,
om omsättningen eller importen av varan undantagits från skatteplikt enligt
3 kap. 21 § eller om den skattskyldige haft rätt till avdrag för eller återbetal-
ning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten vid förvär-
vet, tillverkningen eller förhyrningen av varan, eller

3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en

personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i eller har förhyrts för verk-
samheten och den skattskyldige har haft rätt till avdrag för eller återbetalning
enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet,
tillverkningen eller, i fråga om förhyrning, av hela den ingående skatten som
hänför sig till hyran.

Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet är mer än

ringa.

3 kap.

30 §

8

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt

enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska

omsättas till ett annat EG-land enligt

1. 30 a § första stycket 2, 3, 3 a eller 4 eller andra stycket, eller
2. 30 a § första stycket 1 eller fjärde stycket, om importören
a) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,
b) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EG-land

dit varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som kö-
paren av varan har i ett annat EG-land än Sverige, och

c) har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket

med bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett an-
nat EG-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt

då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit
skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning.
Från skatteplikt undantas även import av
1. gas som
a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är

anslutet till ett sådant system, eller

b) förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem el-

ler till ett rörledningsnät uppströms,

2. el, eller
3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

7 Senaste lydelse 2007:1376.

8 Senaste lydelse 2004:1155.

background image

4

SFS 2010:1892

30 a §

9

Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av

säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat
EG-land, om

1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till mervär-

desskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,
3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller en

medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett
sådant konsulat,

3 a. köparen är ett i ett annat EG-land beläget kontor eller anläggning som

tillhör

– Europeiska gemenskapen,
– Europeiska atomenergigemenskapen,
– Europeiska centralbanken,
– Europeiska investeringsbanken, eller
– ett organ som har inrättats av gemenskaperna och för vilket protokollet

av den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privile-
gier

10 gäller, eller

4. köparen är
a) ett i ett annat EG-land beläget kontor eller anläggning som tillhör en

annan internationell organisation än som anges i 3 a,

b) en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,
c) en person med tjänst hos en sådan organisation, eller
d) en person med uppdrag hos en sådan organisation.
Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från

skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls
1. ett i ett annat EG-land beläget kontor eller anläggning som avses i
a) första stycket 3 a, eller
b) första stycket 4, eller
2. en
a) medlemsstats ombud vid en sådan organisation som avses i första

stycket 4,

b) person med tjänst hos en sådan organisation, eller
c) person med uppdrag hos en sådan organisation.
Från skatteplikt undantas en sådan överföring av en vara som avses i

2 kap. 1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första
stycket 1 eller 2 eller andra stycket i förevarande paragraf.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 3, 3 a el-

ler 4 eller tredje stycket endast i den omfattning som frihet från mervärdes-
skatt medges en motsvarande omsättning i det EG-land som följer av samma
bestämmelser och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i dem.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 3 a och

tredje stycket 1 a endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att kon-
kurrensen snedvrids.

9 Senaste lydelse 2001:971.

10 EUT C 321 E, 29.12.2006, s. 318 (Celex 12006E/PRO/36).

background image

5

SFS 2010:1892

32 §

11

Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som enligt 7 kap.

8 § tredje stycket ska ingå i beskattningsunderlaget för import, är omsätt-
ningen av tjänsten undantagen från skatteplikt. Detsamma gäller om en så-
dan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat
EG-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i rådets di-
rektiv 2006/112/EG.

5 kap.

1 §

12

I 2–16 §§ och 9 b kap. 4 § första stycket finns bestämmelser om i

vilka fall en omsättning ska anses som en omsättning inom landet. All annan
omsättning anses som omsättning utomlands.

I 3 a och 19 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning som en-

ligt någon av 2–16 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycket anses som en omsätt-
ning inom landet ändå ska anses som en omsättning utomlands.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som

anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning inom landet.

2 a §

Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första

stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om varan transporteras av

1. säljaren eller för dennes räkning från Sverige till en köpare i ett annat

EG-land och säljaren är registrerad till mervärdesskatt i det landet för sådan
omsättning, eller

2. säljaren, köparen eller någon annan och ska installeras eller monteras i

ett annat EG-land av säljaren eller för dennes räkning.

2 c §

13

Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom

gemenskapens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett så-
dant system, till en skattskyldig återförsäljare ska anses som en omsättning
inom landet, om återförsäljaren antingen har sätet för sin ekonomiska verk-
samhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levere-
ras. Om återförsäljaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller
fast etableringsställe är varan omsatt inom landet, om återförsäljaren är bo-
satt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast eta-

bleringsställe som återförsäljaren har utomlands.

Första och andra styckena gäller även omsättning av
1. el, eller
2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.
Med en skattskyldig återförsäljare förstås i denna paragraf en näringsid-

kare vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av gas, el, värme eller
kyla består i att sälja sådana varor vidare och vars egen konsumtion av dessa
varor är försumbar.

2 d §

14

Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom

gemenskapens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett så-

11 Senaste lydelse 2004:118.

12 Senaste lydelse 2009:1333.

13 Senaste lydelse 2004:1155.

14 Senaste lydelse 2004:1155.

background image

6

SFS 2010:1892

dant system, ska anses som en omsättning inom landet, om köparens faktiska
användning och förbrukning av varan äger rum i Sverige och omsättningen
inte omfattas av 2 c §.

Om varan inte helt förbrukas av köparen, ska den återstående delen av va-

ran ändå anses ha använts och förbrukats i Sverige, om köparen antingen har
sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etablerings-
ställe här för vilket varan levereras. Om köparen varken här eller utomlands
har ett sådant säte eller fast etableringsställe, ska varan anses omsatt i Sve-
rige, om köparen är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast eta-

bleringsställe som köparen har utomlands.

Första–tredje styckena gäller även omsättning av
1. el, eller
2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

9 §

15

En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom landet om trans-

porten inte till någon del genomförs i ett annat land, om inte annat följer av
andra stycket eller 10 §.

Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som tillhandahålls en nä-

ringsidkare.

Befordran av brev i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen

(2010:1045) ska anses som en omsättning inom landet.

17 §

16

Tjänster som anges i 18 § 1–11, 13 och 14 och som förvärvas i ett

land utanför EG av någon som inte är en näringsidkare i det landet, är om-
satta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.

Tjänster som anges i 18 § 12 och som förvärvas av någon som inte är nä-

ringsidkare och som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett land
utanför EG, är omsatta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.

18 §

17

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ ska tillämpas på följande tjänster:

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion,

juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och lik-
nande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program

för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,
6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,

samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

7. tillhandahållande av arbetskraft,
8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,
9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

15 Senaste lydelse 2010:1046.

16 Senaste lydelse 2009:1333.

17 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

7

SFS 2010:1892

10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser

överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller
information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av rät-
tighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning,

11. radio- och televisionssändningar,
12. elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av
a) webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av pro-

gramvara och utrustning,

b) programvara och uppdatering av denna,
c) bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
d) musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt

politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhåll-
ningsbetonade sändningar eller evenemang, och

e) distansundervisning,
13. tillträde till och överföring eller distribution genom
a) ett naturgassystem som är beläget inom gemenskapens territorium eller

ett gasnät som är anslutet till ett sådant system,

b) ett system för el, eller
c) ett nät för värme eller kyla,
14. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 13.

Undantag från 4–18 §§ och 9 b kap. 4 §

19 §

18

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ eller 9 b kap. 4 §

första stycket anses som omsättning utomlands när det är fråga om

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplå-

telse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller an-
dra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med
a) export av varor från Sverige eller ett annat EG-land,
b) import av varor som omfattas av
– 9 c kap. 1 §, eller
– ett förfarande för temporär import med fullständig befrielse från tull el-

ler extern transitering,

c) försändelse, transport eller införsel av varor i fri omsättning, vilka in-

förs i Sverige från ett tredje territorium som utgör en del av gemenskapens
tullområde, om varorna

– förflyttas här i landet under ett förfarande för intern gemenskapstransite-

ring enligt gemenskapens tullbestämmelser, om varorna hänfördes till
samma förfarande genom en deklaration när de fördes in i landet samt för-
sändelsen eller transporten av dem avslutas utanför Sverige, eller

– när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett förfarande

för temporär import med fullständig befrielse från importtullar, om de hade
importerats, eller

d) införsel av varor till ett annat EG-land om dessa omfattas av det landets

tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i direktiv 2006/112/EG,

18 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

8

SFS 2010:1892

3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats

eller importerats för att undergå sådant arbete inom EG och egendomen efter
det att arbetet utförts, transporteras ut ur EG av den som tillhandahåller
tjänsterna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för
någonderas räkning,

4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför
EG antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller
3 a §, och

5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten till-

handahålls en näringsidkare och den uteslutande nyttjas eller på annat sätt
tillgodogörs utanför EG.

8 kap.

4 a §

Ingående skatt som är avdragsgill enligt 3 § och hänför sig till en

fastighet får endast dras av i proportion till den omfattning en skattskyldig
använder den i sin verksamhet, om skatten hänför sig till en fastighet som
både används

1. av den skattskyldige i verksamheten, och
2. för
– eget privat bruk,
– personalens privata bruk, eller
– annars annat ändamål än för den egna verksamheten.
Med ingående skatt avses i första stycket även sådan skatt som hänför sig

till ny-, till- eller ombyggnad eller reparation av en fastighet.

Första stycket gäller inte
1. en stadigvarande bostad som omfattas av avdragsförbudet som följer av

9 och 10 §§, eller

2. ingående skatt som är avdragsgill enligt 10 §.

4 b §

Om den enligt 4 a § avdragsgilla delen av den ingående skatten inte

kan fastställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdelning
efter skälig grund.

4 c §

Om användningen av en sådan fastighet som avses i 4 a § ändras, ska

den ingående skatten jämkas i enlighet med 8 a kap.

Bestämmelserna i 2 kap. 5 § är inte tillämpliga vid ändrad användning av

en sådan fastighet som avses i 4 a §.

10 kap.

6 §

19

Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana inter-

nationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt
som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan bygg-

nad som är avsedd för förvärvaren,

19 Senaste lydelse 2004:1155.

background image

9

SFS 2010:1892

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärva-

ren,

3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av förvärvaren,
4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på så-

dana varor som anges i 1–3 eller på motorfordon,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för

en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,

7. alkohol- och tobaksvaror,
8. tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som ut-

gör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den
verksamhet som utövas av förvärvaren, och

9. bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för den

verksamhet som utövas av förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även ett i Sverige beläget

kontor eller anläggning som tillhör

– Europeiska gemenskapen,
– Europeiska atomenergigemenskapen,
– Europeiska centralbanken,
– Europeiska investeringsbanken, eller
– ett organ som har inrättats av gemenskaperna och för vilket protokollet

av den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privile-
gier gäller.

Rätt till återbetalning enligt andra stycket gäller endast i den omfattning

återbetalningen inte leder till att konkurrensen snedvrids.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 8 kap. 4 a–4 c §§ ska tillämpas på ingående skatt om

rätten till avdrag inträder den 1 januari 2011 eller senare.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ny-, till- eller ombyggnad el-

ler reparation av en fastighet, om avdragsrätt för den ingående skatten på
fastighetstjänsten har inträtt såväl före som efter den 1 januari 2011.

4. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.