SFS 2011:283 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

110283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 1 kap. 1, 2, 3 b, 4 a, 5, 8, 10–10 b, 13 b och 18 §§, 2 kap. 1 och

1 a §§, 2 a kap. 1–7, 9 och 10 §§, 3 kap. 1, 26 b, 30–30 b, 30 d, 30 f, 31 och
32 §§, 5 kap. 2–2 d, 3 a, 10, 14 och 16–19 §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 8, 9 och 11 §§,
8 kap. 1 a §, 9 a kap. 1, 13, 18 och 19 §§, 9 b kap. 4 §, 9 c kap. 1, 2 och 6 §§,
10 kap. 1, 4 a, 5, 6, 11–11 b, 12 och 13 a §§, 11 kap. 1 och 8 §§, 13 kap. 8 b,
18 b och 25 a §§, 19 kap. 1, 2, 8, 10, 15, 19, 22, 31–33 §§ och 20 kap. 3 §
samt rubriken till 2 a kap., rubrikerna närmast före 2 a kap. 2, 3, 6, 7 och 9
§§, rubriken till 3 kap., rubriken närmast före 3 kap. 30 a §, rubriken närmast
före 7 kap. 3 §, rubriken närmast före 19 kap. 1 § och rubriken närmast före
19 kap. 31 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 19 kap. 21 § ska lyda ”Återbetalning till ut-

ländska företagare som inte är etablerade i något EU-land”.

1 kap.

1 §

3

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skatte-

pliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet,

2. vid skattepliktigt unionsinternt förvärv av varor som är lös egendom,

om inte omsättningen är gjord inom landet, eller

3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.
Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som utgör uni-

onsinternt förvärv anges i 2 a kap. Huruvida skatteplikt föreligger för en om-
sättning, ett unionsinternt förvärv eller import anges i 3 kap. Vad som är yr-
kesmässig verksamhet anges i 4 kap. I vilka fall en omsättning anses ha
gjorts inom landet anges i 5 kap.

Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller liknande hand-

ling betecknats som mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdes-
skatt enligt denna lag.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2007:1376.

SFS 2011:283

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:283

2 §

4 Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 d: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är nä-
ringsidkare men är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk företa-
gare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvär-
var varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial el-
ler halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av in-
vesteringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket
2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahål-

ler sådana tjänster, eller

– en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i

första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena,
om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och för-
värvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller
tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om skattskyldighet
inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter för
växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan överlåtas enligt
artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutövare kan
använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

4 Senaste lydelse 2010:1518.

background image

3

SFS 2011:283

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en nä-

ringsidkare som har ett fast etableringsställe här ska näringsidkaren vid till-
lämpningen av första stycket likställas med en utländsk företagare, om om-
sättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

3 b §

5

När omsättningen avser en personbil eller motorcykel som vid leve-

ransen är tillfälligt registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558)
om vägtrafikregister och fordonet levereras till en fysisk person, som är bo-
satt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land och som avser
att föra fordonet till en plats utanför EU, inträder skyldigheten att betala
skatt vid utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet leve-
rerades.

4 a §

6

Vid unionsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tidpunkten

för förvärvet. Denna tidpunkt ska anses vara densamma som den då skatt-
skyldighet inträder enligt 3 § första stycket vid motsvarande omsättning av
varor inom landet.

5 §

7

Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet

att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyl-
dighet att betala tull förelegat. I fall som avses i 2 § första stycket 6 c inträder
skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller
skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

5 Senaste lydelse 2007:1376.

6 Senaste lydelse 2010:1892.

7 Senaste lydelse 2004:118.

background image

4

SFS 2011:283

8 §

Med utgående skatt förstås sådan skatt som ska redovisas till staten vid

omsättning, unionsinternt förvärv eller import enligt 1 §.

Med ingående skatt förstås sådan skatt vid förvärv eller import som anges

i 8 kap. 2 §.

10 §

Med export avses sådan omsättning utanför EU av varor eller tjänster

som görs i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs här i landet.

10 a §

8

Med EU eller ett EU-land förstås i denna lag de territorier som till-

hör en medlemsstat enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och
artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det gäller
dock inte de territorier som anges i 10 b §.

Vid tillämpningen av denna lag ska Furstendömet Monaco, Isle of Man

och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia lik-
ställas med sådana territorier som avses i första stycket första meningen.

10 b §

9

Med ett tredje territorium förstås:

1. berget Athos,
2. Kanarieöarna,
3. de franska utomeuropeiska departementen,
4. Åland,
5. Kanalöarna,
6. ön Helgoland,
7. territoriet Büsingen,
8. Ceuta,
9. Melilla,
10. Livigno,
11. Campione d’Italia,
12. de italienska delarna av Luganosjön.
Territorierna i första stycket 1–5 ingår i unionens tullområde medan de i

6–12 samma stycke angivna territorierna inte ingår i området.

13 b §

10

Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter, alkohol, al-

koholhaltiga drycker eller tobaksvaror såsom dessa varor definieras i unions-
lagstiftningen för punktskatter. Det gäller dock inte gas som levereras genom
ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller genom ett
gasnät som är anslutet till ett sådant system.

18 §

11

Med investeringsguld förstås

1. guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av

marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar,
oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte,

2. guldmynt som
– har en finhalt av minst 900 tusendelar,
– är präglade efter år 1800,
– är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet, och

8 Senaste lydelse 2010:1892.

9 Senaste lydelse 2010:1892.

10 Senaste lydelse 2010:1892.

11 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

5

SFS 2011:283

– normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guldin-

nehållet i myntet med mer än 80 %.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte

av första stycket 1.

Guldmynt som omfattas av den förteckning som årligen offentliggörs i C-

serien av Europeiska unionens officiella tidning ska anses uppfylla kriteri-
erna i första stycket 2 under hela det år förteckningen gäller.

Guldmynt enligt denna paragraf ska inte anses omsatta på grund av det

numismatiska värdet.

2 kap.

1 §

12

Med omsättning av vara förstås

1. att en vara överlåts mot ersättning, eller
2. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.
En överföring av en vara till ett annat EU-land ska likställas med en om-

sättning av varan om

– varan transporteras av en näringsidkare eller för dennes räkning från en

yrkesmässig verksamhet som näringsidkaren bedriver inom EU,

– överföringen görs för denna verksamhet, och
– överföringen ska beskattas som unionsinternt förvärv i det andra EU-

landet.

Med omsättning av tjänst förstås
1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhanda-

hålls någon, eller

2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt 5, 7 eller 8 §.

1 a §

Med import förstås att en vara förs in till Sverige från en plats utanför

EU.

2 a kap. Unionsinterna förvärv

1 §

I 2–9 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska anses som

ett unionsinternt förvärv.

Unionsinterna förvärv

2 §

Med unionsinternt förvärv förstås

1. att någon under de förutsättningar som anges i 3–5 §§ mot ersättning

förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av
säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EU-land,

2. att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning för-

värvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säl-
jaren eller för någonderas räkning till ett annat EU-land från Sverige eller ett
annat EU-land,

3. att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för

över en vara från en verksamhet i ett annat EU-land till Sverige, om inget an-
nat följer av 7 § andra stycket, eller

12 Senaste lydelse 2002:1004.

background image

6

SFS 2011:283

4. att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EU-

land till Sverige.

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 1

3 §

13

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,
2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen

är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, eller

3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara

och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en säl-
jare som är skattskyldig till mervärdesskatt i ett annat EU-land.

Första stycket 3 avser köpare som är
1. näringsidkare vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt

eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 9–13 §§ av
sådan skatt, eller

2. näringsidkare vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt

till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ eller juridiska personer som inte är
näringsidkare, under förutsättning

– att det sammanlagda värdet av hans skattepliktiga förvärv av andra varor

än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande eller
det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

4 §

14

Skatteverket ska på begäran av en sådan köpare som anges i 3 § andra

stycket 2 besluta att förvärv som görs av honom ska anses som unionsinterna
förvärv fastän den angivna beloppsgränsen inte överstigs. Beslutet ska gälla
under två kalenderår.

5 §

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1 även i de fall transporten på-

börjas utanför EU och varan därefter importerats till ett annat EU-land av
förvärvaren för vidare transport till Sverige, om förvärvaren är en juridisk
person som inte är näringsidkare.

I 10 kap. 11 b § finns bestämmelser om återbetalning i vissa fall av skatt

som betalas vid import.

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 2

6 §

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 2, om

– köparen är registrerad till mervärdesskatt här i landet,
– förvärvet görs, under angivande av köparens svenska registreringsnum-

mer, från en säljare som är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-
land, och

– köparen inte visar att han påförts mervärdesskatt i ett annat EU-land för

förvärvet.

I 13 kap. 25 a § finns bestämmelser om hur utgående skatt för sådana för-

värv som avses i första stycket ska återfås, för det fall att mervärdesskatt har

13 Senaste lydelse 2007:1376.

14 Senaste lydelse 2003:659.

background image

7

SFS 2011:283

påförts i det andra EU-landet efter det att förvärvaren redovisat den utgående
skatten i sin deklaration här i landet.

En vara ska inte anses förvärvad enligt första stycket, om köparen visar att

förvärvet gjorts för en efterföljande omsättning i ett annat EU-land och den
till vilken omsättningen görs är skattskyldig där för omsättningen.

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 3

7 §

15

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

– den som för över varan bedriver yrkesmässig verksamhet i ett annat EU-

land,

– överföringen görs för denna verksamhet, och
– överföringen görs genom att varan transporteras från det EU-landet till

Sverige av den som bedriver verksamheten eller för dennes räkning.

En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen
1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med av-

gångsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat EU-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete i Sverige på den överförda varan, om trans-
porten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet utförts, skickas
tillbaka till näringsidkaren i det EU-land som varan ursprungligen överförts
från,

3. görs för att den överförda varan ska användas för omsättningen av

tjänster i Sverige och varan därför ska användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, ska användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlems-
land,

5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 3 a § eller i 3 kap. 30 a §,
6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller 4,

eller

7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §.
När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre fö-

religger, ska varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 4

9 §

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 4, om

– den som tar i anspråk varan bedriver verksamhet som medför skattskyl-

dighet här i landet,

– han tar i anspråk varan för ett annat ändamål än som anges i 7 § andra

stycket genom att använda den för denna verksamhet efter att varan trans-
porterats av honom eller för hans räkning till Sverige från ett annat EU-land,
och

– varan inte härrör från en yrkesmässig verksamhet som han bedriver i det

landet.

15 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

8

SFS 2011:283

10 §

En vara ska inte anses förvärvad enligt 7 eller 9 § om motsvarande

förvärv av varan mot ersättning för förvärvaren inte skulle anses som ett uni-
onsinternt förvärv enligt 3 §.

3 kap. Skatteplikt för omsättning, unionsinternt förvärv och
import

1 §

Omsättning av varor och tjänster samt import är skattepliktiga, om

inget annat anges i detta kapitel.

Är omsättningen av en vara undantagen från skatteplikt enligt detta kapi-

tel, är även import av varan undantagen från skatteplikt.

Unionsinternt förvärv är skattepliktigt om motsvarande omsättning skulle

ha varit det.

26 b §

Har motorfordon förvärvats genom en omsättning som undantagits

från skatteplikt enligt 26 a § och överlåter köparen fordonet tidigare än två år
efter förvärvet, ska denne till staten betala ett belopp som motsvarar den
skatt som han skulle ha fått betala, om han hade varit skattskyldig för om-
sättningen. Beloppet ska dock inte överstiga den skatt som skulle ha betalats
vid överlåtarens förvärv, om 26 a § inte hade tillämpats. Om det inte betalas
någon ersättning vid överlåtelsen av motorfordonet eller om ersättningen vä-
sentligen understiger marknadsvärdet, ska beloppet beräknas med utgångs-
punkt från marknadsvärdet.

Första stycket tillämpas även om motorfordonet förvärvats genom ett uni-

onsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt.

Vid beräkning av belopp som enligt första stycket ska betalas till staten

tillämpas 7 kap.

Första stycket ska inte tillämpas, om fordonet överlåts på grund av att äga-

ren avlidit. Inte heller ska första stycket tillämpas, om den till vilken fordo-
net överlåts kan förvärva motorfordon genom en omsättning som undantas
från skatteplikt enligt 26 a §. Sker sådan överlåtelse, ska den som förvärvar
fordonet anses ha förvärvat detta genom en omsättning som undantas från
skatteplikt enligt 26 a §.

Överlåts fordonet på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, ska

första stycket inte tillämpas om ägaren innehaft fordonet minst sex månader.

30 §

16

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt

enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska

omsättas till ett annat EU-land enligt

1. 30 a § första stycket 2, 3, 3 a eller 4 eller andra stycket, eller
2. 30 a § första stycket 1 eller fjärde stycket, om importören
a) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,
b) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land

dit varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som kö-
paren av varan har i ett annat EU-land än Sverige, och

16 Senaste lydelse 2010:1892.

background image

9

SFS 2011:283

c) har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket

med bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett an-
nat EU-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt

då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit
skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning.
Från skatteplikt undantas även import av
1. gas som
a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är

anslutet till ett sådant system, eller

b) förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem el-

ler till ett rörledningsnät uppströms,

2. el, eller
3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Vissa undantag för omsättning till och förvärv från andra EU-
länder

30 a §

17

Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras

av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett an-
nat EU-land, om

1. köparen är registrerad i ett annat EU-land som skattskyldig till mervär-

desskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,
3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en

medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett
sådant konsulat,

3 a. köparen är ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som

tillhör

– Europeiska unionen,
– Europeiska atomenergigemenskapen,
– Europeiska centralbanken,
– Europeiska investeringsbanken, eller
– ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och

för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privile-
gier gäller, eller

4. köparen är
a) ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som tillhör en an-

nan internationell organisation än som anges i 3 a,

b) en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,
c) en person med tjänst hos en sådan organisation, eller
d) en person med uppdrag hos en sådan organisation.
Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från

skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls
1. ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som avses i

17 Senaste lydelse 2010:1892.

background image

10

SFS 2011:283

a) första stycket 3 a, eller
b) första stycket 4, eller
2. en
a) medlemsstats ombud vid en sådan organisation som avses i första

stycket 4,

b) person med tjänst hos en sådan organisation, eller
c) person med uppdrag hos en sådan organisation.
Från skatteplikt undantas en sådan överföring av en vara som avses i

2 kap. 1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första
stycket 1 eller 2 eller andra stycket i förevarande paragraf.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 3, 3 a el-

ler 4 eller tredje stycket endast i den omfattning som frihet från mervärdes-
skatt medges en motsvarande omsättning i det EU-land som följer av samma
bestämmelser och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i dem.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 3 a och

tredje stycket 1 a endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att kon-
kurrensen snedvrids.

30 b §

18

Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv enligt 2 a kap. 2 §

1 av varor som görs av en utländsk företagare, om

1. den utländske företagaren är registrerad till mervärdesskatt i ett annat

EU-land,

2. förvärvet görs för en efterföljande omsättning här i landet,
3. varan sänds eller transporteras direkt till Sverige från ett annat EU-land

än det där den utländske företagaren är registrerad till mervärdesskatt, och

4. den till vilken den efterföljande omsättningen görs är en näringsidkare

eller en juridisk person som inte är näringsidkare, som är registrerad till mer-
värdesskatt här och som är skattskyldig för omsättningen enligt 1 kap. 2 §
första stycket 4.

30 d §

19

Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv som görs av ut-

ländska företagare om rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 och 13–
13 b §§ av hela skatten med anledning av förvärvet skulle ha förelegat.

Från skatteplikt undantas även unionsinterna förvärv som görs under så-

dana förutsättningar att rätt till återbetalning skulle föreligga enligt 10 kap. 6
och 7 §§.

30 f §

20

Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av begagnade va-

ror, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en
skattskyldig återförsäljare och omsättningen har beskattats i det EU-land där
transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som motsvarar artik-
larna 312–325 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om
ett gemensamt system för mervärdesskatt.

31 §

21

Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster som har

ett annat EU-land som destinationsland, om

18 Senaste lydelse 2003:1134.

19 Senaste lydelse 2009:1333.

20 Senaste lydelse 2007:1376.

21 Senaste lydelse 2004:1155.

background image

11

SFS 2011:283

– omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande någon annan stat

som är part i Nato än destinationslandet,

– varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den civil-

personal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras mässar el-
ler marketenterier, och

– styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna.
Skattefriheten enligt första stycket medges i den omfattning som frihet

från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande omsätt-
ning.

32 §

22

Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som enligt 7 kap.

8 § tredje stycket ska ingå i beskattningsunderlaget för import, är omsätt-
ningen av tjänsten undantagen från skatteplikt. Detsamma gäller om en så-
dan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat
EU-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i rådets di-
rektiv 2006/112/EG.

5 kap.

2 §

23

En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras

till köparen är omsatt inom landet, om

1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar

transporten till köparen och annat inte följer av 2 a §,

2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan monte-

ras eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,

3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan importe-

ras till landet från en plats utanför EU av den som är skattskyldig enligt 1
kap. 2 § första stycket 6 för att omsättas, eller

4. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan transpor-

teras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EU-land till en köpare
i Sverige, om

– säljarens omsättning är sådan som anges i andra stycket,
– köparen inte är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 5 för förvär-

vet av varan, och

– varan inte är ett nytt transportmedel.
En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast om varan är en

punktskattepliktig vara, eller värdet av säljarens sammanlagda omsättning
här i landet överstiger 320 000 kronor under det löpande eller föregående ka-
lenderåret, eller säljaren omfattas av ett sådant beslut som anges i tredje
stycket. I värdet av säljarens sammanlagda omsättning ska inte beaktas vär-
det av punktskattepliktiga varor.

En omsättning ska anses vara gjord i Sverige enligt första stycket 4 även

om de i andra stycket angivna beloppsgränserna inte överstigs, under förut-
sättning att vederbörlig myndighet i det land där transporten påbörjas har
medgett att säljarens omsättning inte ska anses vara gjord i det landet.

22 Senaste lydelse 2010:1892.

23 Senaste lydelse 2001:971.

background image

12

SFS 2011:283

2 a §

24

Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första

stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om varan transporteras av

1. säljaren eller för dennes räkning från Sverige till en köpare i ett annat

EU-land och säljaren är registrerad till mervärdesskatt i det landet för sådan
omsättning, eller

2. säljaren, köparen eller någon annan och ska installeras eller monteras i

ett annat EU-land av säljaren eller för dennes räkning.

2 b §

25

En vara som omsätts på fartyg, luftfartyg eller tåg under den del av

en persontransport som genomförs inom EU, ska anses omsatt i Sverige om
avgångsorten är belägen i Sverige.

Med del av en persontransport som genomförs inom EU avses den del av

en persontransport som utan uppehåll utanför EU utförs mellan avgångsor-
ten och ankomstorten.

Med avgångsorten avses den första orten för påstigning av passagerare

inom EU. Detta gäller även om en del av transporten dessförinnan utförts ut-
anför EU.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passagerare

inom EU för passagerare som stigit på inom EU. Detta gäller även om en del
av transporten därefter utförs utanför EU.

För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en fristående

transport.

2 c §

26

Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom

unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant sys-
tem, till en skattskyldig återförsäljare ska anses som en omsättning inom lan-
det, om återförsäljaren antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i
Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras. Om
återförsäljaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etable-
ringsställe, är varan omsatt inom landet, om återförsäljaren är bosatt eller
stadigvarande vistas i Sverige.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast eta-

bleringsställe som återförsäljaren har utomlands.

Första och andra styckena gäller även omsättning av
1. el, eller
2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.
Med en skattskyldig återförsäljare förstås i denna paragraf en näringsid-

kare vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av gas, el, värme eller
kyla består i att sälja sådana varor vidare och vars egen konsumtion av dessa
varor är försumbar.

2 d §

27

Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom

unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant sys-
tem, ska anses som en omsättning inom landet, om köparens faktiska an-
vändning och förbrukning av varan äger rum i Sverige och omsättningen inte
omfattas av 2 c §.

24 Senaste lydelse 2010:1892.

25 Senaste lydelse 2009:1333.

26 Senaste lydelse 2010:1892.

27 Senaste lydelse 2010:1892.

background image

13

SFS 2011:283

Om varan inte helt förbrukas av köparen, ska den återstående delen av va-

ran ändå anses ha använts och förbrukats i Sverige, om köparen antingen har
sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etablerings-
ställe här för vilket varan levereras. Om köparen varken här eller utomlands
har ett sådant säte eller fast etableringsställe, ska varan anses omsatt i Sve-
rige, om köparen är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast eta-

bleringsställe som köparen har utomlands.

Första–tredje styckena gäller även omsättning av
1. el, eller
2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

3 a §

28

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en

omsättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en spedi-

tör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och

hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EU,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 janu-
ari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om in-
rättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfa-
randen i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, dock inte punktskattepliktiga
varor,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses 2 b § för kon-

sumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen

(1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en så-
dan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket la-

gen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt

registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregis-
ter, under förutsättning att

a) fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande

vistas i ett annat land än ett EU-land, och

b) säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före

utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades, el-
ler

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EU-land, under förutsättning att

a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och

28 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:1333.

background image

14

SFS 2011:283

b) säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats ut-

anför EU före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken le-
veransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland ska anses som en omsättning utomlands endast
om leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen (1999:446) om proviantering
av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de vill-
kor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg
och luftfartyg.

10 §

29

En unionsintern varutransporttjänst som tillhandahålls någon som

inte är näringsidkare är omsatt inom landet, om avgångsorten är belägen i
Sverige.

Med unionsintern varutransport avses en transport av varor där avgångs-

och ankomstorterna är belägna i två skilda EU-länder.

Med avgångsorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt in-

leds, utan hänsyn till det avstånd som tillryggalagts till den plats där varorna
befinner sig.

Med ankomstorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt avslu-

tas.

14 §

30

En restaurang- eller cateringtjänst som fysiskt utförs ombord på tåg

under den del av en persontransport som genomförs inom EU är omsatt inom
landet, om avgångsorten är belägen i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket gäller vad som föreskrivs i 2 b § andra

till femte styckena.

16 §

31

Tjänster som anges i 18 § och som tillhandahålls från ett land utan-

för EU och som förvärvas av någon som inte är en näringsidkare, är omsatta
inom landet om tjänsterna

1. förvärvas här eller i fråga om tjänster som anges i 18 § 12 förvärvas här

eller i ett annat land, och förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige, eller

2. förvärvas av någon som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i

ett annat EU-land eller i ett land utanför EU samt utgör sådana tjänster som

29 Senaste lydelse 2009:1333.

30 Senaste lydelse 2009:1333.

31 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

15

SFS 2011:283

anges i 18 § 10 eller 11 och tjänsterna tillgodogörs inom landet genom ett
elektroniskt kommunikationsnät med fast anslutning här.

17 §

32

Tjänster som anges i 18 § 1–11, 13 och 14 och som förvärvas i ett

land utanför EU av någon som inte är en näringsidkare i det landet, är om-
satta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.

Tjänster som anges i 18 § 12 och som förvärvas av någon som inte är nä-

ringsidkare och som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett land
utanför EU, är omsatta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.

18 §

33

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ ska tillämpas på följande tjänster:

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion,

juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och lik-
nande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program

för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,
6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,

samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

7. tillhandahållande av arbetskraft,
8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,
9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser

överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller
information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av rät-
tighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning,

11. radio- och televisionssändningar,
12. elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av
a) webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av pro-

gramvara och utrustning,

b) programvara och uppdatering av denna,
c) bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
d) musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt

politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhåll-
ningsbetonade sändningar eller evenemang, och

e) distansundervisning,
13. tillträde till och överföring eller distribution genom
a) ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller ett

gasnät som är anslutet till ett sådant system,

b) ett system för el, eller
c) ett nät för värme eller kyla,
14. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 13.

32 Senaste lydelse 2010:1892.

33 Senaste lydelse 2010:1892.

background image

16

SFS 2011:283

19 §

34

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ eller 9 b kap. 4 §

första stycket anses som omsättning utomlands när det är fråga om

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplå-

telse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller an-
dra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med
a) export av varor från Sverige eller ett annat EU-land,
b) import av varor som omfattas av
– 9 c kap. 1 §, eller
– ett förfarande för temporär import med fullständig befrielse från tull el-

ler extern transitering,

c) försändelse, transport eller införsel av varor i fri omsättning, vilka in-

förs i Sverige från ett tredje territorium som utgör en del av unionens tullom-
råde, om varorna

– förflyttas här i landet under ett förfarande för intern unionstransitering

enligt unionens tullbestämmelser, om varorna hänfördes till samma förfaran-
de genom en deklaration när de fördes in i landet samt försändelsen eller
transporten av dem avslutas utanför Sverige, eller

– när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett förfarande

för temporär import med fullständig befrielse från importtullar, om de hade
importerats, eller

d) införsel av varor till ett annat EU-land om dessa omfattas av det landets

tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i direktiv 2006/112/EG,

3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats

eller importerats för att undergå sådant arbete inom EU och egendomen efter
det att arbetet utförts, transporteras ut ur EU av den som tillhandahåller
tjänsterna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för
någonderas räkning,

4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför
EU antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller
3 a §, och

5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten till-

handahålls en näringsidkare och den uteslutande nyttjas eller på annat sätt
tillgodogörs utanför EU.

7 kap.

1 §

35

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderla-

get om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i

9 a kap. 5–7 §§,

34 Senaste lydelse 2010:1892.

35 Senaste lydelse 2006:1389.

background image

17

SFS 2011:283

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som

avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/
2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedels-
lagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäker-
het och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undan-
tag för

a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den

3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som tap-
pas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och

b) spritdrycker, vin och starköl.
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte

annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt
eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka

blad,

– tidningar och tidskrifter,
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
– musiknoter, samt
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,
2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger

för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än för
egen verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger
för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att program-
men och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv

och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av
kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av
innehållet i en vara som omfattas av 1,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom

teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller an-
nan information tillgänglig särskilt för läshandikappade, om inte annat följer
av 3 kap. 4 §,

5. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföre-

ställningar eller andra jämförliga föreställningar,

6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs

av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,

7. tillträde till och förevisning av djurparker,
8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock
inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för au-
tomatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptag-
ning som avser information,

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av

en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och

background image

18

SFS 2011:283

11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse.

Beskattningsunderlaget vid omsättning och unionsinterna
förvärv

3 §

36

Om inget annat följer av 3 a eller 3 b § utgörs det i 2 § första stycket

första meningen avsedda värdet

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,
2 a. vid uttag av varor: av varornas eller liknande varors inköpspris eller,

om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget,

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: av kostna-

den vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten,

3. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: av ersättningen och punktskatt

som köparen påförts i ett annat EU-land, och

4. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4: av varornas eller liknande va-

rors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid
tidpunkten för överföringen av varorna.

3 a §

37

I sådana fall som avses i 3 § 1 och 3 utgörs det i 2 § första stycket

första meningen avsedda värdet av marknadsvärdet respektive marknadsvär-
det och punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land, om

1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet,
2. köparen inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9

eller 11–13 §§,

3. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och
4. den skattskyldige inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknads-

mässigt betingad.

8 §

38

Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tullän-

damål, bestämt enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, med tillägg av tull
och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas
ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant tillägg ska inte göras i
fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 c ska tillägget enligt första

stycket, till den del det utgörs av tull och motsvarande avgifter, utgöras av
motsvarande pålagor som tas ut av det andra EU-landets tullmyndighet.

I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som provisions-, em-

ballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till för-
sta bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighe-
tens inträde känt att varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort
här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bi-
kostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget.

36 Senaste lydelse 2007:1376.

37 Senaste lydelse 2007:1376.

38 Senaste lydelse 2004:118.

background image

19

SFS 2011:283

9 §

39

Om sådana unionsvaror som exporterats temporärt och bearbetats i

ett land utanför EU på något annat sätt än genom reparation återimporteras
med användning av tullförfarandet passiv förädling, ska beskattningsunder-
laget beräknas på det sätt som sägs i 8 § men med avdrag för beskattningsun-
derlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i ett annat
EU-land för de temporärt exporterade varorna.

Vad som sägs i första stycket ska också gälla när sådant material som ut-

gör unionsvaror exporterats temporärt samt varor som helt eller delvis till-
verkats av detta material i ett land utanför EU återimporteras med använd-
ning av tullförfarandet passiv förädling.

Med unionsvaror förstås detsamma som med gemenskapsvaror i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen. Med temporärt exporterade varor och tullförfa-
randet passiv förädling
förstås detsamma som i den förordningen.

11 §

40

Vid återimport av unionsvaror som reparerats i ett land utanför EU

utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen för reparationen samt tull och
statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut med an-
ledning av importen. Om den tidigare exporten av varorna har medfört en
rätt till återbetalning av mervärdesskatt eller om varorna annars inte har bli-
vit belagda med mervärdesskatt på grund av den tidigare exporten, ingår
även varornas värde vid exporten i beskattningsunderlaget.

8 kap.

1 a §

41

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelserna i

10 a kap. skattebetalningslagen (1997:483) för elektroniska tjänster eller en-
ligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har inte rätt till avdrag för
ingående skatt. I 10 kap. 4 a § finns bestämmelser om återbetalning av ingå-
ende skatt i dessa fall.

9 a kap.

1 §

42

Detta kapitel tillämpas vid en skattskyldig återförsäljares omsättning

av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som levere-
rats till honom inom EU av

1. någon annan än en näringsidkare,
2 en näringsidkare som ska redovisa mervärdesskatt enligt detta kapitel el-

ler enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land,

3. en näringsidkare vars omsättning är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 24 § eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land,

4. en näringsidkare som undantas från skattskyldighet enligt 1 kap. 2 a §,

eller

5. en näringsidkare i ett annat EU-land om näringsidkarens omsättning un-

derstiger gränsen för redovisningsskyldighet i det landet och den förvärvade
varan utgjort anläggningstillgång hos honom.

39 Senaste lydelse 2002:1004.

40 Senaste lydelse 2007:1376.

41 Senaste lydelse 2003:220.

42 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

20

SFS 2011:283

Detta kapitel omfattar inte omsättning av sådana transportmedel som har

förvärvats enligt 2 a kap. 3 § första stycket 1.

13 §

Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till förvärv av

varor från en skattskyldig återförsäljare vars omsättning av varorna beskattas
enligt detta kapitel eller motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

Vid sådan omsättning av varor som beskattas enligt detta kapitel får en

skattskyldig återförsäljare inte göra avdrag för ingående skatt som hänför sig
till

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har

importerat, eller

2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit ho-

nom.

18 §

Bestämmelserna i 3 kap. 30 a § första stycket tillämpas inte på om-

sättning som beskattas enligt detta kapitel.

Bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4, andra och tredje styckena

tillämpas inte i fråga om omsättning som i ett annat EU-land beskattas i en-
lighet med regler motsvarande dem som anges i detta kapitel.

19 §

Vid omsättning till annat EU-land av ett sådant transportmedel som

avses i 1 kap. 13 a § tillämpas inte detta kapitel.

9 b kap.

4 §

43

En resetjänst är omsatt inom landet om resebyrån har etablerat sätet

för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe
här från vilket tillhandahållandet görs, om inte annat följer av andra stycket.

Om resebyrån som ett led i omsättningen av resetjänsten förvärvat varor

och tjänster som en annan näringsidkare tillhandahållit resebyrån utanför
EU, ska resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 19 § 4.
Om förvärven avser varor och tjänster som den andre näringsidkaren tillhan-
dahållit resebyrån både inom och utanför EU, gäller bestämmelserna i 5 kap.
19 § 4 endast för den del av omsättningen av resetjänsten som avser varor
och tjänster tillhandahållna utanför EU.

9 c kap.

1 §

Från skatteplikt undantas, om inte annat följer av andra stycket

1. omsättning och import av varor som anges i 9 §, om de är avsedda att

placeras i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 §,

2. omsättning av tjänster som avser en sådan omsättning som anges i 1,
3. omsättning av icke-unionsvaror och av tjänster, som görs i tillfälligt la-

ger, tullager, frizon eller frilager under den tid varorna är placerade där, och

4. omsättning av varor som anges i 9 § och av tjänster, som görs i sådant

skatteupplag inom landet som anges i 3 § under den tid varorna är placerade
i skatteupplaget.

43 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

21

SFS 2011:283

Skattefrihet enligt första stycket gäller endast under förutsättning att om-

sättningen eller importen inte syftar till slutlig användning eller förbrukning.

Vad som i första och andra styckena sägs om omsättning av varor gäller

även vid unionsinterna förvärv av varorna.

2 §

Med tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager förstås vad som i rå-

dets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av
en tullkodex för gemenskapen avses med dessa begrepp. Med icke-unions-
vara
förstås detsamma som med icke-gemenskapsvara i den förordningen.

6 §

Skatten ska motsvara

1. i de fall varan inte har omsatts under den tid den varit placerad på så-

dant sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle ha beräknats för den import,
den omsättning eller det unionsinterna förvärv som undantagits i 1 §, med
tillägg av den skatt som skulle ha beräknats för sådan omsättning av tjänster
som undantagits enligt 1 §, eller

2. i de fall varan har omsatts under den tid den varit placerad på sådant sätt

som avses i 1 §: den skatt som skulle ha beräknats för den sista av dessa om-
sättningar, med tillägg för den skatt som skulle ha beräknats för sådan om-
sättning av tjänster som undantagits enligt 1 § och som utförts efter den sista
omsättningen.

10 kap.

1 §

44

En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av ingå-

ende skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till om-

sättning i verksamhet utomlands,

2. omsättningen, i det fall den görs inom EU, är skattepliktig eller medför

återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 11 eller 12 § i det land där
omsättningen görs, och

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt 11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv

eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärva-
ren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c om
omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller
12 §.

4 a §

45

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelserna i

10 a kap. skattebetalningslagen (1997:483) för elektroniska tjänster eller en-
ligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har på ansökan rätt till
återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig
till omsättning av de elektroniska tjänsterna i Sverige.

Vad som föreskrivs i 3 § gäller också för den som har rätt till återbetalning

enligt första stycket.

44 Senaste lydelse 2009:1333.

45 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

22

SFS 2011:283

5 §

Ingående skatt som hänför sig till varor som förvärvats eller förts in för

att föras ut ur EU och användas för en verksamhet som bedrivs utanför EU
ska på ansökan återbetalas, om verksamheten bedrivs för Förenta nationer-
nas eller för något av dess fackorgans räkning.

Detsamma gäller om en riksomfattande hjälporganisation för ut sådana

varor ur EU för att användas i en hjälpverksamhet.

6 §

46

Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana inter-

nationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt
som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan bygg-

nad som är avsedd för förvärvaren,

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärva-

ren,

3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av förvärvaren,
4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på så-

dana varor som anges i 1–3 eller på motorfordon,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för

en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,

7. alkohol- och tobaksvaror,
8. tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som ut-

gör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den
verksamhet som utövas av förvärvaren, och

9. bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för den

verksamhet som utövas av förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även ett i Sverige beläget

kontor eller anläggning som tillhör

– Europeiska unionen,
– Europeiska atomenergigemenskapen,
– Europeiska centralbanken,
– Europeiska investeringsbanken, eller
– ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och

för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privile-
gier gäller.

Rätt till återbetalning enligt andra stycket gäller endast i den omfattning

återbetalningen inte leder till att konkurrensen snedvrids.

11 §

47

Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar
rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 2, 4 el-
ler 7, 26 a §, 30 a §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 32 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

46 Senaste lydelse 2010:1892.

47 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

23

SFS 2011:283

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en näringsidkare som i ett land utanför EU har antingen

sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket
tjänsten tillhandahålls eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller eta-
bleringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en näringsidkare och han är bosatt eller stadigva-

rande vistas i ett land utanför EU, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under förutsätt-
ning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsva-

rande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen
görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här
i landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1

eller 2 §.

11 a §

Vid sådan omsättning av nya transportmedel som undantas från be-

skattning enligt 3 kap. 30 a § föreligger rätt till återbetalning av ingående
skatt för vilken avdrag inte kunnat erhållas enligt 8 kap. eller återbetalning
inte kunnat erhållas enligt övriga bestämmelser i detta kapitel. Denna återbe-
talningsrätt avser den mervärdesskatt som säljaren betalat som en del av er-
sättningen för sitt förvärv eller vid import eller vid ett unionsinternt förvärv
av transportmedlet. Högre belopp än som motsvarar den skatt säljaren skulle
ha blivit skyldig att betala om han hade varit skattskyldig för omsättningen
kan dock inte återbetalas.

Återbetalning enligt första stycket kan medges först sedan det styrkts att

mervärdesskatt betalats för transportmedlet i det andra EU-landet.

11 b §

Om en vara importerats till Sverige för att omsättas till ett annat

EU-land, ska mervärdesskatt som betalats vid importen återbetalas till im-
portören sedan det styrkts att varan därefter beskattats som unionsinternt för-
värv i ett annat EU-land på sätt som motsvaras av 2 a kap. 5 §.

12 §

48

Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till åter-

betalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap.
på grund av att omsättningen sker utanför EU. Rätten till återbetalning gäller
under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 10 a §, 19 § första stycket 2, 21 §, 23 § 2, 3 eller 4 el-
ler 30 e §.

48 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

24

SFS 2011:283

13 a §

49

Om en utländsk företagare som omfattas av 19 kap. 1 § utför både

transaktioner som medför och inte medför rätt till avdrag av ingående skatt i
EU-landet där denne är etablerad, omfattar rätten till återbetalning enligt
10 kap. 1, 11 eller 12 § enbart sådan skatt som hänför sig till transaktionerna
som medför avdragsrätt i enlighet med tillämpningen av artikel 173 i rådets
direktiv 2006/112/EG i etableringslandet.

11 kap.

1 §

50

Varje näringsidkare ska säkerställa att faktura utfärdas av honom

själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje per-
son, för omsättning av varor eller tjänster som görs till en annan näringsidka-
re eller till en juridisk person som inte är näringsidkare.

Varje näringsidkare ska även säkerställa att faktura utfärdas vid omsätt-

ning av

– nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a § andra stycket till en privat-

person,

– vara enligt 5 kap. 2 a § till en köpare i ett annat EU-land, eller
– bygg- eller anläggningstjänster till en privatperson och av varor som

omsätts i samband med sådant tillhandahållande.

8 §

51

Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om inte annat

följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar

fakturan,

3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna

eller tjänsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han för-

värvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av va-
rorna eller tjänsterna eller det är fråga om en unionsintern varuförsäljning
enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,

5. säljarens och köparens namn och adress,
6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfatt-

ning och art,

7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts

eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § er-
lagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för
fakturans utfärdande,

8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset

exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt
om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9. tillämpad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en särskild

ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,

49 Senaste lydelse 2009:1333.

50 Senaste lydelse 2007:1376.

51 Senaste lydelse 2010:1518.

background image

25

SFS 2011:283

11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d eller 5 är skyldig att betala mervärdes-
skatt, en hänvisning till

a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,
b) den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG av den

28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, eller

c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen

är skyldig att betala mervärdesskatt,

12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU-land, de upp-

gifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant trans-
portmedel,

13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en

hänvisning till

a) dessa bestämmelser,
b) artikel 313, 326 eller 333 respektive artikel 306 i rådets direktiv 2006/

112/EG, eller

c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.

13 kap.

8 b §

52

Utgående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv ska redovi-

sas för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde dagen i den må-
nad som följer på den månad under vilken skattskyldigheten för förvärvet
har inträtt enligt 1 kap. 4 a §. Om faktura utfärdas dessförinnan, ska den ut-
gående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan
utfärdas.

Omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ska

redovisas för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde dagen i
den månad som följer på den månad under vilken skattskyldigheten för för-
värvet har inträtt enligt 1 kap. 4 a §. Om faktura är utfärdad dessförinnan,
ska omsättningen redovisas för den redovisningsperiod under vilken faktu-
ran utfärdas.

18 b §

53

Ingående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv ska dras

av för den redovisningsperiod för vilken den utgående skatten ska redovisas
enligt 8 b §.

25 a §

Den skattskyldige får i den ordning som gäller för hans redovisning

av utgående skatt dra av ett belopp motsvarande utgående skatt som har re-
dovisats i en deklaration, om den redovisade skatten gäller sådana unionsin-
terna förvärv som avses i 2 a kap. 6 § och den skattskyldige på grund av för-
värvet har påförts mervärdesskatt i ett annat EU-land.

19 kap.

Återbetalning till vissa utländska företagare som är etablerade i
andra EU-länder

1 §

54

En utländsk företagare som är etablerad i ett annat EU-land och inte

har omsatt några varor eller tjänster i Sverige under den återbetalningsperiod

52 Senaste lydelse 2006:905.

53 Senaste lydelse 2006:1031.

54 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

26

SFS 2011:283

som avses i 6 § och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.
1, 2, 3, 11 eller 12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska gö-
ras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-
land där företagaren är etablerad.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige

får företagaren under återbetalningsperioden inom landet ha omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från

skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4, 30 a § tredje stycket, 30 e, 31,
31 a eller 32 § eller 9 c kap. 1 §, eller

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c.

En utländsk företagare som är etablerad i ett annat EU-land och som är el-

ler ska vara registrerad enligt 3 kap. 1 § 2, 4, 5 eller 5 a skattebetalningslagen
(1997:483), ska dock ansöka om sådan återbetalning som avses i första
stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

2 §

55

En ansökan om återbetalning ska innehålla

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. en beskrivning av sökandens affärsverksamhet för vilken varorna och

tjänsterna förvärvats,

3. uppgift om vilken återbetalningsperiod den avser,
4. en förklaring från sökanden att denne under återbetalningsperioden

inom landet inte har omsatt några andra varor eller tjänster än sådana som
anges i 1 § andra stycket, och

5. för varje faktura eller importdokument uppgift om
a) beskattningsunderlaget och mervärdesskattebeloppet,
b) den ingående skatt för vilken rätt till återbetalning föreligger enligt

10 kap. 1–3, 11, 12 och 13–13 b §§ uttryckt i svenska kronor, och

c) den avdragsgilla andel som beräknats i enlighet med tillämpningen av

artikel 173 i rådets direktiv 2006/112/EG i EU-landet där sökanden är eta-
blerad, om sökanden utför transaktioner som medför respektive inte medför
rätt till avdrag av ingående skatt. Den avdragsgilla andelen ska uttryckas
som ett procenttal.

I ansökan ska de förvärvade varornas och tjänsternas art för varje faktura

eller importdokument beskrivas med koder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om de identifikationsuppgifter och koder som anges i första och
andra styckena. Detsamma gäller vilka språk som får användas av sökanden
i en återbetalningsansökan eller när uppgifter lämnas enligt 10 och 11 §§.

8 §

56

En ansökan om återbetalning ska senast den 30 september kalender-

året efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myndigheten
i det EU-land där den utländska företagaren är etablerad.

En ansökan ska anses ingiven till den behöriga myndigheten endast om

sökanden har lämnat samtliga uppgifter som följer av 2, 4 och 5 §§.

55 Senaste lydelse 2009:1333.

56 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

27

SFS 2011:283

10 §

57

Om Skatteverket anser att det inte har alla uppgifter som behövs för

att fatta beslut i fråga om hela eller en del av en ansökan om återbetalning,
får verket inom den period som anges i 13 § på elektronisk väg begära ytter-
ligare uppgifter från

1. sökanden,
2. den behöriga myndigheten i det EU-land där sökanden är etablerad, el-

ler

3. någon annan.
Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter från någon annan än sökan-

den eller den behöriga myndigheten, får begäran göras på elektronisk väg
endast om mottagaren har tillgång till sådana medel.

15 §

58

Sökanden ska korrigera det belopp som sökts eller som redan har

återbetalats, om den avdragsgilla andelen av den ingående skatten har juste-
rats i enlighet med tillämpningen av artikel 175 i rådets direktiv 2006/112/
EG i EU-landet där sökanden är etablerad, efter det att en ansökan om åter-
betalning gavs in.

Korrigeringen ska göras senast under kalenderåret efter den ifrågavarande

återbetalningsperioden

1. i en ansökan om återbetalning, eller
2. genom inlämnande av en särskild anmälan genom den elektroniska por-

tal som inrättats av det EU-land där sökanden är etablerad, om sökanden inte
ger in någon återbetalningsansökan under det kalenderåret.

19 §

59

Om Skatteverket bifaller en ansökan om återbetalning, ska verket

betala ut det beviljade beloppet till sökanden eller den som sökanden anger
senast 10 arbetsdagar från den dag som

1. tidsfristen i 13 § löpte ut, eller
2. tidsfristerna i 14 § löpte ut, om ytterligare uppgifter eller komplette-

rande ytterligare uppgifter har begärts av verket.

Beloppet ska betalas ut i
1. Sverige, eller
2. ett annat EU-land, om sökanden begär det.
Vid utbetalning i ett annat EU-land, ska Skatteverket dra av de bankavgif-

ter som tagits ut för överföringen dit från beloppet som ska betalas ut.

22 §

60

En utländsk företagare som inte är etablerad i något EU-land och

som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1–3 §§ ska ansöka
om detta hos Skatteverket.

En utländsk företagare som inte är etablerad i något EU-land och som är

eller ska vara registrerad enligt 3 kap. 1 § 2, 4 eller 5 skattebetalningslagen
(1997:483) ska dock ansöka om sådan återbetalning som avses i första
stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

57 Senaste lydelse 2009:1333.

58 Senaste lydelse 2009:1333.

59 Senaste lydelse 2009:1333.

60 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

28

SFS 2011:283

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder från
näringsidkare som är etablerade i Sverige

31 §

61

En näringsidkare som är etablerad i Sverige, men inte i det EU-land

där återbetalning av mervärdesskatt söks, och som vill få återbetalning av så-
dan skatt i enlighet med det landets tillämpning av rådets direktiv 2008/9/EG
av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning
enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara perso-
ner som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan
medlemsstat, ska rikta en ansökan om återbetalning till det landet.

Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska por-

tal som inrättats för detta ändamål.

32 §

62

En ansökan enligt 31 § ska ha kommit in till Skatteverket senast den

30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden.

En ansökan ska anses ha givits in endast om sökanden har lämnat samtliga

uppgifter som krävs enligt tillämpningen av artiklarna 8, 9 och 11 i rådets di-
rektiv 2008/9/EG i det EU-land som ansökan riktas till.

Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk bekräftelse till sö-

kanden om vilket datum ansökan kom in till verket.

33 §

63

Skatteverket ska besluta att inte vidarebefordra en ansökan till det

EU-land som ansökan riktats till, om sökanden under återbetalningsperioden
i Sverige inte är skattskyldig i egenskap av säljare för sådan omsättning som
anges i 1 kap. 1 § första stycket 1 eller har rätt till återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 c, 11 d, 11 e eller 12 §.

Skatteverket ska på elektronisk väg underrätta sökanden om ett beslut en-

ligt första stycket.

20 kap.

3 §

64

Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av ingående skatt till en

utländsk företagare som varken är etablerad i något EU-land eller ansöker
om återbetalning i den form som anges i 10 kap. 17 § eller 31 § första
stycket skattebetalningslagen (1997:483), ska på begäran av den sökande
omprövas, om beslutet inneburit att hans ansökan inte helt har bifallits. Det-
samma gäller om den sökande begär återbetalning av ytterligare ingående
skatt för en period för vilken beslut meddelats.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

61 Senaste lydelse 2009:1333.

62 Senaste lydelse 2009:1333.

63 Senaste lydelse 2009:1333.

64 Senaste lydelse 2009:1333.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.