SFS 2011:1253 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

111253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 19 kap. 36 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 1 a och 9 §§, 9 kap. 11 §, 9 a kap.

11 §, 10 kap. 4 a §, 13 kap. 1, 8 c, 15 a, 23 a och 27 §§, 19 kap. 1, 21, 22, 34,
35 och 38 §§, 20 kap. 1–3 och 6 §§ samt 22 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 12 och 13 §§,

samt närmast före 11 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.

2 §

3

En delägare i ett enkelt bolag eller i ett partrederi är skattskyldig i för-

hållande till sin andel i bolaget eller rederiet. I 5 kap. 2 § skatteförfarandela-
gen (2011:1244) finns bestämmelser om när Skatteverket får besluta att en
av delägarna ska vara representant.

7 kap.

4 §

4

Vid uttag i form av användande av personbil för privat ändamål enligt

2 kap. 5 § första stycket 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen av-
sedda värdet av det värde som enligt 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialavgiftsla-
gen (2000:980) har bestämts i fråga om tillhandahållandet av bilförmåner åt
anställda. När det gäller den skattskyldiges eget nyttjande får Skatteverket på
ansökan bestämma det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet
enligt de grunder som anges i 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialavgiftslagen.
Detsamma gäller i fråga om delägare i handelsbolag.

8 kap.

1 a §

5

Den som redovisar mervärdesskatt enligt lagen (2011:1244) om

redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjäns-

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Lagen omtryckt 2000:500.
Senaste lydelse av 19 kap. 36 § 2009:1333.

3 Senaste lydelse 2003:659.

4 Senaste lydelse 2007:1376.

5 Senaste lydelse 2011:283.

SFS 2011:1253

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1253

ter eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har inte rätt till
avdrag för ingående skatt. I 10 kap. 4 a § finns bestämmelser om återbetal-
ning av ingående skatt i dessa fall.

9 §

6

Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till

1. stadigvarande bostad om inte annat följer av 10 §,
2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyl-

dige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt 16 kap. 2 §
inkomstskattelagen (1999:1229),

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg i de fall som avses i 5 kap.

3 a § tredje stycket, eller

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats en-

ligt 7 kap. 5 § andra stycket.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten

till avdrag för ingående skatt.

9 kap.

11 §

Om frivillig skattskyldighet som beslutats enligt 2 § upphör innan nå-

gon skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse kommit till stånd ska
jämkning ske vid ett enda tillfälle och avse återstoden av korrigeringstiden.
Dessutom ska ingående skatt, som hänför sig till tiden mellan beslutet om
frivillig skattskyldighet och dennas upphörande, betalas in till staten. På
jämknings- och skattebelopp ska kostnadsränta betalas. Räntan ska motsvara
den fastställda basräntan enligt 65

kap. 3 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) och löpa från och med dagen för återbetalning av den ingående
skatten till fastighetsägaren.

När avdragsrätt föreligger enligt 8 § andra stycket beräknas korrigeringsti-

den från ingången av det räkenskapsår under vilket avdragsrätten inträtt.

9 a kap.

11 §

7

När flera varor köps eller säljs samtidigt utan att de enskilda varornas

pris är känt, utgörs beskattningsunderlaget av den sammanlagda vinstmargi-
nalen, minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till vinstmarginalen,
för sådana varor under redovisningsperioden enligt 26 kap. 10–16 §§ skatte-
förfarandelagen (2011:1244), om inte annat följer av tredje stycket. Om
olika skattesatser är tillämpliga, ska beskattningsunderlaget fördelas efter
skattesats. Fördelningen får om så erfordras bestämmas genom uppdelning
efter skälig grund.

Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket utgör den hu-

vudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller försäljningar under redo-
visningsperioden, får även andra omsättningar som avses i 1 eller 2 § ingå i
beskattningsunderlag enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon endast om de för-

värvats för att efter skrotning säljas i delar.

6 Senaste lydelse 2009:1333.

7 Senaste lydelse 2001:1169.

background image

3

SFS 2011:1253

10 kap.

4 a §

8

Den som redovisar mervärdesskatt enligt lagen (2011:1245) om re-

dovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har på ansökan
rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som
hänför sig till omsättning av de elektroniska tjänsterna i Sverige.

Vad som föreskrivs i 3 § gäller också för den som har rätt till återbetalning

enligt första stycket.

11 kap.

Särskilda regler om bevarande av fakturor

12 §

Den som enligt bestämmelserna i detta kapitel ska säkerställa att fak-

tura utfärdas är även skyldig att säkerställa att ett exemplar av fakturan beva-
ras. Skyldigheten att bevara ett exemplar av fakturan gäller även fakturor
som en näringsidkare tagit emot.

Den som avses i första stycket ska även säkerställa att uppgifterna i faktu-

ror som lagras i elektronisk form är oförändrade och läsbara under hela
lagringstiden.

Med bevarande av fakturor på elektronisk väg avses bevarande av data via

kabel, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska hjälpmedel.

13 §

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om arkivering av

räkenskapsinformation för fysiska och juridiska personer som är bokförings-
skyldiga.

För den som inte är bokföringsskyldig, men som omfattas av skyldigheten

att bevara fakturor enligt 12 §, ska bestämmelserna om former för bevarande
av fakturor i 7 kap. 1 § andra stycket och 6 § bokföringslagen samt platsen
för bevarande av fakturor enligt 7 kap. 2–4 §§ bokföringslagen tillämpas.

13 kap.

1 §

9

I 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), i lagen (2011:1245) om

redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjäns-
ter samt i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för
företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns bestämmelser om redovis-
ning av mervärdesskatt. Ytterligare bestämmelser om redovisningen finns i
det följande i 6–28 a §§.

8 c §

10

Omsättning av tjänster som omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt

35 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska redovisas
för den redovisningsperiod under vilken skattskyldighet för motsvarande
omsättning inom landet inträder enligt 1 kap. 3 och 5 a §§.

8 Senaste lydelse 2011:283.

9 Senaste lydelse 2003:220.

10 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

4

SFS 2011:1253

15 a §

11

Om den utgående skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första

stycket angetts i flera valutor i en faktura ska den skattskyldige vid redovis-
ning av skatten utgå från det skattebelopp som angetts i den egna redovis-
ningsvalutan.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskatt-

ningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om om-
räkning till svenska kronor i fall som avses i första stycket eller 11 kap. 11 §
tredje stycket. Vad som sägs i dessa paragrafer ska tillämpas även av en ut-
ländsk företagare med redovisningsvaluta i euro.

23 a §

12

Om skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket angetts i

flera valutor i en faktura ska vid redovisningen av den ingående skatten det
skattebelopp användas som angetts i den skattskyldiges egen redovisnings-
valuta. Om beloppet inte angetts i denna valuta, ska det skattebelopp använ-
das som angetts i den valuta i vilken fakturan är utställd.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskatt-

ningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om om-
räkning till svenska kronor i fall som avses i första stycket eller i 11 kap.
11 § tredje stycket. Vad som sägs i dessa paragrafer ska tillämpas även av en
utländsk företagare med redovisning i euro.

27 §

13

Ett belopp som avses i 1 kap. 2 e § ska redovisas i den ordning som

gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående skatt. Om beloppet
inte motsvaras av någon underliggande leverans av vara eller tillhandahål-
lande av tjänst ska det redovisas för den period under vilken fakturan eller
handlingen har utfärdats.

19 kap.

1 §

14

En utländsk företagare som är etablerad i ett annat EU-land och inte

har omsatt några varor eller tjänster i Sverige under den återbetalningsperiod
som avses i 6 § och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.
1, 2, 3, 11 eller 12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska
göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det
EU-land där företagaren är etablerad.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige

får företagaren under återbetalningsperioden inom landet ha omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från

skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4, 30 a § tredje stycket, 30 e, 31,
31 a eller 32 § eller 9 c kap. 1 §, eller

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c.

En utländsk företagare som är etablerad i ett annat EU-land och som är

eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatte-
förfarandelagen (2011:1244), ska dock ansöka om sådan återbetalning som
avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

11 Senaste lydelse 2003:1134.

12 Senaste lydelse 2003:1134.

13 Senaste lydelse 2007:1376. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

14 Senaste lydelse 2011:283.

background image

5

SFS 2011:1253

21 §

15

Ränta ska beräknas från och med dagen efter den i 19 § första

stycket angivna senaste dagen för utbetalning till den dag utbetalningen fak-
tiskt görs.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje

stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

22 §

16

En utländsk företagare som inte är etablerad i något EU-land och

som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1–3 §§ ska ansöka
om detta hos Skatteverket.

En utländsk företagare som inte är etablerad i något EU-land och som är

eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4 eller 5 skatteför-
farandelagen (2011:1244) ska dock ansöka om sådan återbetalning som av-
ses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

34 §

17

Den som utan att omfattas av 1 § vill få återbetalning av ingående

skatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket en-
ligt 35 och 36 §§.

Första stycket gäller även en utländsk företagare som ansöker om återbe-

talning enligt 10 kap. 1–3 §§, om denne är eller ska vara registrerad enligt
7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vad som föreskrivs i 24 § om minsta belopp för en ansökan om återbetal-

ning gäller även för en ansökan enligt andra stycket.

35 §

18

En ansökan enligt 34 § om återbetalning ska göras i den form som

föreskrivs i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) för deklaration av in-
gående skatt i en verksamhet som medför skattskyldighet. För den som ansö-
ker om sådan återbetalning gäller vad som föreskrivs i 13 kap. samt vad som
föreskrivs om förfarandet i skatteförfarandelagen.

38 §

19

Föreskrifter som avser återbetalning av mervärdesskatt finns även i

64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

20 kap.

1 §

20

Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap. skatteför-

farandelagen (2011:1244), med undantag för överklagande enligt andra,
tredje eller fjärde stycket av någon annan än sådan utländsk företagare som
avses i 19 kap. 1 §.

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap.

26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–3 och 5–8 §§ och om
betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § får överklagas hos
Förvaltningsrätten i Falun.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 §

och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas hos den

15 Senaste lydelse 2009:1333.

16 Senaste lydelse 2011:283.

17 Senaste lydelse 2009:1333.

18 Senaste lydelse 2009:1333.

19 Senaste lydelse 2009:1333.

20 Senaste lydelse 2010:13.

background image

6

SFS 2011:1253

förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvud-
mannen.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräk-

ningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överkla-
gande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket ska ha kommit in

inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna

ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut
förs det allmännas talan av Skatteverket.

2 §

21

Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till

en sådan utländsk företagare som avses i 19 kap. 1 § eller ett beslut enligt
19 kap. 33 § första stycket gäller 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vad som sägs i första stycket gäller inte omprövningsbeslut enligt 19 kap.

17 och 18 §§.

3 §

22

Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av ingående skatt till en

utländsk företagare som varken är etablerad i något EU-land eller ansöker
om återbetalning i den form som anges i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska på begäran av den sökande omprövas, om beslutet innebu-
rit att hans ansökan inte helt har bifallits. Detsamma gäller om den sökande
begär återbetalning av ytterligare ingående skatt för en period för vilken be-
slut meddelats.

6 §

23

Bestämmelserna om skattetillägg i 49, 51 och 52 kap. skatteförfaran-

delagen (2011:1244) gäller också i fråga om uppgifter som lämnas i en ansö-
kan om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.

22 kap.

1 §

I fråga om betalning och återbetalning av skatt samt förfarandet i övrigt

finns det även bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller dock tullagen (2000:1281).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Om mervärdesskatt ska redovisas för beskattningsår, tillämpas lagen

första gången på beskattningsår som börjar den 1 februari 2012.

4. Bestämmelserna om ränta i 9 kap. 11 § första stycket och 19 kap. 21 §

andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 ja-
nuari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller bestämmel-
serna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

21 Senaste lydelse 2009:1333.

22 Senaste lydelse 2011:283.

23 Senaste lydelse 2009:1333.

background image

7

SFS 2011:1253

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.