SFS 2007:462 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

070462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels

att i 1 kap. 2 b § ordet ”mineraloljeprodukter” skall bytas ut mot

”energiprodukter”,

dels

att 1 kap. 1 och 4 §§, 3 kap. 1 och 5 §§ samt 10 kap. 30 a § skall ha

följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 23 kap. 3 d §, samt när-

mast före 23 kap. 3 d § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betal-

ning av

1. sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxerings-

lagen (1990:324),

2. avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980),
3. skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvs-

inkomster,

4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
5. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund.

Lagen gäller även, om inte annat särskilt anges, vid bestämmande, debite-

ring, redovisning och betalning av punktskatt. Med punktskatt avses i denna
lag skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
2. lagen (1972:820) om skatt på spel,
3. lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
4. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
5. 2 § första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-

medel,

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Senaste lydelse av 1 kap. 2 b § 2002:400.

3

Senaste lydelse 2002:400.

SFS 2007:462

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:462

6. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

7. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
8. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
9. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
10. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
11. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
12. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
13. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
14. lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, och
15. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

4 §

4

Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

1. avgift och avgiftsskyldig,
2. belopp som skall dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning för

betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att
göra sådant avdrag, samt

3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och ränta och den som är

skyldig att betala skattetillägg, avgift eller ränta.

Med skatt likställs
1. belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för

enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna
lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund av

ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till Skatteverket.

Med skattskyldig likställs
1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter

som anges i 1 §,

2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

3. den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F-skattsedel

enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

4. den som Skatteverket enligt 23 kap. 3 § har beslutat skall svara för re-

dovisning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som bedrivs
genom enkelt bolag eller partrederi,

5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,
6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag

och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,

7. den som har rätt till återbetalning enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28–30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
8. den som har rätt till återbetalning, kompensation eller nedsättning en-

ligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 9, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller 13 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi eller omfattas av ett slutligt beslut om skatte-
nedsättning enligt 9 kap. 9 b § tredje stycket samma lag,

4

Senaste lydelse 2004:1345.

background image

3

SFS 2007:462

9. den som i egenskap av företrädare för en juridisk person är betalnings-

skyldig enligt 12 kap. 6 eller 6 a § eller som träffat överenskommelse enligt
12 kap. 7 c §, och

10. den som i egenskap av ombud för en generalrepresentation eller skat-

terepresentant för en utländsk försäkringsgivare är betalningsskyldig för
skatt enligt 23 kap. 3 c eller 3 d §.

3 kap.

1 §

5

Skatteverket skall registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mer-
värdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv
av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3. den som är grupphuvudman,
4. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

5. den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.

den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
d) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
f) 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 §, 12 § första stycket 1 eller 14 § eller 11 kap. 5 §

första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
j) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
k) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
l) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Om skatt skall betalas enligt 23 kap. 3 c eller 3 d § av ett ombud för en ge-

neralrepresentation eller av en skatterepresentant för en utländsk försäk-
ringsgivare, skall ombudet respektive representanten registreras i stället för
försäkringsgivaren.

5 §

6

Skatteverket skall upprätta ett skattekonto för varje person som är

skattskyldig enligt denna lag.

5

Senaste lydelse 2006:591.

6

Senaste lydelse 2003:747.

background image

4

SFS 2007:462

Skatteverket får besluta att en person skall ha fler än ett skattekonto. För

en grupphuvudman skall det upprättas ett särskilt skattekonto för registre-
ring av mervärdesskattegruppens mervärdesskatt. Ett särskilt skattekonto
skall upprättas även för ett sådant ombud eller en sådan skatterepresentant
som skall svara för betalning av skatt enligt 23 kap. 3 c eller 3 d §.

På skattekontot skall, om inte annat följer av fjärde stycket, Skatteverket

registrera skatt som skall betalas in eller betalas tillbaka enligt ett beskatt-
ningsbeslut, avdragen A-skatt, gjorda inbetalningar och utbetalningar samt
belopp som har lämnats för indrivning. Belopp som skall betalas in registre-
ras på förfallodagen. Belopp som skall tillgodoräknas registreras så snart un-
derlag finns.

Belopp som har betalats av en företrädare för en juridisk person på grund

av en överenskommelse enligt 12 kap. 7 c § skall registreras på den juridiska
personens skattekonto.

10 kap.

30 a §

7

Till varje redovisningsperiod skall den punktskatt hänföras för vil-

ken redovisningsskyldighet har inträtt under perioden. Skatt enligt lagen
(2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. skall dock hänföras till
den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder.

Redovisningsskyldigheten inträder när affärshändelser, som grundar

skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts.
Är den skattskyldige inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1999:1078) inträder redovisningsskyldigheten samtidigt med skattskyldig-
heten. Detsamma gäller om skattskyldigheten inträder vid händelser som
inte föranleder någon bokföringsåtgärd.

Vid försäljning mot kredit kan Skatteverket, om principerna för den skatt-

skyldiges bokföring föranleder det, medge att redovisningsskyldigheten in-
träder vid beskattningsårets utgång, dock inte senare än när betalning infly-
ter eller fordran diskonteras eller överlåts.

Om en skattskyldig försätts i konkurs inträder redovisningsskyldighet ge-

nast för de affärshändelser för vilka skattskyldighet har inträtt före konkurs-
beslutet.

23 kap.

Skatterepresentant för utländsk försäkringsgivare m.m.

3 d §

Om en utländsk försäkringsgivare inte bedriver sin verksamhet här i

landet från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska för-
säkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, skall den
skatterepresentant som avses i 3 § andra stycket lagen (2007:460) om skatt
på trafikförsäkringspremie m.m. svara för redovisning och betalning av skatt
enligt lagen om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. och i övrigt företräda
försäkringsgivaren i frågor som rör sådan skatt.

Om försäkringsgivaren i stället bedriver verksamhet i Sverige genom ge-

neralrepresentation, gäller 3 c §.

7

Senaste lydelse 2003:664.

background image

5

SFS 2007:462

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.