SFS 2013:383 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2013:383 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
130383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 56 kap. 8 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

56 kap.

8 §

2

När den slutliga skatten bestäms gäller att

1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) beräknas med ledning

av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av Försäkringskassan,

2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) beräknas med

ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska per-
sonen enligt de uppgifter som har lämnats för huvudmännen inom Svenska
kyrkan eller den kommun som avgiften ska betalas till, och

3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

beräknas med ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för
den fysiska personen enligt de uppgifter som har lämnats av trossamfundet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 och ska tillämpas första gången

på beskattningsår 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254.

2 Senaste lydelse 2012:136.

SFS 2013:383

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.