SFS 2013:384 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2013:384 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
130384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 kap. 5 och 9 §§ skatteförfarande-

lagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

39 kap.

5 §

2

Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den som

1. bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betal-

ning eller mot betalning med kontokort,

2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för

inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,

3. bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
4. säljer varor eller tjänster genom sådana distansavtal eller hemförsälj-

ningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan lik-

nande automat eller i en automatiserad affärslokal, eller

6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000).

9 §

Skatteverket får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter

som gäller kassaregister om

1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på an-

nat sätt, eller

2. en viss skyldighet är oskälig.
Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 i fråga om 9 § och i övrigt den 1 ja-

nuari 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:129, bet. 2012/13:SkU32, rskr. 2012/13:241.

2 Senaste lydelse 2012:227. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:384

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.