SFS 2007:1377 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

071377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels

att 1 kap. 1 och 4 §§, 10 kap. 18, 22 a, 23 och 32 §§, 11 kap. 19 §,

15 kap. 2, 4 och 8 §§, 16 kap. 4 § samt 19 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 10 kap. 14 a–14 d §§,

av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betal-

ning av

1. sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxerings-

lagen (1990:324),

2. avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980),
3. skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin-

komster,

4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
5. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) samt sådant belopp som

avses i 1 kap. 1 § tredje stycket den lagen,

6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund.

Lagen gäller även, om inte annat särskilt anges, vid bestämmande, debite-

ring, redovisning och betalning av punktskatt. Med punktskatt avses i denna
lag skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
2. lagen (1972:820) om skatt på spel,
3. lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
4. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
5. 2 § första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-

medel,

6. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

7. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

1

Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91.

2

Senaste lydelse 2007:462.

SFS 2007:1377

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1377

8. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
9. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
10. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
11. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
12. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
13. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
14. lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, och
15. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

4 §

3

Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

1. avgift och avgiftsskyldig,
2. belopp som ska dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning för

betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att
göra sådant avdrag, samt

3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och ränta och den som är

skyldig att betala skattetillägg, avgift eller ränta.

Med skatt likställs
1. belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för

enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna
lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund av

ett senare beskattningsbeslut ska betalas in igen till Skatteverket, och

3. belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen

(1994:200).

Med skattskyldig likställs
1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter

som anges i 1 §,

2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

3. den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F-skattsedel

enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

4. den som Skatteverket enligt 23 kap. 3 § har beslutat ska svara för redo-

visning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som bedrivs
genom enkelt bolag eller partrederi,

5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,
6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag

och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,

7. den som har rätt till återbetalning enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28–30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
8. den som har rätt till återbetalning, kompensation eller nedsättning en-

ligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 9, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller 13 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi eller omfattas av ett slutligt beslut om skatte-
nedsättning enligt 9 kap. 9 b § tredje stycket samma lag,

3

Senaste lydelse 2007:462.

background image

3

SFS 2007:1377

9. den som i egenskap av företrädare för en juridisk person är betalnings-

skyldig enligt 12 kap. 6 eller 6 a § eller som träffat överenskommelse enligt
12 kap. 7 c §, och

10. den som i egenskap av ombud för en generalrepresentation eller skat-

terepresentant för en utländsk försäkringsgivare är betalningsskyldig för
skatt enligt 23 kap. 3 c eller 3 d §.

10 kap.

14 a §

För en sådan mervärdesskattskyldig som är skyldig att redovisa

mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna
förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt uppgå till
högst 40 miljoner kronor, ska redovisningsperioden för mervärdesskatt vara
tre kalendermånader.

Första stycket gäller även den som ska registreras enligt 3 kap. 1 § 4

eller 5, om redovisningen inte ska ske enligt 31 §.

14 b §

Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden för mervärdes-

skatt ska vara en kalendermånad i stället för tre

1. om den skattskyldige begär det, eller
2. om det finns särskilda skäl.
Ett beslut enligt första stycket 1 ska gälla minst tjugofyra på varandra föl-

jande redovisningsperioder, om inte särskilda skäl talar emot det. Ett beslut
enligt första stycket 2 gäller till dess Skatteverket beslutar annat.

14 c §

Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras till en kalen-

dermånad i stället för tre eller omvänt, ska den nya redovisningsperioden
börja gälla vid ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den
tidpunkt då de förhållanden som ligger till grund för ändringen inträffade el-
ler beslut enligt 14 b § första stycket fattades.

Om omständigheterna talar för det, får Skatteverket dock besluta att den

nya redovisningsperioden ska börja gälla ett kalenderkvartal senare än vad
som anges i första stycket.

14 d §

Utan hinder av 14 c § ska en ny redovisningsperiod gälla omedel-

bart, om beslut har fattats enligt

1. 14 b § första stycket 2, eller
2. 14 b § första stycket 1 och det finns särskilda skäl.

background image

4

SFS 2007:1377

18 §

4

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt eller som ska regist-

reras enligt 3 kap. 1 § 4 eller 5 ska, om inte annat följer av 19–24 §§, lämna
skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration som

ska avse skatte-

punktskatter för och mervärdes-

ska ha kommit

avdrag och

redovisnings-

skatt för redo-

in till Skatteverket arbetsgivarav-

perioden

visningsperioden

senast

gifter för redo-

visningsperioden,

12 februari

januari

december

oktober–december

12 mars

februari

januari

12 april

mars

februari

12 maj

april

mars

januari–mars

12 juni

maj

april

12 juli

juni

maj

17 augusti

juli

juni

april–juni

12 september

augusti

juli

12 oktober

september

augusti

12 november

oktober

september

juli–september

12 december

november

oktober

17 januari

december

november

Om Skatteverket har beslutat enligt 14 b § första stycket att redovisnings-

perioden ska omfatta en kalendermånad, ska mervärdesskatten redovisas en-
ligt reglerna för punktskatt i första stycket.

Skatteverket ska besluta att mervärdesskatt som annars ska redovisas en-

ligt reglerna för punktskatt i första stycket ska redovisas enligt bestämmel-
serna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet ska, om inte särskilda
skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperio-
der.

Om tidpunkten för lämnandet av en skattedeklaration redan har passerats

när beslut enligt 14 b § första stycket 2 eller 14 d § 2 fattas, ska den skatt-
skyldige lämna deklarationen senast när deklarationen för nästa redovis-
ningsperiod ska lämnas.

22 a §

5

En annan skattskyldig än den som anges i 14 a §, som har en redo-

visningsperiod som är längre än en kalendermånad, ska redovisa skatten i en
skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i an-
dra månaden efter redovisningsperiodens utgång, med undantag för måna-
derna januari och augusti då deklarationen i stället ska ha kommit in senast
den 17.

23 §

6

Kommuner och landsting ska alltid lämna skattedeklaration enligt

uppställningen i 18 § första stycket, utom i januari och augusti, då deklara-
tionen i stället ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i månaden.

4

Senaste lydelse 2003:664.

5

Senaste lydelse 2003:664.

6

Senaste lydelse 2003:664.

background image

5

SFS 2007:1377

Dessutom ska mervärdesskatten redovisas enligt reglerna för punktskatt i
18 § första stycket.

Vad som sägs i 20 § gäller inte kommuner och landsting.

32 §

7

Den som är betalningsskyldig enligt 1 kap. 2 e § mervärdesskattela-

gen (1994:200) ska, om 13 kap. 27 § första stycket samma lag inte är till-
lämplig, redovisa beloppet i en särskild skattedeklaration. Deklarationen ska
lämnas in före utgången av månaden efter den månad då den felaktiga hand-
lingen utfärdades.

Den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som

anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen ska redovisa
mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje förvärv. Deklara-
tionen ska lämnas in senast 35 dagar efter förvärvet.

11 kap.

19 §

8

Av 21 kap. följer att beslut om skatt kan omprövas av Skatteverket.

Vid en omprövning ska skatten bestämmas på grundval av tillgängliga

uppgifter. Om en tillförlitlig beräkning inte kan göras på ett sådant sätt, ska
skatten bestämmas efter vad som framstår som skäligt med hänsyn till vad
som har kommit fram (

skönsbeskattning

).

Vid skönsbeskattning får, om inte omständigheterna talar för något annat,

varje skatt som enligt 18 § har bestämts till noll kronor bestämmas till det
högsta av de belopp, beräknat per kalendermånad, som har bestämts för den
skatten vid någon av de tre närmast föregående redovisningsperioderna mul-
tiplicerat med antalet kalendermånader i den redovisningsperiod som sköns-
beskattningen omfattar (

skönsbeskattning enligt schablon

). Beslut rörande

mervärdesskatt eller punktskatt ska dock kvarstå, om endast överskjutande
ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt till den skattskyldi-
ges fördel har bestämts för de tre perioderna.

Bestämmelserna i tredje stycket gäller inte i fråga om skatt som har redo-

visats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a §.

15 kap.

2 §

9

Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning enligt 11 kap. 19 § andra

och tredje styckena.

4 §

10

Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget 20 % av den skatt

som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts eller
felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige.

Skattetillägget ska beräknas efter 5 % när Skatteverket har rättat eller

hade kunnat rätta den oriktiga uppgiften med ledning av kontrollmaterial
som normalt är tillgängligt för verket och som har varit tillgängligt för ver-
ket före utgången av året efter beskattningsåret.

7

Senaste lydelse 2002:400.

8

Senaste lydelse 2003:664.

9

Senaste lydelse 2003:212.

10

Senaste lydelse 2004:127.

background image

6

SFS 2007:1377

Till den del den oriktiga uppgiften består i att ett belopp hänförts eller kan

antas komma att hänföras till fel redovisningsperiod, ska skattetillägget be-
räknas efter 2 %, om det är fråga om sådan skatt för vilken redovisningsperi-
oden utgör högst tre månader och den skattskyldige hänfört eller kan antas
ha avsett att hänföra beloppet till en period som löper ut högst fyra månader
efter den som beloppet borde ha hänförts till samt efter 5 % i övriga fall.

8 §

11

Om den som är skyldig att lämna en skattedeklaration eller en perio-

disk sammanställning inte gjort detta inom föreskriven tid ska en särskild
avgift (

förseningsavgift

) tas ut. Förseningsavgift tas dock inte ut när det är

fråga om en särskild skattedeklaration enligt 10 kap. 32 § andra stycket.

Förseningsavgiften är 500 kronor. Avgiften är dock 1 000 kronor om
1. den skattskyldige förelagts att lämna deklaration men inte fullgjort

denna skyldighet inom den tid som föreskrivits,

2. den skattskyldige inte lämnat deklaration inom föreskriven tid för minst

en av de tre närmast föregående redovisningsperioderna, eller

3. förseningen avser en periodisk sammanställning.

16 kap.

4 §

12

Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

som ska redovisas i en skattedeklaration ska ha betalats senast den dag då
deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket enligt 10 kap. 12, 18, 19, 22
eller 22 a §.

Den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklu-

sive gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas
sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor ska dock ha betalat avdragen skatt
och arbetsgivaravgifter, som ska redovisas i en skattedeklaration, senast den
12, i januari senast den 17, i månaden efter redovisningsperioden.

Skatt som har redovisats i en särskild skattedeklaration ska ha betalats se-

nast den dag då deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket enligt
10 kap. 32–32 b §§.

19 kap.

7 §

13

När det är fråga om skatt som ska betalas till följd av ett ompröv-

ningsbeslut eller ett beslut av domstol beräknas kostnadsränta från och med
dagen efter skattens ursprungliga förfallodag eller den tidigare dag som skat-
ten enligt 16 kap. 7 § anses vara betald, eller, när det är fråga om slutlig
skatt, från och med den 13 februari taxeringsåret till och med den dag betal-
ning senast ska ske med anledning av Skatteverkets eller domstolens beslut.

Kostnadsränta enligt första stycket beräknas efter en räntesats som mot-

svarar basräntan. Om skatten ska betalas till följd av ett beslut om skönsbe-
skattning i avsaknad av redovisning enligt 11 kap. 19 § andra och tredje
styckena beräknas dock kostnadsräntan efter en räntesats som motsvarar
basräntan plus 15 procentenheter.

11

Senaste lydelse 2003:212.

12

Senaste lydelse 2003:664.

13

Senaste lydelse 2006:1429.

background image

7

SFS 2007:1377

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Om den skattskyldige inkommit till Skatteverket med en begäran enligt

10 kap. 14 b § första stycket 1 senast den 15 januari 2008, ska redovisnings-
perioden om en kalendermånad gälla från och med den 1 januari 2008.

4. Den nya bestämmelsen i 10 kap. 32 § första stycket ska inte tillämpas

på belopp som angivits i faktura eller liknande handling som har utfärdats
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.