SFS 2007:1405 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2007:1405 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
071405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 6 §, 8 kap. 11 §, 10 kap. 7 §,

11 kap. 9 och 10 §§ samt 18 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) ska
ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

2

I denna lag avses med

arbetsgivare

: den som betalar ut ersättning för arbete,

arbetstagare

: den som tar emot ersättning för arbete,

beskattningsår

: i fråga om

a) skatt som avses i inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (1984:1052)

om statlig fastighetsskatt, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen-
sionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1�5 och lagen (1991:687) om
särskild löneskatt på pensionskostnader samt avgift som avses i lagen
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, beskattningsår enligt 1 kap. 13�
15 §§ inkomstskattelagen,

b) mervärdesskatt, beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen

(1994:200) eller, för förvärv av sådana varor som avses i 2 a kap. 3 § första
stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen, det kalenderår under vilket förvärvet
skett,

c) punktskatt, samma beskattningsår som i 1 kap. 14 § mervärdesskattela-

gen eller, om skatteredovisningen inte sker för redovisningsperioder, det ka-
lenderår under vilket den skattepliktiga händelsen inträffat,

d) skatt som inte avses i a�c, det kalenderår för vilket skatten ska betalas,

grupphuvudman

: den som enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen utsetts

som huvudman för en mervärdesskattegrupp,

inkomstår

: kalenderåret före taxeringsåret,

näringsverksamhet

: verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten

enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen räknas till inkomstslaget
näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamhe-
ten bedrivs av ett handelsbolag, för någon delägare i bolaget,

överskjutande ingående mervärdesskatt

: den del av ingående mervärdes-

skatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

1

Prop. 2007/08:13, 2007/08:26 och 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

2

Senaste lydelse 2002:400.

SFS 2007:1405

Utkom från trycket
den 28 december 2007

3*

SFS 2007:1398�1431

background image

2

SFS 2007:1405

8 kap.

11 §

3

Skatteverket får för enskilda fall besluta att skatteavdraget från sådan

ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst och, om det finns särskilda
skäl, även från andra ersättningar ska beräknas enligt särskild beräknings-
grund. En förutsättning för ett sådant beslut är att överensstämmelsen mellan
den preliminära skatten och den beräknade slutliga skatten därigenom kan
antas bli bättre.

Beräkningen av skatteavdrag enligt första stycket ska ske med ledning av

de uppgifter som har lämnats i en preliminär självdeklaration eller andra till-
gängliga uppgifter. Vid beräkningen tillämpas de bestämmelser i 11 kap. 9�
11 §§ som ska gälla när den slutliga skatten bestäms. Om en skattesats för
kommunal inkomstskatt har ändrats genom beslut så sent under december
året före inkomståret att ändringen inte kan beaktas, ska den tidigare skatte-
satsen tillämpas.

Om mottagaren är skattskyldig också för någon annan inkomst från vilken

skatteavdrag inte kan göras eller om mottagaren ska betala fastighetsskatt
eller kommunal fastighetsavgift, får Skatteverket besluta att skatteavdraget
ska beräknas också med hänsyn till detta.

10 kap.

7 §

En preliminär självdeklaration ska innehålla de uppgifter om beräk-

nade inkomster och utgifter som föreskrivs av regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer.

11 kap.

9 §

4

Skatteverket fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den årliga

taxeringen (

grundläggande beslut om slutlig skatt

). Slutlig skatt kan bestäm-

mas också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av domstol.

Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § mins-

kad med skattereduktion enligt följande ordning

1. lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande in-

stallationer i småhus,

2. 65 kap. 9�12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229),
3. lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete, och
4. lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog

vid 2006�2008 års taxeringar.

10 §

5

I slutlig skatt ingår

1. skatt och avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringslagen

(1990:324),

2. egenavgift som avses i 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
3. skatt som avses i 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa

förvärvsinkomster,

3

Senaste lydelse 2003:664.

4

Senaste lydelse 2007:347.

5

Senaste lydelse 2000:985.

background image

3

SFS 2007:1405

4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), om den inte

ingår i avgiften enligt 7,

5. sådan mervärdesskatt som enligt 10 kap. 31 § första stycket denna lag

ska redovisas i självdeklaration,

6. avgift som avses i 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund.

18 kap.

5 §

6

Skatteverket får besluta att preliminär skatt, som har betalats i Sverige

för inkomst som ska beskattas i en annan stat med vilken Sverige har träffat
överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt, ska föras över till
den andra staten för att tillgodoräknas den skattskyldige där.

Om en inkomst har beskattats såväl här i landet som i en stat med vilken

Sverige har träffat avtal för undvikande av dubbelbeskattning, får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatt som har be-
talats in för beskattningsåret ska föras över till den andra staten för att tillgo-
doräknas den skattskyldige där. En sådan överföring får göras endast till den
del som den svenska skatten sätts ned genom avräkning av den utländska
skatten eller genom att inkomsten undantas från beskattning. �verföringen
får dock inte avse ett belopp som behövs för betalning av svensk skatt för
beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 2003:664.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.