SFS 2014:288 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2014:288 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
140288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 4 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

1 Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.

För

avses med beskattningsår

1. skatt enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig fastig-

hetsskatt,

c) lagen (1990:661) om avkastnings-

skatt på pensionsmedel i fall som avses
i 2 § första stycket 1�4, och

d) lagen (1991:687) om särskild löne-

skatt på pensionskostnader, samt avgift
enligt

e) lagen (2007:1398) om kommunal

fastighetsavgift

beskattningsår enligt 1 kap.
13�15 §§ inkomstskattelagen
eller, för svenska handelsbolag,
räkenskapsåret

2. skatt enligt lagen om avkastnings-

skatt på pensionsmedel i fall som avses
i 2 § första stycket 6�10

det kalenderår som skatten ska
betalas för eller det beskatt-
ningsår då skatteunderlag för
avkastningsskatt ska tas upp
enligt 13 § lagen om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel

3. skatt enligt lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta och lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artis-
ter m.fl.

det kalenderår då ersättningen
betalas ut

SFS 2014:288

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:288

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär

skatt alltid kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § första stycket 1 i sin nya lydelse tillämpas för-

sta gången på beskattningsår som börjar efter den 31 maj 2014.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § första stycket 2 tillämpas första gången på

skatt som ska betalas för kalenderår 2013 respektive på beskattningsår som
går ut efter den 31 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

4. skatt enligt mervärdesskattelagen

(1994:200) som ska redovisas för redo-
visningsperioder

beskattningsår enligt 1 kap. 14 §
mervärdesskattelagen

5. annan mervärdesskatt

det kalenderår då den felaktiga
debiteringen har gjorts eller för-
värvet har skett

6. punktskatt som ska redovisas för

redovisningsperioder

beskattningsår enligt 1 kap. 14 §
mervärdesskattelagen

7. annan punktskatt

det kalenderår då den händelse
som medför skattskyldighet har
inträffat

8. övriga skatter

det kalenderår som skatten ska
betalas för

9. arbetsgivaravgifter och avgifter som

ingår i slutlig skatt

det kalenderår som avgiften ska
betalas för.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.