SFS 2014:943 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2014:943 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
140943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Lagen gäller inte heller för mervärdesskatt som ska redovisas och beta-

las enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska
tjänster.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342.

SFS 2014:943

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.