SFS 2016:1061 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

161061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 3 kap. 1 § och 67 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 7 a §, och närmast före 3 kap.

7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och för-
klaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 §
arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §
beskattningsår i 4 och 5 §§
beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §
beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §
beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §
byggarbetsplats i 39 kap. 2 §
byggverksamhet i 39 kap. 2 §
deklarationsombud i 6 kap. 4 §
europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §
europeiska politiska partier i 7 a §
europeiska politiska stiftelser i 7 a §
felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §
frisörverksamhet i 39 kap. 2 §
förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §
granskningsledare i 8 §
handling i 9 §
hemortskommun i 10 §
huvudinkomst i 11 kap. 3 §
journalminne i 42 kap. 2 §
juridisk person i 11 §

1 Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41.

2 Senaste lydelse 2014:1474.

SFS 2016:1061

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1061

kassaregister i 39 kap. 2 §
konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 §
kontrollremsa i 42 kap. 2 §
näringsverksamhet i 14 §
punktskatt i 15 §
regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §
restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §
skönsbeskattning i 57 kap. 1 §
slutlig skatt i 56 kap. 2–7 §§
särskilda avgifter i 17 §
torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §
tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §
verksamhetslokal i 18 §
överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §
överskjutande punktskatt i 16 §.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

7 a §

Det som sägs om ideella föreningar gäller även europeiska politiska

partier och europeiska politiska stiftelser.

67 kap.

8 §

3

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande upp-

ställning:

3 Senaste lydelse 2014:1390.

Beslut som gäller

överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag

inom vars domkrets bolaget enligt
uppgift i handelsregistret hade sitt
huvudkontor den 1 november året
före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intres-
segruppering

inom vars domkrets intressegruppe-
ringen hade sitt säte den 1 november
året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för terri-
toriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen
hade sitt säte den 1 november året
före det år då beslutet fattades

4. ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur

inom vars domkrets konsortiet hade
sitt säte den 1 november året före det
år då beslutet fattades

5. ett europeiskt politiskt parti

inom vars domkrets partiet hade sitt
säte den 1 november året före det år
då beslutet fattades

background image

3

SFS 2016:1061

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

6. en europeisk politisk stiftelse

inom vars domkrets den europeiska
politiska stiftelsen hade sitt säte den
1 november året före det år då beslu-
tet fattades

7. ett dödsbo

som senast var behörig att pröva ett
överklagande som gällde den avlidne

8. någon annan juridisk person än
som avses i 1–7

inom vars domkrets styrelsen hade
sitt säte eller, om sådant saknas, för-
valtningen utövades den 1 november
året före det år då beslutet fattades

9. en juridisk person som inte är ett
dödsbo och som har bildats efter den
1 november året före det år då beslu-
tet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret
eller sätet var beläget eller, om
huvudkontor och säte saknas, för-
valtningen utövades då den juridiska
personen bildades

10. en juridisk person som har upp-
lösts

som senast var behörig.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.