SFS 2020:865 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2020:865 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS2020-865.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen
(2011:1244)

dels att 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 31 kap. 33 c §, av följande lydelse.

31 kap.
1 §
2 I detta kapitel finns bestämmelser om

� uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
� uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och

godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

� uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7�

15 a §§),

� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16�19 b §§),
� uppgift om tillkommande belopp (20 §),
� uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21�24 §§),
� uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
� uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska

lämna (27�29 §§),

� uppgift om tillskott och uttag (30 §),
� uppgift om betalning till utlandet (31 §),
� uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
� uppgifter om skattereduktion (33�33 c §§), och
� uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

33 c §3 En person som avses i 67 kap. 35 § första stycket inkomstskatte-
lagen (1999:1229) ska lämna

1. uppgift om annat stöd överstigande sammanlagt 150 000 kronor som

har beviljats under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren
och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses i

� kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

� kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december

2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn,
eller

1 Prop. 2019/20:175, bet. 2020/21:SkU6, rskr. 2020/21:28.
2 Senaste lydelse 2019:129.
3 Tidigare 31 kap. 33 c § upphävd genom 2019:129.

SFS

2020:865

Publicerad
den

30 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:865

� kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbruks-
sektorn, och

2. de övriga uppgifter om sådant stöd som avses i 1 som Skatteverket

behöver för att kunna bedöma rätten till skattereduktion.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
2. Lagen tillämpas första gången för uppgifter som avser kalenderåret

2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.